Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2057(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0209/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0209/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 04/07/2018 - 6.10

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0290

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 121kWORD 51k
Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2018: εγγραφή του πλεονάσματος του οικονομικού έτους 2017
P8_TA(2018)0290A8-0209/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2018 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018: Εγγραφή του πλεονάσματος του οικονομικού έτους 2017 (09325/2018 – C8-0277/2018 – 2018/2057(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(1), και ιδίως το άρθρο 18 παράγραφος 3 και το άρθρο 41,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, που εκδόθηκε οριστικά στις 30 Νοεμβρίου 2017(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(3),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(4),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(5),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2018 που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 13 Απριλίου 2018 (COM(2018)0227),

–  έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2018, η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 18 Ιουνίου 2018 και διαβιβάστηκε στο Κοινοβούλιο στις 19 Ιουνίου 2018 (09325/2018 – C8‑0277/2018),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 88 και 91 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0209/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2018 έχει ως στόχο να εγγράψει στον προϋπολογισμό του 2018 το πλεόνασμα από το οικονομικό έτος 2017 που ανέρχεται σε 555,5 εκατομμύρια EUR·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κύρια στοιχεία του εν λόγω πλεονάσματος είναι ένα θετικό αποτέλεσμα στα έσοδα ύψους 338,6 εκατομμυρίων EUR, ένα μη δαπανηθέν ποσό στα έξοδα ύψους 383,4 εκατομμυρίων EUR και ένα θετικό υπόλοιπο των διαφορών συναλλαγματικών ισοτιμιών ύψους 166,4 εκατομμυρίων EUR·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά τα έσοδα, η μεγαλύτερη διαφορά οφείλεται σε τόκους υπερημερίας και πρόστιμα ύψους μεγαλύτερου από το αναμενόμενο (342,6 εκατομμύρια EUR)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά τις δαπάνες, η υστέρηση στην εκτέλεση πληρωμών από την Επιτροπή ανήλθε σε 201,5 εκατομμύρια EUR για το 2017 (από τα οποία 99,3 εκατομμύρια EUR του αποθεματικού επείγουσας βοήθειας) και 53,5 εκατομμύρια EUR για μεταφορές από το 2016, και η υστέρηση στην εκτέλεση πληρωμών από άλλα θεσμικά όργανα ανήλθε σε 82,6 εκατομμύρια EUR για το 2017 και 45,7 εκατομμύρια EUR για μεταφορές από το 2016·

1.  σημειώνει ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2018, όπως υποβλήθηκε από την Επιτροπή, αφορά αποκλειστικά την ενσωμάτωση στον προϋπολογισμό του πλεονάσματος που προέκυψε το 2017, δηλαδή ποσού 555,5 εκατομμυρίων EUR, σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, και τη θέση που διατύπωσε σχετικά το Συμβούλιο·

2.  υπενθυμίζει ότι η χαμηλή υστέρηση στην εκτέλεση πληρωμών στο τέλος του 2017 κατέστη δυνατή μόνον χάρη στην έγκριση του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2017, που μείωσε τις πιστώσεις πληρωμών κατά 7 719,7 εκατομμύρια EUR λόγω μεγάλων καθυστερήσεων στην εκτέλεση, ιδιαίτερα στον υποτομέα 1β «Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή»· υπενθυμίζει επιπλέον ότι όλοι οι διορθωτικοί προϋπολογισμοί του 2017, ακόμη και όταν αύξαναν σημαντικά τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων (π.χ. 1 166,8 εκατομμύρια EUR για το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ για την Ιταλία, 500 εκατομμύρια EUR για την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων, 275 εκατομμύρια EUR για το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη), χρηματοδοτήθηκαν πλήρως μέσω ανακατανομής πόρων από μη χρησιμοποιηθείσες πιστώσεις πληρωμών· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι καθυστερήσεις στην εκτέλεση και οι ανακριβείς προβλέψεις των κρατών μελών φαίνεται ότι συνεχίζονται το 2018·

3.  επισημαίνει, για μια ακόμη φορά, το σχετικά υψηλό επίπεδο των προστίμων στον τομέα του ανταγωνισμού το 2017, συνολικού ύψους 3 273 εκατομμυρίων EUR· θεωρεί ότι, εκτός από τα πλεονάσματα που προκύπτουν από την υστέρηση στην εκτέλεση πληρωμών, ο προϋπολογισμός της Ένωσης θα πρέπει να μπορεί να ξαναχρησιμοποιεί και τα έσοδα που προκύπτουν από πρόστιμα ή συνδέονται με καθυστερημένες πληρωμές, χωρίς αντίστοιχη μείωση των συνεισφορών με βάση το ΑΕΕ· υπενθυμίζει την πρότασή του για δημιουργία ειδικού αποθεματικού στον προϋπολογισμό της Ένωσης, το οποίο σταδιακά θα συμπληρώνεται από όλους τους τύπους απρόβλεπτων άλλων εσόδων και θα μεταφέρεται με τον δέοντα τρόπο προκειμένου να παρέχονται πρόσθετες δυνατότητες κάλυψης δαπανών όταν προκύπτει ανάγκη·

4.  πιστεύει ακόμη ότι, επειδή πρέπει οπωσδήποτε να δοθεί γρήγορα απάντηση στο μεταναστευτικό ζήτημα και λαμβάνοντας υπόψη τις καθυστερήσεις στην παράταση της Διευκόλυνσης για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία, το πλεόνασμα του 2017, που ανέρχεται σε 555,5 εκατομμύρια EUR, θα μπορούσε να προσφέρει εξαιρετική λύση για τη χρηματοδότηση της συνεισφοράς της Ένωσης στο μέσο αυτό για το 2018, χωρίς να οδηγηθεί ο γενικός προϋπολογισμός της Ένωσης στα όριά του·

5.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2018·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαπιστώσει την οριστική έκδοση του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2018 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα λοιπά ενδιαφερόμενα θεσμικά όργανα και οργανισμούς, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(2) ΕΕ L 57 της 28.2.2018.
(3) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(4) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(5) ΕΕ L 168 της 7.6.2014, σ. 105.

Τελευταία ενημέρωση: 7 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου