Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0115(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0200/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0200/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 04/07/2018 - 6.9

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0289

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 153kWORD 52k
Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Φορολόγηση οχημάτων: επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής *
P8_TA(2018)0289A8-0200/2018

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Ιουλίου 2018 σχετικά με πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/62/ΕΚ περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής, όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετικά με τη φορολόγηση των οχημάτων (COM(2017)0276 – C8-0196/2017 – 2017/0115(CNS))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2017)0276),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 113 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0196/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0200/2018),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί το Συμβούλιο, εφόσον προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Η επιβολή φορολόγησης των οχημάτων συνεπάγεται κόστος το οποίο μέχρι στιγμής επωμίζεται υποχρεωτικά ο κλάδος σε κάθε περίπτωση, ακόμη και αν τα διόδια εισπράττονται από τα κράτη μέλη. Ως εκ τούτου, η φορολόγηση οχημάτων ενδέχεται να λειτουργήσει ως εμπόδιο στην καθιέρωση διοδίων.
(4)  Η επιβολή φορολόγησης των οχημάτων συνεπάγεται κόστος το οποίο μέχρι στιγμής επωμίζεται υποχρεωτικά ο κλάδος, και ιδίως οι ΜΜΕ, σε κάθε περίπτωση, ακόμη και αν τα διόδια εισπράττονται από τα κράτη μέλη. Ως εκ τούτου, η φορολόγηση οχημάτων ενδέχεται να λειτουργήσει ως εμπόδιο στην καθιέρωση διοδίων.
Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Συνεπώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερα περιθώρια για μείωση της φορολόγησης οχημάτων, ιδίως με μείωση των ελάχιστων ορίων που προβλέπονται στην οδηγία 1999/62/ΕΚ. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος στρεβλώσεων του ανταγωνισμού μεταξύ μεταφορέων εγκατεστημένων σε διαφορετικά κράτη μέλη, η μείωση αυτή θα πρέπει να είναι σταδιακή.
(5)  Λαμβάνοντας υπόψη τη μορφή των τελών χρήσης του οδικού δικτύου που σχετίζονται με τη διανυθείσα απόσταση, και προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος στρεβλώσεων του ανταγωνισμού μεταξύ μεταφορέων εγκατεστημένων σε διαφορετικά κράτη μέλη και η πιθανή διοικητική επιβάρυνση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερα περιθώρια για μείωση της φορολόγησης οχημάτων, ιδίως με μείωση των ελάχιστων ορίων που προβλέπονται στην οδηγία 1999/62/ΕΚ.
Τροπολογίες 3 και 17
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)
(5α)   Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να καταργήσουν τυχόν αλληλοσυγκρουόμενα φορολογικά κίνητρα τα οποία αποθαρρύνουν την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών και επιδοτούν μη αποδοτικά και ρυπογόνα οχήματα, όπως τα εταιρικά ντιζελοκίνητα αυτοκίνητα·
Τροπολογία 4
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)
(5β)  Προκειμένου να δοθεί στα κράτη μέλη μεγαλύτερη διακριτική ευχέρεια για να μειώσουν τον συντελεστή φορολόγησης των οχημάτων, έτσι ώστε να στηριχθεί η καθιέρωση διοδίων βάσει διανυθείσας απόστασης και να αποφευχθούν τυχόν διοικητικές επιβαρύνσεις, οι ελάχιστοι φορολογικοί συντελεστές θα πρέπει να μειωθούν σε ένα μόνο στάδιο από την 1η Ιανουαρίου 2024, ώστε να δοθεί στα κράτη μέλη μεγαλύτερη ευελιξία κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τον συντελεστή και την ταχύτητα των μειώσεων.
Τροπολογία 5
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)
Οδηγία 1999/62/EΚ
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα)
2α)   Στο άρθρο 6, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«4α. Η σταδιακή μείωση της φορολόγησης οχημάτων που επιβάλλεται από κάθε κράτος μέλος αντισταθμίζεται πλήρως από πρόσθετα έσοδα που προκύπτουν από το σύστημα διοδίων του οικείου κράτους μέλους. Έως την 1η Ιανουαρίου 2024, όλα τα κράτη μέλη εφαρμόζουν το σύστημα διοδίων σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.»
Τροπολογία 6
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – παράγραφος 1 – στοιχείο α
Οδηγία 1999/62/EΚ
Παράρτημα I – τίτλος
Πίνακας Α: ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΒΑΡΕΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΩΣ ΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ [...]» [να αναγραφεί το έτος έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας]
Πίνακας Α: ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΒΑΡΕΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΩΣ ΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023
Τροπολογία 7
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – παράγραφος 1 – στοιχείο β
Οδηγία 1999/62/EΚ
Παράρτημα I – πίνακας B
Πίνακας Β: ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΒΑΡΕΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ [...] να αναγραφεί το έτος μετά το έτος έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας]
διαγράφεται
Τροπολογία 8
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – παράγραφος 1 – στοιχείο β
Οδηγία 1999/62/EΚ
Παράρτημα I – πίνακας Γ
Πίνακας Γ: ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΒΑΡΕΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ [...] [να αναγραφεί το δεύτερο έτος μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας]
διαγράφεται
Τροπολογία 9
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – παράγραφος 1 – στοιχείο β
Οδηγία 1999/62/EΚ
Παράρτημα I – πίνακας Δ
Πίνακας Δ: ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΒΑΡΕΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ [...] [να αναγραφεί το τρίτο έτος μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας]
διαγράφεται
Τροπολογία 10
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – παράγραφος 1 – στοιχείο β
Οδηγία 1999/62/EΚ
Παράρτημα I – πίνακας Ε
Πίνακας E: ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΒΑΡΕΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ [...] [να αναγραφεί το τέταρτο έτος μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας]
διαγράφεται
Τροπολογία 11
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – παράγραφος 1 – στοιχείο β
Οδηγία 1999/62/EΚ
Παράρτημα I – πίνακας ΣΤ – τίτλος
Πίνακας ΣΤ: ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΒΑΡΕΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ [...] [να αναγραφεί το πέμπτο έτος μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας]
Πίνακας ΣΤ: ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΒΑΡΕΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024
Τελευταία ενημέρωση: 7 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου