Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0810(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0219/2018

Ingivna texter :

A8-0219/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 04/07/2018 - 6.8
CRE 04/07/2018 - 6.8

Antagna texter :

P8_TA(2018)0288

Antagna texter
PDF 153kWORD 47k
Onsdagen den 4 juli 2018 - Strasbourg Slutlig utgåva
Stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken: clearingsystem och betalningssystem ***I
P8_TA(2018)0288A8-0219/2018

Europaparlamentets ändringar antagna den 4 juli 2018 av utkastet till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av artikel 22 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (10850/2017 – ECB/2017/18 – C8-0228/2017 – 2017/0810(COD))(1)

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Utkast från Europeiska centralbanken   Ändring
Ändring 1
Utkast till beslut
Skäl 1
(1)  De grundläggande uppgifter som Europeiska centralbankssystemet (ECBS) ska genomföra inkluderar att utforma och genomföra unionens monetära politik samt att främja ett väl fungerande betalningssystem. En säker och effektiv finansmarknadsinfrastruktur, särskilt clearingsystem, är av avgörande betydelse för att fullgöra dessa grundläggande uppgifter.
(1)  De grundläggande uppgifter som Europeiska centralbankssystemet (ECBS) ska genomföra inkluderar att utforma och genomföra unionens monetära politik samt att främja ett väl fungerande betalningssystem, vilket är avgörande för att upprätthålla den finansiella stabiliteten. En säker och effektiv finansmarknadsinfrastruktur, särskilt clearingsystem, är av avgörande betydelse för att fullgöra dessa grundläggande uppgifter.
Ändring 2
Utkast till beslut
Skäl 3
(3)  Den 4 mars 2015 meddelade Tribunalen sin dom i mål T-496/111 Förenade konungariket mot ECB, där Tribunalen konstaterade där att ECB saknar behörighet att reglera verksamheten i clearing-system. Tribunalen fann att artikel 129.3 i fördraget ger Europaparlamentet och rådet möjlighet att ändra artikel 22 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (nedan kallad ECBS-stadgan) i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och på rekommendation av ECB. Domstolen konstaterade att "för det fall ECB skulle anse att en norm-givningskompetens för ECB beträffande infrastruktur som utnyttjas för clearing av värdepappers-transaktioner är nödvändig för att den ska kunna uppfylla sin uppgift enligt artikel 127.2 fjärde strecksatsen FEUF, ankommer det således på ECB att begära att unionslagstiftaren ska ändra artikel 22 i stadgan genom att lägga till en uttrycklig hänvisning till systemen för clearing av värdepapper".
(3)  Den 4 mars 2015 meddelade Tribunalen sin dom i mål T-496/111 Förenade konungariket mot ECB, där Tribunalen konstaterade att "ECB inte har den nödvändiga befogenheten för att reglera verksamheten i systemen för clearing av värdepapper. Reglerna om tillsyn ska därför – på grund av bristande befogenhet – ogiltigförklaras i den del centrala motparter som agerar i samband med clearing av finansiella värdepapper åläggs ett krav på lokalisering inom euroområdet." Tribunalen fann att artikel 129.3 i fördraget ger Europaparlamentet och rådet möjlighet att ändra artikel 22 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (nedan kallad ECBS-stadgan) i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och på rekommendation av ECB. Domstolen drog därför slutsatsen att "för det fall ECB skulle anse att en norm-givningskompetens för ECB beträffande infrastruktur som utnyttjas för clearing av värdepappers-transaktioner är nödvändig för att den ska kunna uppfylla sin uppgift enligt artikel 127.2 fjärde strecksatsen FEUF, ankommer det således på ECB att begära att unionslagstiftaren ska ändra artikel 22 i stadgan genom att lägga till en uttrycklig hänvisning till systemen för clearing av värdepapper".
_________________
_________________
1 ECLI: EU:T:2015:133.
1 ECLI: EU:T:2015:133.
Ändring 3
Utkast till beslut
Skäl 3a (nytt)
(3a)  Även om clearing av värdepapper är en typ av betalningssystem är det nödvändigt att öka klarheten i frågan i ljuset av tribunalens dom av den 4 mars 2015 i mål T-496/11, och därmed klarlägga befogenheten över betalningssystemen genom en översyn av artikel 22 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken.
Ändring 4
Utkast till beslut
Skäl 4
(4)  Betydelsefulla händelser på både global och europeisk nivå förväntas öka risken för störningar som påverkar clearingsystem, särskilt centrala motparter, och hotar väl fungerande betalningssystem och genomförandet av den gemensamma penningpolitiken, vilket i slutänden påverkar Eurosystemets huvudmål att upprätthålla prisstabilitet.
(4)  Betydelsefulla händelser på både global och europeisk nivå förväntas öka risken för störningar som påverkar clearingsystem, särskilt centrala motparter, och hotar väl fungerande betalningssystem och genomförandet av den gemensamma penningpolitiken, vilket i slutänden påverkar den finansiella stabiliteten, inbegripet Eurosystemets huvudmål att upprätthålla prisstabilitet.
Ändring 5
Utkast till beslut
Skäl 5
(5)  Den 29 mars 2017 informerade Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland Europeiska rådet om sin avsikt att lämna Europeiska unionen. När Förenade kungariket lämnar unionen kommer detta att medföra en fundamental förändring av hur reglering, övervakning och tillsyn av viss systemviktig eurodenominerad clearingverksamhet sker, vilket får negativa konsekvenser för Eurosystemets möjlighet att övervaka och hantera hot mot väl fungerande betalningssystem och genomförandet av Eurosystemets monetära politik.
utgår
Ändring 6
Utkast till beslut
Skäl 6
(6)  Central clearing sker i allt större utsträckning över landsgränser och har blivit systemviktig. Eftersom de centrala motparterna har många olika medlemmar och deras finansiella tjänster tillhandahålls på paneuropeisk nivå, är de mycket viktiga för hela unionen, och särskilt för euro-området. Detta återspeglas i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/20122, som inrättar kollektiva tillsynsarrangemang i form av kollegier som består av relevanta myndigheter på nationell nivå och unionsnivå, inbegripet Eurosystemet i dess egenskap av utgivande centralbank för euron.
(6)  Central clearing sker i allt större utsträckning över landsgränser och har blivit systemviktig. Eftersom de centrala motparterna har många olika medlemmar och deras finansiella tjänster tillhandahålls på paneuropeisk nivå, är de mycket viktiga för hela unionen, och särskilt för euro-området. Detta återspeglas i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012, som inrättar kollektiva tillsynsarrangemang i form av kollegier som består av relevanta myndigheter på nationell nivå och unionsnivå, inbegripet Eurosystemet i dess egenskap av utgivande centralbank för euron, unionens valuta.
_________________
2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (EUT L 201, 27.7.2012, s. 1).
Ändring 7
Utkast till beslut
Skäl 7
(7)  För att beakta dessa aspekter lade kommissionen den 13 juni 2017 fram sitt lagstiftningsförslag för att säkerställa finansiell stabilitet samt säkerheten och sundheten hos centrala motparter som är systemviktiga för unionens finansmarknader För att säkerställa att Eurosystemet som utgivande centralbank för euron kan utföra den roll som lagförslaget avser, är det ytterst viktigt att det har nödvändig behörighet enligt fördraget och ECBS-stadgan. Eurosystemet bör särskilt ha behörighet att anta bindande utvärderingar och kräva korrigerande åtgärder, i nära samarbete med unionens andra myndigheter. Om så är nödvändigt för att skydda eurons stabilitet bör ECB även vara behörig att anta ytterligare krav för centrala motparter som deltar i clearing av eurodenominerade transaktioner som uppgår till betydande belopp.
(7)  För att beakta dessa aspekter lade kommissionen den 13 juni 2017 fram sitt lagstiftningsförslag för att säkerställa finansiell stabilitet samt säkerheten och sundheten hos centrala motparter som är systemviktiga för unionens finansmarknader För att säkerställa att Eurosystemet som utgivande centralbank för euron kan utföra den roll som lagförslaget avser, är det ytterst viktigt att det har nödvändig behörighet enligt fördraget och ECBS-stadgan. Eurosystemet bör särskilt ha behörighet att anta bindande utvärderingar och kräva korrigerande åtgärder, i nära samarbete med unionens andra myndigheter. Om så är nödvändigt för att skydda eurons stabilitet bör ECB även vara behörig att anta ytterligare krav för centrala motparter som deltar i clearing av eurodenominerade transaktioner som uppgår till betydande belopp. Dessa krav bör skydda den inre marknadens integritet och säkerställa att unionsrätten och rättspraxis från Europeiska unionens domstol äger företräde vid tillsynen av centrala motparter i tredjeländer.
Ändring 8
Utkast till beslut
Skäl 8
(8)  Artikel 22 i ECBS-stadgan återfinns i kapitel IV “ECBS monetära uppgifter och transaktioner”. De uppgifter som tilldelas däri bör därför endast användas för monetära politiska ändamål.
(8)  Artikel 22 i ECBS-stadgan återfinns i kapitel IV “ECBS monetära uppgifter och transaktioner”. De uppgifter som tilldelas däri bör därför endast användas för monetära politiska ändamål. När det gäller clearingsystem för finansiella instrument bör krav som kan tillämpas på grundval av den artikeln inbegripa rapporteringskrav och krav på clearingsystem att samarbeta med ECB och nationella centralbanker i deras bedömning av systemets motståndskraft mot en negativ marknadsutveckling. Sådana krav bör även omfatta att systemet öppnas för ett endagsinlåningskonto med ECBS i enlighet med ECBS relevanta tillträdeskriterier och krav. De bör dessutom innehålla krav som är nödvändiga för att hantera situationer där ett clearingsystem för finansiella instrument utgör en överhängande risk för väsentlig skada för unionens finansiella institut eller marknader eller unionens eller någon av dess medlemsstaters finansiella system, såsom krav rörande likviditetsriskkontroller, avvecklingsarrangemang, marginaler, säkerheter eller samverkansöverenskommelser. När det gäller tredjeländers clearingsystem för systemviktiga finansiella instrument skapar förordning (EU) nr .../... [Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1095/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller förfarandena för och de myndigheter som ska delta i auktorisationen av centrala motparter samt om kraven för godkännande av centrala motparter från tredjeland] möjligheter för ECB att föreslå ytterligare krav på sådana system.
Ändring 9
Utkast till beslut
Skäl 8a (nytt)
(8a)  ECB:s nya befogenheter avseende clearingsystem för finansiella instrument enligt artikel 22 i stadgan för ECBS och ECB skulle samverka med andra av unionens institutioners, byråers och organs befogenheter enligt bestämmelserna om den inre marknadens upprättande och funktion i del III i EUF-fördraget, däribland akter som antagits av kommissionen eller rådet enligt de befogenheter som tilldelats dem. För att säkerställa att de respektive befogenheterna för varje enhet respekteras och för att förhindra motstridiga regler och inkonsekvenser mellan de beslut som fattats av olika unionsinstitutioner och unionsorgan, bör befogenheterna enligt artikel 22 i stadgan för ECBS och ECB utövas med vederbörligt beaktande av den allmänna ram för den inre marknaden som fastställts av medlagstiftarna och på ett sätt som är helt förenligt med Europaparlamentets och rådets rättsakter samt de åtgärder som antagits enligt sådana akter.
Ändring 10
Utkast till beslut
Skäl 8b (nytt)
(8b)  ECB bör säkerställa full transparens och ansvarsskyldighet gentemot Europaparlamentet och rådet vad avser utövandet av sina befogenheter och uppgifter enligt artikel 22 i sin stadga. I synnerhet bör ECB regelbundet informera Europaparlamentet och rådet om alla beslut som fattats och förordningar som antagits på grundval av den artikeln. I detta syfte bör ECB ägna ett särskilt kapitel i sin årsrapport åt utövandet av sina befogenheter enligt artikel 22 i sin stadga och ECB bör på sin webbplats offentliggöra alla beslut, rekommendationer och yttranden avseende förordningar som ECB antar på grundval av denna artikel.
Ändring 11
Utkast till beslut
Artikel 1
Stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken
Artikel 22
Artikel 22
Artikel 22
Clearingsystem och betalningssystem
Clearingsystem och betalningssystem
ECB och de nationella centralbankerna får ställa anordningar till förfogande och ECB får utfärda förordningar för att säkerställa effektiva och sunda clearing- och betalningssystem och clearingsystem för finansiella instrument, inom unionen och i förbindelser med tredje land.
ECB och de nationella centralbankerna får ställa anordningar till förfogande och ECB får utfärda förordningar för att säkerställa effektiva och sunda clearing- och betalningssystem inom unionen och i förbindelser med tredje land.
För att uppnå ECBS mål och fullgöra dess uppgifter får ECB utfärda förordningar om clearingsystem för finansiella instrument inom unionen och i förbindelser med tredjeländer, med vederbörlig hänsyn till Europaparlamentets och rådets rättsakter på detta område och till åtgärder som antagits enligt sådana akter, och på ett sätt som är helt förenligt med dessa akter och åtgärder.

(1) Ärendet återförvisades för interinstitutionella förhandlingar till det ansvariga utskottet, i enlighet med artikel 59.4 fjärde stycket i arbetsordningen (A8-0219/2018).

Senaste uppdatering: 7 november 2019Rättsligt meddelande