Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0310M(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0224/2018

Внесени текстове :

A8-0224/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 04/07/2018 - 6.6

Приети текстове :

P8_TA(2018)0286

Приети текстове
PDF 180kWORD 67k
Сряда, 4 юли 2018 г. - Страсбург Окончателна версия
Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Ирак (резолюция)
P8_TA(2018)0286A8-0224/2018

Незаконодателна резолюция на Европейския парламент от 4 юли 2018 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Съюза на Споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Ирак, от друга страна (10209/1/2012 – C8-0038/2018 – 2010/0310M(NLE))

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (10209/1/2012),

—  като взе предвид Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Ирак, от друга страна(1),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 91, член 100, член 207, член 209 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0038/2018),

—  като взе предвид своята резолюция от 17 януари 2013 г. относно Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и Ирак(2),

—  като взе предвид съвместното съобщение на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) и на Комисията от 8 януари 2018 г., в което се представят някои елементи за изготвянето на стратегия на ЕС по отношение на Ирак,

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 22 януари 2018 г. относно нова стратегия по отношение на Ирак,

—  като взе предвид многогодишната индикативна програма за Ирак (2014—2017 г.) на Комисията,

—  като взе предвид своята резолюция от 4 февруари 2016 г. относно систематичното масово избиване на религиозни малцинства от групата, която се самообявява за ИДИЛ/Даиш(3),

—  като взе предвид своята резолюция от 27 октомври 2016 г. относно положението в Северен Ирак/Мосул(4),

—  като взе предвид Резолюции 2367 (2017) и 2379 (2017), приети от Съвета за сигурност на ООН на 14 юли 2017 г. и на 21 септември 2017 г.,

—  като взе предвид своята законодателна резолюция от 4 юли 2018 г. (5) относно проекта на решение,

—  като взе предвид член 99, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по външни работи и становището на комисията по развитие (A8-0224/2018),

A.  като има предвид, че Европа и Ирак са свързани от хилядолетия на взаимни културни влияния и обща история;

Б.  като има предвид, че Ирак е опустошен от десетилетията диктаторско управление на Саддам Хюсеин, който започна агресивни войни срещу Иран през 1980 г. и срещу Кувейт през 1990 г., от осакатяващи санкции, както и от вътрешния конфликт, разразил се след нашествието на САЩ от 2003 г., включително сектантското насилие и кюрдския сепаратизъм и джихадисткия тероризъм на Даиш; като има предвид, че всички тези фактори обясняват мащаба на предизвикателствата, пред които е изправен Ирак, в стремежа си да постигне напредък към по-добро управление, икономически прогрес и национално помирение;

В.  като има предвид, че ЕС отново потвърди ангажимента си да изгради солидно партньорство с Ирак, въз основа на споразумението за партньорство и сътрудничество, както и да подкрепя иракските власти по време на целия преход към демокрация и процес на възстановяване, като едновременно с това работи за преодоляване на първопричините за нестабилността в политическия, социалния и икономическия живот; като има предвид, че според оценките разходите, свързани с усилията за възстановяване, достигат до 88 милиарда щатски долара;

Г.  като има предвид, че държавите — членки на ЕС, които участваха във войната през 2003 г., и ЕС като цяло носят особена отговорност за подпомагането на иракското население и за подкрепата на усилията за постигане на мир и стабилност в страната;

Д.  като има предвид, че на 12 май 2018 г. бяха проведени парламентарни избори; като има предвид, че в региона, засегнат от ограниченията на авторитарните режими и практики, Ирак представлява един от малкото примери за конкурентна политическа среда, включваща многопартийна система и относително свободни медии; като има предвид, че политическите сили в страната изглежда осъзнават необходимостта от формирането на междурелигиозни съюзи, за да се укрепят легитимността и стабилността на системата; като има предвид, че действително конкурентните избори са от основно значение за укрепването на демокрацията в Ирак; като има предвид, че пълноценното участие на всички части на иракското общество ще бъде важна стъпка към постигане на приобщаваща демокрация и чувство за национално единство;

