Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2072(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0246/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0246/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 04/07/2018 - 6.11

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0291

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 122kWORD 51k
Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2018: παράταση του μηχανισμού για τους πρόσφυγες στην Τουρκία
P8_TA(2018)0291A8-0246/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2018 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα ΙΙΙ – Επιτροπή: Παράταση του μηχανισμού για τους πρόσφυγες στην Τουρκία (09713/2018 – C8-0302/2018 – 2018/2072(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(1), και ιδίως το άρθρο 18 παράγραφος 3 και το άρθρο 41,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, που εκδόθηκε οριστικά στις 30 Νοεμβρίου 2017(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(3) (κανονισμός για το ΠΔΠ),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(4),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(5),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ.3/2018 που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 23 Μαΐου 2018 (COM(2018)0310),

–  έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2018, η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 22 Ιουνίου 2018 και διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 25 Ιουνίου 2018 (09713/2018 – C8‑0302/2018),

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 88 και 91 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0246/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή τροποποίησε στις 14 Μαρτίου 2018 την απόφασή της σχετικά με τον μηχανισμό για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία (FRT) προκειμένου να χορηγήσει άλλα 3 δισεκατομμύρια EUR («δεύτερη δόση») στον μηχανισμό αυτόν, σύμφωνα με τη δήλωση ΕΕ-Τουρκίας της 18ης Μαρτίου 2016·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2018 είναι να προσθέσει 500 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων στον προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2018, καθώς η συνεισφορά της Ένωσης για το 2018 στη δεύτερη δόση, επιπλέον των 50 εκατομμυρίων EUR χρηματοδοτήθηκε από τις υπάρχουσες πιστώσεις για ανθρωπιστική βοήθεια για το 2018·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή προτείνει να χρησιμοποιηθεί το συνολικό περιθώριο για αναλήψεις υποχρεώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού για το ΠΔΠ, με σκοπό να χρηματοδοτήσει ποσό ύψους 243,8 εκατομμυρίων EUR, το οποίο δεν μπορεί να καλυφθεί αποκλειστικά από το αδιάθετο περιθώριο του τομέα 4, σύμφωνα με το οποίο προτάθηκε να συμβάλει με 256,2 εκατομμύρια EUR·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή πρότεινε να χρηματοδοτηθεί ένα επιπλέον ποσό 1,45 δισεκατομμυρίων EUR στο πλαίσιο του σχεδίου προϋπολογισμού του 2019 ως συνεισφορά του προϋπολογισμού της Ένωσης για τον μηχανισμό FRT·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει τονίσει επανειλημμένα ότι υποστηρίζει τη συνέχιση του FRT τονίζοντας παράλληλα ότι, ως ένα από τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, πρέπει να συμμετέχει πλήρως στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με την παράταση του FRT, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να αποφευχθεί η επανάληψη της διαδικασίας σύστασής του· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχουν μέχρι στιγμής λάβει χώρα διαπραγματεύσεις για τη χρηματοδότηση της δεύτερης δόσης του FRT μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα ήταν σκόπιμο οι συζητήσεις για τη χρηματοδότηση της δεύτερης δόσης να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της συνδιαλλαγής για τον προϋπολογισμό της Ένωσης του 2018·

1.  λαμβάνει υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2018, όπως υποβλήθηκε από την Επιτροπή, το οποίο αφορά αποκλειστικά τη χρηματοδότηση της συνεισφοράς του προϋπολογισμού της Ένωσης στον μηχανισμό FRT, για ποσό ύψους 500 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, και τη θέση που διατύπωσε σχετικά το Συμβούλιο·

2.  αποδοκιμάζει έντονα την αντίφαση μεταξύ της μη συμμετοχής του Κοινοβουλίου στην έγκριση των αποφάσεων σχετικά με τη σύσταση και την παράταση του FRT αφενός, και του ρόλου του ως αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής στη χρηματοδότηση του FRT από τον προϋπολογισμό της Ένωσης αφετέρου·

3.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν περιέλαβε τη χρηματοδότηση του FRT για το 2018 στο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2018, σε κανένα στάδιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού του 2018· πιστεύει ότι, εάν την είχε περιλάβει, θα ήταν μια ευκαιρία για τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής να συζητήσουν τη χρηματοδότηση ολόκληρης της δεύτερης δόσης του FRT, δεδομένου ότι οι θέσεις του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αποκλίνουν όσον αφορά το μέγεθος της συνεισφοράς από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

4.  επιμένει ότι η Επιτροπή πρέπει να ενισχύσει την παρακολούθηση της χρήσης της ΔΠΤ και να υποβάλλει τακτικές εκθέσεις στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή με επαρκείς λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα των χρηματοδοτούμενων ενεργειών με την υποκείμενη νομική βάση γενικά και με τα είδη των δραστηριοτήτων που απαριθμούνται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της απόφασης της Επιτροπής για τη θέσπιση της ΔΠΤ ειδικότερα·

5.  σημειώνει ότι σκοπός του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2018 είναι πρωτίστως να καταστεί δυνατή η απρόσκοπτη συνέχιση της σχολικής υποστήριξης των παιδιών προσφύγων στην Τουρκία·

6.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2018·

7.  υπογραμμίζει ότι η απόφαση αυτή δεν προδικάζει τη θέση του όσον αφορά το υπόλοιπο τμήμα της χρηματοδότησης της δεύτερης δόσης του FRT, τονίζει ότι, ανεξάρτητα από τις διαβουλεύσεις του Συμβουλίου για την παράταση του FRT, το Κοινοβούλιο θα διατηρήσει πλήρως τα προνόμιά του μέσω της διαδικασίας του προϋπολογισμού του 2019·

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαπιστώσει την οριστική έκδοση του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2018 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα λοιπά ενδιαφερόμενα θεσμικά όργανα και οργανισμούς, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(2) ΕΕ L 57 της 28.2.2018.
(3) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(4) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(5) ΕΕ L 168 της 7.6.2014, σ. 105.

Τελευταία ενημέρωση: 7 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου