Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0115(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0200/2018

Ingivna texter :

A8-0200/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 04/07/2018 - 6.9

Antagna texter :

P8_TA(2018)0289

Antagna texter
PDF 151kWORD 44k
Onsdagen den 4 juli 2018 - Strasbourg Slutlig utgåva
Avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer vad gäller vissa bestämmelser om fordonsbeskattning *
P8_TA(2018)0289A8-0200/2018

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 4 juli 2018 om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 1999/62/EG om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer vad gäller vissa bestämmelser om fordonsbeskattning (COM(2017)0276 – C8-0196/2017 – 2017/0115(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2017)0276),

–  med beaktande av artikel 113 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C8‑0196/2017),

–  med beaktande av artikel 78c i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism och yttrandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8-0200/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed, i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att höra Europaparlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till direktiv
Skäl 4
(4)  Tillämpningen av fordonsskatter utgör en kostnad som branschen än så länge måste bära under alla omständigheter, även om vägtullar börjar tas ut av medlemsstaterna. Därför kan fordonsskatter fungera som hinder för införandet av vägtullar.
(4)  Tillämpningen av fordonsskatter utgör en kostnad som branschen, och särskilt små och medelstora företag, än så länge måste bära under alla omständigheter, även om vägtullar börjar tas ut av medlemsstaterna. Därför kan fordonsskatter fungera som hinder för införandet av vägtullar.
Ändring 2
Förslag till direktiv
Skäl 5
(5)  Medlemsstaterna bör därför ges större utrymme att sänka fordonsskatterna, nämligen i form av en sänkning av de miniminivåer som anges i direktiv 1999/62/EG. För att minimera risken för snedvridning av konkurrensen mellan transportföretag som är etablerade i olika medlemsstater bör en sådan sänkning ske gradvis.
(5)  Med hänsyn till de vägavgifter som grundar sig på det tillryggalagda avståndet och för att minimera risken för snedvridning av konkurrensen mellan transportföretag som är etablerade i olika medlemsstater samt den eventuella administrativa bördan, bör medlemsstaterna ges större utrymme att sänka fordonsskatterna, nämligen i form av en sänkning av de miniminivåer som anges i direktiv 1999/62/EG.
Ändring 3 och 17
Förslag till direktiv
Skäl 5a (nytt)
(5a)   Medlemsstaterna bör uppmuntras att avskaffa eventuella motstridiga skatteincitament som motverkar utsläppssnål rörlighet och subventionerar ineffektiva och förorenande fordon, t.ex. dieseldrivna tjänstebilar.
Ändring 4
Förslag till direktiv
Skäl 5b (nytt)
(5b)  För att ge medlemsstaterna ökat utrymme att sänka sina fordonsskattesatser i syfte att främja införandet av avståndsbaserade vägtullar och undvika eventuella administrativa bördor, bör minimiskattesatserna minskas i ett enda steg från och med den 1 januari 2024, så att medlemsstaterna ges största möjliga flexibilitet att besluta om minskningens omfattning och hur snabbt den ska genomföras.
Ändring 5
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2a (nytt)
Direktiv 1999/62/EG
Artikel 6 – punkt 4a (ny)
(2a)   I artikel 6 ska följande punkt läggas till:
”4a. Den successiva sänkning av fordonsskatterna på tunga godsfordon som en medlemsstat genomför ska kompenseras fullt ut genom extra intäkter från vägtullsystemet. Senast den 1 januari 2024 ska samtliga medlemsstater ha infört vägtullsystemet i enlighet med detta direktiv.”
Ändring 6
Förslag till direktiv
Bilaga I – led a
Direktiv 1999/62/EG
Bilaga I – titeln
”Tabell A: MINIMISKATTESATSER SOM SKA TILLÄMPAS PÅ TUNGA GODSFORDON TILL OCH MED DEN 31 DECEMBER […]” [ange året för detta direktivs ikraftträdande];
”Tabell A: MINIMISKATTESATSER SOM SKA TILLÄMPAS PÅ TUNGA GODSFORDON TILL OCH MED DEN 31 DECEMBER 2023
Ändring 7
Förslag till direktiv
Bilaga I – led b
Direktiv 1999/62/EG
Bilaga I – tabell B
”Tabell B: MINIMISKATTESATSER SOM SKA TILLÄMPAS PÅ TUNGA GODSFORDON FRÅN OCH MED DEN 1 JANUARI [...] Ange året efter året för detta direktivs ikraftträdande]
utgår
Ändring 8
Förslag till direktiv
Bilaga I – led b
Direktiv 1999/62/EG
Bilaga I – tabell C
Tabell C: MINIMISKATTESATSER SOM SKA TILLÄMPAS PÅ TUNGA GODSFORDON FRÅN OCH MED DEN 1 JANUARI […]” [ange det andra året efter detta direktivs ikraftträdande];
utgår
Ändring 9
Förslag till direktiv
Bilaga I – led b
Direktiv 1999/62/EG
Bilaga I – tabell D
Tabell D: MINIMISKATTESATSER SOM SKA TILLÄMPAS PÅ TUNGA GODSFORDON FRÅN OCH MED DEN 1 JANUARI […]” [ange det tredje året efter detta direktivs ikraftträdande];
utgår
Ändring 10
Förslag till direktiv
Bilaga I – led b
Direktiv 1999/62/EG
Bilaga I – tabell E
Tabell E: MINIMISKATTESATSER SOM SKA TILLÄMPAS PÅ TUNGA GODSFORDON FRÅN OCH MED DEN 1 JANUARI […]” [ange det fjärde året efter detta direktivs ikraftträdande];
utgår
Ändring 11
Förslag till direktiv
Bilaga I – led b
Direktiv 1999/62/EG
Bilaga I – tabell F – titeln
Tabell F: MINIMISKATTESATSER SOM SKA TILLÄMPAS PÅ TUNGA GODSFORDON FRÅN OCH MED DEN 1 JANUARI […]” [ange det femte året efter detta direktivs ikraftträdande];
Tabell F: MINIMISKATTESATSER SOM SKA TILLÄMPAS PÅ TUNGA GODSFORDON FRÅN OCH MED DEN 1 JANUARI 2024
Senaste uppdatering: 7 november 2019Rättsligt meddelande