Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0113(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0193/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0193/2018

Συζήτηση :

PV 14/01/2019 - 17
CRE 14/01/2019 - 17

Ψηφοφορία :

PV 14/06/2018 - 7.6
CRE 14/06/2018 - 7.6
PV 15/01/2019 - 8.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0264
P8_TA(2019)0006

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 502kWORD 55k
Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές ***I
P8_TA(2018)0264A8-0193/2018

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Ιουνίου 2018 στην πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2006/1/ΕΚ για τη χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές (COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD))(1)

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Η χρήση μισθωμένων οχημάτων μπορεί να μειώσει το κόστος των επιχειρήσεων που μεταφέρουν εμπορεύματα για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων και ταυτόχρονα να ενισχύσει την επιχειρησιακή ευελιξία τους. Συνεπώς, μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Επιπλέον, επειδή τα μισθωμένα οχήματα είναι συνήθως νεότερων μοντέλων από τον μέσο όρο του στόλου, είναι επίσης ασφαλέστερα και λιγότερο ρυπογόνα.
(2)  Η χρήση μισθωμένων οχημάτων μπορεί να μειώσει το κόστος των επιχειρήσεων που μεταφέρουν εμπορεύματα για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων και ταυτόχρονα να ενισχύσει την επιχειρησιακή ευελιξία τους. Συνεπώς, μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Επιπλέον, επειδή τα μισθωμένα οχήματα είναι συνήθως νεότερων μοντέλων από τον μέσο όρο του στόλου, συχνά μπορεί να είναι ασφαλέστερα και λιγότερο ρυπογόνα.
Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Η οδηγία 2006/1/ΕΚ δεν παρέχει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να επωφελούνται πλήρως από τα πλεονεκτήματα της χρήσης μισθωμένων οχημάτων. Η εν λόγω οδηγία επιτρέπει στα κράτη μέλη να περιορίζουν τη χρήση, από τις επιχειρήσεις τους, μισθωμένων οχημάτων μέγιστου επιτρεπόμενου μεικτού βάρους άνω των έξι τόνων για μεταφορές για ίδιο λογαριασμό. Επιπλέον, τα κράτη μέλη δεν είναι υποχρεωμένα να επιτρέπουν τη χρήση μισθωμένου οχήματος στα αντίστοιχα εδάφη τους αν το όχημα έχει ταξινομηθεί ή έχει τεθεί σε κυκλοφορία σύμφωνα με τη νομοθεσία σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο όπου είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση που το μισθώνει.
(3)  Η οδηγία 2006/1/ΕΚ δεν παρέχει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να επωφελούνται πλήρως από τα πλεονεκτήματα της χρήσης μισθωμένων οχημάτων. Η εν λόγω οδηγία επιτρέπει στα κράτη μέλη να περιορίζουν τη χρήση, από επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στο έδαφός τους, μισθωμένων οχημάτων μέγιστου επιτρεπόμενου μεικτού βάρους άνω των έξι τόνων για μεταφορές για ίδιο λογαριασμό. Επιπλέον, τα κράτη μέλη δεν είναι υποχρεωμένα να επιτρέπουν τη χρήση μισθωμένου οχήματος στα αντίστοιχα εδάφη τους αν το όχημα έχει ταξινομηθεί ή έχει τεθεί σε κυκλοφορία σύμφωνα με τη νομοθεσία σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο όπου είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση που το μισθώνει.
Τροπολογία 3
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)
(4α)  Τα κράτη μέλη δεν πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να περιορίζουν τη χρήση, στο έδαφός τους, οχήματος μισθωμένου από επιχείρηση δεόντως εγκατεστημένη στο έδαφος άλλου κράτους μέλους, υπό την προϋπόθεση ότι το όχημα είναι ταξινομημένο και πληροί τα πρότυπα λειτουργίας και τις απαιτήσεις ασφαλείας ή έχει τεθεί σε κυκλοφορία σύμφωνα με τη νομοθεσία οποιουδήποτε κράτους μέλους και έχει εγκριθεί από το κράτος μέλος εγκατάστασης της υπεύθυνης επιχείρησης.
Τροπολογία 4
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Το επίπεδο φορολόγησης των οδικών μεταφορών εξακολουθεί να διαφέρει σημαντικά εντός της Ένωσης. Ως εκ τούτου, ορισμένοι περιορισμοί, που επίσης επηρεάζουν έμμεσα την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών μίσθωσης οχημάτων, εξακολουθούν να είναι δικαιολογημένοι προκειμένου να αποφεύγονται φορολογικές στρεβλώσεις. Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να περιορίζουν το χρονικό διάστημα κατά το οποίο είναι δυνατό να χρησιμοποιείται, εντός των αντίστοιχων εδαφών τους, όχημα μισθωμένο σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο στο οποίο είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση που το μισθώνει.
(5)  Το επίπεδο φορολόγησης των οδικών μεταφορών εξακολουθεί να διαφέρει σημαντικά εντός της Ένωσης. Ως εκ τούτου, ορισμένοι περιορισμοί, που επίσης επηρεάζουν έμμεσα την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών μίσθωσης οχημάτων, εξακολουθούν να είναι δικαιολογημένοι προκειμένου να αποφεύγονται φορολογικές στρεβλώσεις. Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να περιορίζουν, υπό τους όρους της παρούσας οδηγίας και εντός των αντίστοιχων εδαφών τους, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο μία εγκατεστημένη επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιεί ένα μισθωμένο όχημα που έχει ταξινομηθεί ή έχει τεθεί σε κυκλοφορία σε άλλο κράτος μέλος. Θα πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να περιορίζουν τον αριθμό τέτοιων οχημάτων που μισθώνονται από επιχείρηση εγκατεστημένη στο έδαφός τους.
Τροπολογία 5
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)
(5α)  Για την επιβολή των μέτρων αυτών, τα στοιχεία σχετικά με τον αριθμό κυκλοφορίας του μισθωμένου οχήματος θα πρέπει να διατίθενται στα εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα των κρατών μελών όπως προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1071/2009. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εγκατάστασης που ενημερώνονται σχετικά με τη χρήση ενός οχήματος το οποίο έχει μισθώσει ένας μεταφορέας και το οποίο έχει ταξινομηθεί ή έχει τεθεί σε κυκλοφορία σύμφωνα με τη νομοθεσία άλλου κράτους μέλους, θα πρέπει να ενημερώνουν σχετικά τις αρμόδιες αρχές αυτού του άλλου κράτους μέλους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιούν, για τον σκοπό αυτό, το σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (ΙΜΙ).
Τροπολογία 6
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)
(6α)   Προκειμένου να τηρούνται τα πρότυπα λειτουργίας, να πληρούνται οι απαιτήσεις ασφαλείας και να εξασφαλίζονται αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τους οδηγούς, είναι σημαντικό οι μεταφορείς να έχουν εγγυημένη πρόσβαση σε περιουσιακά στοιχεία και υποδομές άμεσης στήριξης στη χώρα στην οποία ασκούν τις δραστηριότητές τους.
Τροπολογία 7
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί την εφαρμογή και τα αποτελέσματα της παρούσας οδηγίας και να τα καταγράψει σε έκθεση. Τυχόν μελλοντική δράση σε αυτόν τον τομέα θα πρέπει να εξεταστεί με βάση την εν λόγω έκθεση.
(7)  Η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί την εφαρμογή και τα αποτελέσματα της παρούσας οδηγίας και να τα καταγράψει σε έκθεση το αργότερο τρία έτη μετά την ημερομηνία μεταφοράς της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Η έκθεση θα πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη τον αντίκτυπο στην οδική ασφάλεια, στα φορολογικά έσοδα και στο περιβάλλον. Η έκθεση θα πρέπει επίσης να αξιολογεί όλες τις παραβάσεις της παρούσας οδηγίας, συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών παραβάσεων. Η ανάγκη για μελλοντική δράση σε αυτόν τον τομέα θα πρέπει να εξεταστεί με βάση την εν λόγω έκθεση.
Τροπολογία 8
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α – στοιχείο ii
Οδηγία 2006/1/ΕΚ
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  το όχημα έχει ταξινομηθεί ή έχει τεθεί σε κυκλοφορία σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους·
α)  το όχημα έχει ταξινομηθεί ή έχει τεθεί σε κυκλοφορία σύμφωνα με τη νομοθεσία οποιουδήποτε κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων των προτύπων λειτουργίας και των απαιτήσεων ασφαλείας·
Τροπολογία 9
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία 2006/1/ΕΚ
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 1α:
διαγράφεται
«1α. Όταν το όχημα δεν έχει ταξινομηθεί ή δεν έχει τεθεί σε κυκλοφορία σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση που μισθώνει το όχημα, τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν τον χρόνο χρήσης του μισθωμένου οχήματος εντός των αντίστοιχων εδαφών τους. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη επιτρέπουν τη χρήση του για τέσσερις τουλάχιστον μήνες οποιουδήποτε ημερολογιακού έτους.»
Τροπολογία 10
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2006/1/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 1
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι οι επιχειρήσεις τους μπορούν να χρησιμοποιούν μισθωμένα οχήματα για οδικές εμπορευματικές μεταφορές, με τους ίδιους όρους όπως και για τα οχήματα που τους ανήκουν, εφόσον πληρούνται οι όροι του άρθρου 2.
1.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στο έδαφός τους μπορούν να χρησιμοποιούν μισθωμένα οχήματα για οδικές εμπορευματικές μεταφορές, με τους ίδιους όρους όπως και για τα οχήματα που τους ανήκουν, εφόσον πληρούνται οι όροι του άρθρου 2.
Τροπολογία 11
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2006/1/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Όταν το όχημα έχει ταξινομηθεί ή έχει τεθεί σε κυκλοφορία σύμφωνα με τη νομοθεσία άλλου κράτους μέλους, το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση μπορεί:
α)  να περιορίσει τον χρόνο χρήσης του μισθωμένου οχήματος στο έδαφός του, υπό την προϋπόθεση ότι επιτρέπει τη χρήση του μισθωμένου οχήματος επί τέσσερις τουλάχιστον συνεχείς μήνες οποιουδήποτε ημερολογιακού έτους· στην περίπτωση αυτή, μπορεί να απαιτείται η σύμβαση μίσθωσης να μην υπερβαίνει το χρονικό όριο που ορίζεται από το κράτος μέλος·
β)  να περιορίσει τον αριθμό των μισθωμένων οχημάτων που μπορούν να χρησιμοποιούνται από οποιαδήποτε επιχείρηση, υπό την προϋπόθεση ότι επιτρέπει τη χρήση τουλάχιστον ενός αριθμού οχημάτων που αντιστοιχεί στο 25% του συνολικού στόλου των οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων που κατέχει η επιχείρηση στις 31 Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται της αίτησης για τη χορήγηση άδειας· στην περίπτωση αυτή, οι επιχειρήσεις με συνολικό στόλο μεγαλύτερο του ενός και μικρότερο των τεσσάρων οχημάτων, επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τουλάχιστον ένα τέτοιο μισθωμένο όχημα.»
Τροπολογία 12
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)
Οδηγία 2006/1/ΕΚ
Άρθρο 3 α (νέο)
2α)  προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 3α:
«Άρθρο 3a
1.  Τα στοιχεία σχετικά με τον αριθμό κυκλοφορίας ενός μισθωμένου οχήματος εισάγονται στο εθνικό ηλεκτρονικό μητρώο, όπως ορίζεται στο άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009*.
2.  Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εγκατάστασης ενός μεταφορέα που ενημερώνονται σχετικά με τη χρήση ενός οχήματος το οποίο έχει μισθώσει ο εν λόγω μεταφορέας και το οποίο έχει ταξινομηθεί ή έχει τεθεί σε κυκλοφορία σύμφωνα με τη νομοθεσία άλλου κράτους μέλους, ενημερώνουν σχετικά τις αρμόδιες αρχές αυτού του άλλου κράτους μέλους.
3.  Η διοικητική συνεργασία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 πραγματοποιείται μέσω του συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (IMI), το οποίο θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2012**.
__________________
* Παραπομπή στο άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 λαμβανομένης υπόψη της επέκτασης των πληροφοριών που πρέπει να καταγράφονται, όπως προτείνεται από την Επιτροπή.
** ΕΕ L 316 της 14.11.2012, σ. 1.»
Τροπολογία 13
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία 2006/1/ΕΚ
Άρθρο 5 α – παράγραφος 1
Έως την [να εισαχθεί η ημερομηνία που υπολογίζεται σε 5 έτη μετά τη λήξη της προθεσμίας μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο], η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή και τα αποτελέσματα της παρούσας οδηγίας. Η έκθεση περιλαμβάνει πληροφορίες για τη χρήση οχημάτων μισθωμένων σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση που μισθώνει τα οχήματα. Με βάση αυτήν την έκθεση, η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον είναι αναγκαίο να προτείνει πρόσθετα μέτρα.
Έως την ... [3 έτη μετά τη λήξη της προθεσμίας μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο], η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή και τα αποτελέσματα της παρούσας οδηγίας. Η έκθεση περιλαμβάνει πληροφορίες για τη χρήση οχημάτων μισθωμένων σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση που μισθώνει τα οχήματα. Η έκθεση δίνει ιδιαίτερη προσοχή στον αντίκτυπο στην οδική ασφάλεια και στα φορολογικά έσοδα, συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών στρεβλώσεων, καθώς και στην επιβολή των κανόνων για τις ενδομεταφορές σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1072/2009. Με βάση αυτήν την έκθεση, η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον είναι αναγκαίο να προτείνει πρόσθετα μέτρα.
Τροπολογία 14
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο έως την [να εισαχθεί η ημερομηνία που υπολογίζεται σε 18 μήνες από την έναρξη ισχύος]. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.
Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο έως την ... [20 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας]. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε για διοργανικές διαπραγματεύσεις στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α8-0193/2018).

Τελευταία ενημέρωση: 8 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου