Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2275(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0187/2018

Indgivne tekster :

A8-0187/2018

Forhandlinger :

PV 02/07/2018 - 18
CRE 02/07/2018 - 18

Afstemninger :

PV 04/07/2018 - 6.13
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0292

Vedtagne tekster
PDF 149kWORD 55k
Onsdag den 4. juli 2018 - Strasbourg Endelig udgave
Hen imod en ekstern EU-strategi til bekæmpelse af tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber
P8_TA(2018)0292A8-0187/2018

Europa-Parlamentets beslutning af 4. juli 2018 om hen imod en ekstern EU-strategi til bekæmpelse af tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber – de næste skridt (2017/2275(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin beslutning af 4. oktober 2017 om afskaffelse af børneægteskaber(1),

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder, særlig artikel 16, og alle FN's øvrige traktater og instrumenter om menneskerettigheder,

–  der henviser til artikel 23 i den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder,

–  der henviser til artikel 10, stk. 1, i den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder,

–  der henviser til FN's konvention om barnets rettigheder, der blev vedtaget af FN's Generalforsamling den 20. november 1989, og dens fire grundlæggende principper om ikkeforskelsbehandling (artikel 2), barnets tarv (artikel 3), overlevelse, udvikling og beskyttelse (artikel 6) og deltagelse (artikel 12) og til sin beslutning af 27. november 2014 om 25-årsdagen for FN's konvention om barnets rettigheder(2),

–  der henviser til artikel 16 i FN's konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder,

–  der henviser til FN's konvention om samtykke til ægteskab, en mindstealder for ægteskab og registrering af ægteskaber,

–  der henviser til FN's Generalforsamlings resolutioner af 18. december 2014 og 19. december 2016 om børneægteskaber, tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber,

–  der henviser til FN's Menneskerettighedsråds resolution 29/8 af 2. juli 2015 om at styrke indsatsen for at forebygge og fjerne børneægteskaber, tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber, resolution 24/23 af 9. oktober 2013 om at styrke indsatsen for at forebygge og fjerne børneægteskaber, tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber, udfordringer, opnåede resultater, bedste praksis og mangler i gennemførelsen og resolution 35/16 af 22. juni 2017 om børneægteskaber, tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber i humanitære sammenhænge,

–  der henviser til den holdning om børneægteskaber, der blev vedtaget af konferencen af stats- og regeringschefer i Den Afrikanske Union i juni 2015 i Johannesburg (Sydafrika),

–  der henviser til de fælles generelle bemærkning fra Den Afrikanske Menneskerettighedskommission (ACHPR) og den afrikanske ekspertkomité vedrørende børns rettigheder og velfærd (ACERWC) om afskaffelse af børneægteskaber,

–  der henviser til artikel 32, 37 og 59, stk. 4, i Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet (Istanbulkonventionen),

–  der henviser til FN's Befolkningsfonds (UNFPA's) rapport fra 2012 med titlen "Marrying Too Young - End Child Marriage",

–  der henviser til artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Union,

–  der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig artikel 9,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 26. oktober 2015 om kønshandlingsplanen 2016-2020,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 3. april 2017 om fremme og beskyttelse af børns rettigheder,

–  der henviser til de grundlæggende principper, der er fastsat i meddelelsen fra Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) fra 2016 om en global strategi for Den Europæiske Unions udenrigs- og sikkerhedspolitik,

–  der henviser til EU's strategiske ramme og handlingsplan for menneskerettigheder og demokrati, som blev vedtaget af Rådet den 25. juni 2012(3); der henviser til handlingsplanen vedrørende menneskerettigheder og demokrati 2015-2019, som blev vedtaget af Rådet den 20. juli 2015(4); der henviser til det fælles arbejdsdokument fra Kommissionen og Den Europæiske Unions højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik af 27. juni 2017 med titlen EU Action Plan on Human Rights and Democracy (2015-2019): Mid-Term Review – June 2017 (SWD(2017)0254),

–  der henviser til EU's reviderede retningslinjer om fremme og beskyttelse af børns rettigheder fra 6. marts 2017 "Intet barn må lades i stikken",

–  der henviser til den europæiske konsensus om udvikling af 7. juni 2017, som understreger Den Europæiske Unions tilsagn om at integrere menneskerettigheder og ligestilling mellem kønnene i overensstemmelse med 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 52,

–  der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget og udtalelse fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A8-0187/2018),

A.  der henviser til, at børneægteskaber, tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber er en alvorlig krænkelse af menneskerettighederne, og navnlig kvinders rettigheder, herunder retten til lighed, frihed og fysisk integritet, adgang til uddannelse og beskyttelse mod udnyttelse og forskelsbehandling, og er et problem, der ikke kun findes i tredjelande, men kan også forekomme i visse medlemsstater; der henviser til, at afskaffelse af disse praksis er en af prioriteterne for EU's optræden udadtil inden for fremme af kvinders rettigheder og menneskerettigheder; der henviser til, at forskellige internationale chartre og lovgivninger forbyder ægteskab med mindreårige såsom FN's konvention om barnets rettigheder og de valgfrie protokoller; der henviser til, at børneægteskaber, tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber har en ekstremt negativ indvirkning på den fysiske og psykiske sundhed og den personlige udvikling for de berørte personer og for de børn, der fødes i disse ægteskaber, og dermed på samfundet som helhed; der henviser til, at børneægteskaber er en form for tvangsægteskab, da børn i sagens natur ikke har mulighed for at give deres fulde, frie og informerede samtykke til deres ægteskab eller tidspunktet for det; der henviser til, at børn udgør en del af en yderst sårbar gruppe;

B.  der henviser til, at EU er fast besluttet på at fremme børns rettigheder, og til, at børneægteskaber, tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber er en overtrædelse af disse rettigheder; der henviser til, at EU er fast besluttet på fuldt ud at beskytte og fremme børns rettigheder i sin eksterne politik;

C.  der henviser til, at intet ægteskab kan indgås lovligt uden begge parters fuldstændige og frie samtykke eller af en person under minimumsalderen for at indgå ægteskab;

D.  der henviser til, at børneægteskaber er et globalt problem på tværs af lande, kulturer og religion; der henviser til, at barnebrude findes i alle områder af verden, fra Mellemøsten til Latinamerika, fra Asien til Europa og fra Afrika til Nordamerika; der henviser til, at børneægteskaber ligeledes påvirker drenge, men i langt mindre grad end piger;

E.  der henviser til, at over 750 millioner kvinder indtil nu er blevet gift, inden de er fyldt 18 år, heraf 250 millioner før de er fyldt 15 år; der henviser til, at omkring 40 millioner unge piger mellem 15 og 19 år i dag er gift eller lever som samboende; der henviser til, at hvert år gifter yderligere omkring 15 millioner piger sig, før de bliver 18, og heraf indgår fire millioner ægteskab, før de fylder 15 år; der henviser til, at også 156 millioner drenge er blevet gift, inden de er fyldt 18 år, heraf 25 millioner før de er fyldt 15 år; der henviser til, at børneægteskaber, tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber er hyppigere i fattige mindre udviklede regioner; der henviser til, at antallet af børneægteskaber, tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber stiger i takt med, at den globale befolkning vokser; der henviser til, at en nylig rapport fra UNICEF anslår, at der i 2050 vil være ca. 1,2 mia. piger, som er blevet gift, inden de er fyldt 18; der henviser til, at ni ud af de 10 lande med de højeste tal for børneægteskaber er klassificeret som skrøbelige stater;

F.  der henviser til, at de grundlæggende årsager til børneægteskaber generelt er fattigdom, manglende uddannelse, dybt rodfæstede kønsbestemte uligheder og stereotyper, opfattelsen af, at ægteskabet yder "beskyttelse", familiens ære og manglen på effektiv beskyttelse af piger og drenge samt skadelige praksis, opfattelser, skikke og diskriminerende normer; der henviser til, at disse faktorer ofte forværres som følge af begrænset adgang til uddannelse af ordentlig kvalitet og beskæftigelsesmuligheder og styrkes af en række dybt rodfæstede sociale normer som børneægteskaber, tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber;

G.  der henviser til, at børneægteskaber, tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber er forbundet med en høj risiko for tidlige og uønskede graviditeter, høj mødredødelighed og børnedødelighed, mindre brug af familieplanlægning og uønskede graviditeter med øgede helbredsrisici, utilstrækkelig eller ikkeeksisterende adgang til oplysninger om ydelser på området seksuel og reproduktiv sundhed og sædvanligvis indebærer ophør af pigernes uddannelse; der henviser til, at nogle lande endda forbyder gravide piger og unge mødre at vende tilbage til klasseværelset; der henviser til, at børneægteskaber ligeledes kan føre til tvangsarbejde, slaveri og prostitution;

H.  der henviser til, at selv om FN's konvention om barnets rettigheder lægger vægt på betydningen af foranstaltninger, der tilskynder til regelmæssig skolegang, er der mange piger, som ikke er i uddannelse på grund af en række faktorer, f.eks. fordi skolerne ikke er tilgængelige eller er dyre; der henviser til, at børneægteskaber, tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber har en uforholdsmæssig ødelæggende virkning og livslange konsekvenser for ofrene og meget ofte fratager de berørte personer muligheden for at fortsætte deres uddannelse, da piger har en tendens til at gå ud af skolen under forberedelserne til et ægteskab eller kort tid derefter; der henviser til, at uddannelse, herunder seksualundervisning, er en effektiv måde at forhindre børneægteskaber, tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber, eftersom adgang til uddannelse og erhvervsuddannelse bidrager til at styrke beskæftigelsesmulighederne og fremmer valgfriheden, retten til selvbestemmelse og aktiv deltagelse i samfundet, hvilket hjælper personer med at frigøre sig fra enhver form for kontrol, som indvirker negativt på deres rettigheder, og uden hvilke den økonomiske, juridiske, sundhedsmæssige og sociale situation for kvinder og piger og samfundets udvikling som helhed fortsat hæmmes;

I.  der henviser til, at 17 millioner mindreårige hvert år får et barn, hvilket tvinger dem til at påtage sig et voksenansvar og udgør en fare for deres sundhed, uddannelse og økonomiske fremtidsudsigter; der henviser til, at børneægteskaber, tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber udsætter piger for tidlig graviditet, som indebærer betydelige risici og vanskeligheder under graviditet og fødsel, især på grund af en højst utilstrækkelig eller endog ikkeeksisterende adgang til lægehjælp, herunder sundhedscentre af høj kvalitet, hvilket hyppigt fører til mødredødelighed og -sygelighed; der henviser til, at der er en øget risiko for at pådrage sig overførte infektioner, herunder HIV; der henviser til, at komplikationer i forbindelse med graviditet og fødsel er den hyppigste dødsårsag blandt piger i alderen 15 til 19 i lav- og mellemindkomstlande; der henviser til, at dødeligheden blandt børn født af unge mødre er ca. 50 % højere, og at disse børn har en højere risiko for fysiske og kognitive udviklingsproblemer; der henviser til, at erfaringen viser, at hyppige og tidlige graviditeter også kan medføre en række langsigtede sundhedsproblemer og endda dødsfald;

J.  der henviser til, at børneægteskaber, tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber er en krænkelse af barnets rettigheder og en form for vold mod piger og drenge, og at stater som sådan har en forpligtelse til at undersøge påstande, forfølge gerningsmænd og give ofrene, som primært er kvinder og piger, erstatning; der henviser til, at disse ægteskaber skal fordømmes og ikke kan retfærdiggøres af kulturelle eller religiøse årsager; der henviser til, at børneægteskaber, tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber øger risikoen for kønsbaseret vold og ofte ligger til grund for vold i hjemmet og partnervold samt seksuel, fysisk, psykisk, følelsesmæssig og økonomisk udnyttelse og anden skadelig praksis over for piger og kvinder såsom kvindelig kønslemlæstelse og såkaldte æresforbrydelser og samtidig øger pigers og kvinders risiko for at blive udsat for forskelsbehandling og kønsbaseret vold i løbet af deres liv;

K.  der henviser til, at antallet af børneægteskaber, tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber stiger betydeligt i situationer med ustabilitet, væbnede konflikter, naturkatastrofer og humanitære katastrofer, hvor der ofte mangler læge- og psykologhjælp, ikke er adgang til uddannelse, det ikke er muligt at tjene til livets ophold, og de sociale netværk og rutiner er forstyrrede; der henviser til, at nogle forældre i forbindelse med de seneste migrationskriser i et forsøg på at beskytte deres børn, især døtre, mod seksuelle overgreb, eller fordi de anses som en økonomisk byrde for deres familier, føler, at de ikke har andet valg end at lade dem indgå ægteskab, inden de fylder 18 år, idet de ser det som en vej ud af fattigdom;

L.  der henviser til, at Istanbulkonventionen klassificerer tvangsægteskaber som vold mod kvinder, og opfordrer til, at handlinger, der går ud på at tvinge et barn til indgå ægteskab eller lokke et barn til et andet land med det formål at tvinge vedkommende til at indgå ægteskab, kriminaliseres; der henviser til, at ofrenes manglende adgang til retshjælp, lægehjælp og social støtte kan forværre problemet; der henviser til, at 11 EU-medlemsstater endnu ikke har ratificeret konventionen;

M.  der henviser til, at børneægteskaber, tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber i sagens natur ofte ikke indberettes, og at der er tilfælde af misbrug på tværs af internationale grænser og kulturelle grænser, hvilket kan udgøre en form for menneskehandel og medføre slaveri, udnyttelse og/eller kontrol;

N.  der henviser til, at det første topmøde om piger blev afholdt i London i juli 2014 med det formål at mobilisere nationale og internationale kræfter for at afskaffe skamfering af kvinders kønsdele og børneægteskaber, tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber inden for en generation;

O.  der henviser til, at forebyggelse og imødegåelse af alle former for vold mod piger og kvinder, herunder børneægteskaber, tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber, er et af målene i EU's handlingsplan om ligestilling 2016-2020;

P.  der henviser til, at børneægteskaber frem til 2030 vil koste udviklingslandene billioner af dollars(5);

Q.  der henviser til, at tidlige ægteskaber og børneægteskaber fortsat er et tabubelagt emne, der skal tages op i offentligheden for at sætte en stopper for de daglige lidelser hos de piger og teenagepiger, som er berørt heraf, og den vedvarende krænkelse af deres menneskerettigheder; der henviser til, at en måde at gøre det på ville være at støtte og formidle det arbejde, som journalister, kunstnere, fotografer og aktivister udfolder for at løse problemet med tidlige ægteskaber;

1.  bemærker, at nogle af EU's medlemsstater tillader ægteskab i en alder af 16 år med forældrenes samtykke; opfordrer lovgiverne, både i EU-medlemsstaterne og i tredjelande, til at fastsætte en ensartet minimumsalder for ægteskab til 18 år, og til at vedtage de nødvendige administrative, retlige og finansielle foranstaltninger til at sikre effektiv gennemførelse af dette krav for eksempel ved at fremme registreringen af ægteskaber og fødsler og sikre, at piger har adgang til institutionelle støttemekanismer, herunder psykosocial rådgivning, beskyttelsesmekanismer og muligheder for økonomisk styrkelse; gentager, at børneægteskaber, tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber bør betragtes som en alvorlig krænkelse af menneskerettighederne og en krænkelse af de pågældende mindreåriges grundlæggende rettigheder, først og fremmest retten til frit at give sit samtykke og retten til fysisk integritet og psykisk sundhed, men også indirekte retten til uddannelse og den fuldstændige udøvelse af de borgerlige og politiske rettigheder; fordømmer børneægteskaber, tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber og mener, at enhver overtrædelse af lovgivningen bør håndteres på en forholdsmæssig og effektiv måde;

2.  mener, at det er vigtigt at tackle de mange årsager til børneægteskaber, tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber, herunder skadelige traditioner, udbredt fattigdom, konflikter, skikke, konsekvenserne af naturkatastrofer, stereotyper, manglende respekt for ligestilling mellem kønnene og kvinders og pigers rettigheder, sundhed og trivsel, manglende passende uddannelsesmuligheder, svage retlige og politiske foranstaltninger med særlig vægt på børn fra dårligt stillede lokalsamfund; opfordrer i denne henseende EU og medlemsstaterne til at arbejde sammen med de relevante FN-organer og andre partnere for at henlede opmærksomheden på spørgsmålet om børneægteskaber, tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber; opfordrer EU og medlemsstaterne til at opfylde målene i 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling med henblik på at bekæmpe skadelig praksis, såsom skamfering af kvinders kønsdele, mere effektivt og stille de ansvarlige til regnskab; støtter øget finansiering fra EU og dets medlemsstater via udviklingsstøttemekanismer, som fremmer lighed mellem kønnene og uddannelse med det formål at forbedre adgangen til uddannelse for piger og kvinder og styrke muligheden for, at de kan deltage i programmer om udvikling af lokalsamfund og økonomisk og politisk lederskab med henblik på at tage fat på årsagerne til børneægteskaber, tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber;

3.  anerkender, at det lovbestemte forbud mod børneægteskaber, tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber ikke alene kan sikre, at denne praksis ophører; opfordrer EU og dets medlemsstater til bedre at koordinere og styrke håndhævelsen af internationale traktater, lovgivning og programmer, også via diplomatiske forbindelser med myndigheder og organisationer i tredjelande, med henblik på at tackle spørgsmål om børneægteskaber, tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber; kræver, at der gøres alt for at håndhæve lovbestemte forbud og supplere dem med et bredere sæt af love og politikker; anerkender, at dette kræver, at der vedtages og gennemføres omfattende og helhedsorienterede politikker, strategier og programmer, herunder ophævelse af diskriminerende retlige bestemmelser om ægteskab, og at der vedtages bekræftende foranstaltninger til at styrke pigers stilling;

4.  anfører, at ulighed mellem kønnene, den manglende generelle respekt for piger og kvinder og fastholdelsen af kulturelle og sociale traditioner, som opretholder forskelsbehandlingen af piger og kvinder, er en af de største hindringer for bekæmpelsen af børneægteskaber, tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber; anerkender endvidere forbindelsen mellem børneægteskaber, tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber og æresbaseret vold og opfordrer til, at sådanne forbrydelser efterforskes ordentligt, og at de tiltalte retsforfølges; bemærker desuden, at drenge og unge mænd også kan være ofre for denne vold; opfordrer til, at disse praksis tages op i alle EU's relevante programmer og i EU's politiske dialoger med partnerlandene med henblik på at etablere mekanismer til at tackle dem, samt gennem uddannelse og oplysningskampagner i partnerlandene;

5.  påpeger, at for at sikre en omfattende bekæmpelse af børneægteskaber, tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber skal Den Europæiske Union som en vigtig aktør inden for global udvikling og menneskerettigheder spille en førende rolle i samarbejdet med regionale organisationer og lokalsamfund; opfordrer EU og dets medlemsstater til at samarbejde med de retshåndhævende myndigheder og retssystemerne i tredjelande og til at tilbyde uddannelsesbistand og teknisk bistand for at hjælpe med at vedtage og håndhæve den lovgivning, der forbyder børneægteskaber, tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber, og afskaffe lovgivning, sociale standarder og kulturelle traditioner, som virker som en bremse for unge pigers og kvinders rettigheder og frihedsrettigheder; opfordrer medlemsstaterne til at bidrage til initiativer som EU's og FN's Spotlight-initiativ, som har fokus på at bekæmpe alle former for vold mod kvinder og piger;

6.  opfordrer derfor de af EU's medlemsstater, som ikke allerede har gjort dette, til at indskrive et totalt forbud mod børneægteskaber, tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber i deres nationale lovgivning, til at håndhæve straffelovgivningen og ratificere Istanbulkonventionen; opfordrer medlemsstaterne til at samarbejde med civilsamfundet om at koordinere indsatsen på dette område; understreger betydningen af passende og langsigtet støtte til krisecentre for kvinder og flygtninge og uledsagede og fordrevne børn, således at ingen nægtes beskyttelse på grund af mangel på ressourcer; opfordrer alle medlemsstater til at håndhæve den minimumsalder for indgåelse af ægteskab, som er fastsat ved lov, og til at overvåge situationen ved at indsamle kønsopdelte data og oplysninger om relaterede faktorer, for bedre at kunne vurdere problemets omfang; anmoder Kommissionen om at oprette en europæisk database, herunder med oplysninger fra tredjelande, med henblik på at overvåge fænomenet med tvangsægteskaber;

7.  opfordrer Den Europæiske Union til som en del af sin udenrigspolitik og sin politik for udviklingssamarbejde at tilbyde sine partnere en strategisk pagt og med henblik herpå at kræve, at:

   a) alle partnerlande forbyder børneægteskaber, tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber, herunder fjerner juridiske smuthuller, og håndhæver lovgivning, der er i overensstemmelse med internationale menneskerettighedsstandarder, og herunder fjerner enhver bestemmelse, der måtte tillade, berettige eller føre til børneægteskaber, tidlige ægteskaber eller tvangsægteskaber, inklusive bestemmelser, der giver personer, som gør sig skyldige i voldtægt, seksuelt misbrug, seksuel udnyttelse, bortførelser, menneskehandel eller moderne former for slaveri mulighed for at omgå dom og straf på betingelse af, at de indgår ægteskab med deres ofre, specifikt ved at ophæve eller ændre disse love;
   b) dette forbud overholdes og håndhæves i praksis på alle niveauer, når loven er trådt i kraft, og at der opstilles omfattende og holistiske strategier og programmer med målbare og progressive mål for at forebygge og afskaffe børneægteskaber, tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber, og at de skal være tilstrækkeligt finansieret og evalueret, navnlig ved at sikre adgang til domstolsprøvelse og ansvarlighedsmekanismer samt klagemuligheder;
   c) partnerregeringer udviser vedholdende lederskab og politisk vilje til at sætte en stopper for børneægteskaber og udvikle omfattende retlige rammer og handlingsplaner med klare milepæle og tidshorisonter, der integrerer foranstaltninger til at forhindre børneægteskaber i forskellige sektorer og efterlyser et politisk, økonomisk, socialt, kulturelt og civilt miljø, der beskytter og styrker kvinder og piger og støtter lighed mellem kønnene;
   d) de ressourcer, der er nødvendige for at nå dette mål, mobiliseres samtidig med, at det sikres, at dette samarbejde er åbent for alle institutionelle aktører såsom retsvæsen, uddannelses- og sundhedspersoner, retshåndhævende myndigheder og samfundsledere og religiøse ledere samt civilsamfundet på området bekæmpelse af børneægteskaber, tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber;
   e) niveauet af officiel udviklingsbistand, som tildeles offentlige myndigheder, gøres afhængigt af modtagerlandets overholdelse af navnlig kravene vedrørende menneskerettigheder, herunder bekæmpelse af børneægteskaber, tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber;
   f) UNFPA's og FN's Børnefonds (UNICEF's) program gennemføres i et trepartssamarbejde mellem disse organisationer og Den Europæiske Union, dets medlemsstater og deres civilsamfundsorganisationer, som arbejder på dette område, og partnerlandene i bekæmpelsen af børneægteskaber, tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber ved at gennemføre budgetterede nationale handlingsplaner, prioritere programmer og metoder, der kan række ud over såkaldte kulturelle, religiøse eller stammebaserede traditioner, som i virkeligheden udgør de værste krænkelser af børns rettigheder og børns værdighed; opfordrer til, at dette samarbejde også tager fat på tilknyttede spørgsmål vedrørende æresbaseret vold;
   g) gennemførelsen af disse programmer bygger på de relevante konventioner og tekster samt de specifikke mål, der blev vedtaget med resolutionen fra FN's Generalforsamling af 25. september 2015 inden for rammerne af 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling og målene for bæredygtig udvikling, navnlig mål nr. 3 "Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper"), mål nr. 4 ("Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring"), mål nr. 16 ("Støtte fredelige og inkluderende samfund for bæredygtig udvikling, give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer"), og navnlig sætte "en stopper for mishandling, udnyttelse og menneskehandel og alle former for vold og tortur mod børn";
   h) gennemførelse af disse programmer også bør bygge på mål nr. 5 for bæredygtig udvikling ("Opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder"), herunder adgang til familieplanlægning og hele viften af offentlige og universelle rettigheder vedrørende seksuel og reproduktiv sundhed, herunder moderne svangerskabsforebyggelse samt sikker og lovlig abort for piger; opfordrer i denne sammenhæng Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte bevægelsen SheDecides og yde yderligere finansiering til international bistand til tjenester vedrørende seksuel og reproduktiv sundhed, herunder sikre aborter og oplysninger om aborter, og dermed modgå den såkaldte Global Gag-regel (den globale mundkurv), som blev genindført af den amerikanske regering i starten af 2017;
   i) spørgsmål vedrørende børneægteskaber, tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber rejses i den løbende dialog mellem EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder, Stavros Lambrinidis, og tredjelande; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at integrere et kønsperspektiv i fredsopbygningsprogrammer og programmer til genopbygning efter konflikter, udvikle programmer for økonomisk eksistensgrundlag og for uddannelse for piger og kvinder, som er ofre for børneægteskaber, tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber, og lette deres adgang til sundhedstjenester og reproduktive tjenester i konfliktramte områder;

8.  mener, at det er vigtigt at skabe plads til en respektfuld dialog med samfundsledere og øge bevidstheden hos offentligheden i almindelighed og udsatte personer i særdeleshed, navnlig på grundlag af uddannelses- og oplysningskampagner og gennem sociale netværk og de nye medier som led i bekæmpelsen af børneægteskaber, tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber; opfordrer derfor til, at der udvikles tværgående statslige, retlige, samfundsmæssige og diplomatiske foranstaltninger, der har til formål at forebygge sådanne praksis; mener, at det er afgørende at engagere sig med centrale interessenter i lokalsamfund såsom unge studerende af begge køn, lærere, forældre, samfundsledere og religiøse ledere gennem samfundsbaserede programmer eller specifikke oplysningsprogrammer for at henlede opmærksomheden på den negative indvirkning, som børneægteskaber har for børn, familier og samfund, på den eksisterende lovgivning om børneægteskaber og ulighed mellem kønnene, og på hvordan man skaffer finansiering til at tackle dette;

9.  mener, at styrkelse af kvinder og piger gennem uddannelse, social støtte og økonomiske muligheder er et afgørende værktøj til at bekæmpe denne praksis; mener, at EU bør fremme og beskytte kvinders og pigers ligeret til adgang til uddannelse med særlig fokus på gratis undervisning af høj kvalitet på primær- og sekundærtrinnet og integrering af undervisning i seksuel og reproduktiv sundhed i skolernes læseplaner og give pigernes familier finansielle incitamenter og/eller bistand til indmeldelse i skoler og gennemførelse af skolegang; understreger behovet for at sikre, at flygtningebørn får fuld adgang til undervisning og til at fremme integrationen og inklusionen af dem i de nationale uddannelsessystemer; anerkender behovet for at støtte og beskytte dem, som risikerer at blive udsat for børneægteskaber, tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber, og dem, som allerede er i et sådant ægteskab, med hensyn til uddannelse, psykosocial og social støtte, bolig og andre sociale ydelser af høj kvalitet samt støtte inden for mental, seksuel og reproduktiv sundhed og sundhedspleje;

10.  opfordrer Den Europæiske Union til at sikre, at der tilbydes uddannelse til statslige embedsmænd, herunder deres diplomatiske personale, socialarbejdere, religiøse ledere og samfundsledere, alle retshåndhævende myndigheder, tredjelandes retssystemer, lærere og undervisere og andre personer, som er i kontakt med potentielle ofre, således at de er i stand til at reagere på tilfælde af børneægteskaber og kønsbaseret vold og bedre kan identificere og støtte piger og drenge, som udsættes for børneægteskaber, tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber, vold i hjemmet, risikoen for seksuel vold og andre praksis, der underminerer menneskerettighederne og menneskets værdighed, og de er i stand til at træffe effektive foranstaltninger med henblik på at sikre, at disse personers rettigheder og værdighed respekteres;

11.  opfordrer Den Europæiske Union til at sikre, at de retshåndhævende myndigheder tilbydes uddannelse, så de er bedre i stand til at sikre respekten for rettighederne for unge piger, der er udsat for tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber, vold i hjemmet, risiko for voldtægt og anden praksis, der underminerer den menneskelige værdighed;

12.  opfordrer medlemsstaterne til at garantere migrantkvinder og -piger, navnlig ofre for fysisk eller psykisk vold, herunder tvangsægteskaber eller arrangerede ægteskaber, en selvstændig opholdstilladelse, som ikke er afhængig af deres ægtefælles eller partners status, samt sikre, at der træffes alle de fornødne administrative foranstaltninger for at beskytte dem, herunder effektiv adgang til bistands- og beskyttelsesmekanismer;

13.  opfordrer EU og dets medlemsstater til at overveje at støtte og styrke beskyttelsesmekanismer i tredjelande, såsom sikre nødboliger og adgang til retshjælp, lægehjælp og, om nødvendigt, konsulær støtte til disse ofre for børneægteskaber, tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber;

14.  anerkender, at Den Europæiske Union med sin tilslutning til respekten for menneskerettighederne og de grundlæggende værdier, herunder respekt for den menneskelige værdighed, skal være fuldstændig uangribelig på medlemsstatsniveau, og opfordrer Kommissionen til at iværksætte en omfattende oplysningskampagne og afsætte et europæisk år til bekæmpelse af børneægteskaber, tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber;

15.  støtter i høj grad arbejdet i det globale partnerskab Girls Not Brides med hensyn til at sætte en stopper for børneægteskaber og give piger mulighed for at udnytte deres potentiale fuldt ud;

16.  glæder sig over Den Afrikanske Unions løbende kampagne, der skal sætte en stopper for børneægteskaber, og det arbejde, som udføres af organisationer som Royal Commonwealth Society for at sætte en stopper for børneægteskaber og tackle ulighed mellem kønnene;

17.  fremhæver det presserende behov for at oplyse og uddanne mænd og drenge og opnå deres støtte til foranstaltninger med henblik på overholdelse af menneskerettighederne, herunder rettighederne for børn og kvinder;

18.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt FN.

(1) Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0379.
(2) EUT C 289 af 9.8.2016, s. 57.
(3) https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/131181.pdf
(4) https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_action_plan_on_human_rights_and_democracy_en_2.pdf
(5) Wodon, Quentin T.; Male, Chata; Nayihouba, Kolobadia Ada; Onagoruwa, Adenike Opeoluwa; Savadogo, Aboudrahyme; Yedan, Ali; Edmeades, Jeff; Kes, Aslihan; John, Neetu; Murithi, Lydia; Steinhaus, Mara; Petroni, Suzanne, Economic Impacts of Child Marriage: Global Synthesis Report, Economic Impacts of Child Marriage, Washington, D.C., World Bank Group, 2017.

Seneste opdatering: 7. november 2019Juridisk meddelelse