Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/0810(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0219/2018

Pateikti tekstai :

A8-0219/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 04/07/2018 - 6.8
CRE 04/07/2018 - 6.8

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0288

Priimti tekstai
PDF 164kWORD 49k
Trečiadienis, 2018 m. liepos 4 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutas. Tarpuskaitos ir mokėjimo sistemos ***I
P8_TA(2018)0288A8-0219/2018

2018 m. liepos 4 d. priimti Europos Parlamento pakeitimai dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto 22 straipsnis, projekto (10850/2017 – ECB/2017/18 - C8-0228/2017 – 2017/0810(COD))(1)

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos centrinio banko projektas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Sprendimo projektas
1 konstatuojamoji dalis
(1)  pagrindiniai uždaviniai, kuriuos turi vykdyti Europos centrinių bankų sistema (ECBS), apima Sąjungos pinigų politikos nustatymą ir įgyvendinimą bei sklandaus mokėjimo sistemų veikimo skatinimą. Saugios ir veiksmingos finansų rinkos infrastruktūros, ypač tarpuskaitos sistemos, yra būtinos šių pagrindinių uždavinių vykdymui;
(1)  pagrindiniai uždaviniai, kuriuos turi vykdyti Europos centrinių bankų sistema (ECBS), apima Sąjungos pinigų politikos nustatymą ir įgyvendinimą bei sklandaus mokėjimo sistemų veikimo skatinimą, kuris būtinas finansiniam stabilumui išlaikyti. Saugios ir veiksmingos finansų rinkos infrastruktūros, ypač tarpuskaitos sistemos, yra būtinos šių pagrindinių uždavinių vykdymui;
Pakeitimas 2
Sprendimo projektas
3 konstatuojamoji dalis
(3)  2015 m. kovo 4 d. Bendrasis Teismas priėmė sprendimą byloje Didžioji Britanija prieš ECB, T-496/117, kuriame pripažino, kad ECB neturi kompetencijos, būtinos tarpuskaitos sistemų veiklai reglamentuoti. Bendrasis Teismas konstatavo, kad pagal Sutarties 129 straipsnio 3 dalį Europos Parlamentas ir Taryba, laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros, remdamiesi ECB rekomendacija, gali iš dalies pakeisti Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto (toliau – ECBS statuto) 22 straipsnį. Teismas padarė išvadą, kad „ECB turi prašyti Sąjungos teisės aktų leidėjo iš dalies pakeisti Statuto 22 straipsnį – jame aiškiai nurodyti ir vertybinių popierių tarpuskaitos / kliringo sistemas, jei mano, kad SESV 127 straipsnio 2 dalies ketvirtoje įtraukoje numatytai užduočiai gerai vykdyti jam būtina kompetencija reglamentuoti infrastruktūras, atliekančias vertybinių popierių sandorių tarpuskaitą / kliringą‟;
(3)  2015 m. kovo 4 d. Bendrasis Teismas priėmė sprendimą byloje Didžioji Britanija prieš ECB, T-496/117, kuriame pripažino, kad „ECB neturi kompetencijos, būtinos vertybinių popierių tarpuskaitos sistemų veiklai reglamentuoti, todėl Priežiūros politikos pagrindus, kiek juose nustatytas buvimo euro zonoje reikalavimas, taikomas pagrindinėms sandorio šalims, dalyvaujančioms vykdant finansinių vertybinių popierių tarpuskaitą, reikia panaikinti kaip priimtus neturint kompetencijos“. Bendrasis Teismas konstatavo, kad pagal Sutarties 129 straipsnio 3 dalį Europos Parlamentas ir Taryba, laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros, remdamiesi ECB rekomendacija, gali iš dalies pakeisti Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto (toliau – ECBS statuto) 22 straipsnį. Todėl Teismas padarė išvadą, kad „ECB turi prašyti Sąjungos teisės aktų leidėjo iš dalies pakeisti Statuto 22 straipsnį – jame aiškiai nurodyti ir vertybinių popierių tarpuskaitos / kliringo sistemas, jei mano, kad SESV 127 straipsnio 2 dalies ketvirtoje įtraukoje numatytai užduočiai gerai vykdyti jam būtina kompetencija reglamentuoti infrastruktūras, atliekančias vertybinių popierių sandorių tarpuskaitą.‟;
_________________
_________________
7 ECLI: EU:T:2015:133.
7 ECLI: EU:T:2015:133.
Pakeitimas 3
Sprendimo projektas
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(3a)  nors vertybinių popierių tarpuskaitos sistemos yra mokėjimo sistemų tipologija, atsižvelgiant į 2015 m. kovo 4 d. Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-496/11, reikia daugiau aiškumo šiuo klausimu, todėl reikia atliekant Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto 22 straipsnio peržiūrą paaiškinti kompetenciją tokių sistemų atžvilgiu;
Pakeitimas 4
Sprendimo projektas
4 konstatuojamoji dalis
(4)  pasaulyje ir Europoje vykstantys svarbūs pokyčiai gali padidinti riziką, kad trikdžiai, veikiantys tarpuskaitos sistemas, ypač pagrindines sandorio šalis (PSŠ), gali kelti grėsmę sklandžiam mokėjimo sistemų veikimui ir bendros pinigų politikos įgyvendinimui, galiausiai darant poveikį pagrindiniam Eurosistemos tikslui – palaikyti kainų stabilumą;
(4)  pasaulyje ir Europoje vykstantys svarbūs pokyčiai gali padidinti riziką, kad trikdžiai, veikiantys tarpuskaitos sistemas, ypač pagrindines sandorio šalis (PSŠ), gali kelti grėsmę sklandžiam mokėjimo sistemų veikimui ir bendros pinigų politikos įgyvendinimui, galiausiai darant poveikį finansų stabilumui, įskaitant pagrindinį Eurosistemos tikslą – palaikyti kainų stabilumą;
Pakeitimas 5
Sprendimo projektas
5 konstatuojamoji dalis
(5)  2017 m. kovo 29 d. Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė informavo Europos Vadovų Tarybą apie savo ketinimą pasitraukti iš Europos Sąjungos. Didžiosios Britanijos pasitraukimas lems esminius pokyčius reguliuojant, stebint ir prižiūrint sistemiškai svarbią eurais išreikštą tarpuskaitos veiklą, taip pakenkiant Eurosistemos gebėjimui stebėti ir valdyti riziką, kylančią sklandžiam mokėjimo sistemų veikimui, ir Eurosistemos bendros pinigų politikos įgyvendinimui;
Išbraukta.
Pakeitimas 6
Sprendimo projektas
6 konstatuojamoji dalis
(6)  centrinė tarpuskaita tampa vis labiau tarptautinio pobūdžio ir sistemiškai svarbi. Atsižvelgiant į tai, kad PSŠ nariai yra labai skirtingi, taip pat į visą Europą apimantį finansinių paslaugų, kurias teikia PSŠ, pobūdį, PSŠ yra ypatingai svarbios visai Sąjungai ir ypač euro zonai. Tai atsispindi Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 648/20128, kuriame nustatyta kolektyvinė priežiūra, kurią atlieka kolegijos, sudarytos iš atitinkamų nacionalinių ir Sąjungos institucijų, įskaitant Eurosistemą, kai ji veikia kaip euro emisijos centrinis bankas;
(6)  centrinė tarpuskaita tampa vis labiau tarptautinio pobūdžio ir sistemiškai svarbi. Atsižvelgiant į tai, kad PSŠ nariai yra labai skirtingi, taip pat į visą Europą apimantį finansinių paslaugų, kurias teikia PSŠ, pobūdį, PSŠ yra ypatingai svarbios visai Sąjungai ir ypač euro zonai. Tai atsispindi Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 648/2012, kuriame nustatyta kolektyvinė priežiūra, kurią atlieka kolegijos, sudarytos iš atitinkamų nacionalinių ir Sąjungos institucijų, įskaitant Eurosistemą, kai ji veikia kaip Sąjungos valiutos euro emisijos centrinis bankas;
_________________
8 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (OL L 201, 2012 7 27, p. 1).
Pakeitimas 7
Sprendimo projektas
7 konstatuojamoji dalis
(7)  siekdama spręsti šiuos klausimus, 2017 m. birželio 13 d. Europos Komisija pateikė savo pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, siekiant užtikrinti finansinį stabilumą bei PSŠ, kurios yra sistemiškai svarbios Sąjungos finansų rinkoms, saugumą ir patikimumą. Siekiant užtikrinti, kad Eurosistema, kaip euro emisijos centrinis bankas, galėtų vykdyti savo funkcijas, numatytas pasiūlyme dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, yra ypatingai svarbu, kad ji turėtų reikiamą kompetenciją pagal Sutartį ir ECBS statutą. Konkrečiai Eurosistema turėtų turėti reglamentavimo kompetenciją, kuri leistų priimti privalomus vertinimus ir reikalauti taisomųjų veiksmų, glaudžiai bendradarbiaujant su kitomis Sąjungos institucijomis. Be to, kai tai būtina euro stabilumui užtikrinti, ECB taip pat turėtų turėti reglamentavimo kompetenciją, kad galėtų nustatyti papildomus reikalavimus PSŠ, dalyvaujančioms atliekant reikšmingų eurais išreikštų sandorių sumų tarpuskaitą;
(7)  siekdama spręsti šiuos klausimus, 2017 m. birželio 13 d. Europos Komisija pateikė savo pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, siekiant užtikrinti finansinį stabilumą bei PSŠ, kurios yra sistemiškai svarbios Sąjungos finansų rinkoms, saugumą ir patikimumą. Siekiant užtikrinti, kad Eurosistema, kaip euro emisijos centrinis bankas, galėtų vykdyti savo funkcijas, numatytas pasiūlyme dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, yra ypatingai svarbu, kad ji turėtų reikiamą kompetenciją pagal Sutartį ir ECBS statutą. Konkrečiai Eurosistema turėtų turėti reglamentavimo kompetenciją, kuri leistų priimti privalomus vertinimus ir reikalauti taisomųjų veiksmų, glaudžiai bendradarbiaujant su kitomis Sąjungos institucijomis. Be to, kai tai būtina euro stabilumui užtikrinti, ECB taip pat turėtų turėti reglamentavimo kompetenciją, kad galėtų nustatyti papildomus reikalavimus PSŠ, dalyvaujančioms atliekant reikšmingų eurais išreikštų sandorių sumų tarpuskaitą. Tais reikalavimais turėtų būti apsaugotas bendrosios rinkos vientisumas ir užtikrinta, kad prižiūrint trečiųjų valstybių pagrindines sandorio šalis būtų teikiama pirmenybė Sąjungos teisei ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikai;
Pakeitimas 8
Sprendimo projektas
8 konstatuojamoji dalis
(8)  ECBS statuto 22 straipsnis yra įtvirtintas IV skyriuje „ECBS pinigų politikos funkcijos ir operacijos‟. Dėl to jame numatyti uždaviniai turėtų būti vykdomi tik pinigų politikos tikslais;
(8)  ECBS statuto 22 straipsnis yra IV skyriaus „ECBS pinigų politikos funkcijos ir operacijos‟ dalis. Dėl to jame numatyti uždaviniai turėtų būti vykdomi tik pinigų politikos tikslais. Kalbant apie finansinių priemonių tarpuskaitos sistemas, reikalavimai, kurie gali būti taikomi pagal tą straipsnį, turėtų apimti ataskaitų teikimo reikalavimus ir tarpuskaitos sistemai taikomus reikalavimus bendradarbiauti su ECB ir nacionaliniais centriniais bankais, kai jie vertina sistemos atsparumą nepalankiems rinkos pokyčiams. Tokie reikalavimai taip pat turėtų apimti galimybę sistemai atidaryti ECBS vienos nakties indėlių sąskaitą pagal atitinkamus prieigos kriterijus ir ECBS reikalavimus. Jie taip pat turėtų apimti reikalavimus, būtinus siekiant reaguoti į atvejus, kai finansinių priemonių tarpuskaitos sistema sukelia neišvengiamą didelės žalos Sąjungos finansų įstaigoms arba rinkoms ar visos Sąjungos arba vienos iš jos valstybių narių finansų sistemai riziką, pavyzdžiui, reikalavimus, susijusius su likvidumo rizikos kontrole, susitarimais dėl atsiskaitymo, garantinėmis įmokomis, įkaito sutartimis arba sąveikumo susitarimais. Sisteminės svarbos finansinių priemonių trečiųjų valstybių tarpuskaitos sistemų atžvilgiu Reglamente (ES) Nr. .../... [Europos Parlamento ir Tarybos reglamente, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija), ir Reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos dėl pagrindinių sandorio šalių leidimų suteikimo procedūrų bei jose dalyvaujančių institucijų ir trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių pripažinimo reikalavimų] numatyta galimybė ECB siūlyti papildomus reikalavimus tokioms sistemoms;
Pakeitimas 9
Sprendimo projektas
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(8a)  naujieji ECB įgaliojimai, susiję su finansinių priemonių tarpuskaitos sistemomis pagal iš dalies pakeistą ECBS ir ECB statuto 22 straipsnį, bus vykdomi kartu su kitų Sąjungos institucijų, agentūrų ir įstaigų vykdomais įgaliojimais, remiantis SESV trečioje dalyje numatytomis nuostatomis dėl vidaus rinkos sukūrimo arba veikimo, įskaitant Komisijos arba Tarybos pagal joms suteiktus įgaliojimus priimtų teisės aktų nuostatas. Atsižvelgiant į tai, siekiant užtikrinti, kad būtų paisoma atitinkamų kiekvieno subjekto įgaliojimų ir būtų išvengta prieštaraujančių taisyklių bei skirtingų Sąjungos institucijų, agentūrų ir įstaigų sprendimų nesuderinamumo, iš dalies pakeistu ECBS ir ECB statuto 22 straipsniu suteiktais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi tinkamai atsižvelgiant į bendrą teisėkūros institucijų nustatytą vidaus rinkos sistemą ir tokiu būdu, kuris visiškai atitinka Europos Parlamento ir Tarybos teisės aktus bei pagal tokius aktus priimtas priemones;
Pakeitimas 10
Sprendimo projektas
8 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(8b)  ECB turėtų užtikrinti visišką skaidrumą ir atskaitomybę Europos Parlamentui ir Tarybai dėl savo įgaliojimų ir užduočių vykdymo pagal jo statuto 22 straipsnį. Visų pirma jis turėtų nuolat informuoti Europos Parlamentą ir Tarybą apie visus pagal tą straipsnį priimtus sprendimus ir reglamentus. Tuo tikslu ECB turėtų savo įgaliojimų pagal jo statuto 22 straipsnį vykdymui skirti specialų savo metinės ataskaitos skyrių ir savo interneto svetainėje turėtų paskelbti visus sprendimus, rekomendacijas ir nuomones, susijusius su reglamentais, kuriuos ECB priima pagal tą straipsnį;
Pakeitimas 11
Sprendimo projektas
1 straipsnis
Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutas
22 straipsnis
22 straipsnis
22 straipsnis
Tarpuskaitos sistemos ir mokėjimo sistemos
Tarpuskaitos sistemos ir mokėjimo sistemos
ECB ir nacionaliniai centriniai bankai gali sudaryti sąlygas, o ECB gali priimti reglamentus, kad būtų užtikrintas tarpuskaitos ir mokėjimo sistemų bei finansinių priemonių tarpuskaitos sistemų veiksmingumas ir patikimumas Sąjungoje ir su kitomis šalimis.
ECB ir nacionaliniai centriniai bankai gali sudaryti sąlygas, o ECB gali priimti reglamentus, kad būtų užtikrintas tarpuskaitos ir mokėjimo sistemų efektyvumas ir patikimumas tiek Sąjungos viduje, tiek trečiųjų valstybių atžvilgiu.
ECBS tikslams pasiekti ir savo uždaviniams vykdyti ECB, deramai atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Tarybos teisės aktus ir pagal tokius aktus priimtas priemones, gali visapusiškai tuos teisės aktus ir priemones atitinkančia tvarka priimti reglamentus dėl finansinių priemonių tarpuskaitos sistemų tiek Sąjungos viduje, tiek trečiųjų valstybių atžvilgiu.

(1) Klausimas buvo grąžintas nagrinėti atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalies ketvirtą pastraipą (A8-0219/2018).

Atnaujinta: 2019 m. lapkričio 7 d.Teisinis pranešimas