Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0334(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0227/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0227/2018

Συζήτηση :

PV 10/09/2018 - 20
CRE 10/09/2018 - 20

Ψηφοφορία :

PV 04/07/2018 - 6.1
CRE 04/07/2018 - 6.1
PV 11/09/2018 - 6.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0281
P8_TA(2018)0329

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 581kWORD 55k
Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018 - Στρασβούργο Προσωρινή έκδοση
Πρόγραμμα στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων: χρηματοδοτικό κονδύλιο και γενικός στόχος ***I
P8_TA-PROV(2018)0281A8-0227/2018

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Ιουλίου 2018 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/825 προκειμένου να αυξηθεί το χρηματοδοτικό κονδύλιο του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και να προσαρμοστεί ο γενικός του στόχος (COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD))(1)

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη -1 (νέα)
(-1)  Η Ένωση απαιτείται να υποστηρίζει τα κράτη μέλη, κατόπιν αιτήματός τους, για τη βελτίωση της διοικητικής τους ικανότητας να εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης.
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Το Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (εφεξής το «Πρόγραμμα») θεσπίστηκε με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας των κρατών μελών να καταρτίζουν και να εφαρμόζουν διαρθρωτικές και διοικητικές μεταρρυθμίσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων με τη χορήγηση βοήθειας για την αποδοτική και αποτελεσματική χρήση των ταμείων της Ένωσης. Στο πλαίσιο του Προγράμματος παρέχεται στήριξη από την Επιτροπή κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, η εν λόγω στήριξη μπορεί να καλύψει ευρύ φάσμα τομέων πολιτικής. Η ανάπτυξη ανθεκτικών οικονομιών που βασίζονται σε ισχυρές οικονομικές και κοινωνικές δομές, οι οποίες επιτρέπουν στα κράτη μέλη να απορροφούν με αποτελεσματικό τρόπο τους κραδασμούς και να ανακάμπτουν γρήγορα από αυτούς, συμβάλλει στην οικονομική και κοινωνική συνοχή. Η εφαρμογή θεσμικών, διοικητικών και αναπτυξιακού χαρακτήρα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων συνιστά κατάλληλο μέσο για την επίτευξη της εν λόγω ανάπτυξης.
(1)  Το Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (εφεξής το «Πρόγραμμα») θεσπίστηκε με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας των κρατών μελών να καταρτίζουν και να εφαρμόζουν διαρθρωτικές και διοικητικές μεταρρυθμίσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, μεταξύ άλλων με τη χορήγηση βοήθειας για την αποδοτική και αποτελεσματική χρήση των ταμείων της Ένωσης. Στο πλαίσιο του Προγράμματος παρέχεται στήριξη από την Επιτροπή κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, η εν λόγω στήριξη μπορεί να καλύψει ευρύ φάσμα τομέων πολιτικής. Η ανάπτυξη ανθεκτικών οικονομιών και μιας ανθεκτικής κοινωνίας που βασίζονται σε ισχυρές οικονομικές, κοινωνικές και εδαφικές δομές, οι οποίες επιτρέπουν στα κράτη μέλη να απορροφούν με αποτελεσματικό τρόπο τους κραδασμούς και να ανακάμπτουν γρήγορα από αυτούς, συμβάλλει στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή. Οι μεταρρυθμίσεις που στηρίζονται από το Πρόγραμμα απαιτούν αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα εκ μέρους της εθνικής και περιφερειακής δημόσιας διοίκησης, καθώς και ανάληψη ευθύνης και ενεργό συμμετοχή από όλους τους ενδιαφερομένους. Η εφαρμογή θεσμικών, διοικητικών και αναπτυξιακού χαρακτήρα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων ειδικών ανά χώρα και η επιτόπια ιδιοκτησία των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την Ένωση, ιδίως μέσω των τοπικών και περιφερειακών αρχών και των κοινωνικών εταίρων, συνιστούν κατάλληλα μέσα για την επίτευξη της εν λόγω ανάπτυξης.
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)
(1α)  Η αποδοτική επίτευξη και η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του Προγράμματος σε ενωσιακό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο είναι αναγκαίες, ώστε να διασφαλίζεται η προβολή των αποτελεσμάτων των μεταρρυθμίσεων που υλοποιούνται κατόπιν αιτήματος κάθε κράτους μέλους. Έτσι θα διασφαλιστεί η ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών, η οποία αποτελεί επίσης έναν από τους στόχους του προγράμματος.
