Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2057(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0209/2018

Ingivna texter :

A8-0209/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 04/07/2018 - 6.10

Antagna texter :

P8_TA(2018)0290

Antagna texter
PDF 119kWORD 44k
Onsdagen den 4 juli 2018 - Strasbourg Slutlig utgåva
Förslag till ändringsbudget nr 2 till 2018 om införande av överskottet från budgetåret 2017
P8_TA(2018)0290A8-0209/2018

Europaparlamentets resolution av den 4 juli 2018 om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 2/2018 för budgetåret 2018: Införande av överskottet från budgetåret 2017 (09325/2018 – C8-0277/2018 – 2018/2057(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(1), särskilt artiklarna 18.3 och 41,

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, slutgiltigt antagen den 30 november 2017(2),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(3),

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(4),

–  med beaktande av rådets beslut 2014/335/EU, Euratom av den 26 maj 2014 om systemet för Europeiska unionens egna medel(5),

–  med beaktande av det förslag till ändringsbudget nr 2/2018 som kommissionen antog den 13 april 2018 (COM(2018)0227),

–  med beaktande av den ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 2/2018 som rådet antog den 18 juni 2018 och översände till Europaparlamentet den 19 juni 2018 (09325/2018 – C8‑0277/2018),

–  med beaktande av artiklarna 88 och 91 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0209/2018), och av följande skäl:

A.  Syftet med förslaget till ändringsbudget nr 2/2018 är att till budgeten för 2018 föra över överskottet från budgetåret 2017, vilket uppgår till 555,5 miljoner EUR.

B.  Huvudkomponenterna i detta överskott är ett positivt inkomstutfall på 338,6 miljoner EUR, ett underutnyttjande av anslag på 383,4 miljoner EUR samt en motriktad växelkurseffekt på 166,4 miljoner EUR.

C.  På inkomstsidan härrör den största skillnaden från ett större än väntat utfall för dröjsmålsränta och böter (342,6 miljoner EUR).

D.  På utgiftssidan uppgick underutnyttjandet i kommissionens betalningar för 2017 till 201,5 miljoner EUR (varav 99,3 miljoner EUR från reserven för katastrofbistånd) och 53,5 miljoner EUR för överföringar från 2016, och underutnyttjande från övriga institutioners sida uppgick till 82,6 miljoner EUR för 2017 och 45,7 miljoner EUR för överföringar från 2016.

1.  Europaparlamentet noterar förslaget till ändringsbudget nr 2/2018 som lagts fram av kommissionen, som uteslutande handlar om införandet i budgeten av överskottet för 2017, dvs. ett belopp på 555,5 miljoner EUR, i enlighet med artikel 18 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012, och rådets ståndpunkt.

2.  Europaparlamentet påminner om att det låga underutnyttjandet av betalningar i slutet av 2017 endast blivit möjligt genom antagandet av ändringsbudget 6/2017, som minskade betalningsbemyndigandena med 7 719,7 miljoner EUR till följd av kraftiga förseningar i genomförandet, särskilt i underrubrik 1b, ”Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning”. Parlamentet påminner vidare om att alla ändringsbudgetar under 2017, även då de kraftigt ökade åtagandebemyndiganden (t.ex. 1 166,8 miljoner EUR inom ramen för EU:s solidaritetsfond för Italien, 500 miljoner EUR för ungdomssysselsättningsinitiativet, 275 miljoner EUR för Europeiska fonden för hållbar utveckling), finansierades helt genom omfördelningar av oanvända betalningsbemyndiganden. Parlamentet beklagar att förseningar i genomförandet och felaktiga prognoser från medlemsstaterna verkar fortsätta under 2018.

3.  Europaparlamentet noterar återigen den relativt höga nivån på böter på konkurrensområdet under 2017, med sammanlagt 3 273 miljoner EUR. Parlamentet anser att det utöver eventuella överskott från underutnyttjande bör vara möjligt att återanvända eventuella inkomster som härrör från böter eller är kopplade till sena betalningar i unionsbudgeten utan en motsvarande minskning av de BNI-grundade bidragen. Parlamentet påminner om sitt förslag om att en särskild reserv inrättas i unionsbudgeten, som successivt ska fyllas på av alla typer av oförutsedda övriga inkomster och vederbörligen föras över för att tillhandahålla ytterligare utgiftsmöjligheter när det uppstår behov.

4.  Europaparlamentet anser dessutom, med tanke på det akuta behovet av snabba reaktioner på migrationsutmaningen och med beaktande av förseningarna i förlängningen av faciliteten för flyktingar i Turkiet, att 2017 års överskott på 555,5 miljoner EUR skulle kunna vara en utmärkt lösning för att finansiera unionens bidrag till detta instrument för 2018 utan att unionens allmänna budget drivs till bristningsgränsen.

5.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 2/2018.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att förklara ändringsbudget nr 2/2018 slutgiltigt antagen och se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen, övriga institutioner och berörda organ samt till de nationella parlamenten.

(1) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) EUT L 57, 28.2.2018.
(3) EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4) EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
(5) EUT L 168, 7.6.2014, s. 105.

Senaste uppdatering: 7 november 2019Rättsligt meddelande