Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2072(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0246/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0246/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 04/07/2018 - 6.11

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0291

Hyväksytyt tekstit
PDF 115kWORD 40k
Keskiviikko 4. heinäkuuta 2018 - Strasbourg Lopullinen painos
Esitys lisätalousarvioksi nro 3/2018: Turkin-pakolaisavun koordinointivälineen voimassaolon jatkaminen
P8_TA(2018)0291A8-0246/2018

Euroopan parlamentin päätöslauselma 4. heinäkuuta 2018 neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 3/2018 varainhoitovuodeksi 2018, pääluokka III – Komissio: Turkin-pakolaisavun koordinointivälineen voimassaolon jatkaminen (09713/2018 – C8-0302/2018 – 2018/2072(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(1) ja erityisesti sen 18 artiklan 3 kohdan ja 41 artiklan,

–  ottaa huomioon 30. marraskuuta 2017 lopullisesti hyväksytyn Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2018(2),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(3) (rahoituskehysasetus),

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(4),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä 26. toukokuuta 2014 annetun neuvoston päätöksen 2014/335/EU, Euratom(5),

–  ottaa huomioon komission 23. toukokuuta 2018 antaman esityksen lisätalousarvioksi nro 3/2018 (COM(2018)0310),

–  ottaa huomioon neuvoston 22. kesäkuuta 2018 vahvistaman ja 25. kesäkuuta 2018 parlamentille toimittaman kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 3/2018 (09713/2018 – C8‑0302/2018),

–  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 88 ja 91 artiklan,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0246/2018),

A.  ottaa huomioon, että komissio muutti 14. maaliskuuta 2018 päätöstään Turkin-pakolaisavun koordinointivälineestä, jotta välineelle voitiin osoittaa 3 miljardia euroa lisärahoitusta (toinen erä) 18. maaliskuuta 2016 annetun EU:n ja Turkin julkilausuman mukaisesti;

B.  ottaa huomioon, että lisätalousarvioesityksen nro 3/2018 tarkoituksena on lisätä unionin vuoden 2018 talousarvioon 500 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoja, jotka ovat unionin vuoden 2018 osuus toisesta erästä sen lisäksi, että nykyisistä humanitaarisen avun määrärahoista osoitetaan tarkoitukseen 50 miljoonaa euroa vuonna 2018;

C.  ottaa huomioon, että komissio ehdottaa, että maksusitoumusmäärärahojen kokonaisliikkumavarasta otetaan rahoituskehysasetuksen 14 artiklan mukaisesti käyttöön 243,8 miljoonan euron määrä, jota ei voida kattaa yksinomaan otsakkeen 4 kohdentamattomasta liikkumavarasta, josta ehdotetaan 256,2 miljoonan euron rahoitusta;

D.  ottaa huomioon, että komissio on ehdottanut vuoden 2019 talousarvioesityksessä 1,45 miljardin euron lisärahoitusta unionin budjettiosuutena Turkin-pakolaisavun koordinointivälineeseen;

E.  toteaa, että parlamentti on toistuvasti korostanut tukevansa Turkin-pakolaisavun koordinointivälineen jatkamista mutta tähdentänyt, että toisena budjettivallan käyttäjänä se on otettava täysivaltaisesti mukaan koordinointivälineen jatkamista koskevaan päätöksentekoprosessiin myös siksi, että vältettäisiin toistamasta menettelyä, jolla koordinointiväline perustettiin; toteaa, että tähän mennessä parlamentin ja neuvoston välillä ei ole käyty neuvotteluja Turkin-pakolaisavun koordinointivälineen toisen erän rahoittamisesta; katsoo, että olisi ollut suotavaa käydä keskustelut toisen erän rahoituksesta unionin vuoden 2018 talousarviosovittelussa;

1.  panee merkille komission antaman lisätalousarvioesityksen nro 3/2018, jonka ainoana tarkoituksena on rahoittaa unionin vuoden 2018 talousarvion maksuosuus Turkin-pakolaisavun koordinointivälineeseen eli 500 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoina, ja panee merkille lisätalousarvioesitystä koskevan neuvoston kannan;

2.  pitää valitettavan ristiriitaisena, että yhtäältä parlamentti ei osallistunut Turkin-pakolaisavun koordinointivälineen perustamista ja jatkamista koskevien päätösten tekemiseen, vaikka toisaalta budjettivallan käyttäjänä sillä on rooli Turkin-pakolaisavun koordinointivälineen rahoituksessa unionin talousarviosta;

3.  pitää valitettavana, että komissio ei sisällyttänyt Turkin-pakolaisavun koordinointivälineen rahoitusta vuodeksi 2018 vuoden 2018 talousarvioesitykseensä vuoden 2018 talousarviomenettelyn missään vaiheessa; katsoo, että sisällyttäminen olisi tarjonnut molemmille budjettivallan käyttäjille tilaisuuden keskusteluun Turkin-pakolaisavun koordinointivälineen koko toisen erän rahoituksesta, koska parlamentin ja neuvoston kannat unionin budjettiosuuden suuruudesta eroavat toisistaan;

4.  vaatii komissiota seuraamaan tiiviimmin Turkin-pakolaisavun koordinointivälineen käyttöä ja raportoimaan budjettivallan käyttäjälle säännöllisesti ja riittävän yksityiskohtaisesti, sopivatko rahoitetut toimet yhteen yleisesti oikeusperustan ja erityisesti Turkin-pakolaisavun koordinointivälineen perustamisesta annetun komission päätöksen 3 artiklan 2 kohdassa lueteltujen toimien kanssa;

5.  toteaa, että lisätalousarvioesityksen nro 3/2018 tarkoitus on ennen kaikkea mahdollistaa Turkissa olevien pakolaislasten koulunkäynnin jatkuminen saumattomasti;

6.  hyväksyy neuvoston kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 3/2018;

7.  korostaa, että tämä päätös ei vaikuta sen kantaan Turkin-pakolaisavun koordinointivälineen toisen erän jäljelle jäävästä rahoituksesta; painottaa, että huolimatta neuvostossa käydyistä keskusteluista Turkin-pakolaisavun koordinointivälineen jatkamisesta parlamentti pitää täysin kiinni oikeuksistaan koko vuoden 2019 talousarviomenettelyn ajan;

8.  kehottaa puhemiestä toteamaan lisätalousarvion nro 3/2018 lopullisesti hyväksytyksi ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

9.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, asianomaisille muille toimielimille ja elimille sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) EUVL L 57, 28.2.2018.
(3) EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4) EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.
(5) EUVL L 168, 7.6.2014, s. 105.

Päivitetty viimeksi: 7. marraskuuta 2019Oikeudellinen huomautus