Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/0347(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0211/2018

Teksty złożone :

A8-0211/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 03/07/2018 - 11.9

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0277

Teksty przyjęte
PDF 130kWORD 48k
Wtorek, 3 lipca 2018 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Zgłaszanie projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury energetycznej: uchylenie ***I
P8_TA(2018)0277A8-0211/2018
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 256/2014 w sprawie zgłaszania Komisji projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury energetycznej w Unii Europejskiej (COM(2017)0769 – C8-0448/2017 – 2017/0347(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2017)0769),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 194 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0448/2017),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 14 lutego 2018 r.(1),

–  po konsultacji z Komitetem Regionów,

–  uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady przekazane pismem z dnia 27 czerwca 2018 r., do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A8-0211/2018),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 227 z 28.6.2018, s. 103.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 3 lipca 2017 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/... uchylającego rozporządzenie (UE) nr 256/2014 w sprawie zgłaszania Komisji projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury energetycznej w Unii Europejskiej
P8_TC1-COD(2017)0347

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) 2018/1504.)

Ostatnia aktualizacja: 7 listopada 2019Informacja prawna