Е.  като има предвид, че е необходимо значително подобряване на положението по отношение на сигурността, за да се насърчат стабилизацията, помирението, приобщаващото управление и икономическият и социален напредък на страната, както на национално, така и на местно равнище; като има предвид, че за постигането на помирение е необходимо да се потърси отговорност за престъпленията, извършени от всички страни; като има предвид, че ЕС предоставя помощ за реформата на сектора на сигурността в Ирак чрез консултативната мисия на ЕС; като има предвид, че Мисията на ООН за подпомагане на Ирак (UNAMI) присъства в страната от 2003 г. насам и е положила значителни усилия за постигането на напредък по отношение на приобщаващия политически диалог и националното помирение; като има предвид, че НАТО продължава да провежда своята Инициатива за изграждане на капацитет в Ирак, която се съсредоточава върху противодействието на самоделни взривни устройства, обезвреждането на взривоопасни предмети, премахването на противопехотни мини, планирането на граждански и военни операции, поддръжката на оборудване от времето на Съветския съюз, военната медицина и реформата на иракските институции за сигурност;

Ж.  като има предвид, че Ирак е изправен пред предизвикателства в сферата на управлението по отношение на изграждането на институционален и административен капацитет и консолидирането на правовата държава, прилагането на закона и зачитането на правата на човека, включително правата на жените и правата на всички етнически и религиозни малцинства;

З.  като има предвид, че е важно да се води борба срещу безработицата и социалното изключване, особено сред младите хора, за да се попречи те да бъдат радикализирани и съответно лесно набирани от терористични организации или други групи на организираната престъпност;

И.  като има предвид, че иракските служби за борба с тероризма, които бяха водещи в освобождението на Мосул, понесоха тежки жертви и трябва да получат подходящо признание и подкрепа, за да подобрят своите способности за набиране на персонал и да достигнат отново една разумна и устойчива численост;

Й.  като има предвид, че иракските органи следва да използват приходите на страната от петрол като възможност и средство за устойчиво социално и икономическо възстановяване в полза на иракското общество като цяло, вместо да разпределят съответните приходи на клиентелистка основа; като има предвид, че в автономния регион Иракски Кюрдистан съществуват значителни залежи на нефт; като има предвид необходимостта от нормализиране на отношенията между централното правителство в Багдад и регионалното правителство на автономния регион иракски Кюрдистан в съответствие с конституционните разпоредби;

К.   като има предвид, че Ирак представлява мозайка от общности, които често се конкурират за власт и контрол над националните ресурси; като има предвид, че хиляди иракски граждани, включително от малцинствени общности, и по-специално жени и момичета, бяха избити или поробени с нечовешка жестокост от „Даиш“ чрез действия, които представляват военни престъпления и престъпления срещу човечеството; като има предвид, че терористичните и екстремистките групи все още са в състояние лесно да се възползват от напреженията на междурелигиозно и местно равнище; като има предвид, че през 2003 г. в Ирак живееха 1,5 милиона иракски граждани християни (халдейци, сирийски християни, асирийци и членове на други християнски малцинства) и че те представляват древно местно население, което понастоящем е изправено пред сериозна заплаха от преследвания и изгнание; като има предвид, че милиони иракски граждани, включително християни, бяха принудени да избягат от насилието, или напускайки напълно страната, или като разселени лица в рамките на вътрешните граници; като има предвид, че кюрдите съставляват значително малцинство от населението на Ирак, по-голямата част от което живее в автономния регион Иракски Кюрдистан;

Л.  като има предвид, че „Даиш“, „Ал-Кайда“ и подобни терористични организации се вдъхновяват от крайните форми на салафизма/уахабизма; като има предвид, че въпреки военното поражение и загубата на територии на „Даиш“, все още е необходимо да се противодейства на заплахата от тази идеология чрез подобряване на управлението, образованието, предоставянето на услуги, усилия за дерадикализация и пълноценно приобщаване на сунитската общност към иракския политически процес;

М.  като има предвид, че понастоящем в държава с население от 26 милиона души 11 милиона се нуждаят от хуманитарна помощ, броят на разселените във вътрешността на Ирак, много от които намериха подслон в региона на иракски Кюрдистан, възлиза на повече от 3 милиона души, а бежанците от Сирия са 246 000 души; като има предвид, че предоставянето на икономическа подкрепа за вътрешно разселените лица за възстановяване на техния поминък е от решаващо значение за завръщането им;

Н.  като има предвид, че загубата на територии на „Даиш“ е резултат от усилията на иракските въоръжени сили, подкрепени от международната коалиция срещу „Даиш“, както и на отделните формирования на Народните мобилизирани сили, Пешмерга и други съюзнически сили; като има предвид, че въпреки загубата на територии на „Даиш“ в Ирак джихадистката заплаха продължава да съществува и застрашава укрепването на стабилността и сигурността в страната, особено по протежение на сирийската граница; като има предвид, че за възстановяването на страната и за интеграцията на иракското общество е необходимо да се преодолеят различията, основаващи се на религиозни критерии, като се разпуснат формированията на Народните мобилизирани сили и техните членове се интегрират в зависимост от нуждите на държавата — стъпка, без която няма да бъде възможно постигането на функционираща държава, основана на демокрация и плурализъм; като има предвид, че през 2016 г. парламентът на Ирак прие закон, с който различните милиции бяха преобразувани в постоянна структура на иракските сили за сигурност; като има предвид, че постигането на единна, плуралистична и демократична иракска държава е предпоставка за стабилността и развитието на страната и нейните граждани;

1.  приветства сключването на споразумение за партньорство и сътрудничество (СПС) между Европейския съюз и Ирак; призовава за пълноценно използване на механизмите, установени от него, с цел задълбочаване на връзките между Съюза и Ирак;

2.  подчертава, че СПС е ключов инструмент за изпълнението на стратегията на Съюза за Ирак, както и за засилване на нашето сътрудничество в подкрепа на процеса на възстановяване, стабилизация и помирение в страната, на национално и местно равнище, със стратегия в дългосрочен план; подчертава значението на ангажираността на Ирак в процеса на изграждане на демократична, федерална и плуралистична държава, основана на зачитането на правата на човека и принципите на правовата държава;

3.  приветства организирането на международната конференция за възстановяването на Ирак, проведена в Кувейт на 12 февруари 2018 г.; призовава Съюза и неговите държави членки да изпълнят своите финансови ангажименти и ангажиментите си за предоставяне на техническа помощ;

4.  приветства ангажимента на ЕС за предоставяне на по-дългосрочна подкрепа за страната и факта, че той е определил Ирак като пилотна държава, в която да се отговори и приведе в действие по-добре връзката между хуманитарните действия и развитието, така че да се насърчи преходът от хуманитарна помощ към по-дългосрочно възстановяване и стабилизация; припомня, че иракската криза е класифицирана като 3-та степен от ООН и че 11 милиона души понастоящем се нуждаят от помощ; настоятелно призовава ЕС и неговите държави членки следователно да засилят преди всичко своите усилия за неотложното справяне с ключовите предизвикателства в хуманитарната област и човешките потребности, по-специално по отношение на над 3-те милиона вътрешно разселени лица;

5.  подчертава, че бедността е широко разпространена в страната, и че макар Ирак да е страна с по-висок среден доход, годините на насилие, конфликти и сектантството значително подкопаха напредъка в развитието; призовава ЕС да съсредоточи своята помощ за развитие , посредством целеви проекти, върху най-уязвимите групи и най-нуждаещите се, и по-специално жените и децата, младите хора, вътрешно разселените лица и бежанците;

