Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2057(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0209/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0209/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 04/07/2018 - 6.10

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0290

Hyväksytyt tekstit
PDF 115kWORD 40k
Keskiviikko 4. heinäkuuta 2018 - Strasbourg Lopullinen painos
Esitys lisätalousarvioksi nro 2/2018: varainhoitovuoden 2017 ylijäämän ottaminen talousarvioon
P8_TA(2018)0290A8-0209/2018

Euroopan parlamentin päätöslauselma 4. heinäkuuta 2018 neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 2/2018 varainhoitovuodeksi 2018: varainhoitovuoden 2017 ylijäämän ottaminen talousarvioon (09325/2018 – C8-0277/2018 – 2018/2057(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(1) ja erityisesti sen 18 artiklan 3 kohdan ja 41 artiklan,

–  ottaa huomioon 30. marraskuuta 2017 lopullisesti hyväksytyn Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2018(2),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(3),

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(4),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä 26. toukokuuta 2014 annetun neuvoston päätöksen 2014/335/EU, Euratom(5),

–  ottaa huomioon 13. huhtikuuta 2018 annetun komission esityksen lisätalousarvioksi nro 2/2018 (COM(2018)0227),

–  ottaa huomioon 18. kesäkuuta 2018 vahvistetun ja 19. kesäkuuta 2018 parlamentille toimitetun neuvoston kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 2/2018 (09325/2018 – C8‑0277/2018),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 88 ja 91 artiklan,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0209/2018),

A.  ottaa huomioon, että lisätalousarvioesityksellä nro 2/2018 on määrä sisällyttää vuoden 2018 talousarvioon varainhoitovuoden 2017 ylijäämä, joka on 555,5 miljoonaa euroa;

B.  ottaa huomioon, että ylijäämä muodostuu pääasiassa tulojen positiivisesta toteutumasta (338,6 miljoonaa euroa), menojen vajaakäytöstä (383,4 miljoonaa euroa) ja valuuttakurssierojen myönteisestä saldosta (166,4 miljoonaa euroa);

C.  ottaa huomioon, että tulopuolella suurin ero johtuu odotettua suuremmasta viivästyskorkojen ja sakkojen toteutumasta (342,6 miljoonaa euroa);

D.  ottaa huomioon, että menopuolella komissio jätti vuonna 2017 käyttämättä määrärahoja 201,5 miljoonaa euroa (joista 99,3 miljoonaa euroa hätäapuvarauksesta) ja varainhoitovuodelta 2016 siirrettyjä määrärahoja 53,5 miljoonaa euroa ja että muiden toimielinten vastaavat määrät olivat 82,6 miljoonaa ja 45,7 miljoonaa euroa;

1.  panee merkille komission antaman lisätalousarvioesityksen nro 2/2018, jonka ainoana tarkoituksena on sisällyttää talousarvioon vuoden 2017 ylijäämä, 555,5 miljoonaa euroa, asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 18 artiklan mukaisesti, ja lisätalousarvioesitystä koskevan neuvoston kannan;

2.  palauttaa mieliin, että maksujen vähäinen vajaakäyttö vuoden 2017 lopussa oli mahdollinen vain lisätalousarvion nro 6/2017 hyväksymisen ansiosta, koska sillä vähennettiin maksumäärärahoja 7 719,7 miljoonaa euroa etenkin alaotsakkeeseen 1 b ”Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen koheesio” otettujen määrärahojen käytössä esiintyneiden merkittävien viiveiden johdosta; palauttaa myös mieliin, että kaikki vuonna 2017 hyväksytyt lisätalousarviot, mukaan luettuina ne, joilla lisättiin merkittävästi maksusitoumusmäärärahoja (esimerkiksi 1 166,8 miljoonaa euroa Euroopan unionin solidaarisuusrahastosta Italian hyväksi, 500 miljoonaa euroa nuorisotyöllisyysaloitteelle ja 275 miljoonaa euroa Euroopan kestävän kehityksen rahastolle) rahoitettiin kokonaan kohdentamalla uudelleen käyttämättä jääneitä maksumäärärahoja; pitää valitettavana, että ilmeisesti myös vuonna 2018 toteutuksessa esiintyy viiveitä ja jäsenvaltioiden antamat ennusteet ovat epätarkkoja;

3.  panee merkille, että kilpailun alalla määrätyistä sakoista saadut tulot olivat vuonna 2017 jälleen kerran suhteellisen suuret, yhteensä 3 273 miljoonaa euroa; katsoo, että määrärahojen vajaakäytöstä johtuvan mahdollisen ylijäämän lisäksi unionin talousarviossa olisi oltava mahdollista käyttää sakoista saadut tai maksuviivästyksistä johtuvat tulot ilman, että BKTL-maksuosuuksia pienennetään vastaavasti; muistuttaa ehdotuksestaan ottaa unionin talousarviossa käyttöön erityisvaraus, johon otetaan vaiheittain kaikki ennakoimattomat muut tulot ja joka siirretään asianmukaisesti seuraavalle varainhoitovuodelle antamaan mahdollisuuksia lisärahoitukseen, kun tarvetta siihen esiintyy;

4.  katsoo lisäksi, että kun otetaan huomioon kiireellinen tarve löytää nopea ratkaisu muuttoliikkeen muodostamaan haasteeseen sekä Turkin-pakolaisavun koordinointivälineen voimassaolon pidentämiseen liittyvät viiveet, vuoden 2017 talousarvion ylijäämä, 555,5 miljoonaa euroa, voisi tarjota erinomaisen ratkaisun kyseisen välineen unionin rahoitusosuuden rahoittamiseen vuonna 2018 ilman, että unionin yleisen talousarvion viimeisetkin määrärahat on otettava käyttöön;

5.  hyväksyy neuvoston kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 2/2018;

6.  kehottaa puhemiestä toteamaan lisätalousarvion nro 2/2018 lopullisesti hyväksytyksi ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

7.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, asianomaisille muille toimielimille ja elimille sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) EUVL L 57, 28.2.2018.
(3) EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4) EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.
(5)EUVL L 168, 7.6.2014, s. 105.

Päivitetty viimeksi: 7. marraskuuta 2019Oikeudellinen huomautus