Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0125(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0037/2018

Внесени текстове :

A8-0037/2018

Разисквания :

PV 02/07/2018 - 15
CRE 02/07/2018 - 15

Гласувания :

PV 13/03/2018 - 7.6
CRE 13/03/2018 - 7.6
PV 03/07/2018 - 11.7
CRE 03/07/2018 - 11.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0275

Приети текстове
PDF 787kWORD 92k
Вторник, 3 юли 2018 г. - Страсбург Неокончателна версия
Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната ***I
P8_TA-PROV(2018)0275A8-0037/2018
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 3 юли 2018 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната с цел подкрепа на конкурентоспособността и иновационния капацитет на отбранителната промишленост на ЕС (COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0294),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 173 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0180/2017),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 7 декември 2017 г.(1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 7 юни 2018 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становищата на комисията по външни работи, комисията по бюджети и комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A8-0037/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  одобрява съвместното изявление на Парламента и Съвета, приложено към настоящата резолюция, което ще бъде публикувано в серия L на Официален вестник на Европейския съюз заедно с окончателния законодателен акт;

3.  приема за сведение изявлението на Комисията, приложено към настоящата резолюция;

4.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 129, 11.4.2018 г., стр. 51.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 3 юли 2018 г с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната с цел подкрепа на конкурентоспособността и иновационния капацитет на отбранителната промишленост на Съюза
P8_TC1-COD(2017)0125

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 173 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(2),

като имат предвид, че:

(1)  В съобщението си от 30 ноември 2016 г. относно Европейски план за действие в областта на отбраната, Комисията пое ангажимент да допълни, мобилизира и консолидира съвместните усилия на държавите членки за развитие на отбранителните способности, с цел да се отговори на предизвикателствата в областта на сигурността, както и за да се стимулира изграждането на конкурентоспособна, иновативна и ефикасна отбранителна промишленост в целия Съюз. По-специално, Комисията предложи създаването на Европейски фонд за отбрана („фондът“), за да се осигури подкрепа на инвестициите в съвместни научни изследвания и съвместно разработване на отбранително оборудване и технологии, като по този начин се стимулира съвместното възлагане на обществени поръчки и съвместната поддръжка на оборудване и технологии за отбрана. Фондът не следва да замести усилията на национално равнище в тази сфера, а следва да служи като стимул за държавите членки да си сътрудничат и да инвестират повече в областта на отбраната. Фондът ще подпомага сътрудничеството през пълния цикъл на разработване на отбранителните продукти и технологии, като по този начин се стимулират полезните взаимодействия и разходната ефективност. Целта следва да бъде да се осигурят способности, да се гарантира конкурентоспособна и иновативна основа за отбранителната промишленост в целия Съюз, включително чрез трансгранично сътрудничество и участие на малките и средните предприятия (МСП), и да се допринесе за по-тясно европейско сътрудничество в областта на отбраната.

(2)  За да се стимулират конкурентоспособността, ефикасността и иновационният капацитет на отбранителната промишленост на Съюза, която допринася за стратегическата автономност на Съюза, следва да се създаде Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната (▌„програмата). Целта на програмата следва да бъде засилване на конкурентоспособността на отбранителната промишленост на Съюза, като допринася за подобряване на отбранителните способности, наред с другото във връзка с киберотбраната, чрез подкрепа на ▌сътрудничеството между предприятията в целия Съюз, включително МСП и дружествата със средна пазарна капитализация, научноизследователските центрове и университетите, и на сътрудничеството между държавите членки, на етапа на разработване на отбранителни продукти и технологии, улеснявайки по този начин по-успешното използване на икономиите от мащаба в отбранителната промишленост и насърчаването на стандартизацията на отбранителните системи, като същевременно се подобри тяхната оперативна съвместимост. Етапът на разработване, който следва научноизследователския и технологичния етап, е свързан със значителни рискове и разходи, които застрашават по-нататъшното използване на резултатите от научните изследвания и оказват неблагоприятно въздействие върху конкурентоспособността на отбранителната промишленост на Съюза. Чрез подкрепата, която ще предоставя на етапа на разработването, програмата ще допринесе за по-пълноценно използване на резултатите от научните изследвания в областта на отбраната и ще спомогне за скъсяване на дистанцията между научните изследвания и производството. Тя ще стимулира и всички форми на иновации, тъй като положителното въздействие на тази подкрепа може да се очаква и върху гражданския сектор. Програмата има допълваща роля по отношение на дейностите, извършвани в съответствие с член 182 от Договора за функционирането на Европейския съюз и не обхваща производството или възлагането на обществени поръчки за отбранителни продукти или технологии.

(3)  С оглед на постигането на по-иновативни решения и създаването на благоприятни условия за отворен вътрешен пазар, програмата следва да подпомага решително трансграничното участие на МСП и да спомогне за създаването на нови пазарни възможности.

(4)  Програмата следва да обхване период от две години, от 1 януари 2019 г. до 31 декември 2020 г. Бюджетът за изпълнението ѝ следва да бъде определен за този период.

(5)   С настоящия регламент се определя финансов пакет за цялата продължителност на програмата, който представлява основната референтна сума, по смисъла на точка 17 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3), за Европейския парламент и Съвета в хода на годишната бюджетна процедура.

(6)  При изпълнението на програмата всички инструменти за финансиране следва да се използват в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(4) с цел да се постигне максимална степен на разработване на отбранителните продукти и технологии. При все това, с оглед на двугодишната продължителност на програмата, използването на финансови инструменти би могло да породи затруднения от практическо естество. Поради тази причина, през този първоначален период следва да се даде приоритет на използването на безвъзмездни средства и, в изключителни случаи, на обществени поръчки. Финансовите инструменти биха били подходящ инструмент за използване в рамките на фонда след 2020 г.

(7)   Комисията може да възложи част от изпълнението на програмата на субектите, посочени в член 58, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

(8)  След като са постигнали съгласие по общите приоритети по отношение на отбранителните способности на равнището на Съюза, по-специално посредством плана за развитие на способностите, и като имат предвид координирания годишен преглед на отбраната, и с оглед на постигането на нивото на амбиция на ЕС, договорено от Съвета в заключенията му от 14 ноември 2016 г. и одобрено от Европейския съвет на 15 декември 2016 г., държавите членки определят и консолидират военните изисквания и дефинират техническите спецификации на проекта.

(9)  Държавите членки, по целесъобразност, следва също така да назначат ръководител на проекта, като международна организация за управление на проекти, например Организацията за сътрудничество в областта на въоръженията или образувание, като Европейската агенция по отбрана, който да ръководи работата, свързана с разработването на съвместно ▌ действие, подпомагано от програмата. Когато се извърши такова назначаване, Комисията следва да се консултира с ръководителя на проекта относно постигнатия напредък по отношение на действието, преди да извърши плащането към бенефициера на допустимото действие, така че ръководителят на проекта да може гарантира, че бенефициерите спазват графика.

(10)   Финансовото подпомагане от Съюза следва да не засяга трансфера на свързани с отбраната продукти в рамките на Съюза в съответствие с Директива 2009/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(5) или износа на отбранителни продукти, оборудване или технологии. Освен това подпомагането не следва да засяга и свободата на вземане на решения от страна на държавите членки по отношение на политиката за трансфер в рамките на Съюза и на износ на такива продукти, включително в съответствие с общите правила, уреждащи контрола върху износа на военни технологии и военно оборудване, установени в Обща позиция 944/2008/ОВППС на Съвета(6).

(11)   Тъй като целта на програмата е да подпомага конкурентоспособността и ефикасността на отбранителната промишленост на Съюза, ограничавайки рисковете на етапа на разработване в рамките на съвместните проекти, допустими за финансиране следва да бъдат действията, свързани с разработването на даден отбранителен продукт или технология, а именно проучвания за осъществимост и други съпътстващи мерки, проектиране (включително технически спецификации, на които проектирането е основано), създаване на прототипи на системи, изпитване, атестация и сертифициране, както и повишаване на ефикасността през жизнения цикъл на даден отбранителен продукт или технология. Mодернизирането на съществуващи отбранителни продукти и технологии, включително тяхната оперативна съвместимост, също следва да бъдат допустими за финансиране по програмата. Действията за модернизиране на съществуващи отбранителни продукти и технологии следва да бъдат допустими, само когато вече съществуващата информация, необходима за извършване на действието, не е предмет на никакви ограничения, които биха ограничили способността за извършване на действието.

(12)   Тъй като програмата е насочена по-специално към засилване на сътрудничеството между предприятията от различни държави членки, действията следва да бъдат допустими за финансиране по програмата, само ако се извършват съвместно от консорциум от поне три предприятия, установени в поне три различни държави членки.

(13)   Трансграничното сътрудничество между предприятия при разработването на отбранителни продукти и технологии често е било възпрепятствано от трудности при съгласуването на общи технически спецификации или стандарти. Липсата или оскъдността на общи технически спецификации или стандарти е пораждало все повече усложнения, закъснения и завишени разходи на етапа на разработването. За действията, които предполагат по-високо равнище на технологична готовност, съгласуването на общи технически спецификации следва да бъде първостепенно условие за получаване на финансиране от Съюза по програмата. Проучванията за осъществимост и действията, целящи да се подкрепи определянето на съвместни технически спецификации или стандарти, също следва да бъдат допустими за получаване на финансиране по програмата.

(14)  С оглед да се гарантира, че при прилагането на настоящия регламент Съюзът и неговите държави членки спазват своите международни задължения, действията, свързани с продукти или технологии, чието използване, разработване или производство са забранени от международното право, не следва да бъдат допустими за финансиране по програмата. Във връзка с това допустимостта на действия за разработване на нови отбранителни продукти или технологии, като тези, които са специално разработени за извършване на смъртоносни нападения без човешки контрол върху решенията за тяхното осъществяване, също следва да бъде съобразена с развитието на международното право.

(15)   Тъй като програмата има за цел засилване на конкурентоспособността и ефикасността на отбранителната промишленост на Съюза, допустими за финансиране по принцип следва да бъдат само субекти, които са установени в Съюза и които не са контролирани от трета държава или от субект от трета държава. Освен това, за да се гарантира защитата на основните интереси на Съюза и на неговите държави членки в областта на сигурността и отбраната, инфраструктурата, съоръженията, активите и ресурсите, използвани от бенефициерите и подизпълнителите при действие, финансирано по програмата, следва да не се намират на територията на трета държава.

(16)  При определени обстоятелства следва да е възможно да се допусне изключение от принципа, че бенефициерите и подизпълнители, участващи в действие не следва да подлежат на контрол от страна на трета държава или от субект от трета държава. В този контекст, предприятия, които се намират в Съюза и които са контролирани от трета държава или от субект от трета държава, следва да могат да бъдат допустими за финансиране, ако са изпълнени съответните, стриктни условия, свързани с интересите на Съюза и неговите държави членки в областта на сигурността и отбраната, определени в рамките на общата външна политика и политика на сигурност съгласно дял V от Договора за Европейския съюз (ДЕС), включително по отношение на укрепването на европейската отбранителна технологична и индустриална база. Участието на такива предприятия не следва да е в противоречие с целите на програмата. Бенефициерите следва да предоставят пълната относима информация относно инфраструктурата, съоръженията, активите и ресурсите, които ще се използват в действието. Следва да се вземат предвид и опасенията на държавите членки във връзка със сигурността на доставките.

(17)  Сътрудничеството между бенефициерите и техните подизпълнители, участващи в действието, и предприятия, установени в трета държава или контролирани от трета държава или от субект от трета държава, също следва да бъде предмет на съответните условия, свързани с интересите на Съюза и неговите държави членки в областта на сигурността и отбраната. Във връзка с това не следва да се допуска неразрешен достъп на трета държава или субект от трета държава до класифицирана информация, свързана с изпълнението на действието. Достъпът до класифицирана информация се разрешава в съответствие със съответните правила за сигурност, приложими за класифицираната информация на Европейския съюз и за информацията, класифицирана съгласно националните правила за сигурност.

(18)   Допустимите действия, разработени в контекста на постоянното структурирано сътрудничество в институционалната рамка на Съюза, ще гарантират трайно укрепване на сътрудничеството между предприятията в различните държави членки и по този начин пряко ще допринесат за постигането на целите на програмата. Поради това такива действия следва да бъдат допустими за финансиране с увеличен процент. Допустимите действия, разработени с адекватно равнище на участие на дружества със средна пазарна капитализация и МСП, и по-специално трансгранични МСП, подпомагат отварянето на вериги за доставка и допринасят за постигането на целите на програмата. Ето защо такива действия следва да бъдат допустими за финансиране с увеличен процент, включително за да се компенсира по-високият риск и по-голямата административна тежест.

(19)   Когато консорциум ▌желае да участва в допустимо действие по програмата и финансовата помощ от Съюза е под формата на безвъзмездни средства, консорциумът следва да определи един от своите членове за координатор. Координаторът следва да бъде основното лице за връзка с Комисията.

(20)   Насърчаването на иновациите и технологичното развитие в отбранителната промишленост на Съюза следва да позволи поддържането и развитието на уменията и ноу-хау на отбранителната промишленост на Съюза и следва да допринесе за укрепването на неговата технологична и промишлена автономност. Във връзка с това програмата би могла също да спомогне да се установи къде съществува зависимост на Съюза от трети държави при разработването на отбранителни продукти и технологии. Освен това насърчаването на иновациите и технологичното развитие следва да се осъществява по начин, съответстващ на интересите на Съюза в областта на сигурността и отбраната. Съответно приносът на определено действие за тези интереси и за договорените от държавите членки приоритети ▌ по отношение на отбранителните способности в рамките на общата външна политика и политика на сигурност следва да бъде критерий за отпускане на финансиране. Общите приоритети в областта на отбранителните способности в рамките на Съюза са определени по-специално в Плана за развитие на способностите. Други инициативи на Съюза, като например координираният годишен преглед на отбраната и постоянното структурирано сътрудничество, подкрепят изпълнението на съответните приоритети чрез засилено сътрудничество. По целесъобразност регионалните и международните приоритети, включително тези в рамките на НАТО, ▌може също да се вземат предвид, при условие че служат на интересите на Съюза в областта на сигурността и отбраната и не възпрепятстват участието на държавите членки, като същевременно се взема предвид необходимостта да се избягва излишното дублиране.

(21)   Държавите членки работят самостоятелно и съвместно за разработването, производството и експлоатацията на безпилотни въздухоплавателни средства, превозни средства и плавателни съдове. Експлоатацията в този контекст включва извършване на нападения на военни обекти. Научните изследвания и развойната дейност, свързани с разработването на такива системи, включително както на военни, така и на цивилни системи, са подпомагани със средства на Съюза. Предвижда се, че това ще продължи евентуално и в рамките на програмата. Нищо в настоящия регламент не следва да пречи на законното използване на такива отбранителни продукти или технологии, разработени в рамките на програмата.

(22)   За да се гарантира жизнеспособността на финансираните действия, ▌ангажиментът на държавите членки за действителен принос към финансирането на действието, следва да бъде оформен в писмена форма, например чрез писмо за намерения от съответната държава членка.

(23)   За да се гарантира, че финансираните действия ще допринесат за конкурентоспособността и ефикасността на европейската отбранителна промишленост, те следва да бъдат ориентирани към пазара ▌, да се ръководят от търсенето и да бъдат рентабилни от търговска гледна точка в средносрочен до дългосрочен план, включително по отношение на технологиите с двойна употреба. Поради това критериите за допустимост следва да отчитат факта, че държавите членки възнамеряват да възлагат обществени поръчки за ▌ крайния отбранителен продукт или да използват технологията координирано, а критериите за отпускане на финансиране следва да отчитат факта, че държавите членки поемат политически или правен ангажимент да използват, притежават или поддържат съвместно крайния отбранителен продукт или технология.

(24)  Всички критерии за отпускане на финансиране следва да се вземат предвид при оценяването на действията, предложени за финансиране по програмата. Като се отчита, че критериите за отпускане на финансиране не са елиминаторни, предложените действия, които не изпълняват един или няколко от тези критерии, не следва да бъдат автоматично изключвани.

(25)   Финансовата помощ от Съюза в рамките на програмата не следва да превишава 20 % от ▌допустимите разходи за действието, когато то е свързано със създаване на прототипи на системи, което често е най-скъпоструващото действие на етапа на разработването. Би следвало да е възможно обаче покриването на всички допустими разходи за други действия на етап разработване. И в двата случая допустимите разходи следва да се разбират по смисъла на член 126 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

(26)  Тъй като програмата следва да допълва научноизследователски дейности, по-специално в областта на отбраната, и за целите на съгласуваността и опростяването на административните процедури, спрямо програмата следва да се прилагат във възможно най-голяма степен същите правила като правилата при Подготвителното действие на Съюза за научни изследвания в областта на отбраната и „Хоризонт 2020“ — рамковата програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) („Хоризонт 2020“). Ето защо е целесъобразно да се допусне възстановяването на непреките разходи с фиксиран размер от 25 %, както е по линия на Подготвителното действие за научни изследвания и „Хоризонт 2020“.

(27)   Тъй като подкрепата от Съюза е насочена към укрепване на конкурентоспособността на сектора и се отнася само до конкретния етап на разработване, Съюзът не следва да има права на собственост или права върху интелектуалната собственост по отношение на отбранителните продукти или технологии, получени в резултат на финансираните действия. Приложимият режим по отношение на правата върху интелектуалната собственост трябва да бъде определян от бенефициерите чрез договор. Заинтересованите държави членки следва също да имат възможност да участват в последващото съвместно възлагане на поръчки. Освен това резултатите от действията, финансирани по програмата, не следва да бъдат предмет на контрол или ограничения от страна на трета държава или субект от трета държава.

(28)   Комисията следва да разработи двегодишна работна програма в съответствие с целите на програмата. В работната програма следва да се изложат подробно категориите проекти, които ще се финансират по програмата, включително отбранителните продукти и технологии, като например дистанционно управляеми системи, спътникови комуникации, определяне на местоположението, навигация и синхронизация, автономен достъп до космическото пространство и постоянно наблюдение на Земята, енергийна устойчивост и киберсигурност и морска сигурност, както и високотехнологични военни способности във въздушната, сухопътната, морската и съвместни сфери, включително по-добра ситуационна осведоменост, защита, мобилност, логистика и медицинска помощ и инструменти за стратегическа подпкрепа.

