Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/2057(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0209/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0209/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 04/07/2018 - 6.10

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0290

Pieņemtie teksti
PDF 128kWORD 50k
Trešdiena, 2018. gada 4. jūlijs - Strasbūra Galīgā redakcija
Budžeta grozījuma Nr. 2/2018 projekts: 2017. finanšu gada pārpalikuma iekļaušana
P8_TA(2018)0290A8-0209/2018

Eiropas Parlamenta 2018. gada 4. jūlija rezolūcija par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2018. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 2/2018 projektu: 2017. finanšu gada pārpalikuma iekļaušana (09325/2018 – C8-0277/2018 – 2018/2057(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(1) un jo īpaši tās 18. panta 3. punktu un 41. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējo budžetu, ko galīgajā variantā pieņēma 2017. gada 30. novembrī(2),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(3),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(4),

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 26. maija Lēmumu 2014/335/ES, Euratom par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu(5),

–  ņemot vērā budžeta grozījuma Nr. 2/2018 projektu, ko Komisija pieņēma 2018. gada 13. aprīlī (COM(2018)0227),

–  ņemot vērā nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 2/2018 projektu, ko Padome pieņēma 2018. gada 18. jūnijā un nosūtīja Parlamentam 2018. gada 19. jūnijā (09325/2018 – C8-0277/2018),

–  ņemot vērā Reglamenta 88. un 91. pantu,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0209/2018),

A.  tā kā budžeta grozījuma Nr. 2/2018 projekta mērķis ir iekļaut 2018. gada budžetā 2017. finanšu gada budžeta pārpalikumu, proti, EUR 555,5 miljonus;

B.  tā kā minēto pārpalikumu galvenokārt veido ieņēmumi, kas par EUR 338,6 miljoniem pārsniedza plānoto, neizlietoti izdevumi EUR 383,4 miljonu apmērā un pozitīva valūtas maiņas kursa starpības bilance EUR 166,4 miljonu apmērā;

C.  tā kā attiecībā uz ieņēmumiem lielākās atšķirības pamatā ir procenti par novēlotiem maksājumiem un soda naudas, kas pārsniedza plānoto (EUR 342,6 miljoni);

D.  tā kā attiecībā uz izdevumiem Komisijas neizmantotie līdzekļi maksājumiem 2017. gadā sasniedza EUR 201,5 miljonus (no tiem EUR 99,3 miljoni no rezerves palīdzībai ārkārtas gadījumos) un EUR 53,5 miljonus attiecībā uz 2016. gada pārnesumiem, bet pārējo iestāžu neizmantoto līdzekļu summa sasniedza EUR 82,6 miljonus 2017. gadā un EUR 45,7 miljoni attiecībā uz 2016. gada pārnesumiem,

1.  pieņem zināšanai Komisijas iesniegto budžeta grozījuma Nr. 2/2018 projektu, kas attiecas tikai uz 2017. gada budžeta pārpalikuma EUR 555,5 miljonu apmērā iekļaušanu budžetā saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 18. pantu, un Padomes nostāju attiecībā uz to;

2.  atgādina, ka neizmantoto maksājumu apropriāciju zemo līmeni 2017. gada beigās bija iespējams panākt, tikai pieņemot budžeta grozījumu Nr. 6/2017, saskaņā ar kuru maksājumu apropriācijas būtisku izpildes kavējumu dēļ tika samazinātas par EUR 7719,7 miljoniem, jo īpaši 1.b izdevumu apakškategorijā “Ekonomiskā, sociālā un teritoriālā kohēzija”; turklāt atgādina, ka visi 2017. gadā pieņemtie budžeta grozījumi tika pilnībā finansēti ar neizmantotu maksājumu apropriāciju pārvietojumiem, pat tad, ja ar tiem tika būtiski palielinātas saistību apropriācijas (piemēram, EUR 1166,8 miljoni Itālijai no ES Solidaritātes fonda, EUR 500 miljoni Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai, EUR 275 miljoni Eiropas Fondam ilgtspējīgai attīstībai); pauž nožēlu par to, ka 2018. gadā, šķiet, vēl aizvien jāsaskaras ar īstenošanas kavējumiem un neprecīzām dalībvalstu prognozēm;

3.  atkārtoti norāda, ka 2017. gadā tika piemērots salīdzinoši daudz soda naudu par konkurences noteikumu pārkāpšanu, tām kopā veidojot EUR 3273 miljonus; uzskata, ka būtu jādod iespēja Savienības budžetā papildus jebkādam pārpalikumam, kas izriet no budžeta nepilnīgas izpildes, iekļaut jebkādus ieņēmumus no soda naudām vai saistībā ar novēlotiem maksājumiem, attiecīgi nesamazinot NKI iemaksas; atgādina par savu priekšlikumu Savienības budžetā izveidot īpašu rezervi, kurā laika gaitā pakāpeniski uzkrātos visu veidu neparedzēti citi ieņēmumi un kura tiktu pienācīgi pārnesta, lai vajadzības gadījumā radītu papildu izdevumu iespējas;

4.  turklāt uzskata — ņemot vērā to, ka ir steidzami nepieciešams ātri reaģēt uz migrācijas problēmu, un ņemot vērā kavēšanos ar Bēgļu atbalsta mehānisma Turcijā darbības pagarināšanu, 2017. gada pārpalikums EUR 555,5 miljonu apmērā varētu būt lieliska iespēja finansēt Savienības iemaksu šajā instrumentā 2018. gadā, pilnībā neizsmeļot Savienības vispārējo budžetu;

5.  apstiprina Padomes nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 2/2018 projektu;

6.  uzdod priekšsēdētājam paziņot, ka budžeta grozījums Nr. 2/2018 ir pieņemts galīgajā variantā, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

7.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, kā arī pārējām attiecīgajām iestādēm un struktūrām un dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(2) OV L 57, 28.02.2018.
(3) OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
(4) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
(5) OV L 168, 7.6.2014., 105. lpp.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 7. novembrisJuridisks paziņojums