Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2057(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0209/2018

Indgivne tekster :

A8-0209/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 04/07/2018 - 6.10

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0290

Vedtagne tekster
PDF 123kWORD 44k
Onsdag den 4. juli 2018 - Strasbourg Endelig udgave
Forslag til ændringsbudget nr. 2/2018: Opførelse af overskuddet fra regnskabsåret 2017
P8_TA(2018)0290A8-0209/2018

Europa-Parlamentets beslutning af 4. juli 2018 om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 2/2018 for regnskabsåret 2018: opførelse af overskuddet fra regnskabsåret 2017 (09325/2018 – C8-0277/2018 – 2018/2057(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(1), særlig artikel 18, stk. 3, og artikel 41,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, endeligt vedtaget den 30. november 2017(2),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(3),

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(4),

–  der henviser til Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom af 26. maj 2014 om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter(5),

–  der henviser til forslag til ændringsbudget nr. 2/2018, vedtaget af Kommissionen den 13. april 2018 (COM(2018)0227),

–  der henviser til Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 2/2018, vedtaget af Rådet den 18. juni 2018 og fremsendt til Europa-Parlamentet den 19. juni 2018 (09325/2018 – C8-0277/2018),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 88 og 91,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0209/2018),

A.  der henviser til, at formålet med forslaget til ændringsbudget nr. 2/2018 er at opføre overskuddet fra regnskabsåret 2017 på i alt 555,5 mio. EUR på 2018-budgettet;

B.  der henviser til, at hovedelementerne i dette overskud er et positivt resultat på indtægtssiden på 338,6 mio. EUR, en underudnyttelse af bevillinger på 383,4 mio. EUR og en positiv balance for valutakursforskelle på 166,4 mio. EUR;

C.  der henviser til, at den største forskel på indtægtssiden stammer fra et resultat for morarenter og bøder, der var større end forventet (342,6 mio. EUR);

D.  der henviser til, at Kommissionens underudnyttelse af betalinger på indtægtssiden nåede op på 201,5 mio. EUR for 2017 (heraf stammer 99,3 mio. EUR fra nødhjælpsreserven) og 53,5 mio. EUR i fremførsler fra 2016, og at de øvrige institutioners underudnyttelse nåede op på 82,6 mio. EUR for 2017 og 45,7 mio. EUR i fremførsler fra 2016;

1.  noterer sig, at forslaget til ændringsbudget nr. 2/2017 som forelagt af Kommissionen udelukkende har til formål at opføre overskuddet fra regnskabsåret 2017 med et beløb på 555,5 mio. EUR på budgettet i overensstemmelse med artikel 18 i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 og Rådets holdning hertil;

2.  minder om, at den lave underudnyttelse af betalinger ved udgangen af 2017 kun blev muliggjort af vedtagelsen af ændringsbudget nr. 6/2017, der reducerede bevillingerne med 7 719,7 mio. EUR på grund af de store forsinkelser i gennemførelsen, i særdeleshed inden for underudgiftsområde 1b "Økonomisk, social og territorial samhørighed"; minder endvidere om, at alle ændringsbudgetter i løbet af 2017 – til trods for at forpligtelsesbevillingerne (f.eks. 1 166,8 mio. EUR fra EU's Solidaritetsfond til Italien, 500 mio. EUR til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, 275 mio. EUR til Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling) blev væsentligt forhøjet – var fuldt finansieret af omfordelinger fra ubrugte bevillinger; beklager, at forsinkelserne i gennemførelsen og de unøjagtige prognoser fra medlemsstaterne lader til at fortsætte i 2018;

3.  bemærker endnu en gang det relativt høje niveau af bøder i konkurrencesager i 2017 på i alt 3 273 mio. EUR; mener, at der bør åbnes mulighed for, at eventuelle indtægter, der stammer fra bøder eller er forbundet med for sen betaling, foruden eventuelle overskud, der stammer fra underudnyttelse, kan genanvendes i Unionens budget, uden at BNI-bidragene mindskes tilsvarende; minder om sit forslag om, at der etableres en særlig reserve på Unionens budget, som gradvist vil blive fyldt op med alle former for uforudsete andre indtægter, og som behørigt fremføres for at give mulighed for yderligere udgifter, når behovet opstår;

4.  mener desuden, at 2017-overskuddet, der beløber sig til 555,5 mio. EUR, i betragtning af det presserende behov for at sikre en hurtig reaktion på migrationsudfordringen og under hensyntagen til forsinkelserne i udvidelsen af faciliteten for flygtninge i Tyrkiet kunne være en udmærket løsning til at finansiere EU's bidrag til dette instrument for 2018, uden at Unionens almindelige budget belastes til det yderste;

5.  godkender Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 2/2018;

6.  pålægger sin formand at fastslå, at ændringsbudget nr. 2/2018 er endeligt vedtaget, og drage omsorg for, at det offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

7.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen og til de øvrige institutioner og de berørte organer samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(2) EUT L 57 af 28.2.2018.
(3) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(4) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
(5) EUT L 168 af 7.6.2014, s. 105.

Seneste opdatering: 7. november 2019Juridisk meddelelse