Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/0310M(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0224/2018

Předložené texty :

A8-0224/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 04/07/2018 - 6.6

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0286

Přijaté texty
PDF 176kWORD 58k
Středa, 4. července 2018 - Štrasburk Konečné znění
Dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Irákem (usnesení)
P8_TA(2018)0286A8-0224/2018

Nelegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. července 2018 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Iráckou republikou na straně druhé (10209/1/2012 – C8-0038/2018 – 2010/0310M(NLE))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (10209/1/2012),

–  s ohledem na dohodu o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Iráckou republikou na straně druhé(1),

–  s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu s články 91, 100, 207 a 209 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0038/2018),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 17. ledna 2013 o dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Irákem(2),

–  s ohledem na společné sdělení místopředsedkyně Komise / vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Komise ze dne 8. ledna 2018 o prvcích budoucí strategie Unie ve vztahu k Iráku,

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 22. ledna 2018 o nové strategii ve vztahu k Iráku,

–  s ohledem na víceletý orientační program Komise pro Irák (2014–2017),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 4. února 2016 o systematickém masovém vyvražďování náboženských menšin tzv. Islámským státem v Iráku a Sýrii (ISIS/Dá'iš)(3),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 27. října 2016 o situaci v severním Iráku / Mosulu(4),

–  s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2367 (2017) ze dne 14. července 2017 a č. 2379 (2017) ze dne 21. září 2017,

–  s ohledem na své legislativní usnesení ze dne 4. července 2018 (5) o návrhu rozhodnutí,

–  s ohledem na čl. 99 odst. 2 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci a stanovisko Výboru pro rozvoj (A8-0224/2018),

A.  vzhledem k tomu, že Evropu a Irák spojují tisíce let vzájemných kulturních vlivů a společná historie;

B.  vzhledem k tomu, že Irák byl po desetiletí sužován diktátorským režimem Saddáma Husajna, který v roce 1980 rozpoutal válku proti Íránu a v roce 1990 proti Kuvajtu, a byl také terčem přísných mezinárodních sankcí; pod invazi koalice vedené Spojenými státy v roce 2003 byl zmítán vnitřním konfliktem, který zahrnoval sektářské násilí, kurdský separatismus a džihádistický terorismus organizace Dá'iš; vzhledem k tomu, že všechny tyto faktory vysvětlují rozsah problémů, s nimiž se Irák potýká ve snaze o dosažení lepší správy, hospodářského pokroku a národního usmíření;

C.  vzhledem k tomu, že EU opětovně potvrdila svůj vážný zájem o navázání pevného partnerství mezi EU a Irákem na základě dohody o partnerství a spolupráci, zájem podporovat irácké státní orgány při přechodu k demokracii a během procesu rekonstrukce a zároveň také řešit příčiny politické, sociální a ekonomické nestability; vzhledem k tomu, že náklady na rekonstrukci země se odhadují na 88 miliard USD;

D.  vzhledem k tomu, že zvláštní povinnost pomoc iráckému obyvatelstvu a podporovat úsilí o dosažení míru a stability země mají ty členské státy EU, které se účastnily války v roce 2003, a EU jako celek;

E.  vzhledem k tomu, že dne 12. května 2018 proběhly v Iráku parlamentní volby; vzhledem k tomu, že v regionu, který je dlouhodobě sužován autoritářské režimy a praktikami, představuje Irák jeden z mála příkladů pluralitního politického prostředí, v němž probíhá soutěž více politických stran a působí relativně svobodné sdělovací prostředky; vzhledem k tomu, že politické síly v zemi si jsou zjevně vědomy toho, že má-li se posílit legitimita a stabilita systému, je nutné vytvořit spojenectví napříč náboženskými skupinami; vzhledem k tomu, že skutečné volby s více kandidáty mají pro demokratickou konsolidaci Iráku zásadní význam; vzhledem k tomu, že plná účast všech skupin irácké společnosti bude důležitým krokem k inkluzivní demokracii a pocitu národní sounáležitosti;

F.  vzhledem k tomu, že je nezbytné výrazně zlepšit bezpečnostní situaci, aby bylo možné usilovat stabilizaci, usmíření, inkluzivní správu a hospodářský a sociální pokrok jak na celostátní, tak na místní úrovni; vzhledem k tomu, že má-li být dosaženo usmíření, je nutné, aby byly potrestány všechny zločiny, ať už je má na svědomí kterákoli ze stran; vzhledem k tomu, že EU poskytuje pomoc při reformě bezpečnostního sektoru v Iráku prostřednictvím poradní mise EU; vzhledem k tomu, že mise OSN na pomoc Iráku (UNAMI) je v zemi přítomna od roku 2003 a odvádí významnou práci v rozvíjení inkluzivního politického dialogu a procesu národního usmíření; vzhledem k tomu, že NATO pokračuje v provádění své iniciativy na posilování obranných kapacit v Iráku, která se zaměřuje na obranu proti improvizovaným výbušným zařízením, zneškodňování nevybuchlé munice, odminování, civilní a vojenské plánování, údržbu zařízení z období Sovětského svazu, vojenské lékařství a reformu iráckých bezpečnostních institucí;

G.  vzhledem k tomu, že Irák čelí mnoha výzvám v oblasti správy a řízení, pokud jde o rozvoj institucionální a administrativní kapacity a upevnění právního státu, uplatňování zákona a dodržování lidských práv se zvláštním zřetelem na etnicko-náboženské menšiny;

H.  vzhledem k tomu, že je důležité bojovat proti nezaměstnanosti a sociálnímu vyloučení, zejména mezi mladými lidmi, s cílem zabránit tomu, aby se radikalizovali a nechali se tak snadno naverbovat teroristickými organizacemi nebo jinými skupinami organizovaného zločinu;

I.  vzhledem k tomu, že irácké protiteroristické jednotky, které hrály hlavní roli při osvobozování Mosulu, utrpěly těžké ztráty na životech a musí se jim dostat řádného uznání a podpory, aby byly schopny rekrutovat nové vojáky a obnovit své stavy na přiměřenou a dlouhodobě udržitelnou úroveň;

J.  vzhledem k tomu, že by irácké orgány měly příjmy této země plynoucí z ropy vnímat jako příležitost a nástroj umožňující trvalou sociální a ekonomickou obnovu, z níž bude těžit celá irácká společnost, a neměly by je rozdělovat klientelistickým způsobem; vzhledem k tomu, že v autonomní oblasti iráckého Kurdistánu se nacházejí významná naleziště ropy; vzhledem k tomu, že je třeba v souladu s ústavou normalizovat vztahy mezi ústřední vládou v Bagdádu a kurdskou regionální vládou autonomní oblasti iráckého Kurdistánu;

K.  vzhledem k tomu, že Irák představuje mozaiku komunit, které mezi sebou často soutěží o moc a kontrolu nad národními zdroji; vzhledem k tomu, že tisíce iráckých občanů, včetně příslušníků menšin a zejména žen a dětí, byly nelidským způsobem zavražděni či zotročeni organizací Dá'iš, která se tím dopustila válečných zločinů a zločinů proti lidskosti; vzhledem k tomu, že teroristické a extremistické skupiny jsou dosud schopny využívat napětí mezi stoupenci jednotlivých náboženských směrů a místních rozbrojů; vzhledem k tomu, že v roce 2003 žilo v Iráku více než 1,5 milionu občanů křesťanského vyznání (Chaldejci, syrští a asyrští křesťané a další křesťanské menšiny), kteří tvoří původní skupinu obyvatel sídlící zde odedávna, která v současnosti čelí vážnému nebezpečí pronásledování a vyhnanství; vzhledem k tomu, že miliony iráckých občanů včetně křesťanů byly donuceny před násilím uprchnout, přičemž buď svou zemi zcela opustily, nebo zůstaly v jejích hranicích bez domova; vzhledem k tomu, že Kurdové tvoří významnou menšinu iráckého obyvatelstva, přičemž většina z nich žije v autonomní oblasti iráckého Kurdistánu;

L.  vzhledem k tomu, že Dá'iš, al-Káida a podobně smýšlející teroristické organizace jsou inspirovány extremistickou formou salafismu/wahhábismu; vzhledem k tomu, že navzdory vojenské a územní porážce Dá'iš je nutné se hrozbou této ideologie stále zabývat a zlepšovat správu, zvyšovat vzdělanost, zefektivnit poskytování služeb, usilovat o deradikalizaci bývalých členů a plně začlenit sunnitskou komunitu do iráckého politického procesu;

M.  vzhledem k tomu, že v zemi s 26 miliony obyvatel je dnes 11 milionů lidí, kteří potřebují humanitární pomoc, přičemž více než 3 miliony Iráčanů jsou ve vnitřním exilu (mnozí z nich se nacházejí v oblasti iráckého Kurdistánu) a v zemi se nachází rovněž 246 000 syrských uprchlíků; vzhledem k tomu, že ekonomická podpora vnitřně vysídlených osob, která jim má pomoci opětovně vybudovat svou existenci, má pro jejich návrat kritický význam;

N.  vzhledem k tomu, že územní porážka Dá'iš je výsledkem úsilí iráckých ozbrojených složek podporovaných mezinárodní koalicí a různými lidovými mobilizačními jednotkami, nediskriminace milicemi a dalšími spojeneckými silami; vzhledem k tomu, že i přes územní porážku organizace Dá'iš v Iráku džihádistická hrozba trvá a ohrožuje upevnění stability a bezpečnosti v zemi, zejména podél hranice se Sýrií; vzhledem k tomu, že pro rekonstrukci země a integraci irácké společnosti je třeba překonat rozdíly spočívající v náboženských kritériích, rozpustit lidové mobilizační jednotky a integrovat jejich členy podle státních potřeb, což je nezbytný předpoklad pro dosažení funkčního státu založeného na zásadách demokracie a plurality; vzhledem k tomu, že v roce 2016 irácký parlament přijal zákon, který fakticky učinil z ozbrojených milic trvalou složku iráckých bezpečnostních jednotek; vzhledem k tomu, že sjednocený, pluralitní a demokratický irácký stát je zárukou stability a rozvoje země a jejích občanů;

1.  vítá uzavření dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a Irákem; žádá, aby byly mechanismy, které tato dohoda zavádí, plně využity k prohloubení vztahů mezi Unií a Irákem;

2.  zdůrazňuje, že dohoda o partnerství a spolupráci je zásadním nástrojem pro provádění strategie Unie pro Irák a také pro posílení naší spolupráce ve prospěch obnovy, stabilizace a usmíření na celostátní i místní úrovni na základě dlouhodobé strategie; zdůrazňuje, že je důležité, aby Irák sám přijal odpovědnost za budování demokratického, federálního a pluralitního státu založeného na dodržování lidských práv a zásadách právního státu;

3.  vítá uspořádání mezinárodní konference pro rekonstrukci Iráku, která se konala dne 12. února 2018 v Kuvajtu; vyzývá Unii a členské státy, aby plnily své závazky týkající se poskytnutí finanční a technické podpory;

4.  vítá, že Evropská unie Irák dlouhodobě podporuje a rozhodla se k Iráku přistupovat jako k pilotní zemi, v níž je třeba v zájmu upevnění přechodu z humanitární pomoci na dlouhodobou rekonstrukci a stabilizaci zajistit lepší provázanost humanitární a rozvojové činnosti; připomíná, že irácká krize je podle klasifikace OSN mimořádnou krizovou situací třetího stupně a že pomoc v současné době potřebuje 11 milionů lidí; naléhavě proto žádá EU a její členské státy, aby nejprve zvýšily své úsilí o vyřešení hlavních humanitárních problémů a uspokojení nejdůležitějších lidských potřeb, zejména pokud jde o více než 3 miliony vnitřně vysídlených osob;

5.  zdůrazňuje, že je v zemi rozšířena chudoba, a že ačkoli Irák býval zemí s vyššími středními příjmy, léta násilí, konfliktů a sektářství tento pokrok v oblasti rozvoje do značné míry zvrátila; žádá EU, aby svou rozvojovou pomoc zaměřila prostřednictvím cílených projektů na nejzranitelnější skupiny a osoby, které ji nejvíce potřebují, zejména ženy a děti, mladé lidi, vnitřně vysídlené osoby a uprchlíky;

Priority činnosti Evropské unie v Iráku

6.  vyzývá Unii a členské státy, aby zachovaly humanitární pomoc, již v současnosti poskytují, s cílem poskytovat všem Iráčanům postiženým konflikty pomoc a ochranu, a aby tuto humanitární pomoc používaly jako prostředek k posílení správy, demokracie a právního státu; vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily celkový dohled nad poskytovanou finanční pomocí, aby se tato pomoc vždy dostávala k těm, kteří ji potřebují; zdůrazňuje, že všichni Iráčané mají právo získat své občanské dokumenty, stejně jako právo na přístup k pomoci bez jakékoli diskriminace;

7.  žádá Unii, aby zintenzívnila svou spolupráci s cílem usnadnit stabilizaci a zajištění bezpečnosti nedávno osvobozených oblastí a umožnila tak bezpečný, informovaný, dobrovolný a důstojný návrat vnitřně vysídlených osob; vyzývá EU, aby pokračovala v podpoře iráckých úřadů s cílem zajistit demokratický volební proces a aby byla nejvyšší irácké nezávislé volební komisi nápomocna v jejích snahách o to, aby se vnitřně vysídlené osoby mohly těchto voleb účastnit; vybízí Unii, aby poskytla technickou podporu s cílem posílit irácké kapacity při odstraňování nášlapných min a jiných výbušnin na těchto územích; vyzývá iráckou vládu, aby usilovala o urychlení postupů při registraci organizací provádějících odminování území;

8.  žádá EU a její členské státy, aby poskytovaly naléhavou finanční pomoc na rekonstrukci prioritní infrastruktury a obnovu nejdůležitějších veřejných služeb, jako je přístup k pitné vodě a hygienickým zařízením, dodávky elektrické energie, vzdělání a zdravotní péče, s cílem zajistit obyvatelstvu základní životní standard, a aby více podporovaly občanskou společnost a dávaly přednost financování projektů, které podporují subjekty usilující o demokratickou odpovědnost a změnu; vyzývá členské státy EU, aby podpořily proces plánování obnovy měst, který umožní zapojení občanů do rozhodovacích procesů souvisejících s rekonstrukcí, s cílem zajistit inkluzivnost v městském plánování a obnově měst, a to s cílem posílit důvěru mezi občany a státem; žádá Komsi, aby zajistila, že finanční fondy poskytnuté na rekonstrukci budou rovnoměrně rozděleny mezi skupiny obyvatel, které je potřebují, bez ohledu na etnickou a náboženskou příslušnost jejích příjemců a aby byly tyto prostředky poskytovány prostřednictvím legitimních státních orgánů, subjektů na nižší úrovni; je přesvědčen, že finanční pomoc by rovněž mohla být poskytována místním podnikatelům a podnikům s cílem zajistit přístup malých a středních podniků ke kapitálu;

9.  žádá Unii, aby učinila vše pro podporu pokračování intenzivního a konstruktivního dialogu mezi ústřední mocí a orgány v oblasti iráckého Kurdistánu, zejména po referendu v této oblasti ze září 2017, s cílem zajistit stabilní vztahy uspokojivé pro obě strany napomáhající inkluzivnímu rozhodování na nejvyšší úrovni a plně respektující rozmanitost země, práva všech složek irácké společnosti i zásady irácké Ústavy, jakož i jednotu, suverenitu a územní celistvost Iráku; zdůrazňuje, že hranici mezi kurdským regionem a zbytkem Iráku je třeba stanovit na základě dialogu s podporou OSN; domnívá se, že Irák a regionální vláda Kurdistánu by měly mít možnost profitovat z vývozu své ropy bez vměšování vnějších aktérů; vyzývá Unii, aby podporovala užší spolupráci mezi federálními a místními orgány na obnově země a dosažení dlouhodobé stability a mírového soužití; zdůrazňuje, že je naléhavě třeba, aby oblast iráckého Kurdistánu provedla nutné politické a hospodářské reformy, bojovala proti korupci, umožnila vznik a fungování nových stran a zaručila, aby volby do regionálního parlamentu v roce 2018 byly skutečnými volbami s více kandidáty;

10.  je přesvědčen o tom, že během přechodu z naléhavé pomoci na pomoc rozvojovou je prioritou dlouhodobý přístup, stabilizace, reformy a zlepšení v oblastech řádné správy věcí veřejných a odpovědnosti, vzdělávání a získávání dovedností, přístup k možnostem obživy a poskytování základních zdravotních a sociálních služeb; zdůrazňuje také význam reforem zaměřených na zlepšení situace v oblasti rovnosti žen a mužů a zastoupení žen v politickém životě země; s netrpělivostí očekává konkrétní návrhy zamýšlených opatření, která by měla na tyto potřeby odpovídat, a naléhavě žádá Komisi, aby v rámci víceletého orientačního programu na období 2014–2017 poskytla informace o průkazných výsledcích a dopadech;

11.  vyjadřuje své znepokojení nad značnou roztříštěností irácké společnosti; vyzývá EU, aby v koordinaci s Asistenční misí OSN v Iráku (UNAMI) a iráckými orgány plně podporovala úsilí Komise pro národní usmíření o prosazování mezikomunitního usmíření a o proces národního usmíření plně vedený Iráčany, který zajistí respektování rozmanitosti Iráku a bude prosazovat inkluzivní a reprezentativní správu věcí veřejných na celostátní i místní úrovni, která se bude podílet na posilování společné identity obsažené v iráckém občanství; konstatuje, že vzhledem k nutnosti předcházet konfliktům a řešit bezpečnostní výzvy a požadavky týkající se iniciativ usmíření, mediace a dialogu je zapotřebí výrazně navýšit fondy vyčleněné na tyto iniciativy, zejména za pomoci nástroje přispívajícího ke stabilitě a míru; vítá doporučení ze strany iráckých náboženských představitelů určené irácké vládě, aby v Iráku ustavila radu nejvyšších duchovních a učenců, zaslala iráckému parlamentu žádost, aby schválil zákon, který bude kriminalizovat extremistické náboženské projevy podněcující k nenávisti a násilí a trestat ty, kteří k nim vybízejí, provedla revizi školních osnov a kladla důraz na usmíření a na identitu založenou na státním občanství, a nikoli odvozenou od příslušnosti k sektě;

12.  vybízí mezinárodní společenství a EU, aby podporovaly zachování rozmanitosti etnických, kulturních a náboženských identit v Iráku; žádá, aby byly prozkoumány způsoby, jak v rámci irácké ústavy uznat, chránit a posilovat místní samosprávu etnických a náboženských menšin žijících v oblastech, kde byly historicky silně zastoupeny a kde spolu žily v míru, například v pohoří Sindžár (Jezídové) a na pláních Ninive (Chaldejci, Syřané a Asyřané); vyzývá irácké orgány, aby umožnily Kurdům, křesťanům a Jezídům návrat do míst jejich původního bydliště a zajistily pro to bezpečné podmínky;

Politický dialog

13.  vyzývá EU, aby posílila svůj politický dialog s iráckými orgány s cílem prosazovat dodržování lidských práv a posilování demokratických institucí skrze hlubší respektování zásad právního státu, řádné správy věcí veřejných a efektivního soudnictví; v této souvislosti žádá, aby se prioritou uvedeného dialogu stalo zrušení trestu smrti, a vyzývá irácké orgány, aby na ukládání trestu smrti bezodkladně uvalily moratorium;

14.  připomíná, že je nezbytné podporovat rozvoj irácké občanské společnosti, jakož i její plné politické zastoupení a účast v různých reformních procesech; zastává názor, že je třeba věnovat zvláštní pozornost zastoupení žen, mladých lidí a také osob pocházejících ze všech etnických a náboženských skupin irácké společnosti včetně křesťanů, šíitských a sunnitských muslimů, Jezídů, Mandejců, Šabaků, Kurdů, Turkmenů a dalších skupin, jejichž potřeby je nutné vzít v potaz; současně zdůrazňuje, že je zapotřebí jako prioritu stanovit vybudování inkluzivní, nesektářské politické třídy, jež bude zastupovat všechny části tvořící iráckou společnost;

15.  žádá EU a její členské státy, aby s ohledem na soubor unijních právních předpisů týkajících se boje proti korupci zahájily spolu s iráckými orgány programy justiční spolupráce a výměny osvědčených postupů a účinných nástrojů za účelem boje proti široce přítomné korupci, a zajistily tak spravedlivé rozdělování bohatství země; zdůrazňuje, jaký význam pro účely zajištění stability v Iráku má EU coby zdroj poradenství pro iráckou vládu v otázkách bezpečnosti a správy věcí veřejných;

16.   oceňuje příspěvek iráckých ozbrojených sil k celosvětovému boji proti teroristické organizaci Dá'iš; nadále poskytuje při současném respektování mezinárodního práva a lidských práv podporu komplexním krokům zaměřeným na boj proti terorismu, které provádí celosvětová koalice proti Dá'iš, který zůstává hlavní hrozbu i přes nedávno dosažené vojenské úspěchy proti této organizaci; uznává, že boj proti terorismu v Iráku je do velké míry ovlivněn okolní situací, jako je válka v Sýrii; vyzývá EU, aby navázala dialog o otázkách týkajících se boje proti terorismu s cílem reformovat protiteroristickou právní úpravu, posílit kapacity země pro vypořádání se s hrozbami terorismu a spolupracovat s iráckými orgány v potírání beztrestnosti ve spojení s jakýmikoli zločiny namířenými proti kterékoli skupině, ať už etnické, náboženské či jiné, včetně všech druhů menšin; rozumí tomu, že musí být řešeny kořeny terorismu, aby bylo možné proti tomuto jevu bojovat;

17.  žádá EU, aby vyzvala irácké orgány k přijetí vnitrostátní strategie pro postihování zločinů, které spáchal Dá'iš, a k přistoupení k Římskému statutu Mezinárodního trestního soudu, čímž dobrovolně uznají pravomoc tohoto soudu transparentně a spravedlivě prošetřit porušování lidských práv, válečné zločiny a zločiny proti lidskosti, kterých se organizace IS dopustila, a vyvodit za tyto činy odpovědnost; zdůrazňuje nezbytnost vést věrohodné stíhání osob odpovědných za zločiny spáchané Dá'iš, smysluplně do něj zapojit oběti a důkladně v jeho rámci tyto zločiny soudně zaznamenat; je zároveň znepokojen tím, že příliš široký prostor pro stíhání by mohl vést ke vzniku dalšího bezpráví, které by bránilo budoucímu usmíření a opětovnému začlenění v rámci komunit;

18.  zdůrazňuje, že mají-li být místní mediální aktéři odborně připraveni na zpravodajství podporující mír, jsou zapotřebí rozsáhlé odborné znalosti v oblasti sdělovacích prostředků a svobody vyjadřování;

19.  vyzývá EU, aby uznala odpovědnost za svoje občany, kteří odcestovali do Iráku s cílem účastnit se trestné činnosti Dá'iš a kteří by měli podléhat zásadám právního státu a být postaveni před soud; požaduje, aby mezi Irákem a příslušnými členskými státy EU byly zavedeny jednoznačné postupy upravující otázky repatriace a právní odpovědnosti dotčených osob;

20.  vyzývá Komisi, aby podpořila reformu justičního systému, zejména pokud jde o přechodné soudnictví, s cílem zajistit dodržování mezinárodních norem týkajících se řádného a spravedlivého vedení soudního procesu a rovněž nezávislosti a nestrannosti justice, aby byla zajištěna odpovědnost v rámci vládních struktur; vyzývá EU, aby spolupracovala s iráckými orgány na potírání beztrestnosti veškerých zločinů zaměřených na jakékoli skupiny, jako jsou etnické, náboženské či jiné skupiny, včetně všech druhů menšin;

21.  vyzývá irácké orgány, aby upřednostnily prosazování rovnosti pohlaví a vymýcení veškerého násilí a diskriminace vůči ženám a dívkám, včetně násilí na základě pohlaví; v této souvislosti zdůrazňuje, že je důležité zrušit zákon, který zprošťuje odpovědnosti muže obviněné ze znásilnění, sexuálního napadení, znásilnění mladistvých, únosu nebo podobného činu, pokud se se svou obětí ožení;

22.  vyzývá EU, aby podporovala dobré a konstruktivní vztahy mezi Irákem a jeho sousedy, jakož i jeho úlohu coby země přispívající k míru v regionu; vzhledem k tomu, že Irák udržuje úzké vztahy se Spojenými státy a s Íránem, přičemž se v nedávné době zlepšily i jeho vztahy se Saúdskou Arábií, což z Iráku může učinit centrum regionálních snah o zmírnění napětí; vyzývá všechny zúčastněné strany k uplatňování odstavce 8 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 598, který vyzývá k vytvoření regionálního bezpečnostního uspořádání pobřežních států Perského zálivu;

23.   vyzývá EU, aby s iráckými orgány spolupracovala na vypracování celostátní strategie pro ochranu a exhumaci hromadných hrobů s cílem zachovat tato místa v oblastech, kde nedávno proběhl konflikt, aby bylo možné ostatky lidských těl exhumovat a kriminalisticky prozkoumat, a umožnit tak jejich řádný pohřeb nebo předání rodině, zabezpečení důkazů a vedení vyšetřování a stíhání v případech, kdy existuje podezření ze spáchání zločinů proti lidskosti; vyzývá rovněž EU a členské státy, aby přijaly opatření za účelem naléhavého zřízení skupiny odborníků, kteří budou v rámci přípravy mezinárodního stíhání odpovědných osob usilovat o shromáždění veškerých důkazů o jakékoli probíhající mezinárodní trestné činnosti, včetně genocidy, aniž by byli omezeni místem jejího spáchání;

24.  vyzývá k zavedení celosvětového výročí památky obětí hrůzných teroristických činů spáchaných Dá'iš, skupinou al-Káida a obdobnými teroristickými organizacemi;

Odvětvová spolupráce

25.  zdůrazňuje, že proces obnovy a stabilizace musí doprovázet konzistentní politika v oblasti hospodářského a sociálního rozvoje, jež bude přínosná pro všechny Iráčany udržitelným a inkluzivním způsobem; vyzývá EU, aby se plně angažovala po boku iráckých orgánů nejen s cílem řešit ekonomickou a rozpočtovou nerovnováhu, ale také za účelem prosazování dlouhodobého a inkluzivního hospodářského růstu, který bude s to vytvořit kromě rámce pro obchod a vhodného prostředí pro investice také pracovní místa, zejména pro mladé lidi; vyzývá EU, aby vybídla Irák k tomu, aby mladým lidem, kterým se nedostalo formálního vzdělání poté, co je Dá'iš nuceně vysídlil, poskytl příležitosti zapojit se do formálních vzdělávacích programů, které je vybaví znalostmi a dovednostmi v zájmu zlepšení jejich šance na získání zaměstnání, a aby zemi v tomto úsilí podporovala;

26.  žádá EU, aby Irák vybídla k diverzifikaci jeho hospodářství a v tomto úsilí jej podporovala;

27.  je znepokojen vysokou mírou předčasného ukončení školní docházky u žáků iráckých škol obou pohlaví (podle zpráv organizací občanské společnosti školní docházku předčasně ukončilo již 60 % žáků zapsaných v roce 2015); zdůrazňuje, že v situaci stižené konflikty je vysoká úroveň gramotnosti zásadně důležitá pro smír opírající se o pozitivní základy;

28.  vyzývá EU, aby prohlubovala svou spolupráci ve vzdělávacím odvětví a ve prospěch reformy vzdělávání s cílem zajistit přístup ke kvalitnímu vzdělání na všech úrovních a pro všechny, zejména pro nezletilé; uznává problém nedostatečné dostupnosti škol pro dívky z důvodu obyčejů, vnímání ve společnosti, chudoby a bezpečnosti; vyzývá EU, aby podporovala informovanost o vzdělávání dívek a aby spolupracovala s iráckou vládu na zlepšení této situace, neboť to má zásadní význam pro zlepšení kvality jejich života;

29.  vyzývá EU, aby rozvíjela možnosti spolupráce v oblasti vědy a výzkumu, zejména ve vztahu k univerzitní spolupráci a partnerství, především pokud jde o program Erasmus+ a možnosti výměn na poli výuky a výzkumu;

30.  vyzývá EU, aby se zapojila do spolupráce v oblasti kultury s cílem chránit, zachovat a obnovit umělecké a kulturní dědictví Iráku a posilovala ji;

31.  vítá, že byla na žádost iráckých orgánů a v rámci irácké bezpečnostní strategie zahájena mise, jejímž cílem je podpořit reformu bezpečnostního sektoru v Iráku (EUAM Iraq); přeje si, aby toto úsilí vedlo k posílení veřejných institucí a k vytvoření nestranného a inkluzivního policejního sboru; zdůrazňuje, že reforma bezpečnostního sektoru v Iráku je důležitou výzvou a že by ji OSN měla podporovat; zdůrazňuje, že v rámci širšího úsilí o reformu bezpečnostního sektoru je třeba vybízet k rozpuštění milicí a opětovnému začlenění bojovníků do společnosti, a to skrze konkrétní programy opětovné integrace, budou-li zapotřebí;

32.  vyzývá EU, aby iráckým orgánům poskytla posílenou technickou pomoc na podporu řádného řízení přírodních zdrojů, lepšího výběru daní a omezení nezákonných finančních toků, a zajistila tak, že Irák bude moci ve střednědobém horizontu financovat svůj rozvoj z vlastních zdrojů a  omezit nerovnost v rámci svého obyvatelstva a svých regionů; zdůrazňuje, že je třeba aktivně poskytovat poradenství soukromému sektoru a investorům s cílem zlepšit jejich vnímavost vůči konfliktům a zvýšit jejich příspěvek k budování míru a udržitelnému rozvoji;

33.  vyzývá EU, aby v rámci stanoveném dohodou o partnerství a spolupráci navázala s Irákem dialog týkající se všech aspektů migrace a aby také zaujala přístup k řízení migrace, který bude založen na úctě k lidským právům, a zároveň zohlednila potřebu nalézt dlouhodobá, účinná a proveditelná řešení ve prospěch občanů EU i Iráku;

34.  zdůrazňuje, že Irák je potenciálně důležitým partnerem při zajišťování rekonstrukce energetické infrastruktury a vyšší míry diverzifikace zdrojů energie pro Irák a také zdrojů zásob pro EU; vyzývá proto EU, aby podporovala Irák při jeho transformaci energetiky a spolupracovala s ním na vytváření společných projektů i výměně osvědčených postupů a znalostí v klíčových oblastech energetické účinnosti, obnovitelné energie, životního prostředí a efektivního řízení zdrojů, včetně vodních zdrojů, a to mimo jiné za účelem urychlení provádění cílů udržitelného rozvoje;

35.  připomíná, že konflikty a extremismus mají nepřiměřený dopad na ženy a dívky, které jsou zranitelnější vůči násilí a zneužívání, včetně sexuálního násilí, mučení, obchodu s lidmi, otroctví a dětských sňatků; zdůrazňuje, že je třeba zabývat se specifickými humanitárními a rozvojovými potřebami žen a dívek, zejména ve vysídlených komunitách; žádá EU, aby skrze své rozvojové úsilí dále podporovala rovnost žen a mužů a posílení postavení žen a aby rovněž prosazovala úlohu žen při obnově a budování míru v zemi;

36.  zdůrazňuje, že je zapotřebí investovat do iráckého zemědělství, neboť má vysoký potenciál, pokud jde o zaměstnanost, a je důležité pro opětovné zalidnění venkovských oblastí, které v důsledku konfliktů trpí soustavným úbytkem obyvatel;

37.  oceňuje pevné odhodlání Iráku přistoupit ke Světové obchodní organizaci a žádá Komisi, aby byla iráckým orgánům nápomocna v jejich úsilí o opětovné zapojení do světového hospodářství a obchodu;

Institucionální vztahy

38.  trvá na tom, aby veškerá pomoc poskytovaná ze strany Unie podléhala přísnému dodržování lidských práv a zásad právního státu a byla doprovázena nepřetržitým procesem hodnocení, o jehož výsledcích musí být Parlament v souladu s článkem 113 dohody o partnerství a spolupráci řádně informován;

39.  zavazuje se vytvořit spolu s iráckým parlamentem parlamentní výbor pro spolupráci, jak je stanoveno v dohodě o partnerství a spolupráci, aby tento výbor mohl zahájit svou činnost, mimo jiné sledování provádění projektů v rámci spolupráce mezi EU a Irákem;

40.  vyjadřuje přání, aby jeho skupina pro podporu demokracie a koordinaci voleb zahrnula Irák do svého seznamu prioritních zemí na rok 2019 a zapojila se do programů pro posílení kapacit iráckého parlamentu; žádá Komisi, aby tyto programy podporovala;

o
o   o

41.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal předsedovi Evropské rady, předsedovi Komise, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států a vládě a parlamentu Irácké republiky.

(1) Úř. věst. L 204, 31.7.2012, s. 20.
(2) Úř. věst. C 440, 30.12.2015, s. 83.
(3) Úř. věst. C 35, 31.1.2018, s. 77.
(4) Úř. věst. C 215, 19.6.2018, s. 194.
(5) Přijaté texty, P8_TA(2018)0285.

Poslední aktualizace: 7. listopadu 2019Právní upozornění