Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/2057(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0209/2018

Pateikti tekstai :

A8-0209/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 04/07/2018 - 6.10

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0290

Priimti tekstai
PDF 127kWORD 40k
Trečiadienis, 2018 m. liepos 4 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Taisomojo biudžeto Nr. 2/2018 projektas: 2017 finansiniais metais susidariusio pertekliaus įrašymas
P8_TA(2018)0290A8-0209/2018

2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų taisomojo biudžeto Nr. 2/2018 projekto: 2017 finansinių metų pertekliaus įrašymas į biudžetą (09325/2018 – C8-0277/2018 – 2018/2057(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(1), ypač į jo 18 straipsnio 3 dalį ir 41 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrąjį biudžetą, galutinai priimtą 2017 m. lapkričio 30 d.(2),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(3),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(4),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 26 d. Tarybos sprendimą 2014/335/ES, Euratomas dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos(5),

–  atsižvelgdamas į Taisomojo biudžeto Nr. 2/2018 projektą, kurį Komisija patvirtino 2018 m. balandžio 13 d., (COM(2018)0227),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. birželio 18 d. priimtą ir 2018 m. birželio 19 d. Europos Parlamentui perduotą Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 2/2018 projekto, (09325/2018 – C8-0277/2018),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 88 ir 91 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0209/2018),

A.  kadangi Taisomojo biudžeto Nr. 2/2018 projektu siekiama į 2018 m. biudžetą įrašyti 2017 finansinių metų perteklių, kuris siekia 555,5 mln. EUR;

B.  kadangi pagrindiniai šio pertekliaus komponentai apima didesnes nei planuota pajamas, sudarančias 338,6 mln. EUR, išlaidoms nepanaudotą 383,4 mln. EUR sumą ir 166,4 mln. EUR sumą siekiančius valiutų keitimo kurso skirtumus;

C.  kadangi didžiausias įplaukų skirtumas atsirado dėl didesnio nei tikėtasi delspinigių ir baudų rezultato (342,6 mln. EUR);

D.  kadangi, atsižvelgiant į išlaidas, 2017 m. nepanaudoti Komisijos mokėjimai siekė 201,5 mln. EUR (iš kurių 99,3 mln. EUR – iš neatidėliotinos pagalbos rezervo) ir 53,5 mln. EUR perkelti iš 2016 m., o kitų institucijų 2017 m. nepanaudoti mokėjimai siekė 82,6 mln. EUR ir 45,7 mln. EUR perkelti iš 2016 m.;

1.  atkreipia dėmesį į Komisijos pateiktą Taisomojo biudžeto Nr. 2/2018 projektą, kuris skirtas vien tik tam, kad, vadovaujantis Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 18 straipsniu ir Tarybos pozicija šiuo klausimu, į biudžetą būtų įtrauktas 2017 m. susidaręs 555,5 mln. EUR perteklius;

2.  primena, kad žemą nepanaudotų mokėjimų lygį 2017 m. pabaigoje lėmė tik tai, kad buvo priimtas Taisomasis biudžetas Nr. 6/2017, kuriuo dėl didelių vykdymo vėlavimų, ypač ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos srityje (1b išlaidų pakategorė) mokėjimų asignavimai sumažinti 7 719,7 mln. EUR; be to, primena, kad visi 2017 m. taisomieji biudžetai, net kai juose gerokai padidinti įsipareigojimų asignavimai (pvz., 1 166,8 mln. EUR – ES Solidarumo fondui Italijai, 500 mln. EUR – Jaunimo užimtumo iniciatyvai, 275 mln. EUR – Europos darnaus vystymosi fondui), buvo visiškai finansuoti iš perskirstytų nepanaudotų mokėjimų asignavimų; apgailestauja dėl to, kad 2018 m. valstybės narės ir toliau vėluoja įgyvendinti bei pateikia netikslias prognozes;

3.  dar kartą atkreipia dėmesį į gana aukštą konkurencijos baudų lygį 2017 m., kuris iš viso siekia 3 273 mln. EUR; mano, kad turėtų būti sudaryta galimybė Sąjungos biudžete vėl panaudoti ne tik bet kokį perteklių, susidariusį dėl nepakankamo vykdymo, bet ir bet kokias pajamas, gautas iš baudų arba susijusias su uždelstais mokėjimais, atitinkamai nesumažinant BNP pagrįstų įnašų; primena savo pasiūlymą Sąjungos biudžete įsteigti specialų rezervą, kuris bus palaipsniui papildomas kitomis nenumatytomis įvairiausių rūšių pajamomis ir tinkamai perkeliamas į kitus metus, siekiant prireikus suteikti papildomų išlaidų finansavimo galimybių;

4.  be to, mano, kad, atsižvelgiant į neatidėliotiną poreikį greitai reaguoti į migracijos problemas ir turint mintyje vėluojantį Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonės pratęsimą, 2017 m. perteklius, siekiantis 555,5 mln. EUR, galėtų būti puikus sprendimas siekiant finansuoti Sąjungos 2018 m. įnašą į šią priemonę, neišnaudojant iki galo Sąjungos bendrojo biudžeto;

5.  patvirtina Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 2/2018 projekto;

6.  paveda Pirmininkui paskelbti, kad Taisomasis biudžetas Nr. 2/2018 yra galutinai priimtas ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

7.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, kitoms atitinkamoms institucijoms ir organams ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(2) OL L 57, 2018 2 28.
(3) OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
(4) OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
(5) OL L 168, 2014 6 7, p. 105.

Atnaujinta: 2019 m. lapkričio 7 d.Teisinis pranešimas