Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/2057(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0209/2018

Esitatud tekstid :

A8-0209/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 04/07/2018 - 6.10

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0290

Vastuvõetud tekstid
PDF 115kWORD 50k
Kolmapäev, 4. juuli 2018 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Paranduseelarve projekt nr 2/2018: 2017. aasta ülejäägi kandmine eelarvesse
P8_TA(2018)0290A8-0209/2018

Euroopa Parlamendi 4. juuli 2018. aasta resolutsioon, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2018. aasta paranduseelarve projekti nr 2/2018 kohta – 2017. eelarveaasta ülejäägi kandmine eelarvesse (09325/2018 – C8‑0277/2018 – 2018/2057(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 314,

–  võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(1), eriti selle artikli 18 lõiget 3 ja artiklit 41,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarvet, mis võeti lõplikult vastu 30. novembril 2017(2),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(3),

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(4),

–  võttes arvesse nõukogu 26. mai 2014. aasta otsust 2014/335/EL, Euratom Euroopa Liidu omavahendite süsteemi kohta(5),

–  võttes arvesse paranduseelarve projekti nr 2/2018, mille komisjon võttis vastu 13. aprillil 2018 (COM(2018)0227),

–  võttes arvesse 18. juunil 2018 vastu võetud ja 19. juunil 2018 Euroopa Parlamendile esitatud nõukogu seisukohta paranduseelarve projekti nr 2/2018 kohta (09325/2018 – C8‑0277/2018),

–  võttes arvesse kodukorra artikleid 88 ja 91,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8‑0209/2018),

A.  arvestades, et paranduseelarve projekti nr 2/2018 eesmärk on kanda 2018. aasta eelarvesse 2017. aasta eelarve ülejääk summas 555,5 miljonit eurot;

B.  arvestades, et ülejääk tekkis peamiselt positiivsest tulude saldost (338,6 miljonit eurot), kavandatust väiksematest kuludest (383,4 miljonit eurot) ja vahetuskursi erinevustest (166,4 miljonit eurot);

C.  arvestades, et tulude poolel tuleneb suurim erinevus viiviste ja trahvide oodatust suuremast laekumisest (342,6 miljonit eurot);

D.  arvestades, et kulude poolel oli maksete alatäitmine komisjoni poolt 2017. aastal 201,5 miljonit eurot (sellest 99,3 miljonit eurot on hädaabireservist) ja 2016. aastast üle kantud assigneeringute puhul 53,5 miljonit eurot, ning alatäitmine muude institutsioonide poolt 2017. aastal 82,6 miljonit eurot ja 2016. aastast üle kantud assigneeringute puhul 45,7 miljonit eurot;

1.  võtab teadmiseks komisjoni esitatud paranduseelarve projekti nr 2/2018, milles käsitletakse üksnes 2017. aasta ülejäägi eelarvesse kandmist 555,5 miljoni euro suuruses summas vastavalt määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklile 18, ning nõukogu seisukoha selle kohta;

2.  tuletab meelde, et maksete vähene alatäitmine 2017. aasta lõpuks sai võimalikuks ainult tänu paranduseelarve nr 6/2017 vastuvõtmisele, millega vähendati maksete assigneeringuid 7 719,7 miljoni euro võrra seoses suurte viivitustega rakendamisel, eelkõige alamrubriigis 1b „Majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus“; tuletab lisaks meelde, et kõiki 2017. aasta paranduseelarveid – isegi juhul, kui need suurendasid kulukohustuste assigneeringuid märkimisväärselt (nt 1 166,8 miljonit eurot Itaaliale ELi Solidaarsusfondi raames, 500 miljonit eurot noorte tööhõive algatuse jaoks, 275 miljonit eurot Euroopa Kestliku Arengu Fondile) – rahastati täielikult kasutamata maksete assigneeringute ümberpaigutamise abil; peab kahetsusväärseks, et liikmesriikide poolsed rakendamise viivitused ja ebatäpsed prognoosid tunduvad jätkuvat ka 2018. aastal;

3.  võtab taas kord teadmiseks konkurentsitrahvide suhteliselt kõrge taseme, mis oli 2017. aastal 3,273 miljardit eurot; on seisukohal, et lisaks alakasutamisest tingitud ülejäägile peaks liidu eelarves olema võimalik trahvide või hilinenud maksetega seotud tulu uuesti kasutada, ilma et sellega kaasneks kogurahvatulul põhinevate maksete vähendamine; tuletab meelde oma ettepanekut, et liidu eelarves loodaks erireserv, millesse kantakse vastavalt laekumisele kõik võimalikud ettenägematud muud tulud, mis kantakse nõuetekohaselt üle, et tagada vajaduse korral kulutuste tegemiseks lisavahendid;

4.  on lisaks seisukohal, et kuna rändeprobleemile tuleb kiiresti lahendus leida ning võttes arvesse viivitusi seoses Türgi pagulasrahastu kasutusaja pikendamisega, saaks 2017. aasta 555,5 miljoni euro suurust eelarveülejääki kasutada suurepäraselt selleks, et katta sellest makse, mille liit peab 2018. aastal pagulasrahastusse tegema, kasutamata liidu üldeelarvet viimase piirini ära;

5.  kiidab nõukogu seisukoha paranduseelarve projekti nr 2/2018 kohta heaks;

6.  teeb presidendile ülesandeks kuulutada paranduseelarve nr 2/2018 lõplikult vastuvõetuks ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

7.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, teistele asjaomastele institutsioonidele ja asutustele ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(2) ELT L 57, 28.2.2018.
(3) ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
(4) ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
(5) ELT L 168, 7.6.2014, lk 105.

Viimane päevakajastamine: 7. november 2019Õigusalane teave