Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0115(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0200/2018

Внесени текстове :

A8-0200/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 04/07/2018 - 6.9

Приети текстове :

P8_TA(2018)0289

Приети текстове
PDF 162kWORD 51k
Сряда, 4 юли 2018 г. - Страсбург Окончателна версия
Данъчно облагане на превозните средства: заплащане на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури *
P8_TA(2018)0289A8-0200/2018

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 юли 2018 г. относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 1999/62/ЕО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури по отношение на някои разпоредби относно данъчното облагане на превозните средства (COM(2017)0276 – C8-0196/2017 – 2017/0115(CNS))

(Специална законодателна процедура – консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2017)0276),

—  като взе предвид член 113 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8‑0196/2017),

—  като взе предвид член 78в от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм и становището на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0200/2018),

1.  одобрява предложението на Комисията както е изменено;

2.  приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

3.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

4.  призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията, и на националните парламенти.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за директива
Съображение 4
(4)  Прилагането на данъци върху превозните средства представлява разход, който промишлеността засега трябва да поеме при всички случаи, дори ако държавите членки наложат такси за изминато разстояние. Следователно данъците върху превозните средства могат да представляват пречка за въвеждането на такси за изминато разстояние.
(4)  Прилагането на данъци върху превозните средства представлява разход, който засега трябва да се поеме от промишлеността, и по-специално от МСП, при всички случаи, дори ако държавите членки наложат такси за изминато разстояние. Следователно данъците върху превозните средства могат да представляват пречка за въвеждането на такси за изминато разстояние.
Изменение 2
Предложение за директива
Съображение 5
(5)  Поради това на държавите членки следва да се предоставят повече възможности за намаляване на данъците върху превозните средства, а именно чрез намаляване на минималните стойности, определени в Директива 1999/62/ЕО. За да се сведе до минимум рискът от нарушаване на конкуренцията между превозвачите, установени в различни държави членки, това намаляване трябва да се извърши постепенно.
(5)  Като се отчита формата на пътното таксуване в зависимост от изминатото разстояние и за да се сведе до минимум рискът от нарушаване на конкуренцията между превозвачите, установени в различни държави членки, и евентуалната административна тежест, на държавите членки следва да се предоставят по-широки възможности за намаляване на данъците върху превозните средства, по-конкретно чрез намаляване на минималните ставки, установени в Директива 1999/62/ЕО.
Изменения 3 и 17
Предложение за директива
Съображение 5 a (ново)
(5a)   Държавите членки следва да бъдат насърчавани да премахват всички противоречиви данъчни стимули, които обезсърчават мобилността с ниски емисии и субсидират неефикасни и замърсяващи превозни средства, като например служебни дизелови автомобили;
Изменение 4
Предложение за директива
Съображение 5 б (ново)
(5б)  С цел да се осигури на държавите членки по-голяма свобода да намалят своите ставки на данъчно облагане на превозните средства, за да се подкрепи въвеждането на такси за изминато разстояние и да се избегне потенциалната административна тежест, минималните ставки на данъчно облагане следва да бъдат намалени в рамките на една стъпка, считано от 1 януари 2024 г., като се предостави на държавите членки максимална гъвкавост при определяне на равнището на това намаляването и бързината на прилагането му.
Изменение 5
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2 a (нова)
Директива 1999/62/ЕО
Член 6 – параграф 4 а (нов)
(2a)   В член 6 се добавя следният параграф:
„4a. Прилаганото от държава членка постепенно намаляване на данъка върху тежкотоварните автомобили се компенсира напълно от допълнителните приходи, генерирани чрез нейната система за такси за изминато разстояние. До 1 януари 2024 г. всички държави членки трябва да са въвели системата за такси за изминато разстояние в съответствие с настоящата директива.“
Изменение 6
Предложение за директива
Приложение I – параграф 1 – буква а
Директива 1999/62/ЕО
Приложение І – заглавие
Таблица A: МИНИМАЛНА СТАВКА НА ДАНЪКА ВЪРХУ ТЕЖКОТОВАРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ДО 31 ДЕКЕМВРИ […] Г.“ [да се въведе годината на влизане в сила на настоящата директива];
Таблица A: МИНИМАЛНА СТАВКА НА ДАНЪКА ВЪРХУ ТЕЖКОТОВАРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ДО 31 ДЕКЕМВРИ 2023 г.
Изменение 7
Предложение за директива
Приложение I – параграф 1 – буква б
Директива 1999/62/ЕО
Приложение І – таблица Б
Таблица Б: МИНИМАЛНА СТАВКА НА ДАНЪКА ВЪРХУ ТЕЖКОТОВАРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОТ 1 ЯНУАРИ [...] Г. [да се въведе годината, следваща годината на влизане в сила на настоящата директива]
заличава се
Изменение 8
Предложение за директива
Приложение I – параграф 1 – буква б
Директива 1999/62/ЕО
Приложение І – таблица В
Таблица В: МИНИМАЛНА СТАВКА НА ДАНЪКА ВЪРХУ ТЕЖКОТОВАРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОТ 1 ЯНУАРИ […] Г.“ [да се въведе втората година след влизането в сила на настоящата директива]
заличава се
Изменение 9
Предложение за директива
Приложение I – параграф 1 – буква б
Директива 1999/62/ЕО
Приложение І – таблица Г
Таблица Г: МИНИМАЛНА СТАВКА НА ДАНЪКА ВЪРХУ ТЕЖКОТОВАРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОТ 1 ЯНУАРИ […] Г.“ [да се въведе третата година след влизането в сила на настоящата директива]
заличава се
Изменение 10
Предложение за директива
Приложение I – параграф 1 – буква б
Директива 1999/62/ЕО
Приложение І – таблица Д
Таблица Д: МИНИМАЛНА СТАВКА НА ДАНЪКА ВЪРХУ ТЕЖКОТОВАРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОТ 1 ЯНУАРИ […] Г.“ [да се въведе четвъртата година след влизането в сила на настоящата директива]
заличава се
Изменение 11
Предложение за директива
Приложение I – параграф 1 – буква б
Директива 1999/62/ЕО
Приложение І – таблица Е – заглавие
Таблица Е: МИНИМАЛНА СТАВКА НА ДАНЪКА ВЪРХУ ТЕЖКОТОВАРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОТ 1 ЯНУАРИ […] Г.“ [да се въведе петата година след влизането в сила на настоящата директива]
Таблица Е: МИНИМАЛНА СТАВКА НА ДАНЪКА ВЪРХУ ТЕЖКОТОВАРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОТ 1 ЯНУАРИ 2024 Г.
Последно осъвременяване: 7 ноември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност