Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2072(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0246/2018

Ingivna texter :

A8-0246/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 04/07/2018 - 6.11

Antagna texter :

P8_TA(2018)0291

Antagna texter
PDF 119kWORD 44k
Onsdagen den 4 juli 2018 - Strasbourg Slutlig utgåva
Förslag till ändringsbudget nr 3 till 2018: Utvidgning av faciliteten för flyktingar i Turkiet
P8_TA(2018)0291A8-0246/2018

Europaparlamentets resolution av den 4 juli 2018 om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 3/2018 för budgetåret 2018, avsnitt III – kommissionen: Utvidgning av faciliteten för flyktingar i Turkiet (09713/2018 – C8-0302/2018 – 2018/2072(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(1), särskilt artiklarna 18.3 och 41,

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, slutgiltigt antagen den 30 november 2017(2),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(3),

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(4),

–  med beaktande av rådets beslut 2014/335/EU, Euratom av den 26 maj 2014 om systemet för Europeiska unionens egna medel(5),

–  med beaktande av det förslag till ändringsbudget nr 3/2018 som kommissionen antog den 23 maj 2018 (COM(2018)0310),

–  med beaktande av den ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 3/2018 som rådet antog den 22 juni 2018 och översände till Europaparlamentet den 25 juni 2018 (09713/2018 – C8-0302/2018),

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för utrikesfrågor,

–  med beaktande av artiklarna 88 och 91 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0246/2018), och av följande skäl:

A.  Kommissionen ändrade den 14 mars 2018 sitt beslut om faciliteten för flyktingar i Turkiet (FRT) i syfte att tilldela FRT ytterligare 3 miljarder EUR (en ”andra delutbetalning”), i linje med uttalandet från EU och Turkiet av den 18 mars 2016.

B.  Förslaget till ändringsbudget nr 3/2018 syftar till att i unionens budget för 2018 lägga till 500 miljoner EUR i åtagandebemyndiganden som unionens bidrag till den andra delutbetalningen, utöver de 50 miljoner EUR som finansierats genom medel från den nuvarande budgeten för humanitärt bistånd under 2018.

C.  Kommissionen föreslår att man ska utnyttja den samlade marginalen för åtaganden i enlighet med artikel 14 i förordningen om den fleråriga budgetramen för att finansiera 243,8 miljoner EUR som inte kan täckas enbart av den outnyttjade marginalen under rubrik 4, vilken har föreslagits bidra med 256,2 miljoner EUR.

D.  Kommissionen har i förslaget till budget för 2019 föreslagit finansiering med ytterligare 1,45 miljarder EUR som unionsbudgetens bidrag till FRT.

E.  Europaparlamentet har konsekvent framhållit sitt stöd för en fortsättning av FRT, men betonar, som en av budgetmyndighetens två grenar, att parlamentet måste delta fullt ut i den beslutsprocess som rör utvidgningen av FRT, bland annat för att undvika att förfarandet som användes vid dess inrättande upprepas. Hittills har inga förhandlingar ägt rum mellan parlamentet och rådet om finansieringen av den andra delutbetalningen till FRT. Det skulle ha varit önskvärt att diskussionerna om finansieringen av den andra delutbetalningen hade ägt rum inom ramen för förlikningen om unionens budget för 2018.

1.  Europaparlamentet noterar förslaget till ändringsbudget nr 3/2018 som lagts fram av kommissionen, och som uteslutande handlar om finansieringen av 2018 års bidrag till FRT från unionsbudgeten med ett belopp på 500 miljoner EUR i åtagandebemyndiganden, och rådets ståndpunkt om detta.

2.  Europaparlamentet beklagar djupt motsägelsen mellan å ena sidan parlamentets icke-medverkan i antagandet av besluten om inrättandet och förlängningen av FRT, och å andra sidan dess roll som budgetmyndighet i finansieringen av FRT från unionens budget.

3.  Europaparlamentet beklagar att kommissionen inte vid något tillfälle under budgetförfarandet för 2018 inkluderade 2018 års finansiering av FRT i sitt budgetförslag. Detta skulle ha varit ett bra tillfälle för budgetmyndighetens två grenar att diskutera finansieringen av hela den andra delutbetalningen till FRT, eftersom parlamentets och rådets ståndpunkter skiljer sig åt när det gäller hur stort bidraget från unionens budget bör vara.

4.  Europaparlamentet insisterar på att kommissionen förstärker övervakningen av hur faciliteten för Turkiet utnyttjas, och regelbundet och tillräckligt detaljerat rapporterar till budgetmyndigheten om huruvida de åtgärder som finansieras stämmer överens med den underliggande rättsliga grunden i allmänhet och de typer av åtgärder som, i synnerhet, anges i artikel 3.2 i kommissionens beslut om inrättande av FRT.

5.  Europaparlamentet konstaterar att syftet med förslaget till ändringsbudget nr 3/2018 främst är att göra det möjligt för flyktingbarn i Turkiet att fortsätta sin skolgång utan avbrott.

6.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 3/2018.

7.  Europaparlamentet understryker att detta beslut inte påverkar parlamentets ståndpunkt avseende den resterande delen av finansieringen av den andra delutbetalningen till FRT. Parlamentet betonar att man, oavsett rådets överläggningar om förlängning av FRT, kommer att hålla fast vid sina befogenheter genom hela budgetförfarandet för 2019.

8.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att förklara ändringsbudget nr 3/2018 slutgiltigt antagen och se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

9.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen, övriga institutioner och berörda organ samt till de nationella parlamenten.

(1) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) EUT L 57, 28.2.2018.
(3) EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4) EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
(5) EUT L 168, 7.6.2014, s. 105.

Senaste uppdatering: 7 november 2019Rättsligt meddelande