Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2056(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0185/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0185/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 04/07/2018 - 6.15

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0294

Hyväksytyt tekstit
PDF 283kWORD 49k
Keskiviikko 4. heinäkuuta 2018 - Strasbourg Väliaikainen painos
EU:n ja Azerbaidžanin laaja-alaista sopimusta koskevat neuvottelut
P8_TA-PROV(2018)0294A8-0185/2018

Euroopan parlamentin suositus 4. heinäkuuta 2018 neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle EU:n ja Azerbaidžanin laaja-alaista sopimusta koskevista neuvotteluista (2017/2056(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2, 3 ja 8 artiklan ja V osaston, erityisesti sen 21, 22 ja 36 artiklan, sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) viidennen osan,

–  ottaa huomioon EU:n ja Azerbaidžanin välistä uutta laaja-alaista sopimusta – jonka pitäisi korvata Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Azerbaidžanin tasavallan välinen vuoden 1999 kumppanuus- ja yhteistyösopimus – koskevien neuvottelujen käynnistymisen 7. helmikuuta 2017(1),

–  ottaa huomioon neuvoston 7. marraskuuta 2016 hyväksymät sopimusta koskevat neuvotteluohjeet,

–  ottaa huomioon 7. marraskuuta 2006 hyväksytyn EU:n ja Azerbaidžanin energia-alan strategista kumppanuutta koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan,

–  ottaa huomioon 9. helmikuuta 2018 pidetyn Euroopan unionin ja Azerbaidžanin yhteistyöneuvoston 15. kokouksen pääasialliset tulokset,

–  ottaa huomioon komission 19. joulukuuta 2017 antaman kertomuksen (SWD(2017)0485) EU:n ja Azerbaidžanin suhteista tarkistetun Euroopan naapuruuspolitiikan puitteissa,

–  ottaa huomioon Euronestin parlamentaarisen edustajakokouksen 30. lokakuuta 2017 esittämän viestin valtioiden ja hallitusten päämiehille,

–  ottaa huomioon 15. marraskuuta 2017 antamansa suosituksen neuvostolle, komissiolle ja EUH:lle itäisestä kumppanuudesta ennen marraskuussa 2017 pidettävää huippukokousta(2),

–  ottaa huomioon 13. joulukuuta 2017 antamansa päätöslauselman vuosittaisesta kertomuksesta yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta(3),

–  ottaa huomioon itäistä kumppanuutta käsitelleiden huippukokousten yhteiset julkilausumat, myös 24. marraskuuta 2017 annetun julkilausuman,

–  ottaa huomioon komission ja EUH:n kesäkuussa 2016 julkaiseman EU:n ulko- ja turvallisuuspoliittisen globaalistrategian ja erityisesti sen keskeiset periaatteet,

–  ottaa huomioon azerbaidžanilaisen toimittajan Afgan Mukhtarlin tapauksesta 15. kesäkuuta 2017 antamansa päätöslauselman(4) sekä muut Azerbaidžania koskevat päätöslauselmat ja erityisesti ihmisoikeustilannetta ja oikeusvaltiota koskevat päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon ulkoasioista ja turvallisuuspolitiikasta, Euroopan naapuruuspolitiikasta ja liittymisneuvotteluista vastaavan tiedottajan 14. tammikuuta 2018 antaman lausunnon toimittaja Afgan Mukhtarlin tuomitsemisesta Azerbaidžanissa,

–  ottaa huomioon demokraattisten instituutioiden toiminnasta Azerbaidžanissa 11. lokakuuta 2017 annetun Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen päätöslauselman,

–  ottaa huomioon Euroopan neuvoston ministerikomitean 5. joulukuuta 2017 käynnistämän rikkomismenettelyn Azerbaidžanin viranomaisten edelleen kieltäydyttyä panemasta täytäntöön Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisua asiassa Ilgar Mammadov vastaan Azerbaidžan,

–  ottaa huomioon Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston (Etyj/ODIHR) tarvearviointivaltuuskunnan 2. maaliskuuta 2018 antaman kertomuksen Azerbaidžanin aikaistetuista presidentinvaaleista,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 108 artiklan 4 kohdan ja 52 artiklan,

–  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ja kansainvälisen kaupan valiokunnan kannan tarkistuksina (A8-0185/2018),

A.  ottaa huomioon, että itäinen kumppanuus perustuu Armenian, Azerbaidžanin, Valko-Venäjän, Georgian, Moldovan, Ukrainan ja Euroopan unionin yhteiseen sitoumukseen syventää suhteitaan ja noudattaa kansainvälistä oikeutta ja perusarvoja, mukaan luettuina demokratia, oikeusvaltioperiaate, hyvä hallinto sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittaminen; katsoo, että uudessa EU:n ja Azerbaidžanin sopimuksessa olisi pidettävä ensisijaisena unionin etuja alueella ja edistettävä unionin arvoja;

B.  ottaa huomioon, että parlamentti kannattaa suhteiden syventämistä kaikkien itäisen kumppanuuden jäsenten kanssa, mikäli ne kunnioittavat näitä perusarvoja; ottaa huomioon, että parlamentti ehdotti itäisestä kumppanuudesta 15. marraskuuta 2017 antamassaan päätöslauselmassa, että itäisen kumppanuuden puitteissa houkuttelevan pitempiaikaisen EaP+ -mallin, joka voisi mahdollisesti johtaa mm. tulliliittoon, energia-unioniin, digitaaliunioniin ja Schengen-alueeseen liittymiseen, olisi oltava avoin myös maille, joilla ei ole assosiaatiosopimusta EU:n kanssa (kuten Azerbaidžanille), heti kun ne ovat valmiita vahvempiin sitoumuksiin ja kun ne ovat edistyneet merkittävästi keskinäisesti sovittujen uudistusten toteuttamisessa;

C.  ottaa huomioon, että EU:n ja Azerbaidžanin suhteita säännellään nykyisin vuoden 1999 kumppanuus- ja yhteistyösopimuksella; toteaa, että EU on Azerbaidžanin suurin kauppakumppani ja merkittävin tuonti- ja vientimarkkina, EU:n osuus on 48,6 prosenttia Azerbaidžanin ulkomaankaupasta ja EU on myös sen tärkein suorien ulkomaisten investointien lähde; ottaa huomioon, että Azerbaidžan on EU:n strateginen energiakumppani, mikä mahdollistaa EU:n energialähteiden monipuolistamisen; ottaa kuitenkin huomioon, että Azerbaidžanin talous perustuu pitkälti öljyyn ja kaasuun (joiden osuus viennistä on noin 90 prosenttia), mikä tekee siitä alttiin ulkoisille häiriöille ja öljyn maailmanmarkkinahintojen vaihteluille; ottaa huomioon, että Azerbaidžan ei ole vielä WTO:n jäsen, mikä aiheuttaa vakavia tulliesteitä ja tullien ulkopuolisia esteitä, jotka haittaavat edelleen sen kauppa- ja liikesuhteita EU:n kanssa;

D.  ottaa huomioon, että EU ja Azerbaidžan korostivat 24. marraskuuta 2017 pidetyssä itäisen kumppanuuden huippukokouksessa annetussa yhteisessä julkilausumassa, että EU jatkaa eriytetysti keskusteluja kunkin kumppanimaan, mukaan lukien Armenian, Azerbaidžanin ja Valko-Venäjän, kanssa houkuttelevista ja realistisista vaihtoehdoista keskinäisen kaupankäynnin vahvistamiseksi ja investointien kannustamiseksi ottaen huomioon yhteiset edut, uudistetun sijoituspolitiikan investointisuojan osalta sekä kansainväliset kauppasäännöt ja kauppaan liittyvät kansainväliset standardit, myös henkisen omaisuuden alalla, ja edistää talouksien nykyaikaistamista ja monipuolistamista;

E.  toteaa, että uuden sopimuksen odotetaan vaikuttavan myönteisesti Azerbaidžaniin edistämällä demokraattisia normeja, kasvua ja talouskehitystä; ottaa huomioon, että tällaiset näkymät ovat erityisen tärkeitä Azerbaidžanin nuorille, sillä niiden avulla voidaan tukea koulutettujen azerbaidžanilaisten uutta sukupolvea EU:n perusarvojen vaalimiseksi ja maan nykyaikaistamiseksi; ottaa huomioon, että täysin toimiva kansalaisyhteiskunta on keskeinen edellytys talouden monipuolistamisen varmistamiseksi;

1.  suosittaa neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, että

Yleiset periaatteet, keskeiset arvot ja sitoutuminen konfliktinratkaisuun

Poliittinen vuoropuhelu ja alueellinen yhteistyö

Oikeusvaltio, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittaminen

Kauppaan liittyvä yhteistyö ja taloudellinen yhteistyö

Energia ja muut yhteistyöalat

Institutionaaliset määräykset

   a) varmistetaan, että EU:n ja Azerbaidžanin välisten suhteiden syventämisen ehtona on demokratian, oikeusvaltion, hyvän hallinnon sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien, mukaan lukien sananvapaus ja yhdistymisvapaus, vähemmistöjen oikeudet sekä sukupuolten välinen tasa-arvo, keskeisten arvojen ja periaatteiden vaaliminen ja kunnioittaminen molempien osapuolien ja erityisesti niiden kansalaisten eduksi;
   b) muistutetaan Azerbaidžanin viranomaisia parlamentin kannasta, jonka se esitti itäisestä kumppanuudesta 15. marraskuuta 2017 antamassaan päätöslauselmassa, jossa vaaditaan Azerbaidžania noudattamaan kansainvälisiä sitoumuksiaan ja todetaan yksiselitteisesti, että laaja-alaista sopimusta ei ratifioida sellaisen maan kanssa, joka ei pitäydy EU:n perusarvoissa ja -oikeuksissa ja erityisesti joka ei pane täytäntöön Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuja tai joka häiritsee, pelottelee tai vainoaa ihmisoikeuksien puolustajia, kansalaisjärjestöjä, opposition edustajia, lakimiehiä, toimittajia ja ympäristöaktivisteja; varmistetaan, että kaikki Azerbaidžanin poliittiset vangit ja mielipidevangit vapautetaan, kuten maan viranomaiset ilmoittivat, ennen mahdollista uutta EU:n ja Azerbaidžanin välistä sopimusta; varmistetaan, että uuteen sopimukseen sisällytetään keskeyttämismekanismi, jossa on selkeät määräykset ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisesta;
   c) muistutetaan Azerbaidžanin viranomaisia samassa suosituksessa esitetystä parlamentin kannasta, jonka mukaan EU:n ja Vuoristo-Karabahin konfliktin kummankin osapuolen välisten uusien sopimusten ratifioinnin ehdoksi on asetettava vahva sitoutuminen konfliktin rauhanomaiseen ratkaisemiseen ja konkreettinen edistyminen siinä, muun muassa ylläpitämällä aselepoa ja tukemalla Etyjin vuoden 2009 perusperiaatteiden noudattamista sekä Etyjin Minskin ryhmän puheenjohtajien pyrkimyksiä; muistutetaan, että sekä Armenian että Azerbaidžanin kansalaisyhteiskunta on otettava mukaan kaikkiin neuvotteluprosesseihin;
   d) varmistetaan, että tuleva sopimus Azerbaidžanin kanssa on kunnianhimoinen, kattava ja tulevaisuuteen suuntaava, sekä EU:n että Azerbaidžanin toiveiden mukainen jaettujen arvojen ja etujen pohjalta ja linjassa kestävän kehityksen toimintaohjelman 2030 kanssa, että se tuottaa konkreettista ja käytännön hyötyä molemmille osapuolille, ei pelkästään suuryrityksille, vaan niin että siinä otetaan myös huomioon pk-yritysten erityispiirteet, sekä EU:n ja Azerbaidžanin kansalaisille;
   e) varmistetaan neuvottelujen nopea ja vakaa edistyminen tavoitteena uuden sopimuksen allekirjoittaminen ennen seuraavaa itäistä kumppanuutta käsittelevää huippukokousta vuonna 2019, mikäli edellä esitetyt edellytykset täyttyvät;
   f) viestitään aktiivisesti ja selkeästi uuden sopimuksen ja käynnissä olevan neuvotteluprosessin ehdollisuudesta ja tavoitteista avoimuuden ja yleisen tietoisuuden lisäämiseksi sekä Azerbaidžanissa että EU:ssa odotettavissa olevista mahdollisuuksista ja eduista, joita sopimuksen tekemisestä seuraa, jotta vältetään kaikki disinformaatiokampanjat;
   g) järjestetään säännöllistä ja syvällistä vuoropuhelua, jotta voidaan rohkaista instituutioiden tehostamiseen ja niiden välisen toimivaltajaon vahvistamiseen tähtääviä määrätietoisia uudistuksia instituutioiden demokraattisuuden ja riippumattomuuden lisäämiseksi sekä ihmisoikeuksien ja tiedotusvälineiden vapauden vaalimista ja sellaisen sääntely-ympäristön kehittämistä, jossa kansalaisyhteiskunta voi toimia ilman perusteetonta vaikuttamista myös uudistusprosessissa;
   h) otetaan käyttöön erityisiä toimenpiteitä, joilla tähdätään Etyjin demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston sekä Euroopan neuvoston Venetsian komission suositusten täytäntöönpanoon, jotta varmistetaan eteneminen kohti inklusiivisia, kilpailuun perustuvia ja läpinäkyviä vaaleja ja kansanäänestystä, joilla varmistetaan, että Azerbaidžanin kansalaiset voivat vapaasti ilmaista näkemyksensä ja toiveensa;
   i) annetaan täysi tuki Etyjin ja Euroopan neuvoston vaalitarkkailuvaltuuskunnan 11. huhtikuuta 2018 pidetyistä ennenaikaisista presidentinvaaleista tekemille alustaville päätelmille, joiden mukaan ”vaaleissa ei ollut todellista kilpailua”, koska ”poliittinen toimintaympäristö oli rajoittava”, ”oikeudellinen kehys rajoitti perusoikeuksia ja -vapauksia”, ”pluralismia ei ollut, ei myöskään tiedotusvälineissä”, ”pakollisia menettelyjä jätettiin laajasti noudattamatta, avoimuutta ei ollut ja useita vakavia sääntöjenvastaisuuksia, kuten vaaliuurnien täyttämistä havaittiin”;
   j) pyritään saamaan aikaan säännöksiä, joilla tehostetaan yhteistyötä rauhan ja kansainvälisen oikeuden edistämiseksi, ja vaaditaan erityisesti, että Azerbaidžan pitää kiinni kansainvälisistä velvoitteistaan, myös Euroopan neuvoston jäsenenä, ja että se noudattaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätöksiä; vaaditaan Azerbaidžania allekirjoittamaan ja ratifioimaan kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussääntö; pyritään myös vahvaan yhteistyöhön joukkotuhoaseiden leviämisen estämiseksi sekä pienaseiden ja kevyiden aseiden laittomaan kauppaan puuttumiseksi;
   k) määrätään tiiviimmästä yhteistyöstä ulko-, puolustus- ja turvallisuusasioissa mahdollisimman laajan lähentymisen varmistamiseksi erityisesti globaaleihin uhkiin ja haasteisiin vastaamisessa, mukaan lukien terrorismi, konfliktien ehkäisy, kriisinhallinta ja alueellinen yhteistyö, ottaen huomioon myös Azerbaidžanin eriytetyn ulkopolitiikan; tuetaan EU:n ja Azerbaidžanin välisen osallistumista koskevan puitesopimuksen allekirjoittamista, jotta luodaan oikeudellinen ja poliittinen perusta Azerbaidžanin osallistumiselle yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan operaatioihin;
   l) varmistetaan, että Azerbaidžanin ja Armenian välinen vuoropuhelu sekä EU:n vahvistettu osallistuminen Vuoristo-Karabahin konfliktin rauhanomaiseen ratkaisemiseen asetetaan etusijalle Etyjin vuoden 2009 perusperiaatteiden mukaisesti ja erityisesti Etyjin Minskin ryhmän puheenjohtajien tuella ja että edistetään kaikkia rauhanrakentamiseen tähtääviä aloitteita, kuten kaikkien osapuolten tulitauon noudattamista, vuoropuhelua kaikilla tasoilla, myös korkean tason neuvotteluja sekä vihapuheen kitkemistä, aidosti luottamusta edistäviä toimenpiteitä, Etyjin kansainvälisten tarkkailijoiden määrän merkittävää lisäämistä ja Armenian ja Azerbaidžanin kansalaisyhteiskuntien välistä syvällekäyvempää vaihtoa myös uskonnollisten johtajien ja kulttuurivaikuttajien välillä, jotta voidaan valmistella Armenian ja Azerbaidžanin yhteiskuntia rauhanomaiseen rinnakkaiseloon; tuodaan esille syvä huoli sotilaallisen voiman kasvusta ja suhteettomista puolustusmenoista alueella;
   m) otetaan käyttöön erityisiä määräyksiä, joilla tuetaan viranomaisten merkittäviä pyrkimyksiä auttaa suurta määrää pakolaisia ja sisäisiä pakolaisia sekä tukea konfliktialueilla eläviä siviilejä Azerbaidžanin kansainvälisesti tunnustettujen rajojen sisällä; vaaditaan kunnioittamaan kaikkien Azerbaidžanin rajojen sisällä väliaikaisesti tai pysyvästi asuvien henkilöiden oikeuksia; edistetään erityisesti heidän oikeuttaan palata koteihinsa ja saada takaisin omaisuutensa sekä saada kaikilta konfliktin osapuolilta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisujen mukaisia korvauksia;
   n) tuetaan oikeuslaitosuudistusta, jolla pyritään varmistamaan sen puolueettomuus ja riippumattomuus täytäntöönpanovallasta sekä vahvistamaan oikeusvaltiota, erityisesti varmistamalla oikeusalan ammattilaisten riippumattomuus päättämällä epäasianmukainen puuttuminen asianajajien työhön, antamalla riippumattomien asianajajien edustaa asiakkaitaan notaarin oikeaksi todistamalla valtakirjalla sekä puuttumalla Azerbaidžanin asianajaliiton mielivaltaisiin valtuuksiin erottaa lakimiehiä ja kieltäytyä hyväksymästä uusia jäseniä;
   o) annetaan myös tukea vahvan toimintakehyksen kehittämiseen ihmisoikeuksien, perusvapauksien ja sukupuolten tasa-arvon suojelemiseksi; korostetaan naisten edustuksen merkitystä kaikilla hallinnon tasoilla, mukaan lukien heidän yhdenvertainen, täysimääräinen ja aktiivinen osallistumisensa konfliktien ehkäisemiseen ja ratkaisemiseen, ja vaaditaan Azerbaidžania allekirjoittamaan Istanbulin yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta;
   p) otetaan käyttöön erityisiä määräyksiä Azerbaidžanin tukemiseksi talousrikollisuuden, kuten korruption, rahanpesun ja veronkierron, torjunnassa; edistetään yritysten ja trustien tosiasiallisiin edunsaajiin ja suuryritysten taloudelliseen toimintaan liittyvää avoimuutta, kun kyse on toteutuneista voitoista ja maksetuista veroista; tuetaan tutkimuksia rahanpesujärjestelmistä ja erityisesti ”rahanpesuautomaatti”-tapauksesta ja perustetaan erityisiä valvontamekanismeja, kuten pääsyn rajoittaminen Euroopan pankkijärjestelmään rahanpesuun ja petosjärjestelmiin osallistuneilta henkilöiltä;
   q) mahdollistetaan vahvistettu yhteistyö ja tuetaan Azerbaidžania terrorismin, järjestäytyneen rikollisuuden ja verkkorikollisuuden torjunnassa sekä radikalisoitumisen ja rajatylittävän rikollisuuden ehkäisemisessä; tehdään yhteistyötä erityisesti terroristijärjestöihin värväämisen torjumiseksi;
   r) sisällytetään määräyksiä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojelemiseen liittyvän Azerbaidžanin rikoslainsäädännön täytäntöönpanosta siten, että tavoitteena on lopettaa poliittiset syytteet ja sieppaukset, mielivaltaiset matkustuskiellot, poliittisten toisinajattelijoiden, riippumattomien toimittajien, ihmisoikeuksien puolustajien, kansalaisjärjestöjen edustajien ja kaikkein heikoimmassa asemassa olevien yhteiskunnan jäsenten, kuten tiettyjen vähemmistöryhmien, esimerkiksi hlbtqi-yhteisön, painostus, myös herjaamalla; varmistetaan, että sopimukseen sisällytetään nimenomaisia viittauksia näihin ryhmiin; toistetaan, että tällaista toimintaa ei suvaita miltään EU:n mahdolliselta kumppanimaalta; perustetaan vahvistettu foorumi tehokasta ja tuloshakuista EU:n ja Azerbaidžanin välistä ihmisoikeusvuoropuhelua varten tärkeimpiä kansainvälisiä ja aidosti riippumattomia azerbaidžanilaisia kansalaisjärjestöjä kuullen ja arvioidaan sen edistymistä vuosittain konkreettisten vertailuarvojen perusteella;
   s) korostetaan asiaankuuluvien muutosten tekemistä lakiin kansalaisyhteiskunnan oikeutetun toiminnan mahdollistamiseksi ja sitä, että on poistettava tarpeettomat rajoitukset, jotka koskevat järjestöjen rekisteröintivaatimuksia, toimintaa ja ulkomaisen rahoituksen ja avustusten saamista, ja lopetetaan perusteettomat rikostutkinnat, tarpeeton raportointi valtion eri virastoille, toimistoihin tehtävät ratsiat, tilien jäädyttäminen, matkustuskiellot ja järjestöjen johtajien vainoaminen;
   t) varmistetaan ennen neuvottelujen loppuunsaattamista, että Azerbaidžan vapauttaa kaikki poliittiset vangit ja mielipidevangit, myös johtavat hahmot Ilgar Mammadovin, Afgan Mukhtarlin, Mehman Huseynovin, Ilkin Rustamzadan, Seymur Haziyevin, Rashad Ramazanovin, Elchin Ismayillin, Giyas Ibrahimovin, Beyram Mammadovin, Asif Yusiflin ja Fuad Gahramanlin, ja poistaa heidän matkustuskieltonsa vapautuksen jälkeen, myös toimittaja Khadija Ismayilovalta ja lakimies Intigam Aliyevilta, ja että se panee kaikilta osilta täytäntöön Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisut, myös Ilgar Mammadovin tapauksessa; turvataan näiden henkilöiden vapauttaminen ja heidän tilanteensa paraneminen, mukaan lukien heidän asemansa ja heidän perheenjäsentensä aseman palauttaminen oikeuslaitoksen ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisen avulla, sekä suojellaan kaikkia EU:ssa olevia Azerbaidžanin toisinajattelijoita; tuomitaan se, että toisin kuin Azerbaidžanin viranomaiset ovat ilmoittaneet, yhtäkään edellä luetelluista poliittisista vangeista ei ole vapautettu ja lisää perustuslaillisia oikeuksiaan rauhanomaisesti käyttäneitä henkilöitä on pidätetty, heidän joukossaan oppositiopuolueiden jäseniä ja ihmisoikeusjuristi Emin Aslan; vaaditaan, että ihmisoikeusjuristi Emin Aslan vapautetaan välittömästi hallinnollisesta pidätyksestä ja että häntä vastaan esitetyt kyseenalaiset syytteet poliisin vastustamisesta perutaan kaikilta osin; varmistetaan, että Azerbaidžan lakkaa käyttämästä hallinnollisia pidätyksiä keinona vaientaa hallituksen arvostelijoita;
   u) varmistetaan, että Azerbaidžan kunnioittaa oikeutta rauhanomaiseen kokoontumiseen ja pidättäytyy rajoittamasta tätä oikeutta tavalla, joka ei ole sen kansainvälisestä oikeudesta johtuvien velvoitteiden mukaista, mukaan lukien Euroopan ihmisoikeussopimus, ja että se tutkii viipymättä ja tehokkaasti kaikki tapaukset, joihin liittyy liiallista voimankäyttöä, mielivaltaisia pidätyksiä ja rauhanomaisten mielenosoittajien pidätyksiä, mukaan lukien syyskuussa 2017 ja maaliskuussa 2018 järjestetyissä ja seuraamuksiin johtaneissa opposition joukkokokouksissa tehdyt pidätykset, ja tuodaan rikoksentekijät oikeuden eteen;
   v) pyritään siihen, että Azerbaidžanin viranomaiset sitoutuvat ennen neuvottelujen loppuunsaattamista noudattamaan kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaista YK:n yleissopimusta ja toteuttamaan aidon tutkinnan kaikista poliittisten vankien ja mielipidevankien kaltoinkohtelutapauksista ja erityisesti Azerbaidžanissa vankeudessa kuolleen Mehman Galandarovin osalta sekä hlbtqi-yhteisön jäsenistä, joita pidätettiin ja ahdisteltiin joukoittain syyskuussa 2017;
   w) painotetaan EU:n huolestumista lehdistönvapauden nykytilasta Azerbaidžanissa, joka on toimittajat ilman rajoja -järjestön vuoden 2018 lehdistönvapautta mittaavan indeksin mukaan 180 maan joukossa sijalla 163; painotetaan vapaiden ja riippumattomien, myös verkossa toimivien, tiedotusvälineiden merkitystä ja varmistetaan EU:n vahvistettu poliittinen ja taloudellinen tuki Azerbaidžanin vapaille ja moniarvoisille tiedotusvälineille, joilla on toimituksellinen riippumattomuus dominoivista poliittisista ryhmittymistä ja oligarkkiryhmistä EU:n normien mukaisesti; pyydetään viranomaisia poistamaan esteet pääsyltä Azadliq-verkkosivustolle ja ulkomailta toimimaan joutuvaan kolmeen uutiskanavaan: Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) Azerbaijan Service, Meydan TV ja Azerbaycan Saati;
   x) sisällytetään sopimukseen tasapuoliset ja kunnianhimoiset kauppaa ja investointeja koskevat määräykset siinä määrin kuin ne sopivat yhteen sen kanssa, että Azerbaidžan ei ole WTO:n jäsen, varmistetaan, että määräykset ovat täysin EU:n normien ja erityisesti kansanterveyttä, kasvinsuojelua, ympäristöä, työtä, sosiaalinäkökohtia, sukupuolien tasapuolista edustusta ja syrjimättömyyttä koskevien normien mukaisia ja että niillä varmistetaan teollis- ja tekijänoikeuksien, myös maantieteellisten merkintöjen, suojelu, erityisesti viinien ja väkevien alkoholijuomien osalta; tuetaan Azerbaidžania sen liittymisprosessissa WTO:hon;
   y) otetaan käyttöön tehokkaita toimenpiteitä, joilla voidaan varmistaa nopea edistyminen Azerbaidžanin liiketoiminta- ja investointiympäristön parantamisessa, erityisesti verotuksen, julkisen talouden hoidon ja julkisten hankintojen osalta – viitaten WTO:n julkisia hankintoja koskevassa sopimuksessa vahvistettuihin sääntöihin – jotta voidaan lisätä avoimuutta, parantaa hallintoa ja vastuullisuutta, yhdenvertaisia mahdollisuuksia sekä oikeudenmukaista kilpailua;
   z) mahdollistetaan yhteistyön lisääminen energia-alalla EU:n ja Azerbaidžanin strategisen energiakumppanuuden mukaisesti, kun otetaan huomioon Azerbaidžanin aiempi toiminta luotettavana energiantoimittajana ja myös se, että Azerbaidžanin jäsenyys kaivos- ja kaivannaisteollisuuden avoimuutta edistävässä EITI-ryhmässä peruttiin väliaikaisesti ja myöhemmin kokonaan maaliskuussa 2017 Azerbaidžanin kansalaisjärjestöjä koskevaan lainsäädäntöön tehtyjen muutosten takia, koska ne eivät olleet ryhmän kansalaisyhteiskuntaa koskevien vaatimusten mukaisia; kehotetaan Azerbaidžania noudattamaan näitä vaatimuksia päästäkseen uudelleen mukaan EITI-ryhmän toimintaan;
   a a) tuetaan myös Azerbaidžanin energiavalikoiman monipuolistamista, edistetään hiilettömiä energialähteitä ja valmistaudutaan hiilen jälkeiseen aikaan vähentämällä riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja edistämällä uusiutuvien energialähteiden käyttöä myös energiaturvallisuuden vuoksi; tuetaan eteläisen kaasukäytävän toteuttamista sen jälkeen kun on käsitelty Euroopan investointipankin päätöksessä Trans-Anatolian Pipeline -putken (TANAP) rahoituksesta esitettyjä merkittäviä huolenaiheita, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen ja paikallisille yhteisöille aiheutuviin vaikutuksiin;
   a b) otetaan käyttöön kunnianhimoiset ympäristönsuojelua ja ilmastonmuutoksen lieventämistä koskevat määräykset osana uutta sopimusta unionin ilmastonmuutosohjelman ja kummankin osapuolen Pariisin sopimuksen mukaisten sitoumusten mukaisesti myös valtavirtaistamalla nämä määräykset muihin alakohtaisiin politiikkoihin;
   a c) esitetään uusia vahvistetun yhteistyön mahdollisuuksia muilla kuin energiaan liittyvillä aloilla, erityisesti koulutuksen, terveydenhuollon, liikenteen, yhteenliitettävyyden ja matkailun aloilla Azerbaidžanin talouden monipuolistamiseksi, työpaikkojen luomisen vauhdittamiseksi, teollisuuden alojen ja palvelualojen uudenaikaistamiseksi sekä kestävän kehityksen edistämiseksi liike-elämässä ja tutkimuksessa; mahdollistetaan ihmisten, erityisesti nuorten välisiä yhteyksiä sekä eurooppalaisella tasolla että alueellisella vaihtotoiminnalla armenialaisten kansalaisjärjestöjen kanssa;
   a d) vahvistetaan yhteistyötä nuoriso- ja opiskelijavaihdon alalla tehostamalla olemassa olevia menestyksekkäitä ohjelmia, kuten nuoria eurooppalaisia naapureita koskevaa Young European Neighbours -verkostoa, ja kehitetään uusia apurahaohjelmia ja ammatillista täydennyskoulutusta sekä helpotetaan osallistumista ohjelmiin korkeakoulutuksen alalla, kuten Erasmus+-ohjelmaan, millä edistetään taitojen, myös kielitaidon, kehittämistä ja annetaan Azerbaidžanin kansalaisille mahdollisuus tutustua EU:hun ja sen arvoihin;
   a e) edistetään talouskasvua myös liikenteen ja yhteenliitettävyyden avulla; laajennetaan Euroopan laajuista liikenneverkkoa (TEN-T) myös Azerbaidžaniin;
   a f) itäisen kumppanuuden huippukokouksessa vuonna 2017 annetun yhteisen julkilausuman mukaisesti harkitaan ”aikanaan, jos olosuhteet sen sallivat, viisumivapausvuoropuhelun aloittamista Armenian ja Azerbaidžanin kanssa edellyttäen, että edellytykset hallitulle ja turvalliselle liikkuvuudelle ovat olemassa, mukaan lukien osapuolten välisten viisumihelpotus- ja takaisinottosopimusten tosiasiallinen täytäntöönpano”;
   a g) varmistetaan, että sopimuksella on vahva parlamentaarinen ulottuvuus, ja vahvistetaan nykyisiä määräyksiä ja yhteistyömekanismeja, jotta mahdollistetaan laajempi osallisuus ja täytäntöönpanon valvonta erityisesti perustamalla päivitetty parlamenttien välinen rakenne, jolla mahdollistetaan Euroopan parlamentin ja Azerbaidžanin parlamentin säännöllinen ja rakentava vuoropuhelu suhteidemme kaikilla osa-alueilla, myös sopimusten täytäntöönpanossa;
   a h) viedään neuvottelut läpi mahdollisimman avoimesti; tiedotetaan parlamentille neuvottelun kaikissa vaiheissa noudattaen SEUT-sopimuksen 218 artiklan 10 kohtaa, jonka mukaan ”Euroopan parlamentille tiedotetaan välittömästi ja täysimääräisesti menettelyn kaikissa vaiheissa”; toimitetaan parlamentille myös neuvottelutekstit ja -pöytäkirjat kultakin neuvottelukierrokselta; muistutetaan neuvostoa siitä, että unionin tuomioistuin on aiemmin jo kumonnut neuvoston päätöksiä useiden sopimusten allekirjoittamisesta ja tekemisestä SEUT-sopimuksen 218 artiklan 10 kohdan rikkomisen vuoksi; muistetaan, että parlamentti voi myös vastaisuudessa kieltäytyä hyväksymästä uusia sopimuksia siihen saakka, kunnes neuvosto täyttää oikeudelliset velvoitteensa;
   a i) varmistetaan, että uutta sopimusta ei sovelleta väliaikaisesti ennen kuin parlamentti on antanut hyväksyntänsä; korostetaan, että parlamentin hyväksyntä uusille sopimuksille ja muille tuleville sopimuksille voidaan evätä, jos tätä vaatimusta ei noudateta;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän suosituksen neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle sekä Azerbaidžanin tasavallan presidentille, hallitukselle ja parlamentille.

(1) EYVL L 246, 17.9.1999, s. 3.
(2) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0440.
(3) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0493.
(4) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0267.

Päivitetty viimeksi: 20. heinäkuuta 2018Oikeudellinen huomautus