(29)   При изготвянето на тази програма Комисията следва да бъде подпомагана от комитет на държавите членки („комитет“). Комисията следва да се стреми да намери решения, които се ползват с възможно най-широка подкрепа в рамките на комитета. В този контекст, за да се предоставя конкретна помощ на Комисията, комитетът може да заседава във формат национални експерти в областта на отбраната. Държавите членки определят своите представители в този комитет. На членовете на комитета следва да се предоставят ранни и реални възможности да разглеждат проектите на актове за изпълнение и да изразяват мнението си.

(30)   Поради факта, че политиката на Съюза в областта на ▌МСП е от възлово значение за постигането на икономически растеж, иновации, създаване на работни места и социална интеграция в Съюза, и като се има предвид, че действията, за които се предоставя подкрепа, обикновено изискват транснационално сътрудничество, от съществено значение е работната програма да отразява и да дава възможност за открит и прозрачен трансграничен достъп и участие на МСП, и съответно поне 10% от общия бюджет да бъдат предназначени за такива действия, което да позволи на МСП да бъдат включени във веригите за създаване на стойност на тези действия. Отделна категория проекти следва да бъде специално посветена на МСП.

(31)   За да се гарантира успехът на програмата, Комисията следва да се стреми да поддържа диалог с широк кръг от предприятия от европейската промишленост, включително МСП и нетрадиционни доставчици на сектора на отбраната.

(32)   За да се използва експертният ѝ опит в сектора на отбраната и в съответствие с компетентностите, които са ѝ предоставени с ДЕС, Европейската агенция по отбрана следва да бъде поканена като наблюдател в комитета. Европейската служба за външна дейност следва също да бъде поканена да съдейства ▌.

(33)  Като общо правило за избора на действия, които да се финансират по програмата, Комисията или субектите, посочени в член 58, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, следва да отправят конкурентни покани за представяне на предложения съгласно предвиденото в същия регламент и следва да направят необходимото административните процедури да бъдат възможно най-опростени и да пораждат минимални допълнителни разходи. Въпреки това при конкретни надлежно обосновани обстоятелства и в изключителни случаи, финансирането от Съюза може да се предостави и в съответствие с член 190 от Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията(7).

(34)   След оценка на предложенията с помощта на независими експерти, чиято надеждност с оглед на сигурността следва да се удостовери от държавите членки, Комисията следва да избере действията, които да бъдат финансирани по програмата. Комисията следва да създаде база данни на независими експерти. Базата данни следва да не бъде обществено достояние. Независимите експерти следва да бъдат назначени въз основа на своите умения, опит и знания, като се вземат предвид възложените им задачи. При назначаването на независимите експерти Комисията следва да се стреми във възможно най-голяма степен да вземе подходящи мерки за постигане на балансиран състав на експертните групи и групите за оценка от гледна точка на многообразието на уменията, опита, знанията, географското разнообразие и пола, като се отчита положението в областта на съответното действие. Освен това следва да се полагат усилия за подходяща ротация на експертите и за постигането на адекватен баланс между частния и публичния сектор. За да се осигурят единни условия за изпълнението на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия по отношение на приемането и изпълнението на работната програма, както и за отпускането на финансиране за избраните действия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета(8). Държавите членки следва да бъдат информирани за резултатите от оценката и за напредъка на финансираните действия.

(35)   За приемането на тези актове за изпълнение следва да се използва процедурата по разглеждане, като се вземат предвид свързаните с тях съществени последици за изпълнението на настоящия регламент.

(36)   В края на програмата Комисията следва да изготви доклад за изпълнението ѝ, като направи преглед на финансовите дейности с оглед на резултатите от финансовото изпълнение, а когато е възможно — и с оглед на въздействието им. В доклада за изпълнението следва също така да се анализира трансграничното участие на МСП и на дружествата със средна пазарна капитализация в действия по програмата, както и участието на МСП и на дружествата със средна пазарна капитализация в световната верига за създаване на стойност. В доклада следва да се включи и информация за произхода на бенефициерите и разпределението на генерираните права върху интелектуалната собственост.

(37)   През целия цикъл на разходите финансовите интереси на Съюза следва да бъдат защитавани посредством пропорционални мерки, включително посредством предотвратяване, разкриване и разследване на нередности, възстановяване на изгубени, недължимо платени или неправилно използвани средства, и, когато е целесъобразно, налагане на административни и финансови санкции.

(38)   Комисията и държавите членки следва да осигурят възможно най-широко популяризиране на програмата, за да се повиши нейната ефективност и по този начин да се подобри конкурентоспособността на отбранителната промишленост и на отбранителните способности на държавите членки.

(39)   Доколкото целите на настоящия регламент не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки поради разходите и свързаните рискове, но могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 ДЕС. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тези цели,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се създава Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната (▌„програмата“) за действие на Съюза, обхващащо периода 1▌ януари 2019 г. — 31 декември 2020 г.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)  „прототип на система“ означава образец на продукт или технология, който показва функциониране в оперативна среда;

2)  „атестация“ означава цялостния процес, чрез който се демонстрира, че проектирането на даден отбранителен продукт, материален или нематериален компонент или технология отговаря на определените изисквания, като се осигуряват обективни доказателства за това, че са изпълнени конкретни изисквания на проектирането;

3)   „сертифициране“ означава процесът, чрез който национален орган удостоверява, че отбранителният продукт, материалният или нематериалният компонент или технологията е в съответствие с приложимите норми;

4)  „предприятие“ означава субект, независимо от правния си статут и начина на финансиране, извършващ стопанска дейност, и установен в държавата членка, в която е учредено, в съответствие с националното право на тази държава членка;

5)  „изпълнителни управленски структура“ означава орган на предприятие, назначен в съответствие с националното право и отчитащ се пред главния изпълнителен директор, когато това е приложимо, на който са възложени правомощия по определяне на стратегията, целите и цялостното ръководство на предприятието и който упражнява надзор и наблюдение над вземането на свързани с управлението решения;

6)  „субект от трета държава“ означава субект, установен в трета държава, или установен в Съюза, но чиито изпълнителни управленски структури са в трета държава;

7)  „контрол“ означава способността за упражняване на решаващо пряко или косвено влияние върху предприятие посредством едно или повече междинни предприятия;

8)  „малки и средни предприятия“ или „МСП“ означава малки и средни предприятия съгласно определението в член 2 от приложението към Препоръка 2003/361/ЕО(9) на Комисията;

9)  „дружество със средна пазарна капитализация“ означава предприятие, което не е МСП и е с до 3000 служители, като броят на служителите се изчислява в съответствие с членове 3, 4, 5 и 6 от приложението към Препоръка 2003/361/ЕО;

10)  „консорциум “ означава основано на сътрудничество обединение на предприятия с цел предприемането на действие по програмата.

Член 3

Цели

Програмата има следните цели:

a)  стимулиране на конкурентоспособността, ефикасността и иновационния капацитет на ▌отбранителната промишленост в целия Съюз, което допринася за стратегическата автономност на Съюза, чрез подкрепа за действия на етапа на разработване;

б)  подкрепа за и мобилизиране ▌на сътрудничеството, включително в трансграничен план, между предприятията, в т.ч. МСП и дружествата със средна пазарна капитализация, в целия Съюз и сътрудничеството между държавите членки, при разработването на отбранителни продукти или технологии, като същевременно се укрепва и подобрява гъвкавостта на веригите на доставките в областта на отбраната и на веригите за създаване на стойност, и се стимулира стандартизирането на отбранителните системи и тяхната оперативна съвместимост.

Това сътрудничество е в съответствие с приоритетите за отбранителните способности, ▌договорени от държавите членки в рамките на общата външна политика и политика на сигурност, и по-специално в контекста на плана за развитие на способностите.

В този контекст регионалните и международните приоритети, когато те служат на интересите на Съюза в областта на сигурността и отбраната, съгласно определеното в рамките на общата външна политика и политика на сигурност, и като се има предвид необходимостта да се избягва ненужно дублиране, също могат да се вземат под внимание по целесъобразност, когато не изключват възможността за участие на която и да било държава членка;

в)  стимулиране на по-пълноценното оползотворяване на резултатите от научните изследвания в областта на отбраната и подпомагане на разработването след научноизследователския етап, с което се подпомага конкурентоспособността на европейската отбранителна промишленост на вътрешния и на глобалния пазар, включително чрез консолидация, когато е уместно.

Член 4

Бюджет

Финансовият пакет за изпълнението на програмата за периода от 1 януари 2019 г. до 31 декември 2020 г. възлиза на 500 милиона евро в текущи цени.

Годишните бюджетни кредити се разрешават от Европейския парламент и от Съвета в рамките на многогодишната финансова рамка.

Член 5

Общи финансови разпоредби

1.  Финансовата помощ от Съюза може да се предоставя чрез видовете финансиране, предвидени в Регламент (EС, Eвратом) № 966/2012, ▌по-специално безвъзмездни средства и в изключителни случаи – обществени поръчки.

2.  Видовете финансиране, посочени в параграф 1 ▌ , и методите за изпълнение се избират в зависимост от възможностите за осъществяване на конкретните цели на действията и за постигане на резултати, като се вземат предвид по-специално разходите за проверките, административната тежест и рискът от конфликт на интереси.

3.  Финансовата помощ от Съюза се управлява от Комисията в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 пряко или непряко чрез възлагане на задачи по изпълнението на бюджета на субектите, изброени в член 58, параграф 1, буква в) от посочения регламент.

4.  По целесъобразност държавите членки назначават ръководител на проекта. Комисията се консултира с ръководителя на проекта относно напредъка, постигнат в рамките на действието, преди да извърши плащането на допустимите бенефициери ▌.

Член 6

Допустими действия

1.  Програмата предоставя подкрепа за действия на бенефициерите на етап разработване, които обхващат нови отбранителни продукти и технологии, както и модернизиране на съществуващи продукти и технологии, при условие че използването на вече съществуваща информация, необходима за извършване на действие за модернизиране, не подлежи на ограничение от трета държава или от субект от трета държава, пряко или непряко, чрез едно или повече междинни предприятия.

Допустимото действие се отнася до едно или повече от следните елементи:

а)  проучвания, например проучвания за осъществимост, и други съпътстващи мерки;

б)  проектиране на отбранителен продукт, материален или нематериален компонент или технология, както и техническите спецификации за проектирането, включително частични изпитвания за намаляване на риска в промишлена или представителна среда;

в)  прототип на система за създаване на отбранителен продукт, материален или нематериален компонент или технология ▌;

г)  изпитване на отбранителен продукт, материален или нематериален компонент или технология;

д)  атестация на отбранителен продукт, материален или нематериален компонент или технология;

е)   сертифициране на отбранителен продукт, материален или нематериален компонент или технология ▌;

ж)  разработване на технологии или активи, които увеличават ефикасността през целия жизнен цикъл на отбранителните продукти и технологии.

2.  Действията, посочени в параграф 1, се изпълняват съвместно от предприятия в рамките на консорциум от най-малко три допустими субекта, установени в най-малко три различни държави членки. Най-малко три от тези допустими субекти, установени в най-малко две различни държави членки, ▌ не се контролират, пряко или непряко, от един и същ субект, нито се контролират взаимно.

3.  Консорциумът, посочен в парaграф 2, предоставя доказателство за устойчиво развитие, като докаже, че разходите за действието, които не са покрити от подпомагане от Съюза, се покриват чрез други начини на финансиране, например чрез принос от държавите членки.

4.  За действията, посочени в параграф 1, букви в) — ж), консорциумът представя доказателство за техния принос за конкурентоспособността на европейската отбранителна промишленост, като доказва, че най-малко две държави членки възнамеряват да възложат обществена поръчка за крайния продукт или да използват технологията по координиран начин, включително когато е приложимо чрез съвместно възлагане на обществена поръчка.

5.   Действията, посочени в параграф 1, буква б), се основават на общи изисквания, договорени съвместно от най-малко две държави членки. Действията, посочени в параграф 1, букви в)—ж), се основават на общи технически спецификации, договорени съвместно от държавите членки, които съфинансират или възнамеряват съвместно да възлагат обществени поръчки за крайния продукт или съвместно да използват технологията, съгласно посоченото в параграфи 3 и 4, като по този начин се укрепват стандартизацията и оперативната съвместимост на системите.

6.   Действия за разработване на продукти и технологии, чиято употреба, разработване или производство е забранено от международното право, не се допускат за финансиране по програмата.

Член 7

Допустими субекти

1.  Бенефициерите и подизпълнителите, участващи в действието, са публични или частни предприятия, установени в Съюза ▌.

