Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/0334(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0227/2018

Indgivne tekster :

A8-0227/2018

Forhandlinger :

PV 10/09/2018 - 20
CRE 10/09/2018 - 20

Afstemninger :

PV 04/07/2018 - 6.1
CRE 04/07/2018 - 6.1
PV 11/09/2018 - 6.12
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0281
P8_TA(2018)0329

Vedtagne tekster
PDF 377kWORD 54k
Onsdag den 4. juli 2018 - Strasbourg Foreløbig udgave
Støtteprogrammet for strukturreformer: finansieringsramme og overordnet målsætning ***I
P8_TA-PROV(2018)0281A8-0227/2018

Ændringer vedtaget af Europa-Parlamentet den 4. juli 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2017/825 for at øge finansieringsrammen for støtteprogrammet for strukturreformer og tilpasse dens overordnede målsætning (COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD))(1)

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til forordning
Betragtning -1 (ny)
(-1)  Unionen skal efter anmodning fra medlemsstaterne bistå dem med at forbedre deres administrative kapacitet til at gennemføre EU-retten.
Ændring 2
Forslag til forordning
Betragtning 1
(1)  Støtteprogrammet for strukturreformer ("programmet") blev oprettet med det formål at forbedre medlemsstaternes evne til at udforme og gennemføre vækstfremmende administrative reformer og strukturreformer, bl.a. gennem hjælp til at udnytte EU-fondene effektivt og virkningsfuldt. Støtte under programmet stilles til rådighed af Kommissionen efter anmodning fra en medlemsstat og kan dække en bred vifte af politikområder. Udvikling af solide økonomiske og samfundsmæssige strukturer, der sætter medlemsstaterne i stand til effektivt at absorbere chok og hurtigt komme på fode igen, bidrager til økonomisk og social samhørighed. Gennemførelsen af institutionelle, administrative og vækstfremmende strukturreformer er et hensigtsmæssigt middel til at sikre en sådan udvikling.
(1)  Støtteprogrammet for strukturreformer ("programmet") blev oprettet med det formål at forbedre medlemsstaternes evne til at udforme og gennemføre vækstfremmende administrative reformer og strukturreformer med europæisk merværdi, bl.a. gennem hjælp til at udnytte EU-fondene effektivt og virkningsfuldt. Støtte under programmet stilles til rådighed af Kommissionen efter anmodning fra en medlemsstat og kan dække en bred vifte af politikområder. Udvikling af solide økonomier og et solidt samfund, der bygger på stærke økonomiske, samfundsmæssige og territoriale strukturer, der sætter medlemsstaterne i stand til effektivt at absorbere chok og hurtigt komme på fode igen, bidrager til økonomisk, social og territorial samhørighed. Reformer, der støttes af programmet, kræver effektiv national og regional offentlig forvaltning samt alle interessenters ejerskab og aktive deltagelse. Gennemførelsen af institutionelle, administrative og vækstfremmende strukturreformer, som er landespecifikke, og lokalt medansvar for strukturreformer, som er af interesse for Unionen, navnlig hos lokale og regionale myndigheder og arbejdsmarkedsparter, er hensigtsmæssige værktøjer til at sikre en sådan udvikling.
Ændring 3
Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)
(1a)  Effektiv levering og formidling af programmets resultater på EU-plan, nationalt og regionalt plan er nødvendigt for at sikre synligheden af resultaterne af de reformer, der indføres på grundlag af hver enkelt medlemsstats anmodning. Dette vil sikre udveksling af viden, erfaringer og bedste praksis, hvilket også er et af målene med programmet.
Ændring 4
Forslag til forordning
Betragtning 1 b (ny)
(1b)  Det forventes, at efterspørgslen efter støtte under programmet fortsat vil være høj, hvilket betyder, at det vil være nødvendigt at prioritere visse anmodninger. Hvor det er relevant, bør der gives præference til anmodninger, hvis sigte er at flytte beskatning fra arbejde til formue og forurening, fremme øget beskæftigelse og sociale politikker og dermed social integration, bekæmpe skattesvig, -unddragelse og -undgåelse gennem øget gennemsigtighed, fastlægge strategier for innovativ og bæredygtig genindustrialisering og forbedre uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemerne. Der bør navnlig være fokus på anmodninger om støtte med en høj grad af demokratisk støtte og inddragelse af partnere, og som har afsmittende virkninger på andre sektorer. Programmet bør supplere andre instrumenter for at undgå overlapninger.
Ændring 5
Forslag til forordning
Betragtning 1 c (ny)
(1c)   I sine bestræbelser på at styrke medlemsstaternes evne til at udforme og gennemføre vækstfremmende strukturreformer bør programmet ikke erstatte eller træde i stedet for midler fra medlemsstaternes nationale budgetter eller anvendes til at dække løbende udgifter.
Ændring 6
Forslag til forordning
Betragtning 3
(3)  En styrkelse af den økonomiske og sociale samhørighed gennem en styrkelse af strukturreformer er afgørende for en vellykket deltagelse i Den Økonomiske og Monetære Union. Det er især vigtigt for de medlemsstater, der ikke har euroen som valuta, og som ønsker at blive en del af euroområdet.
(3)  En styrkelse af den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed gennem strukturreformer, som gavner Unionen, og som er i overensstemmelse med dens principper og værdier, er afgørende for en vellykket deltagelse og øget konvergens i Den Økonomiske og Monetære Union og sikrer dens langsigtede stabilitet og velstand. Det er især vigtigt for de medlemsstater, der endnu ikke har euroen som valuta, og som ønsker at blive en del af euroområdet.
Ændring 7
Forslag til forordning
Betragtning 4
(4)  Det er derfor - under den del af programmets overordnede mål, der handler om reaktion på økonomiske og sociale udfordringer - hensigtsmæssigt at understrege, at en styrkelse af samhørigheden, konkurrenceevnen, produktiviteten og en bæredygtig vækst og jobskabelse også bør bidrage til forberedelserne på deltagelse i euroområdet for de medlemsstater, der ikke har euroen som valuta.
(4)  Det er derfor – under den del af programmets overordnede mål, der handler om reaktion på økonomiske og sociale udfordringer – hensigtsmæssigt at understrege, at en styrkelse af den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed, konkurrenceevnen, produktiviteten, bæredygtig vækst, jobskabelse og social inklusion og reduktion af forskellene mellem medlemsstater og regioner også bør bidrage til forberedelserne på deltagelse i euroområdet for de medlemsstater, der endnu ikke har euroen som valuta.
Ændring 8
Forslag til forordning
Betragtning 5
(5)  Det er også nødvendigt at angive, at aktionerne og aktiviteterne under programmet kan være til fordel for reformer, der kan hjælpe de medlemsstater, der ønsker at indføre euroen, med forberedelserne på deltagelse i euroområdet.
(5)  I betragtning af de positive erfaringer, som Unionen har haft med den tekniske bistand, der er ydet til andre lande, som allerede har indført euroen, er det også nødvendigt at angive, at aktionerne og aktiviteterne under programmet kan være til fordel for reformer, der kan hjælpe de medlemsstater, der tiltrådte Unionen på et senere tidspunkt, og som ønsker at indføre euroen, med forberedelserne på deltagelse i euroområdet.
Ændring 9
Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)
(5a)   Syv medlemsstater, nemlig Bulgarien, Tjekkiet, Kroatien, Ungarn, Polen, Rumænien og Sverige, er traktatmæssigt forpligtede til at træffe forberedelse til at deltage i euroområdet. Nogle af disse medlemsstater har gjort ringe fremskridt hen imod dette mål i de senere år, hvilket gør Unionens støtte til deltagelse i euroen stadigt mere relevant. Danmark og Det Forenede Kongerige er ikke forpligtede til at tilslutte sig euroområdet.
Ændring 10
Forslag til forordning
Betragtning 5 b (ny)
(5b)   Regionale og lokale myndigheder har en vigtig rolle at spille i forbindelse med strukturreformer i en grad, som afhænger af den enkelte medlemsstats forfatningsmæssige og administrative organisation. Det er derfor hensigtsmæssigt at fastsætte et passende niveau for inddragelse og høring af regionale og lokale myndigheder ved udarbejdelsen og gennemførelsen af strukturreformer.
Ændring 11
Forslag til forordning
Betragtning 6
(6)  For at imødekomme den stigende efterspørgsel efter støtte fra medlemsstater og i betragtning af behovet for støtte til gennemførelse af strukturreformer i medlemsstater, der ikke har euroen som valuta, bør bevillingerne til programmet øges til et niveau, der er tilstrækkeligt til at sætte Unionen i stand til at dække de anmodende medlemsstaters behov.
(6)  For at imødekomme den stigende efterspørgsel efter støtte fra medlemsstater og i betragtning af behovet for støtte til gennemførelse af strukturreformer, som er af interesse for Unionen, i medlemsstater, der endnu ikke har euroen som valuta, bør bevillingerne til programmet øges til et niveau, der er tilstrækkeligt til at sætte Unionen i stand til at dække de anmodende medlemsstaters behov, ved at anvende fleksibilitetsinstrumentet under Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/20131a Denne forøgelse bør ikke have en negativ indvirkning på andre prioriteter i samhørighedspolitikken. Medlemsstaterne bør desuden ikke have pligt til at overføre deres nationale og regionale bevillinger fra de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fonde) med henblik på at udfylde programmets finansieringsunderskud.
___________
1a Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).
Ændring 12
Forslag til forordning
Betragtning 7
(7)  For at kunne yde støtte med mindst mulig forsinkelse bør Kommissionen kunne anvende en del af finansieringsrammen til også at dække omkostningerne til aktiviteter, der tjener som støtte for programmet, f.eks. udgifter knyttet til kvalitetskontrol og overvågning af projekter på stedet.
(7)  For at kunne yde kvalitetsstøtte med mindst mulig forsinkelse bør Kommissionen kunne anvende en del af finansieringsrammen til også at dække omkostningerne til aktiviteter, der tjener som støtte for programmet, f.eks. udgifter knyttet til kvalitetskontrol, overvågning og evaluering af projekter på stedet. Disse omkostninger bør stå i et rimeligt forhold til den samlede værdi af omkostningerne i forbindelse med støtteprojekterne.
Ændring 13
Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)
(7a)  For at sikre en problemfri rapportering om gennemførelsen af programmet til Europa-Parlamentet og Rådet bør den periode, inden for hvilken Kommissionen skal fremlægge de årlige tilsynsrapporter, præciseres.
Ændring 14
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EU) 2017/825
Artikel 4 – stk. 1
Programmets overordnede mål er at bidrage til institutionelle, administrative og vækstfremmende strukturelle reformer i medlemsstaterne gennem støtte til nationale myndigheder til foranstaltninger, der tager sigte på reformering og styrkelse af institutioner, styring, offentlig administration og økonomiske og samfundsmæssige sektorer som reaktion på økonomiske og sociale udfordringer med henblik på at styrke samhørighed, konkurrenceevne, produktivitet, bæredygtig vækst, jobskabelse og investeringer, der også vil forberede medlemsstater på deltagelse i euroområdet, navnlig i forbindelse med økonomisk styring, herunder gennem støtte til en effektiv, virkningsfuld og gennemsigtig anvendelse af EU-fondene.
Programmets overordnede mål er at bidrage til institutionelle, administrative og vækstfremmende strukturelle reformer i medlemsstaterne gennem støtte til medlemsstaternes myndigheder, herunder om fornødent regionale og lokale myndigheder, til foranstaltninger, der tager sigte på reformering og styrkelse af institutioner, styring, offentlig administration og økonomiske og samfundsmæssige sektorer som reaktion på økonomiske og sociale udfordringer med henblik på at styrke økonomisk, social og territorial samhørighed, konkurrenceevne, produktivitet, bæredygtig vækst, jobskabelse, social inklusion, bekæmpelse af skatteunddragelse og fattigdom, investeringer og reel konvergens i Unionen, hvilket også vil forberede medlemsstater på deltagelse i euroområdet, navnlig i forbindelse med økonomisk styring, herunder gennem støtte til en effektiv, virkningsfuld og gennemsigtig anvendelse af EU-fondene.
Ændring 15
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 a (ny)
Forordning (EU) 2017/825
Artikel 5 – stk. 1 – litra d a (nyt)
1a)   I artikel 5, stk. 1, tilføjes følgende litra:
da)   at støtte inddragelse og høring af de regionale og lokale myndigheder ved udarbejdelsen og gennemførelsen af strukturreformer i et omfang, der står i forhold til disse regionale og lokale myndigheders beføjelser og ansvar inden for den enkelte medlemsstats forfatningsmæssige og administrative struktur.
Ændring 16
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra a
Forordning (EU) 2017/825
Artikel 10 – stk. 1
1.  Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet er fastsat til 222 800 000 EUR i løbende priser.
1.  Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet er fastsat til 222 800 000 EUR i løbende priser, hvoraf 80 000 000 EUR skal stilles til rådighed fra fleksibilitetsinstrumentet i henhold til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013*.
_________________
* Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).
Ændring 17
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)
Forordning (EU) 2017/825
Artikel 16 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning
3a)   I artikel 16, stk. 2, affattes indledningen således:
2.  Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en årlig tilsynsrapport om gennemførelsen af programmet. Rapporten skal indeholde oplysninger om:
"2. Fra 2018 og til og med 2021 forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en årlig tilsynsrapport om gennemførelsen af programmet. Rapporten skal indeholde oplysninger om:"
Ændring 18
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 b (nyt)
Forordning (EU) 2017/825
Artikel 16 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d a (nyt)
3b)  I artikel 16, stk. 2, indsættes følgende litra:
"da) resultaterne af kvalitetskontrol og overvågning af støtteprojekter på stedet"

(1) Sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, fjerde afsnit (A8-0227/2018).

Seneste opdatering: 5. juli 2018Juridisk meddelelse