Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2017/0810(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0219/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0219/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 04/07/2018 - 6.8
CRE 04/07/2018 - 6.8

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0288

Pieņemtie teksti
PDF 166kWORD 54k
Trešdiena, 2018. gada 4. jūlijs - Strasbūra Galīgā redakcija
Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūti ***I
P8_TA(2018)0288A8-0219/2018

Eiropas Parlamenta 2018. gada 4. jūlijā pieņemtie grozījumi priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu 22. pantu (10850/2017 – ECB/2017/18 - C8-0228/2017 – 2017/0810(COD))(1)

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Centrālās bankas projekts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Lēmuma projekts
1. apsvērums
(1)  Eiropas Centrālo banku sistēmā (ECBS) īstenojamie galvenie uzdevumi ietver Savienības monetārās politikas definēšanu un īstenošanu un norēķinu sistēmu vienmērīgas darbības veicināšanu. Šo galveno uzdevumu izpildei būtiska ir droša un efektīva finanšu tirgu infrastruktūra un jo īpaši tīrvērtes sistēmas.
(1)  Eiropas Centrālo banku sistēmā (ECBS) īstenojamie galvenie uzdevumi ietver Savienības monetārās politikas definēšanu un īstenošanu un norēķinu sistēmu vienmērīgas darbības veicināšanu, kas ir būtiski, lai uzturētu finanšu stabilitāti. Šo galveno uzdevumu izpildei būtiska ir droša un efektīva finanšu tirgu infrastruktūra un jo īpaši tīrvērtes sistēmas.
Grozījums Nr. 2
Lēmuma projekts
3. apsvērums
(3)  Vispārējā tiesa 2015. gada 4. martā pieņēma spriedumu lietā T-496/11 Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste/Eiropas Centrālā banka7, kurā tā nosprieda, ka ECB nav vajadzīgo pilnvaru, lai regulētu tīrvērtes sistēmu darbību. Vispārējā tiesa norādīja, ka Līguma 129. panta 3. punkts ļauj Eiropas Parlamentam un Padomei saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pēc ECB ieteikuma grozīt Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu (turpmāk — „ECBS Statūtu”) 22. pantu. Tiesa secināja, ka „ECB, ja tā uzskatītu, ka tās pilnvaru regulēt infrastruktūras, kuras veic vērtspapīru darījumu tīrvērti, atzīšana ir nepieciešama, lai pienācīgi izpildītu LESD 127. panta 2. punkta ceturtajā ievilkumā minēto uzdevumu, ir jālūdz Savienības likumdevējam grozīt Statūtu 22. pantu, pievienojot tiešu atsauci uz vērtspapīru tīrvērtes sistēmām.”
(3)  Vispārējā tiesa 2015. gada 4. martā pieņēma spriedumu lietā T-496/11 Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste/Eiropas Centrālā banka7, kurā tā nosprieda, ka ECB nav vajadzīgo pilnvaru, lai regulētu tīrvērtes sistēmu darbību, un līdz ar to Pārraudzības politikas pamatprincipi, ciktāl ar tiem attiecībā uz centrālajiem darījumu partneriem, kuri veic vērtspapīru tīrvērtes darījumus, ir noteikta prasība par atrašanos Eurozonā, ir jāatceļ pilnvaru neesamības dēļ”. Vispārējā tiesa norādīja, ka Līguma 129. panta 3. punkts ļauj Eiropas Parlamentam un Padomei saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pēc ECB ieteikuma grozīt Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu (turpmāk — „ECBS Statūtu”) 22. pantu. Tādējādi Tiesa secināja, ka „ECB, ja tā uzskatītu, ka tās pilnvaru regulēt infrastruktūras, kuras veic vērtspapīru darījumu tīrvērti, atzīšana ir nepieciešama, lai pienācīgi izpildītu LESD 127. panta 2. punkta ceturtajā ievilkumā minēto uzdevumu, ir jālūdz Savienības likumdevējam grozīt Statūtu 22. pantu, pievienojot tiešu atsauci uz vērtspapīru tīrvērtes sistēmām.”
_________________
_________________
7 ECLI: EU:T:2015:133.
7 ECLI: EU:T:2015:133.
Grozījums Nr. 3
Lēmuma projekts
3.a apsvērums (jauns)
(3a)  Lai arī vērtspapīru tīrvērtes sistēmas ir viens no maksājumu sistēmu tipiem, sakarā ar Vispārējās tiesas 2015. gada 4. marta spriedumu lietā T-496/11 šajā jautājumā ir vajadzīga lielāka skaidrība, un tas nozīmē, ka Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu 22. panta pārskatīšanas rezultātā ir jāprecizē jautājums par kompetenci pār šādām sistēmām.
Grozījums Nr. 4
Lēmuma projekts
4. apsvērums
(4)  Sagaidāms, ka nozīmīgi notikumi globālā un Eiropas līmenī palielinās risku, ka traucējumi, kuri ietekmē tīrvērtes sistēmas un jo īpaši centrālos darījuma partnerus (CDP), apdraudēs maksājumu sistēmu vienmērīgu darbību un vienotas monetārās politikas īstenošanu, ietekmējot Eurosistēmas galveno mērķi uzturēt cenu stabilitāti.
(4)  Sagaidāms, ka nozīmīgi notikumi globālā un Eiropas līmenī palielinās risku, ka traucējumi, kuri ietekmē tīrvērtes sistēmas un jo īpaši centrālos darījumu partnerus (CDP), apdraudēs maksājumu sistēmu vienmērīgu darbību un vienotas monetārās politikas īstenošanu, galu galā ietekmējot finanšu stabilitāti un cita starpā arī Eurosistēmas galveno mērķi uzturēt cenu stabilitāti.
Grozījums Nr. 5
Lēmuma projekts
5. apsvērums
(5)  Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste 2017. gada 29. martā paziņoja Eiropadomei par savu nolūku izstāties no Eiropas Savienības. Apvienotās Karalistes izstāšanās izraisīs būtiskas pārmaiņas noteiktu sistēmiski svarīgu euro denominētu tīrvērtes darbību regulējumā, pārraudzībā un uzraudzībā, tādējādi negatīvi ietekmējot Eurosistēmas spēju kontrolēt un pārvaldīt riskus norēķinu sistēmu vienmērīgai darbībai un Eurosistēmas monetārās politikas īstenošanai.
svītrots
Grozījums Nr. 6
Lēmuma projekts
6. apsvērums
(6)  Centrālā tīrvērte arvien vairāk tiek veikta pāri robežām, un tā kļūst sistēmiski nozīmīga. Ņemot vērā CDP dalībnieku dažādību un to, ka tie sniedz finanšu pakalpojumus visā Eiropā, CDP ir būtiski svarīgi Savienībai kopumā un jo īpaši eurozonai. Tas atspoguļots Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 648/20128, ar ko izveidoti kolektīvi uzraudzības mehānismi uzraudzības kolēģiju veidā, kuru sastāvā iekļautas attiecīgās valstu un Savienības iestādes, t.sk. Eurosistēma savā euro emisijas centrālās bankas statusā.
(6)  Centrālā tīrvērte arvien vairāk tiek veikta pāri robežām, un tā kļūst sistēmiski nozīmīga. Ņemot vērā CDP dalībnieku dažādību un to, ka tie sniedz finanšu pakalpojumus visā Eiropā, CDP ir būtiski svarīgi Savienībai kopumā un jo īpaši eurozonai. Tas atspoguļots Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 648/2012, ar ko izveidoti kolektīvi uzraudzības mehānismi uzraudzības kolēģiju veidā, kuru sastāvā iekļautas attiecīgās valstu un Savienības iestādes, t.sk. Eurosistēma savā Eiropas Savienības valūtas — euro emisijas centrālās bankas statusā.
_________________
8 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 648/2012 (2012. gada 4. jūlijs) par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem (OV L 201, 27.7.2012., 1. lpp.).
Grozījums Nr. 7
Lēmuma projekts
7. apsvērums
(7)  Lai risinātu šos jautājumus, Komisija 2017. gada 13. jūnijā iesniedza tiesību akta priekšlikumu, lai nodrošinātu finanšu stabilitāti un to CDP drošumu, kas ir sistēmiski nozīmīgi finanšu tirgiem visā Savienībā. Lai nodrošinātu, ka Eurosistēma kā euro emisijas centrālā banka var pildīt uzdevumus, kas tai paredzēti tiesību akta priekšlikumā, ir ārkārtīgi svarīgi, ka tai ir tam nepieciešamās pilnvaras saskaņā ar līgumu un ECBS Statūtiem. Eurosistēmai jo īpaši jābūt tiesībām apstiprināt normatīvos aktus, lai pieņemtu saistošus novērtējumus un pieprasītu veikt korektīvas darbības, cieši sadarbojoties ar citām Savienības iestādēm. Turklāt, lai vajadzības gadījumā aizsargātu euro stabilitāti, ECB jābūt arī tiesībām pieņemt normatīvos aktus, lai noteiktu papildu prasības CDP, kas iesaistīti euro denominētu darījumu nozīmīga apjoma tīrvērtē.
(7)  Lai risinātu šos jautājumus, Komisija 2017. gada 13. jūnijā iesniedza tiesību akta priekšlikumu, lai nodrošinātu finanšu stabilitāti un to CDP drošumu, kas ir sistēmiski nozīmīgi finanšu tirgiem visā Savienībā. Lai nodrošinātu, ka Eurosistēma kā euro emisijas centrālā banka var pildīt uzdevumus, kas tai paredzēti tiesību akta priekšlikumā, ir ārkārtīgi svarīgi, ka tai ir tam nepieciešamās pilnvaras saskaņā ar līgumu un ECBS Statūtiem. Eurosistēmai jo īpaši jābūt tiesībām apstiprināt normatīvos aktus, lai pieņemtu saistošus novērtējumus un pieprasītu veikt korektīvas darbības, cieši sadarbojoties ar citām Savienības iestādēm. Turklāt, lai vajadzības gadījumā aizsargātu euro stabilitāti, ECB jābūt arī tiesībām pieņemt normatīvos aktus, lai noteiktu papildu prasības CDP, kas iesaistīti euro denominētu darījumu nozīmīga apjoma tīrvērtē. Ar šīm prasībām būtu jāaizsargā vienotā tirgus integritāte un jānodrošina, lai trešo valstu CDP uzraudzībā primārie būtu Savienības tiesību akti un Eiropas Savienības Tiesas judikatūra.
Grozījums Nr. 8
Lēmuma projekts
8. apsvērums
(8)  ECBS Statūtu 22. pants iekļauts IV nodaļā „ECBS monetārās funkcijas un operācijas”. Tajā uzticētie uzdevumi attiecīgi jāizmanto vienīgi monetārās politikas nolūkiem.
(8)  ECBS Statūtu 22. pants iekļauts IV nodaļā „ECBS monetārās funkcijas un operācijas”. Tajā uzticētie uzdevumi attiecīgi jāizmanto vienīgi monetārās politikas nolūkiem. Attiecībā uz finanšu instrumentu tīrvērtes sistēmām prasībās, ko varētu piemērot uz šī panta pamata, būtu jāiekļauj ziņošanas prasības vai arī tīrvērtes sistēmām noteiktās prasības sadarboties ar ECB un valstu centrālajām bankām, tām veicot sistēmas noturības novērtējumu nelabvēlīgos tirgus apstākļos. Tajās būtu arī jāiekļauj prasība sistēmai atvērt noguldījuma uz nakti kontu Eiropas Centrālo banku sistēmā saskaņā ar tās attiecīgajiem piekļuves kritērijiem un prasībām. Turklāt jāiekļauj arī vajadzīgās prasības rīcībai situācijās, kurās finanšu instrumentu tīrvērtes sistēma rada nenovēršamu risku, ka tiks nodarīts būtisks kaitējums Savienības finanšu iestādēm, tirgiem vai Savienības vai kādas tās dalībvalsts finanšu sistēmai, piemēram, prasības attiecībā uz likviditātes riska kontroli, norēķiniem, rezervēm, nodrošinājumu vai sadarbspējas risinājumiem. Attiecībā uz trešo valstu finanšu instrumentu tīrvērtes sistēmām Regula (ES) Nr. ... /... [Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar kuru Regulu (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), un Regulu (ES) Nr. 648/2012 groza attiecībā uz atļauju piešķiršanā centrālajiem darījumu partneriem (CDP) iesaistītajām procedūrām un iestādēm un trešo valstu CDP atzīšanas prasībām] dod ECB iespēju ierosināt papildu prasības šādām sistēmām.
Grozījums Nr. 9
Lēmuma projekts
8.a apsvērums (jauns)
(8a)  Jaunās pilnvaras, kas attiecībā uz finanšu instrumentu tīrvērtes sistēmām ECB ir piešķirtas atbilstoši grozītajam ECBS un ECB Statūtu 22. pantam, tiks īstenotas līdz ar citu Savienības iestāžu, aģentūru un struktūru īstenotajām pilnvarām un pamatojoties gan uz LESD III daļā paredzētajiem noteikumiem par iekšējā tirgus izveidi un darbību, gan arī uz noteikumiem tiesību aktos, kurus Komisija vai Padome ir pieņēmusi saskaņā ar tām piešķirtajām pilnvarām. Šajā sakarībā un lai nodrošinātu, ka tiek ievērotas katras struktūras attiecīgās pilnvaras, kā arī lai nepieļautu, ka veidojas pretrunīgi noteikumi un rodas neatbilstības starp dažādu Savienības iestāžu, aģentūru un struktūru pieņemtajiem lēmumiem, ar grozīto ECBS un ECB Statūtu 22. pantu piešķirtās pilnvaras būtu īstenojamas, pienācīgi ņemot vērā vispārējo tiesisko regulējumu, ko iekšējam tirgum ir noteikuši abi līdztiesīgie likumdevēji, un veidā, kurš pilnībā atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes tiesību aktiem, kā arī pasākumiem, kas pieņemti saskaņā ar šādiem aktiem.
Grozījums Nr. 10
Lēmuma projekts
8.b apsvērums (jauns)
(8b)  ECB būtu Eiropas Parlamentam un Padomei jānodrošina pilnīga pārredzamība un pārskatatbildība par savu pilnvaru un uzdevumu īstenošanu saskaņā ar tās Statūtu 22. pantu. Jo īpaši tai būtu regulāri jāinformē Eiropas Parlaments un Padome par visiem lēmumiem un noteikumiem, kas pieņemti uz minētā panta pamata. Šajā nolūkā tai sava gada pārskata īpašā nodaļā būtu jāinformē par to pilnvaru īstenošanu, kuras izriet no Statūtu 22. panta, un savā tīmekļa vietnē tai būtu jāpublicē visi lēmumi, ieteikumi un atzinumi, kas saistīti ar noteikumiem, kurus tā pieņem uz minētā panta pamata.
Grozījums Nr. 11
Lēmuma projekts
1. pants
Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūti
22. pants
22. pants
22. pants
Tīrvērtes sistēmas un norēķinu sistēmas
Tīrvērtes sistēmas un norēķinu sistēmas
ECB un valstu centrālās bankas var dot iespējas, un ECB var izdot regulas, lai Savienībā un attiecībās ar citām valstīm nodrošinātu efektīvas un drošas tīrvērtes un norēķinu sistēmas un finanšu instrumentu tīrvērtes sistēmas.
ECB un valstu centrālās bankas var dot iespējas, un ECB var izdot regulas, lai Savienībā un attiecībās ar trešām valstīm nodrošinātu efektīvas un drošas tīrvērtes un norēķinu sistēmas.
Lai sasniegtu ECBS mērķus un pildītu tai paredzētos uzdevumus, ECB var izdot regulas attiecībā uz finanšu instrumentu tīrvērtes sistēmām Savienībā un attiecībās ar trešām valstīm, pienācīgi ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes tiesību aktus un saskaņā ar šādiem aktiem pieņemtos pasākumus, kā arī rīkojoties veidā, kas pilnībā atbilst šiem aktiem un pasākumiem.

(1) Jautājums tika nodots atpakaļ atbildīgajai komitejai starpiestāžu sarunām saskaņā ar 59. panta 4. punkta ceturto daļu (A8-0219/2018).

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 7. novembrisJuridisks paziņojums