2.  Инфраструктурата, съоръженията, активите и ресурсите на бенефициерите и подизпълнителите, участващи в действието, използвани за целите на действията, финансирани по програмата, се намират на територията на Съюза за целия срок на действието и техните изпълнителни управленски структури са установени в Съюза.

3.   За целите на действията, финансирани по програмата, бенефициерите и подизпълнителите, участващи в действието, не подлежат на контрол от трета държава или от субект от трета държава.

4.   Чрез дерогация от параграф 3 и при условията на член 15, параграф 2 предприятие, установено в Съюза и контролирано от трета държава или от субект от трета държава, е допустимо като бенефициер или подизпълнител, участващ в действието, само ако на Комисията са предоставени гаранции, одобрени от държавата членка, в която е установено предприятието, в съответствие с националните ѝ процедури. Тези гаранции може да се отнасят до изпълнителната управленска структура на предприятието, установено в Съюза. Ако това се счита за подходящо от държавата членка, в която е установено предприятието, тези гаранции могат да се отнасят и до специфичните права за контрол върху предприятието от страна на държавните власти.

Тези гаранции предоставят уверения, че участието в действие на такова предприятие няма да е в противоречие нито с интересите в областта на сигурността и отбраната на Съюза и неговите държави членки, както е определено в рамките на общата външна политика и политика на сигурност съгласно дял V от ДЕС, нито с целите, посочени в член 3. Гаранциите са в съответствие и с разпоредбите на член 12. Гаранциите доказват по-специално, че за целите на действието са въведени мерки, така че да се гарантира следното:

a)   контролът върху предприятието да не се упражнява по начин, който да възпрепятства или ограничава способността му да изпълнява действието и да постига резултати, нито по начин, който да налага ограничения по отношение на неговата инфраструктура, съоръжения, активи, ресурси, интелектуална собственост или ноу-хау, необходими за целите на действието, нито по начин, който уронва неговите способности и стандарти, необходими за изпълнение на действието;

б)   достъпът от трета държава или субект от трета държава до чувствителна информация, свързана с действието, е предотвратен, а служителите или другите лица, които участват в действието, разполагат с национално разрешение за достъп до класифицирана информация по целесъобразност;

в)   собствеността върху интелектуалната собственост, произтичаща от действието и резултатите от него, остават за бенефициера по време на действието и след приключването му и не са предмет на контрол или ограничение от трета държава или от субект от трета държава, и не се изнасят извън Съюза, нито се предоставя достъп до тях извън Съюза без одобрението на държавата членка, в която е установено предприятието и в съответствие с целите, посочени в член 3.

Ако държавата членка, в която е установено предприятието, счита за подходящо, може да бъдат предоставени допълнителни гаранции.

Комисията информира комитета, посочен в член 13, за всяко предприятие, което се счита за допустимо в съответствие с настоящия параграф.

5.   Ако не са налице конкурентни заместители в Съюза, бенефициерите и подизпълнителите, участващи в действието, могат да използват свои активи, инфраструктура, съоръжения и ресурси, разположени или съхранявани извън територията на държавите членки, ако тази употреба не противоречи на интересите на Съюза и неговите държави членки в областта на сигурността и отбраната, съобразена е с целите на програмата и е в пълно съответствие с член 12.

Разходите, свързани с такива действия, не са допустими за финансиране по програмата.

6.   При осъществяване на допустимо действие бенефициерите и подизпълнителите, участващи в действието, могат да си сътрудничат и с предприятия, установени извън територията на държавите членки или контролирани от трета държава или от субект от трета държава, включително да използват активи, инфраструктура, съоръжения и ресурси на такива предприятия, ако това не противоречи на интересите на Съюза и неговите държави членки в областта на сигурността и отбраната. Това сътрудничество е съобразено с целите, посочени в член 3, и е в пълно съответствие с член 12.

Не се допуска неразрешен достъп от страна на трета държава или друг субект от трета държава до класифицирана информация, свързана с изпълнението на действието, и се избягват потенциални отрицателни ефекти върху сигурността на снабдяването с ресурси от изключително значение за действието.

Разходите, свързани с такива действия, не са допустими за финансиране по програмата.

7.   Бенефициерите предоставят цялата относима информация, необходима за оценката на критериите за допустимост. В случай на промени, по време на изпълнението на действие, които биха могли да поставят под въпрос спазването на критериите за допустимост, предприятието уведомява Комисията, която преценява дали критериите за допустимост продължават да бъдат изпълнени и разглежда потенциалното въздействие върху финансирането на действието.

8.   За целите на настоящия член изразът „подизпълнители, участващи в действието“ се отнася до подизпълнителите с преки договорни отношения с бенефициер, други подизпълнители, на които са разпределени най-малко 10 % от общия размер на допустимите разходи по действието, както и подизпълнители, на които може да е нужен достъп до класифицирана информация за целите на изпълнение на договора.

Член 8

Декларация от предприятията

Всяко предприятие в консорциум, желаещ да участва в дадено действие, декларира писмено, че изцяло е запознато и отговаря на изискванията в приложимото национално право и право на Съюза, свързано с дейностите в областта на отбраната.

Член 9

Консорциум

1.  Когато финансовата помощ на Съюза се предоставя под формата на безвъзмездни средства, всеки консорциум, който желае да участва в дадено действие, определя един от своите членове за координатор. Координаторът се посочва в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства. Координаторът е основното лице за връзка между членовете на консорциума и Комисията или съответния орган за финансиране, освен ако в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства не е предвидено друго или в случай на неспазване на неговите задължения, определени в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

2.  Членовете на участващия в действието консорциум сключват вътрешно споразумение, в което се определят правата и задълженията им по отношение на изпълнението на действието в съответствие със споразумението за отпускане на безвъзмездни средства, освен в надлежно обосновани случаи, предвидени в работната програма или в поканата за представяне на предложения. Вътрешното споразумение включва и договорености относно правата върху интелектуална собственост, свързани с разработените продукти и технологии.

Член 10

Критерии за отпускане на финансиране

Предложените за финансиране по програмата действия се оценяват въз основа на всеки от▌ следните критерии:

a)   принос към върхови постижения, по-специално като се покаже, че предлаганото действие предоставя значителни предимства в сравнение със съществуващите отбранителни продукти или технологии;

б)  принос към иновациите, по-специално като се покаже, че предлаганото действие включва новаторски или нови концепции и подходи, нови перспективни технологични подобрения в бъдеще или че прилага технологии или концепции, които по-рано не са били прилагани в отбранителния сектор;

в)   принос за конкурентоспособността и растежа на предприятията в областта на отбраната в целия Съюз, по-специално чрез създаване на нови пазарни възможности;

г)   принос към промишлената автономност на европейската отбранителна промишленост ▌ и към интересите на Съюза в областта на сигурността и отбраната посредством усъвършенстване на отбранителните продукти или технологии в съответствие с приоритетите в областта на отбранителните способности, ▌ договорени от държавите членки в рамките на общата външна политика и политика на сигурност, по-специално в контекста на плана за развитие на способностите, както и по целесъобразност — с регионалните и международните приоритети, при условие че те служат на интересите на Съюза в областта на сигурността и отбраната и не изключват възможността за участието на която и да било държава членка;

д)   частта от общия бюджет на действието, която трябва да се разпредели за участието на МСП, установени в Съюза и носещи добавена стойност в промишлен или технологичен аспект, в качеството им на членове на консорциума, на подизпълнители или на други предприятия във веригата на доставки, и по-специално частта от общия бюджет на действието, която трябва да се разпредели за МСП, установени в държави членки, различни от тези, в които са установени предприятията в консорциума, които не са МСП;

е)  за действията, посочени в член 6, параграф 1, букви в)—е), принос към по-нататъшното интегриране на европейската отбранителна промишленост чрез доказване от страна на бенефициерите, че държавите членки са поели ангажимент съвместно да използват, притежават или поддържат крайния продукт или технология▌.

Във връзка с прилагането на критериите, посочени в букви а), б) и в) от първа алинея, когато е уместно ще се взема предвид приносът към повишаването на ефективността в целия жизнен цикъл на отбранителните продукти и технологии, включително разходната ефективност и потенциалът за полезни взаимодействия в процеса по доставката и поддръжката.

Член 11

Проценти на финансиране

1.  Финансовата помощ от Съюза, предоставена по програмата, не надвишава 20 % от общите допустими разходи за действие, посочено в член 6, параграф 1, буква в). Във всички останали случаи помощта може да покрие до пълния размер на допустимите разходи за действието.

2.  Съгласно член 6, параграф 1 действие, разработено в контекста на постоянното структурирано сътрудничество, може да се ползва от процент на финансиране, увеличен с 10 процентни пункта.

3.   Действието, посочено в член 6, параграф 1, може да се ползва от финансиране с увеличен процент съгласно втора и трета алинеи от настоящия параграф, когато най-малко 10 % от общия размер на допустимите разходи по действието са разпределени за МСП, установени в Съюза.

Процентът на финансиране може да бъде увеличен с процентни пунктове, равни на процента от общия размер на допустимите разходи по действието, разпределени за МСП, установени в държави членки, в които са установени предприятията в консорциума, които не са МСП, но не повече от допълнителни 5 процентни пункта.

Процентът на финансиране може да бъде увеличен с процентни пунктове, равни на два пъти процента от общия размер на допустимите разходи по действието, разпределени за МСП, установени в държави членки, различни от посочените във втора алинея.

4.   Действието, посочено в член 6, параграф 1, може да се ползва от процент на финансиране, увеличен с допълнителни 10 процентни пункта, когато най-малко 15 % от общия размер на допустимите разходи по действието са разпределени за установени в Съюза дружества със средна пазарна капитализация.

5.   Непреките допустими разходи се определят, като се прилага фиксирана ставка в размер на 25% от общите преки допустими разходи като се изключат преките допустими разходи за договори за подизпълнение.

6.   Общото увеличение на процента на финансиране на действие след прилагането на параграфи 2, 3 и 4 не надвишава 35 процентни пункта.

7.   Финансовата помощ от Съюза, предвидена по програмата, включително финансирането с увеличен процент, не покрива повече от 100 % от допустимите разходи за действието.

Член 12

Права на собственост и права върху интелектуалната собственост

1.   Съюзът няма права на собственост върху получените в резултат на действието продукти или технологии, нито претенции относно правата върху интелектуална собственост във връзка с действието.

2.   Резултатите от действия, които получават финансиране по програмата, не са обект на контрол или ограничения от трета държава или от субект от трета държава, пряко или косвено, чрез едно или повече междинни предприятия, включително по отношение на трансфера на технологии.

3.   Настоящият регламент не засяга свободата на действие на държавите членки в областта на политиката относно износ на продукти, свързани с отбраната.

4.   По отношение на резултатите, създадени от бенефициерите, които са получили финансиране по програмата и без да се засяга параграф 3 от настоящия член, Комисията се уведомява за всяко прехвърляне на собственост на трета държава или субект от трета държава. Ако това прехвърляне на собственост противоречи на целите, установени в член 3, финансирането, предоставяно по програмата се възстановява.

5.   Ако помощта от Съюза се предоставя под формата на обществена поръчка за проучване, всички държави членки имат право да получат безплатно неизключителна лицензия за използването на проучването при представено в писмена форма искане за това.

Член 13

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от комитет. Той е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011. Европейската агенция по отбрана е поканена в качеството на наблюдател да представя на комитета мнения и експертни становища. Европейската служба за външна дейност също е поканена да съдейства.

Комитетът заседава и в специални състави, включително за обсъждане на аспекти на отбраната.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Когато комитетът не даде становище, Комисията не приема проекта на акт за изпълнение и се прилага член 5, параграф 4, трета алинея от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 14

Работна програма

1.  Посредством акт за изпълнение Комисията приема ▌двугодишна работна програма ▌. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 13, параграф 2. Работната програма е в съответствие с целите, посочени в член 3.

2.  В работната програма се определят подробно категориите проекти, които се финансират по програмата. Тези категории са в съответствие с приоритетите в областта на отбранителните способности, посочени в член 3, буква б).

Тези категории обхващат способности по отношение на иновативните отбранителни продукти и технологии в следните области:

а)  подготовка, защита, разгръщане и устойчивост;

б)  управление и превъзходство на информацията, командване, управление, комуникации, компютри, разузнаване, наблюдение и войсково разузнаване (C4ISR), киберотбрана и киберсигурност; и

в)  средства за ангажиране и ефектори.

Работната програма съдържа също така категория проекти, специално предназначени за МСП.

3.  В работната програма се гарантира, че най-малко 10 % от общия бюджет се заделят за ▌трансграничното участие на МСП.

Член 15

Процедура по оценяване и отпускане на финансиране

1.  При изпълнението на програмата финансирането от Съюза се отпуска след организирането на състезателни процедури за представяне на предложения в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 и Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012. При конкретни надлежно обосновани обстоятелства и в изключителни случаи финансирането от Съюза може да се предоставя и в съответствие с член 190 от Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012.

2.  Предложенията, подадени в отговор на поканата за представяне на предложения, се оценяват от Комисията ▌ въз основа на критериите за допустимост и отпускане на финансиране, посочени в членове 6, 7, 8 и 10.

В контекста на процедурата по отпускане на финансиране Комисията се подпомага от независими експерти, чиято надеждност с оглед на сигурността се удостоверява от държавите членки. Тези експерти са граждани на Съюза от възможно най-широк спектър държави членки и се подбират въз основа на покани за подаване на кандидатури с оглед създаването на база данни с подходящи кандидати.

Комитетът, посочен в член 13, получава ежегодно информация за списъка с експерти в базата данни, така че да има прозрачност по отношение на пълномощията на експертите. Комисията също така гарантира, че експертите не предоставят оценки, консултации или помощ по въпрос, по отношение на който са в конфликт на интереси.

3.  Посредством актове за изпълнение Комисията отпуска финансиране за избраните действия след всяка покана за представяне на предложения или след прилагане на член 190 от Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 13, параграф 2.

Член 16

Годишни вноски

Комисията може да раздели бюджетните задължения на годишни вноски.

Член 17

Мониторинг и докладване

1.  Комисията подлага на редовен мониторинг изпълнението на програмата и ежегодно докладва за постигнатия напредък в съответствие с член 38, параграф 3, буква д) от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012. Комисията въвежда необходимите за целта механизми за мониторинг.

2.  За да се осигури по-висока ефективност и ефикасност на бъдещите действия в рамките на политиката на Съюза, Комисията изготвя доклад за ретроспективна оценка и го изпраща на Европейския парламент и на Съвета. Въз основа на консултации с държавите членки и основните заинтересовани страни, в доклада се оценява по-специално напредъкът при постигането на целите, определени в член 3. В доклада също така се анализира трансграничното участие, включително на МСП и дружества със средна пазарна капитализация, в изпълняваните по програмата действия, както и интегрирането на МСП и дружества със средна пазарна капитализация в световната верига за създаване на стойност. Докладът съдържа също така информация относно държавите на произход на бенефициерите и при възможност — относно разпределянето на генерираните права върху интелектуална собственост.

Член 18

Защита на финансовите интереси на Съюза

1.  Комисията предприема необходимите мерки, за да гарантира, че при изпълнението на действията, финансирани по силата на настоящия регламент, финансовите интереси на Съюза са защитени чрез прилагането на превантивни мерки срещу измами, корупция и всякакви други незаконни действия, чрез ефективни проверки, а ако се открият нередности — чрез събиране на ▌недължимо платените суми, и когато е уместно, чрез ефективни, пропорционални и възпиращи административни и финансови санкции.

2.  Комисията или нейни представители и Сметната палата имат правомощия за извършване на одит или — когато се отнася за международни организации — на проверки в съответствие с постигнатите с тях споразумения, по документи и на място, на всички бенефициери на безвъзмездни средства, изпълнители и подизпълнители, които са получили средства от Съюза по програмата.

3.  Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва разследвания, включително проверки и инспекции на място, в съответствие с разпоредбите и процедурите, предвидени в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета(10) и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета(11), за да се установи дали е налице измама, корупция или каквато и да било друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на Съюза във връзка със споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, решение за отпускане на безвъзмездни средства или договор за финансиране по програмата.

4.  Без да се засягат параграфи 1, 2 и 3, споразуменията за сътрудничество с трети държави и с международни организации, договорите, споразуменията и решенията за отпускане на безвъзмездни средства, произтичащи от прилагането на настоящия регламент, съдържат разпоредби, с които Комисията, Сметната палата и OLAF изрично се оправомощават да провеждат такива одити и разследвания съгласно съответната си компетентност.

Член 19

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в … на

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

СЪВМЕСТНО ИЗЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО ФИНАНСИРАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОГРАМА ЗА ПРОМИШЛЕНО РАЗВИТИЕ В ОБЛАСТТА НА ОТБРАНАТА

Европейският парламент и Съветът се споразумяват, без да се засягат прерогативите на бюджетния орган в рамките на годишната бюджетна процедура, че финансирането на Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната ще бъде осигурено в периода 2019—2020 г., както следва:

—  200 милиона EUR от неразпределения марж;

—  116,1 милиона EUR от Механизма за свързване на Европа (МСЕ);

—  3,9 милиона EUR от Egnos;

—  104,1 милиона EUR от Галилео;

—  12 милиона EUR от Коперник;

—  63,9 милиона EUR от ITER.

ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯТА С ПОДКРЕПАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОГРАМА ЗА ПРОМИШЛЕНО РАЗВИТИЕ В ОБЛАСТТА НА ОТБРАНАТА

С цел ефикасно изпълнение на Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната и осигуряване на пълна съгласуваност с други инициативи на Съюза, Комисията възнамерява да прилага програмата при пряко управление в съответствие с член 62, параграф 1, буква а) от Финансовия регламент.

(1)OВ C 129, 11.4.2018 г., стp. 51.
(2)Позиция на Европейския парламент от 3 юли 2018 г.
(3)OВ C 373, 20.12.2013, стp. 1.
(4)Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стp. 1).
(5)Директива 2009/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. за опростяване на реда и условията за трансфер на продукти, свързани с отбраната, вътре в Общността (ОВ L 146, 10.6.2009 г., стр. 1).
(6)Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета от 8 декември 2008 г., определяща общи правила за режим на контрол върху износа на военни технологии и оборудване (ОВ L 335, 13.12.2008 г., стр. 99).
(7)Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията от 29 октомври 2012 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (ОВ L 362, 31.12.2012 г., стр. 1).
(8)Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
(9)Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (OВ L 124, 20.5.2003 г., стp. 36).
(10)Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).
(11)Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (OB L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).

Последно осъвременяване: 4 юли 2018 г.Правна информация