Приоритетите за действия на Европейския съюз в Ирак

6.  призовава Съюза и неговите държави членки да поддържат предоставяната от тях понастоящем хуманитарна помощ за подпомагане и защита на всички иракчани, засегнати от конфликтите, като използват помощта като средство за подпомагане на укрепването на управлението, демокрацията и правовата държава; призовава Съюза и държавите членки да осигурят цялостен надзор на предоставената от тях финансова помощ, за да се гарантира, че финансовата помощ достига до нуждаещите се; подчертава, че всички иракчани имат законно право да получават граждански документи независимо, както и да получават достъп до помощ без каквато и да е дискриминация;

7.  призовава Съюза да засили сътрудничеството си с цел улесняване на стабилизацията и сигурността на наскоро освободените зони и по този начин да позволи безопасното, информирано, доброволно и достойно завръщане на вътрешно разселените лица; призовава Съюза да продължи да подкрепя иракските органи, за да се гарантират процеси на демократични избори, както и да окаже помощ на иракската независима висша изборна комисия в нейните усилия да даде възможност на вътрешно разселените лица да гласуват на изборите; насърчава ЕС да предостави техническа помощ за укрепване на капацитета на Ирак в областта на премахването на противопехотни мини и взривни заплахи от освободените територии; призовава иракското правителство да работи за ускоряване на процесите за регистрация на организациите за премахване на противопехотни мини;

8.  настоятелно призовава Съюза и държавите членки да предоставят спешна финансова помощ за възстановяването на приоритетни инфраструктури и възстановяване на обществените услуги от първа необходимост, като достъпа до вода и канализация, електричество, образование и здравни грижи, така че да гарантират основния жизнен стандарт на населението, да засилят подкрепата за гражданското общество и да дадат приоритет на финансирането за проекти, които подкрепят структури, насърчаващи отчетността и демократичната промяна; призовава държавите – членки на ЕС, да подкрепят процеса на планиране на градското възстановяване, който позволява на гражданите да участват в процесите на вземане на решения, свързани с възстановяването, за да гарантират приобщаването към градоустройственото планиране и възстановяване, с цел да се подобри доверието между гражданите и държавата; настоятелно призовава Комисията да гарантира, че предоставените средства за възстановяване се разпределят равномерно между нуждаещите се общности, независимо от етническата или религиозната идентичност на получателите, и се насочват чрез легитимни държавни агенции, а не чрез субекти на поднационално равнище; счита, че финансова помощ може да бъде въведена и да се разпределя и на местни предприемачи и предприятия, за да се осигури предоставянето на капитал за малките и средни предприятия;

9.  призовава Съюза да направи всичко възможно, за да насърчи продължаването на редовен и конструктивен диалог между централната власт и органите в региона на иракски Кюрдистан, особено след проведения в Кюрдистан референдум през септември 2017 г., с цел установяване на стабилни отношения, които задоволяват и двете страни, благоприятстват приобщаващо вземане на решения на най-високо равнище и зачитат напълно многообразието на страната и правата на всички части на иракското общество, както и на принципите на иракската конституция и единството, суверенитета и териториалната цялост на Ирак; подчертава необходимостта от разрешаване на въпроса с определянето на границата между кюрдския регион и останалата част от Ирак чрез диалог с подкрепата на ООН; счита, че Ирак и автономното регионално правителство на Кюрдистан следва да могат да се възползват от износа на нефт без външна намеса; призовава също така ЕС да съдейства за засилване на сътрудничеството между федералните и местните органи за ефективното възстановяване на страната и постигането на стабилност и мирно съвместно съществуване в дългосрочен план; подчертава неотложната необходимост регионът Иракски Кюрдистан да приложи необходимите политически и икономически реформи, да се бори с корупцията и да даде възможност за появата на действащи нови партии, както и да гарантира истински и конкурентни избори за регионален парламент през 2018 г.;

10.  счита, че по време на прехода от спешна помощ към развитие, приоритетните области за помощта за развитие са възприемането на дългосрочен подход, стабилизацията, провеждането на реформи и подобрения в областта на доброто управление и отчетността, образованието и развитието на умения, достъпа до възможности за препитание и предоставянето на здравни и основни социални услуги; подчертава също така значението на реформите за подобряване на баланса между половете и представителството на жените в политическия живот на страната; очаква с нетърпение да получи конкретни предложения за предвидени действия, които отговарят на тези потребности, и настоятелно призовава Комисията да предостави доказателства за резултатите и въздействията, постигнати в рамките на многогодишната индикативна програма за периода 2014—2017 г.;

11.  изразява загриженост във връзка с високата степен на разделение на иракското общество; призовава Съюза, в сътрудничество с Мисията на ООН за подпомагане на Ирак (UNAMI) и иракските власти, да подкрепят напълно работата на националната комисия за помирение с цел насърчаване на помирението между общностите и истински иракски процес на национално помирение, така че да се гарантира зачитането на многообразието на Ирак и да се насърчава приобщаващото и представително управление, на национално и местно равнище, което ще допринесе за укрепването на общо иракско гражданско съзнание; отбелязва, че необходимостта от предотвратяване на конфликти и справяне с предизвикателствата в областта на сигурността, както и от искането за инициативи за помирение, посредничество и диалог, налагат значително увеличаване на наличните средства за такива инициативи, най-вече чрез използването на Инструмента, допринасящ за стабилността и мира; приветства препоръките на иракски религиозни лидери към правителството на Ирак да създаде съвет от висши духовници и учени в Ирак, да внесе искане в иракския парламент за утвърждаване на закон, който криминализира екстремистките религиозни изказвания, подбуждащи към омраза и насилие, и предвижда наказания за онези, които насърчават подобни действия, да преразгледа учебните програми и да акцентира върху помирението и националното гражданство, а не върху религиозната идентичност;

12.  насърчава международната общност и ЕС да предоставят подкрепа за запазването на многообразието на етническата, културна и религиозна идентичност в Ирак; призовава да бъдат проучени възможностите, в рамките на конституцията на Ирак, за признаване, защита и укрепване на местното самоуправление на етническите и религиозни малцинства, живеещи в областите, където в исторически план са имали силно присъствие и са водили мирно съвместно съществуване – например в планината Синджар (йезиди) и равнините на Ниневия (халдеи/сирийски християни/асирийци); призовава иракските органи да позволят на кюрдите, християните и йезидите да се върнат в първоначалните си райони на пребиваване и да гарантират това да стане по безопасен начин;

Политически диалог

13.  призовава ЕС да засили политическия диалог с иракските власти за насърчаване на зачитането на правата на човека и укрепването на демократичните институции чрез подобряване на спазването на принципите на правовата държава, добро управление и ефективна съдебна система; в тази рамка призовава премахването на смъртното наказание да бъде приоритет в рамките на този диалог и призовава иракските власти за незабавно въвеждане на мораториум върху смъртното наказание;

14.  припомня необходимостта от оказване на подкрепа за развитието на иракското гражданско общество и неговото пълноценно политическо представителство и участие в различните процеси на реформи; счита, че трябва да се обърне специално внимание на представителството на жените, младите хора и хората от всички етнически и религиозни групи в иракското общество, включително християните, мюсюлманите шиити и сунити, йезидите, мандеите, шабаките, кюрдите, туркмените и други, чиито искания трябва да бъдат разгледани; подчертава същевременно необходимостта да се установи като приоритет постигането на приобщаваща, несектантска политическа класа, която да представлява всички части, формиращи иракското общество;

15.  призовава Съюза и неговите държави членки, с оглед на достиженията на европейското право в борбата срещу корупцията, да започнат заедно с иракските власти програми за съдебно сътрудничество и обмен на добри практики и ефикасни инструменти за борба срещу ширещата се корупция и за гарантиране, по този начин, на справедливо разпределяне на благата на страната; подчертава значението на Съюза за предоставянето на съвети на правителството на Ирак по въпросите на сигурността и управлението, за да се гарантира стабилността на иракската територия;

16.   приветства приноса на иракските въоръжени сили за борбата в световен мащаб срещу терористичната организация „Даиш“; продължава да оказва подкрепа на широкомащабните действия в областта на борбата с тероризма, водени от международната коалиция за борба срещу „Даиш“, която продължава да бъде сериозна заплаха въпреки последните военни успехи срещу организацията, като същевременно се гарантира спазването на международното право и правата на човека; потвърждава, че борбата срещу тероризма в Ирак се влияе силно от заобикалящите го ситуации, като войната в Сирия; призовава ЕС да установи диалог по въпроси, свързани с борбата с тероризма, с оглед реформиране на законодателството за борба с тероризма и засилване на капацитета на страната да се справя с терористични заплахи, както и да работи с иракските власти за борба с безнаказаността за всякакви престъпления, насочени срещу групи, етнически, религиозни или други, включително малцинствата във всичките им форми; разбира, че за да се води борба с тероризма, е необходимо да бъдат преодолени първопричините за него;

17.  призовава ЕС да насърчава иракските органи да приемат национална стратегия за разглеждане на престъпленията, извършени от „Даиш“, и да се присъединят към Римския статут на Международния наказателен съд (МНС), приемайки доброволно юрисдикцията на МНС за провеждане на прозрачно и справедливо разследване и за гарантиране, че ще бъде потърсена отговорност за нарушенията на правата на човека, военните престъпления и престъпленията срещу човечеството, извършени от „Даиш“; подчертава необходимостта от надеждно съдебно преследване на лицата, отговорни за престъпленията, извършени от „Даиш“, с действително участие на жертвите и създаването на подробен съдебен регистър за тези престъпления; същевременно изразява загриженост, че ако бъдат предприети прекалено широкообхватни действия за съдебното преследване, съществува риск да се извършат още несправедливости, както да се възпрепятстват бъдещото помирение и реинтегриране в общността;

18.  подчертава необходимостта от обширен експертен опит по въпроси, свързани с медиите и свободата на изразяване на мнение, в контекста на обучението на местни представители на медиите по журналистика в условия на мир;

19.  призовава Европейския съюз да признае своята отговорност за гражданите на ЕС, заминали за Ирак, за да участват в престъпленията на ИД, и срещу които трябва да бъдат заведени дела по силата на върховенството на закона; призовава за създаването на ясни процедури между Ирак и съответните държави – членки на ЕС, във връзка с репатрирането и правната отговорност на засегнатите лица;

20.  призовава Комисията да подкрепя провеждането на реформа на съдебната система, по-специално по отношение на правосъдието в условията на преход, за да се гарантира спазването на международните норми за надлежно провеждане на съдебния процес, справедлив процес и независимост и безпристрастност на съдебната система, за да се гарантира търсенето на отговорност в рамките на държавните структури; призовава също така ЕС да работи с иракските органи в борбата срещу безнаказаността по отношение на всякакви престъпления, насочени към обособени групи, независимо дали те са етнически, религиозни, или други, във всичките им форми;

21.  призовава иракските органи да отдават приоритет на равенството между половете и изкореняването на всички форми на насилие и дискриминация срещу жени и момичета, включително и насилието, основано на пола; в тази връзка подчертава значението на премахването на закона, който освобождава обвиняемия от наказателно преследване за изнасилване, сексуално посегателство, изнасилване на малолетно лице, отвличане или други подобни деяния, ако изнасилвачът сключи брак с жертвата на изнасилване;

22.  призовава ЕС да насърчава добрите и конструктивни отношения между Ирак и неговите съседи, както и ролята му на фактор, допринасящ за мира в региона; като има предвид, че Ирак подържа широки връзки със Съединените щати и с Иран, а напоследък подобри и отношенията си със Саудитска Арабия, което би могло да превърне Ирак в ключово звено на регионалните усилия за намаляване на напрежението; призовава всички заинтересовани страни да прилагат точка 8 от резолюция № 598 на Съвета за сигурност на ООН, в която се призовава за създаването на договорености за регионална сигурност между крайбрежните държави в Персийския залив;

23.   призовава ЕС да работи съвместно с иракските органи за разработването на национална стратегия за запазване и ексхумация на масовите гробове, за да се запазят масовите гробове в районите на неотдавнашните конфликти с цел да се ексхумират и обстойно анализират тленните останки там, за да се даде възможност за достойно погребване на тленните останки на жертвите или предоставянето им на семействата, както и с цел да се съберат доказателства и да се даде възможност за разследване и наказателно преследване на предполагаемите престъпления срещу човечеството; призовава също така за действия от страна на ЕС и държавите членки за неотложно съставяне на група от експерти, които имат за задача да събират всички данни за текущи международни престъпления, включително геноцид, без значение къде са извършени, с цел подготвяне на международното съдебно преследване на отговорните лица;

24.  призовава за определянето на ден в памет на жертвите на терористичните прояви на жестокост на „Даиш“, „Ал-Кайда“ и подобни терористични организации, който да бъде честван ежегодно в световен мащаб;

Отраслово сътрудничество

25.  приканва Съюза да се ангажира активно, заедно с иракските власти, с цел не само да бъдат отстранени икономическите и бюджетни дисбаланси, но и да се насърчава приобщаващ и устойчив икономически растеж, който да е в състояние да създава работни места, особено за младите хора, като развива благоприятна среда за инвестиции; Призовава ЕС да се ангажира изцяло с иракските органи не само по въпроса за икономическите и бюджетни дисбаланси, но също така и за насърчаването на устойчив и приобщаващ икономически растеж, което е в състояние да създава работни места, особено за младите хора, както и да създаде рамка за търговия и да създаде среда, благоприятна за инвестициите; приканва Съюза да насърчава и подкрепя Ирак да предоставя на младите хора, които са пропуснали част от формалното образование, когато са били насилствено разселени от „Даиш“, възможности за достъп до учебни програми в рамките на формалната образователна система, които ще им дадат знания и умения, за да се подобрят шансовете им за намиране на работа;

26.  призовава Съюза да насърчава и да подкрепя Ирак в диверсификацията на неговата икономика;

27.  изразява загриженост относно високия процент на незавършване на учениците от двата пола от иракските училища (както сочат организации на гражданското общество, според които 60% от децата, записани в началното училище през 2015 г., междувременно са напуснали курса на обучение); подчертава, че високите равнища на грамотност са от ключово значение за изграждането на положителен мир в засегнатите от конфликта области;

28.  призовава Съюза да засили сътрудничеството в областта на образованието и за реформа на образованието с цел осигуряване на достъп до висококачествено образование на всички равнища и за всички, и по-специално за малолетните и непълнолетните; признава проблема с липсата на достъп до училище за момичетата, който се дължи на обичаите, възприятията в обществото, бедността и безопасността; призовава Съюза да насърчава осведомеността относно образованието на момичетата и да работи с иракското правителство за подобряване на ситуацията, тъй като това е от съществено значение за подобряване на качеството им на живот;

29.  призовава ЕС да развие възможности за сътрудничество в областта на науката и научните изследвания, и по-специално на университетското сътрудничество и партньорства, в частност във връзка с програмата „Еразъм+“ и с възможностите за обмен в областта на преподаването и научните изследвания;

30.  призовава ЕС да предприеме и укрепи сътрудничеството в областта на културата с цел защита, опазване и възстановяване на художественото и културното наследство на Ирак;

31.  приветства започването по искане на иракските органи и в рамките на иракската стратегия за сигурност, на мисия в подкрепа на реформата в сектора на сигурността в Ирак (EUAM Iraq); изразява надежда, че тя ще позволи укрепването на публичните институции и обучаването на безпристрастни и приобщаващи полицейски сили; подчертава, че реформата в сектора на сигурността в Ирак е важно предизвикателство, което следва да бъде подкрепено и от ООН; подчертава необходимостта да се насърчи демобилизирането на милициите и реинтегрирането на бойците, като част от по-широките усилия за реформиране на сектора на сигурността и посредством специални програми за реинтегриране, когато е необходимо;

32.  призовава ЕС да засили предоставянето на техническа помощ на иракските власти за доброто управление на природните ресурси, подобряване на събирането на данъците и намаляване на незаконните финансови потоци, с цел да се гарантира, че Ирак ще бъде в състояние да финансира развитието на своя национален пазар в средносрочен план и да намали неравенството сред населението и регионите си; подчертава необходимостта активно да се предоставят консултации на частния сектор и инвеститорите с оглед на подобряването на чувствителността към конфликтите и техния принос за изграждането на мира и устойчивото развитие;

33.  призовава Съюза да установи заедно с Ирак в рамките на СПС диалог по въпросите на миграцията във всичките ѝ аспекти, както и да създаде специален основан на правата на човека подход за справяне с миграцията, като се има предвид необходимостта от намиране на дългосрочно, ефективно и жизнеспособно решение, в полза както на гражданите на Съюза, така и на Ирак;

34.  подчертава, че Ирак е потенциално важен партньор за осигуряване на възстановяването на енергийната инфраструктура и за по-голяма диверсификация на енергийните източници за Ирак и на източници на доставки за ЕС; следователно призовава ЕС да подкрепи Ирак в неговия енергиен преход и да си сътрудничи с Ирак при създаването на съвместни проекти и обмена на добри практики и ноу-хау в ключовите области на енергийната ефективност, енергията от възобновяеми източници, околната среда и ефективното управление на ресурсите, включително водата, с цел, наред с другото, да се ускори изпълнението на целите за устойчиво развитие;

35.  припомня, че жените и момичетата са непропорционално засегнати от конфликтите и екстремизма и че те са по-уязвими от насилие и малтретиране, включително сексуално насилие, изтезания, трафик на хора, робство и детски бракове; подчертава необходимостта да се обърне внимание на специфичните хуманитарни и свързани с развитието потребности на жените и момичетата, особено в разселените общности; призовава ЕС да продължава да насърчава равенството между жените и мъжете и овластяването на жените чрез усилията си за развитие и да подчертае ролята на жените във възстановяването и изграждането на мира в страната;

36.  подчертава необходимостта от инвестиции в селското стопанство в Ирак с оглед на неговия голям потенциал за заетост и значението на повторното заселване на селските райони, където се отбелязва постоянен спад на населението в резултат на конфликтите;

37.  приветства твърдия ангажимент на Ирак да се присъедини към Световната търговска организация, и отправя искане към Комисията да съдейства на иракските органи в усилията им да се върнат отново в световната икономика и търговия;

Институционални взаимоотношения

38.  подчертава, че цялата помощ, предоставяна от Съюза, е обвързана от изискването за стриктно спазване на принципите на зачитане на правата на човека и правовата държава, и ще бъде придружена от постоянен процес на оценка, за резултатите от който Парламента трябва да бъде надлежно информиран в съответствие с член 113 от СПС;

39.  поема ангажимент да приложи, съвместно с иракския парламент, парламентарна комисия за сътрудничество, както е предвидено в СПС, с цел тя да започне своите дейности, сред които е мониторинга на изпълнението на проектите за сътрудничество между Ирак и Европейския съюз;

40.  изразява желанието си неговата Група за подкрепа на демокрацията и координация на избори (DEG) да включи Ирак в списъка си с приоритетни държави за 2019 г. и да се ангажира с разработването на програми за укрепване на капацитета на парламента на Ирак; призовава Комисията да предоставя подкрепа за такива програми;

o
o   o

41.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на председателя на Европейския съвет, на председателя на Европейската комисия, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки, както и на правителството и на Съвета на представителите на Република Ирак.

(1) ОВ L 204, 31.7.2012 г., стр. 20.
(2) ОВ C 440, 30.12.2015 г., стр. 83.
(3) OВ C 35, 31.1.2018 г., стр. 77.
(4) OВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 194.
(5) Приети текстове, P8_TA-PROV(2018)0285.

Последно осъвременяване: 7 ноември 2019 г.Правна информация