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)
(1β)  Αναμένεται ότι η ζήτηση στήριξης στο πλαίσιο του Προγράμματος θα παραμείνει υψηλή, κάτι που σημαίνει ότι ορισμένα αιτήματα θα χρειαστεί να ιεραρχηθούν κατά προτεραιότητα. Θα πρέπει επίσης να προτιμώνται, κατά περίπτωση, αιτήματα που στοχεύουν στη στροφή της φορολογίας από την εργασία στον πλούτο και τη ρύπανση, στην προώθηση ισχυρότερων εργασιακών και κοινωνικών πολιτικών και, κατά συνέπεια, στην κοινωνική ενσωμάτωση, στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής με τη βελτίωση της διαφάνειας, στη θέσπιση στρατηγικών για την καινοτόμο και βιώσιμη επαναβιομηχανοποίηση και στη βελτίωση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα αιτήματα στήριξης που έχουν υψηλό επίπεδο στήριξης και συμμετοχής των εταίρων και οι οποίες έχουν δευτερογενείς επιπτώσεις σε άλλους τομείς. Το πρόγραμμα θα πρέπει να συμπληρώνει άλλα μέσα προκειμένου να αποφευχθούν οι αλληλεπικαλύψεις.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 γ (νέα)
(1γ)   Στην προσπάθεια για ενίσχυση της ικανότητας των κρατών μελών να καταρτίζουν και να εφαρμόζουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις διατηρήσιμης ανάπτυξης, το πρόγραμμα δεν θα πρέπει να αντικαθιστά ή να υποκαθιστά τη χρηματοδότηση από τους εθνικούς προϋπολογισμούς των κρατών μελών, ή να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τρεχουσών δαπανών.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Η ενδυνάμωση της οικονομικής και της κοινωνικής συνοχής μέσω της ενίσχυσης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων είναι κρίσιμης σημασίας για την επιτυχή συμμετοχή στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα κράτη μέλη των οποίων το νόμισμα δεν είναι το ευρώ κατά την προετοιμασία τους για προσχώρηση στη ζώνη του ευρώ.
(3)  Η ενδυνάμωση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής μέσω διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, οι οποίες ωφελούν την Ένωση και ευθυγραμμίζονται με τις αρχές και τις αξίες της, είναι κρίσιμης σημασίας για την επιτυχή συμμετοχή και την ενίσχυση της πραγματικής σύγκλισης στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση, διασφαλίζοντας τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα και ευημερία της. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα κράτη μέλη των οποίων το νόμισμα δεν είναι ακόμη το ευρώ κατά την προετοιμασία τους για προσχώρηση στη ζώνη του ευρώ.
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Είναι, επομένως, σκόπιμο να τονιστεί στον γενικό στόχο του προγράμματος – στο πλαίσιο της συμβολής του στην αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων – ότι η ενίσχυση της συνοχής, της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας, της διατηρήσιμης ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας θα πρέπει επίσης να συμβάλλει στην προετοιμασία της μελλοντικής συμμετοχής στη ζώνη του ευρώ εκ μέρους των κρατών μελών που δεν έχουν ως νόμισμα το ευρώ.
(4)  Είναι, επομένως, σκόπιμο να τονιστεί στον γενικό στόχο του προγράμματος — στο πλαίσιο της συμβολής του στην αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων — ότι η ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας, της διατηρήσιμης ανάπτυξης, της δημιουργίας θέσεων εργασίας, της κοινωνικής ενσωμάτωσης και της μείωσης των ανισοτήτων μεταξύ των κρατών μελών και των περιφερειών θα πρέπει επίσης να συμβάλλει στην προετοιμασία της μελλοντικής συμμετοχής στη ζώνη του ευρώ εκ μέρους των κρατών μελών που δεν έχουν ακόμη ως νόμισμα το ευρώ.
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Είναι επίσης σκόπιμο να αναφέρεται ότι οι δράσεις και οι δραστηριότητες του Προγράμματος δύνανται να στηρίζουν μεταρρυθμίσεις που μπορούν να βοηθήσουν τα κράτη μέλη που επιθυμούν να υιοθετήσουν το ευρώ να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στη ζώνη του ευρώ.
(5)  Λαμβάνοντας υπόψη τη θετική εμπειρία που είχε η ΕΕ με την παροχή τεχνικής συνδρομής σε άλλες χώρες που έχουν ήδη υιοθετήσει το ευρώ, είναι επίσης σκόπιμο να αναφέρεται ότι οι δράσεις και οι δραστηριότητες του Προγράμματος δύνανται να στηρίζουν μεταρρυθμίσεις που μπορούν να βοηθήσουν τα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην Ένωση σε μεταγενέστερη ημερομηνία και που επιθυμούν να υιοθετήσουν το ευρώ να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στη ζώνη του ευρώ.
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)
(5α)   Επτά κράτη μέλη υποχρεούνται από τη Συνθήκη να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στη ζώνη του ευρώ, και συγκεκριμένα η Βουλγαρία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Κροατία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Ρουμανία και η Σουηδία. Ορισμένα από αυτά τα κράτη μέλη έχουν σημειώσει ελάχιστη πρόοδο για την επίτευξη του στόχου αυτού τα τελευταία χρόνια, καθιστώντας την ενωσιακή στήριξη για τη συμμετοχή στο ευρώ όλο και πιο σημαντική. Η Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχουν την υποχρέωση να προσχωρήσουν στη ζώνη του ευρώ.
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)
(5β)   Οι περιφερειακές και τοπικές αρχές έχουν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στον τομέα της διαρθρωτικής μεταρρύθμισης, σε βαθμό ο οποίος εξαρτάται από τη συνταγματική και διοικητική οργάνωση κάθε κράτους μέλους. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί το κατάλληλο επίπεδο συμμετοχής και διαβούλευσης με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές κατά την προπαρασκευή και την εφαρμογή της διαρθρωτικής μεταρρύθμισης.
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη ανάγκη για στήριξη από τα κράτη μέλη, και ενόψει της ανάγκης να υποστηριχθεί η εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη των οποίων το νόμισμα δεν είναι το ευρώ, η χρηματοδοτική κατανομή του Προγράμματος θα πρέπει να αυξηθεί σε επαρκές επίπεδο το οποίο επιτρέπει στην Ένωση να χορηγεί στήριξη που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των κρατών μελών που υποβάλλουν αίτημα.
(6)  Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη ανάγκη για στήριξη από τα κράτη μέλη, και ενόψει της ανάγκης να υποστηριχθεί η εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την Ένωση στα κράτη μέλη των οποίων το νόμισμα δεν είναι ακόμη το ευρώ, η χρηματοδοτική κατανομή του Προγράμματος θα πρέπει να αυξηθεί, με τη χρήση του Μέσου Ευελιξίας δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, σε επαρκές επίπεδο το οποίο επιτρέπει στην Ένωση να χορηγεί στήριξη που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των κρατών μελών που υποβάλλουν αίτημα. Η εν λόγω αύξηση δεν θα πρέπει να επηρεάσει αρνητικά τις άλλες προτεραιότητες της πολιτικής για τη συνοχή. Επιπλέον, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να υποχρεούνται να μεταφέρουν τα εθνικά και περιφερειακά κονδύλια από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) με σκοπό την πλήρωση του κενού χρηματοδότησης του Προγράμματος.
___________
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884).
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Προκειμένου να παρέχεται στήριξη με τη μικρότερη δυνατή καθυστέρηση, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί μέρος του χρηματοδοτικού κονδυλίου για να καλύψει επίσης το κόστος των υποστηρικτικών δραστηριοτήτων του Προγράμματος, όπως είναι οι δαπάνες που συνδέονται με τον ποιοτικό έλεγχο και παρακολούθηση των έργων.
(7)  Προκειμένου να παρέχεται ποιοτική στήριξη με τη μικρότερη δυνατή καθυστέρηση, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί μέρος του χρηματοδοτικού κονδυλίου για να καλύψει επίσης το κόστος των υποστηρικτικών δραστηριοτήτων του Προγράμματος, όπως είναι οι δαπάνες που συνδέονται με τον ποιοτικό έλεγχο, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των έργων επί τόπου. Οι δαπάνες αυτές πρέπει να είναι ανάλογες προς τη συνολική αξία των δαπανών στο πλαίσιο των σχεδίων στήριξης.
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)
(7α)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή υποβολή εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή του Προγράμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, θα πρέπει να προσδιοριστεί η περίοδος για την οποία η Επιτροπή θα υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις παρακολούθησης.
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/825
Άρθρο 4 – παράγραφος 1
Γενικός στόχος του Προγράμματος είναι η συμβολή στις θεσμικές, διοικητικές και αναπτυξιακού χαρακτήρα διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στα κράτη μέλη προσφέροντας στήριξη στις εθνικές αρχές για τη λήψη μέτρων που αποβλέπουν στη μεταρρύθμιση και ενδυνάμωση των θεσμικών οργάνων, της διακυβέρνησης, της δημόσιας διοίκησης και του οικονομικού και κοινωνικού τομέα για την αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων με στόχο την ενίσχυση της συνοχής, της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας, της βιώσιμης ανάπτυξης, της απασχόλησης και των επενδύσεων, που θα προετοιμάσουν επίσης τη συμμετοχή στη ζώνη του ευρώ, ιδίως στο πλαίσιο των διαδικασιών οικονομικής διακυβέρνησης, μεταξύ άλλων με την παροχή συνδρομής για την αποδοτική, αποτελεσματική και διαφανή χρήση των ταμείων της Ένωσης.
Γενικός στόχος του Προγράμματος είναι η συμβολή στις θεσμικές, διοικητικές και αναπτυξιακού χαρακτήρα διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στα κράτη μέλη προσφέροντας στήριξη στις αρχές των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών και τοπικών αρχών, κατά περίπτωση, για τη λήψη μέτρων που αποβλέπουν στη μεταρρύθμιση και ενδυνάμωση των θεσμικών οργάνων, της διακυβέρνησης, της δημόσιας διοίκησης και του οικονομικού και κοινωνικού τομέα για την αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας, της βιώσιμης ανάπτυξης, της απασχόλησης, της κοινωνικής ενσωμάτωσης, της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και της φτώχειας, των επενδύσεων και της πραγματικής σύγκλισης στο πλαίσιο της Ένωσης, που θα προετοιμάσουν επίσης τη συμμετοχή στη ζώνη του ευρώ, ιδίως στο πλαίσιο των διαδικασιών οικονομικής διακυβέρνησης, μεταξύ άλλων με την παροχή συνδρομής για την αποδοτική, αποτελεσματική και διαφανή χρήση των ταμείων της Ένωσης·
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/825
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)
1α)   Στο άρθρο 5 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
δα)   η στήριξη της συμμετοχής και διαβούλευσης με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές κατά την προπαρασκευή και εφαρμογή των μέτρων διαρθρωτικής μεταρρύθμισης, σε βαθμό ανάλογο προς τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες των εν λόγω περιφερειακών και τοπικών αρχών στο πλαίσιο της συνταγματικής και διοικητικής δομής κάθε κράτους μέλους.
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/825
Άρθρο 10 – παράγραφος 1
1.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την εφαρμογή του Προγράμματος καθορίζεται σε 222 800 000 EUR σε τρέχουσες τιμές.
1.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την εφαρμογή του Προγράμματος καθορίζεται σε 222 800 000 EUR σε τρέχουσες τιμές, εκ των οποίων 80 000 000 EUR παρέχονται από το μέσο ευελιξίας, βάσει του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου*·
_________________
* Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884).
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/825
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
3α)   Στο άρθρο 16 παράγραφος 2. Το εισαγωγικός μέρος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
2.  Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ετήσια έκθεση παρακολούθησης σχετικά με την εφαρμογή του Προγράμματος. Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει πληροφορίες για:
«2. Από το 2018 έως και το 2021, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ετήσια έκθεση παρακολούθησης σχετικά με την εφαρμογή του Προγράμματος. Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει πληροφορίες για:»
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/825
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ α (νέο)
3β)  Στο άρθρο 16 παράγραφος 2, προστίθεται το στοιχείο δ α):
«δα) τα αποτελέσματα του ποιοτικού ελέγχου και της παρακολούθησης των έργων στήριξης επί τόπου.»

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε για διοργανικές διαπραγματεύσεις στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α8-0227/2018).

Τελευταία ενημέρωση: 5 Ιουλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου