Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2056(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0185/2018

Ingivna texter :

A8-0185/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 04/07/2018 - 6.15

Antagna texter :

P8_TA(2018)0294

Antagna texter
PDF 195kWORD 53k
Onsdagen den 4 juli 2018 - Strasbourg Preliminär utgåva
Förhandlingarna om ett övergripande avtal mellan EU och Azerbajdzjan
P8_TA-PROV(2018)0294A8-0185/2018

Europaparlamentets rekommendation av den 4 juli 2018 till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om förhandlingarna om ett övergripande avtal mellan EU och Azerbajdzjan (2017/2056(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artiklarna 2, 3 och 8 samt avdelning V, särskilt artiklarna 21, 22 och 36, i fördraget om Europeiska unionen, och femte delen i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget),

–  med beaktande av att det den 7 februari 2017 inleddes förhandlingar mellan Europeiska unionen och Azerbajdzjan om ett nytt övergripande avtal som bör ersätta 1999 års partnerskaps- och samarbetsavtal mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Azerbajdzjan, å andra sidan(1),

–  med beaktande av att rådet den 7 november 2016 antog förhandlingsdirektiven för detta avtal,

–  med beaktande av samförståndsavtalet om ett strategiskt partnerskap på energiområdet mellan EU och Azerbajdzjan av den 7 november 2006,

–  med beaktande av de viktigaste resultaten från det 15:e sammanträdet i rådet för samarbete mellan Europeiska unionen och Azerbajdzjan den 9 februari 2018,

–  med beaktande av kommissionens rapport av den 19 december 2017 om förbindelserna mellan EU och Azerbajdzjan inom ramen för den reviderade europeiska grannskapspolitiken (EGP) (SWD(2017)0485),

–  med beaktande av meddelandet av den 30 oktober 2017 från den parlamentariska församlingen Euronests presidium till stats- och regeringscheferna,

–  med beaktande av sin rekommendation av den 15 november 2017 till rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten om det östliga partnerskapet inför toppmötet i november 2017(2),

–  med beaktande av sin resolution av den 13 december 2017 om årsrapporten om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken(3),

–  med beaktande av den gemensamma förklaringen från toppmötet inom det östliga partnerskapet i Bryssel den 24 november 2017,

–  med beaktande av kommissionens och utrikestjänstens publikation från juni 2016 om den globala strategin för Europeiska unionens utrikes- och säkerhetspolitik, och i synnerhet de centrala principerna däri,

–  med beaktande av sin resolution av den 15 juni 2017 om fallet med den azerbajdzjanske journalisten Afgan Mukhtarli(4) och sina övriga resolutioner om Azerbajdzjan, särskilt de som rör mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen,

–  med beaktande av uttalandet av den 14 januari 2018 som gjordes av talespersonen för utrikes frågor och säkerhetspolitik/europeiska grannskapspolitiken och utvidgningsförhandlingar om domen mot journalisten Afgan Mukhtarli i Azerbajdzjan,

–  med beaktande av resolutionen av den 11 oktober 2017 från Europarådets parlamentariska församling om hur de demokratiska institutionerna fungerar i Azerbajdzjan,

–  med beaktande av att Europarådets ministerkommitté den 5 december 2017 inledde överträdelseförfaranden på grund av de azerbajdzjanska myndigheternas fortsatta vägran att verkställa domen från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) i målet Ilgar Mammadov mot Azerbajdzjan,

–  med beaktande av rapporten om behovsbedömningsuppdraget från Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa/Kontoret för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter (OSSE/ODIHR) av den 2 mars 2018 avseende det tidigarelagda presidentvalet i Azerbajdzjan,

–  med beaktande av artiklarna 108.4 och 52 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor och ståndpunkten i form av ändringsförslag från utskottet för internationell handel (A8-0185/2018).

A.  Det östliga partnerskapet bygger på gemensamma åtaganden mellan Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina, Vitryssland och Europeiska unionen i fråga om att fördjupa sina förbindelser och följa internationell rätt och grundläggande värden, såsom demokrati, rättsstatsprincipen, god samhällsstyrning, respekten för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Det nya avtalet mellan EU och Azerbajdzjan bör gynna unionens intresse i regionen samt främja dess värden.

B.  Parlamentet förordar fördjupade förbindelser med alla medlemmar inom det östliga partnerskapet i den mån de respekterar dessa grundläggande värden. Inom ramen för politiken för det östliga partnerskapet bör den tilltalande och mer långsiktiga modellen för det östliga partnerskapet (EaP+), som föreslogs av parlamentet i dess resolution av den 15 november 2017 om det östliga partnerskapet, som i slutändan skulle kunna leda till en anslutning till bland annat tullunionen, energiunionen, den digitala unionen och Schengenområdet, även vara öppen för länder som inte har något associeringsavtal med EU, t.ex. Azerbajdzjan, så snart de är redo för sådana ökade åtaganden och har gjort betydande framsteg med att genomföra ömsesidigt avtalade reformer.

C.  Förbindelserna mellan EU och Azerbajdzjan regleras för närvarande av partnerskaps- och samarbetsavtalet från 1999. EU är Azerbajdzjans främsta handelspartner och landets största export- och importmarknad, och utgör 48,6 procent av Azerbajdzjans totala handel. EU är också landets största källa för utländska direktinvesteringar. Azerbajdzjan är en strategisk energipartner för EU, vilket möjliggör en diversifiering av EU:s energikällor. Azerbajdzjans ekonomi är emellertid beroende av olja och gas, som står för omkring 90 procent av landets export, vilket gör att den är sårbar för externa chocker och svängningar i världsmarknadspriserna på olja. Azerbajdzjan är ännu inte medlem av WTO, vilket leder till att handels- och affärsförbindelser med EU hämmas av svåra tariffära och icke-tariffära hinder.

D.  EU och Azerbajdzjan underströk i den gemensamma förklaringen från toppmötet inom det östliga partnerskapet som hölls den 24 november 2017 att EU, ”på ett differentierat sätt, kommer att fortsätta att diskutera gemensamt med vart och ett av partnerländerna, inbegripet Armenien, Azerbajdzjan och Vitryssland, attraktiva och realistiska alternativ för att stärka den ömsesidiga handeln och uppmuntra till investeringar som speglar gemensamma intressen, den reformerade investeringspolitiken vad gäller skydd för investeringar, samt internationella handelsregler och handelsrelaterade internationella standarder, inbegripet på området för immateriella rättigheter, och bidra till moderniseringen och diversifieringen av ekonomier”.

E.  Det nya avtalet förväntas få en positiv inverkan på Azerbajdzjan när det gäller främjandet av demokratiska normer, tillväxt och ekonomisk utveckling. Sådana framtidsutsikter är särskilt viktiga för Azerbajdzjans ungdomar i fråga om att fostra en ny generation utbildade azerbajdzjaner, i syfte att upprätthålla våra grundläggande värden och modernisera landet. Ett fullt fungerande civilt samhälle är en grundläggande förutsättning för att säkra ekonomisk diversifiering.

1.  Europaparlamentet rekommenderar rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

Allmänna principer, grundläggande värden och åtaganden om konfliktlösning

Politisk dialog och regionalt samarbete

Rättsstatsprincipen, respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

Samarbete inom handel och ekonomi

Energi och andra samarbetsområden

Institutionella bestämmelser

   a) att säkerställa att fördjupandet av förbindelserna mellan EU och Azerbajdzjan sker på villkor av att landet upprätthåller och respekterar de grundläggande värdena och principerna om demokrati, rättsstaten, god förvaltning och respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, inbegripet yttrande- och föreningsfrihet, minoriteters rättigheter och jämställdhet, till förmån för båda parter och särskilt för deras medborgare,
   b) att påminna de azerbajdzjanska myndigheterna om parlamentets ståndpunkt som framförts i parlamentets rekommendation av den 15 november 2017 om det östliga partnerskapet, där det begärs att Azerbajdzjan ska uppfylla sina internationella åtaganden och där det otvetydigt fastslås att inget övergripande avtal kommer att ratificeras med ett land som inte respekterar EU:s grundläggande värden och rättigheter, särskilt inte vid uteblivet genomförande av beslut från Europadomstolen och vid trakasserier, hot och förföljelse av människorättsförsvarare, icke-statliga organisationer, medlemmar av oppositionen, advokater, journalister och miljöaktivister; att säkerställa att alla politiska fångar och samvetsfångar i Azerbajdzjan friges, vilket meddelats av landets myndigheter, innan något nytt avtal tecknas mellan EU och Azerbajdzjan; att säkerställa att en särskild upphävandemekanism med tydliga bestämmelser om respekten för rättsstatsprincipen, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter ingår i det nya avtalet,
   c) att påminna de azerbajdzjanska myndigheterna om parlamentets ståndpunkt i samma rekommendation enligt vilken ratificeringen av nya avtal mellan EU och var och en av parterna i konflikten om Nagorno-Karabach måste göras på villkor av meningsfulla åtaganden och betydande framsteg i riktning mot en fredlig lösning på konflikten, genom att till exempel upprätthålla eldupphöret och stödja genomförandet av OSSE:s grundläggande principer från 2009 och det arbete som utförs av ordförandena för OSSE:s Minskgrupp; att påminna om behovet av att involvera både det armeniska och det azerbajdzjanska civila samhället i varje förhandlingsprocess,
   d) att säkerställa att det framtida avtalet med Azerbajdzjan är ambitiöst, omfattande och framåtblickande, förenligt med både EU:s och Azerbajdzjans ambitioner baserat på gemensamma värden och intressen, och anpassat till Agenda 2030 för hållbar utveckling, samt att det kommer att medföra märkbara och konkreta fördelar för båda sidor, inte bara för stora företag utan även med beaktande av små och medelstora företags särskilda egenskaper och för invånarna i EU och i Azerbajdzjan,
   e) att, i den mån de ovanstående villkoren uppfylls, säkerställa att förhandlingarna går snabbt och stadigt framåt mot målet att underteckna detta nya avtal före nästa toppmöte inom det östliga partnerskapet under 2019,
   f) att aktivt och tydligt informera om det nya avtalets syften och villkor samt den pågående förhandlingsprocessen för att öka öppenheten och medvetenheten hos allmänheten i såväl Azerbajdzjan som EU om de möjligheter och fördelar som ett ingånget avtal skulle kunna medföra, och därmed motverka alla desinformationskampanjer,
   g) att skapa förutsättningar för regelbunden och djupgående politisk dialog som uppmuntrar till kraftfulla reformer som syftar till att stärka institutioner och öka maktdelningen mellan dem, för att göra dem mer demokratiska och oberoende, för att upprätthålla de mänskliga rättigheterna och mediefriheten och utveckla ett regelverk där det civila samhället kan verka utan otillbörlig inblandning, bland annat i reformprocessen,
   h) att fastställa specifika åtgärder som syftar till att genomföra rekommendationerna från OSSE/ODIHR och Europarådets Venedigkommission i syfte att säkerställa framsteg i riktning mot inkluderande, konkurrensutsatta och öppna val och folkomröstningar som garanterar att de azerbajdzjanska medborgarna fritt och rättvist kan uttrycka sina åsikter och förhoppningar,
   i) att fullt ut stödja de preliminära slutsatserna från OSSE:s och Europarådets valobservatörsuppdrag avseende det tidigarelagda presidentvalet den 11 april 2018 enligt vilka ”valet saknade verklig konkurrens” på grund av den ”restriktiva politiska miljön”, ”en rättslig ram som inskränker de grundläggande rättigheterna och friheterna”, ”en avsaknad av mångfald, även i medierna”, ”omfattande åsidosättande av obligatoriska förfaranden, bristande insyn och många allvarliga oegentligheter, t.ex. att obehöriga röstsedlar lades i valurnorna”,
   j) att eftersträva bestämmelser som förbättrar samarbetet med att främja fred och internationell rättvisa och att i synnerhet insistera på att Azerbajdzjan håller sina internationella förpliktelser, även i egenskap av medlem av Europarådet, så att det följer besluten från Europadomstolen; att med kraft uppmana Azerbajdzjan att underteckna och ratificera Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen; att även eftersträva kraftfulla samarbetsåtgärder för att motverka spridningen av massförstörelsevapen samt att få bukt med den olagliga handeln med handeldvapen och lätta vapen,
   k) att skapa förutsättningar för närmare samarbete i utrikes-, försvars- och säkerhetsfrågor för att säkerställa största möjliga konvergens, särskilt i fråga om åtgärder mot globala hot och utmaningar, däribland terrorism, förebyggande av konflikter, krishantering och regionalt samarbete, samtidigt som man beaktar Azerbajdzjans diversifierade utrikespolitik; att stödja undertecknandet av ett ramavtal om deltagande mellan EU och Azerbajdzjan för att tillhandahålla en rättslig och politisk grund för samarbete i uppdrag och insatser inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP),
   l) att säkerställa att hög prioritet ges åt dialog mellan Azerbajdzjan och Armenien och åt ökat deltagande från EU i att lösa konflikten om Nagorno-Karabach på ett fredligt sätt, i enlighet med OSSE:s grundläggande principer från 2009 och framför allt med stöd från ordförandena för OSSE:s Minskgrupp, och samtidigt främja alla initiativ som bidrar till att skapa fred, såsom iakttagande av eldupphör av alla parter, dialog på alla nivåer, däribland högnivåsamtal, stävjande av hatpropaganda, genuina förtroendeskapande åtgärder, en markant ökning av antalet internationella observatörer från OSSE och djupare utbyten mellan det armeniska och det azerbajdzjanska civila samhället, bland annat mellan religiösa och kulturella företrädare, i syfte att förbereda de armeniska och azerbajdzjanska samhällena för en fredlig samexistens; att uttrycka djup oro över den militära upptrappningen och de oproportionerliga försvarsutgifterna i regionen,
   m) att införa särskilda bestämmelser till stöd för myndigheternas viktiga insatser för att bistå det stora antalet flyktingar och internflyktingar och att stödja civilbefolkningen i konfliktområden inom Azerbajdzjans internationellt erkända gränser; att insistera på att de rättigheter som tillkommer alla personer som bor inom Azerbajdzjans gränser, tillfälligt eller permanent, respekteras; att i synnerhet bidra till att upprätthålla dessa personers rätt att återvända till sina hem och sin egendom och att tilldelas ersättning av konfliktens alla parter, i enlighet med Europadomstolens beslut,
   n) att ge stöd åt reformer inom rättsväsendet som syftar till att säkerställa dess opartiskhet och oberoende i förhållande till den verkställande makten och att stärka rättsstatsprincipen; att särskilt säkerställa rättstillämpares oberoende genom att undanröja all otillbörlig inblandning i advokaternas arbete, att tillåta oberoende verksamma advokater att företräda klienter i enlighet med en av notarius publicus bestyrkt fullmakt och att stoppa Azerbajdzjans advokatsamfunds godtyckliga befogenheter att utesluta advokater och att neka tillträde för nya medlemmar,
   o) att också ge stöd för att utveckla en stark ram för skydd av de mänskliga rättigheterna, de grundläggande friheterna och jämställdhet; att betona vikten av att kvinnor representeras på alla förvaltningsnivåer, bland annat att de på ett jämlikt och aktivt sätt till fullo deltar i arbetet med att förebygga och lösa konflikter, samt att med kraft uppmana Azerbajdzjan att underteckna Istanbulkonventionen om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet,
   p) att införa särskilda bestämmelser för att stödja Azerbajdzjan i kampen mot ekonomisk brottslighet, inbegripet korruption, penningtvätt och skatteundandragande; att främja ökad insyn när det gäller de verkliga ägarna av bolag och truster samt stora företags finansiella verksamheter vad avser realiserade vinster och betald skatt; att stödja utredningar av penningtvätt, särskilt det s.k. tvättomatfallet, och att inrätta särskilda mekanismer för tillsyn och kontroll, till exempel begränsad tillgång till det europeiska banksystemet för dem som deltar i penningtvättupplägg och bedrägerier,
   q) att möjliggöra ökat samarbete och stöd till Azerbajdzjan i kampen mot terrorism, organiserad brottslighet och it-brottslighet samt förebyggande av radikalisering och gränsöverskridande brottslighet; att samarbeta, i synnerhet när det gäller att bekämpa terroristorganisationers rekryteringskampanjer,
   r) att inkludera bestämmelser som rör genomförande av straffrätten i Azerbajdzjan i fråga om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och för att sätta stopp för såväl politiska förföljelser och bortföranden, godtyckliga reseförbud som angrepp på politiskt oliktänkande, bland annat genom förtal, och oberoende journalister, människorättsförsvarare, företrädare för icke-statliga organisationer och de mest utsatta samhällsmedlemmarna, såsom människor som tillhör vissa minoritetsgrupper, däribland hbtqi-personer; att säkerställa att specifika hänvisningar till dessa grupper införs i avtalet; att upprepa att dessa metoder är oacceptabla för EU:s alla potentiella partnerländer; att inrätta ett stärkt forum för en effektiv och resultatinriktad människorättsdialog mellan EU och Azerbajdzjan i samråd med de främsta internationella och verkligt oberoende azerbajdzjanska icke-statliga organisationerna, vars framsteg bör bedömas årligen mot konkreta riktmärken,
   s) att insistera på att relevanta ändringar i lagstiftningen antas för att möjliggöra civilsamhällets lagliga verksamhet, undanröjandet av onödiga begränsningar av deras registreringskrav, insatser och åtkomst till registrering av utländsk finansiering och utländska bidrag, och att avskaffa omotiverade brottsutredningar, onödig rapportering till olika statliga myndigheter, razzior mot deras lokaler, frysning av konton, reseförbud och förföljelser av deras ledare,
   t) att före förhandlingarnas slut säkerställa att Azerbajdzjan friger sina politiska fångar och samvetsfångar, varav några av de mest uppmärksammade fallen är Ilgar Mammadov, Afgan Mukhtarli, Mehman Huseynov, Ilkin Rustamzada, Seymur Haziyev, Rashad Ramazanov, Elchin Ismayilli, Giyas Ibrahimov, Beyram Mammadov, Asif Yusifli och Fuad Gahramanli, så att man upphäver dessa personers reseförbud efter frigivningen, däribland reseförbuden för journalisten Khadija Ismayilova och advokaten Intigam Aliyev, samt att man fullt ut genomför Europadomstolens beslut, särskilt i fallet Ilgar Mammadov; att säkerställa att dessa personer friges och att deras situation förbättras, bland annat när det gäller deras egen och deras familjers rehabilitering, med hjälp av rättsväsendet och tillämpningen av rättsstatsprincipen, samt att skydda azerbajdzjanska oliktänkande i EU; att fördöma att ingen av de ovannämnda politiska fångarna har frigetts, vilket står i strid med de azerbajdzjanska myndigheternas tillkännagivanden, och att ytterligare personer, bland annat medlemmar av oppositionspartierna och människorättsadvokaten Emin Aslan, har frihetsberövats för att de fredligt utövat sina konstitutionella rättigheter; att kräva att människorättsadvokaten Emin Aslan omedelbart friges från sitt förvar och att han frikänns helt från de tvivelaktiga anklagelserna om ”olydnad mot polisen”; att se till att Azerbajdzjan upphör med att använda administrativa frihetsberövanden för att tysta regeringskritiker.
   u) att säkerställa att Azerbajdzjan respekterar rätten att delta i fredliga sammankomster, så att man avstår från att begränsa denna rätt på sätt som inte är förenliga med landets skyldigheter enligt internationell rätt, inbegripet den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen), och att man omedelbart och på ett effektivt sätt utreder alla förekomster av övervåld, godtyckliga gripanden och felaktiga kvarhållanden av fredliga demonstranter, inbegripet i samband med oppositionens sanktionerade möten i september 2017 och mars 2018, och att ställa förövarna inför rätta,
   v) att före förhandlingarnas slut begära ett åtagande från de azerbajdzjanska myndigheternas sida att tillämpa FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, och att verkligen utreda alla fall av misshandel av politiska fångar och samvetsfångar, i synnerhet fallet med den framlidne Mehman Galandarov, som avled medan han var frihetsberövad i Azerbajdzjan, och hbtqi-personer som trakasserades och greps i stor skala i september 2017,
   w) att betona EU:s oro över den aktuella situationen för pressfriheten i Azerbajdzjan, som hamnar på 163:e plats i rangordningen av 180 länder i Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex (World Press Freedom Index) 2018; att understryka vikten av fria och oberoende medier, både på och utanför internet, och att säkerställa stärkt EU-stöd, både politiskt och ekonomiskt, för fria och pluralistiska medier i Azerbajdzjan, med redaktionellt oberoende från dominanta politiska grupper och oligarkgrupper och i enlighet med EU:s normer; att uppmana myndigheterna att häva blockeringen av Azadliqs webbplatser och tre andra nyhetskanaler som måste bedriva sin verksamhet från utlandet: Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) Azerbaijan Service, Meydan TV och Azerbaycan Saati,
   x) att i den utsträckning det är förenligt med Azerbajdzjans status som icke-medlem av WTO införa rättvisa och ambitiösa bestämmelser om handel och investeringar som är fullt förenliga med och inte undergräver EU:s normer, framför allt sanitära och fytosanitära normer, miljönormer, arbetsnormer, sociala normer, normer om könsbalans och icke-diskriminering, och som ser till att skydd för immateriella rättigheter, däribland geografiska beteckningar för i synnerhet viner och spritdrycker, erkänns; att stödja Azerbajdzjan i dess anslutning till WTO,
   y) att införa kraftfulla åtgärder som skulle säkerställa snabba framsteg i riktning mot ett förbättrat affärs- och investeringsklimat i Azerbajdzjan, särskilt när det gäller beskattning och förvaltning av offentliga finanser och offentliga upphandlingar – med hänvisning till bestämmelserna i WTO-avtalet om offentlig upphandling – för att möjliggöra större insyn, bättre förvaltning och ansvarsskyldighet, lika tillträde och rättvis konkurrens,
   z) att möjliggöra ökat samarbete inom energisektorn i enlighet med EU:s och Azerbajdzjans strategiska energipartnerskap och mot bakgrund av Azerbajdzjans dokumenterade historia som en pålitlig energileverantör, men ändå samtidigt beakta att landet tillfälligt uteslöts och senare drog sig ur utvinningsindustrins initiativ för ökad öppenhet (EITI) i mars 2017 till följd av ”de ändringar i lagstiftningen om icke-statliga organisationer i Azerbajdzjan” som inte är förenliga med gruppens krav avseende det civila samhället; att driva på för att Azerbajdzjan åter ska anpassa sig till dessa krav för att kunna återuppta sin verksamhet inom EITI,
   aa) att även stödja diversifieringen av Azerbajdzjans energimix genom att främja energikällor som inte släpper ut koldioxid och förbereda landet inför en fossilfri tidsålder genom att minska beroendet av fossila bränslen och främja användningen av förnybara energikällor, något som även är av intresse för energitryggheten; att ge stöd åt fullbordandet av den södra gaskorridoren efter att ha tagit itu med de viktiga problem som gäller klimatförändringarna och inverkan på lokalsamhällen enligt Europeiska investeringsbankens beslut om finansieringen av den transanatoliska gasledningen (Tanap),
   ab) att införa ambitiösa bestämmelser om miljöskydd och begränsning av klimatförändringar som en del av det nya avtalet, i överensstämmelse med unionens klimatagenda och båda parters åtaganden avseende Parisavtalet, bland annat genom att integrera dessa frågor i annan sektorspolitik,
   ac) att ge nya möjligheter för ett fördjupat samarbete inom områden som inte rör energi, särskilt inom områdena utbildning, hälsa, transporter, konnektivitet och turism för att diversifiera den azerbajdzjanska ekonomin, främja skapande av arbetstillfällen, modernisera industri- och tjänstesektorn och stimulera hållbar utveckling inom näringslivet och forskningen; att möjliggöra fler direktkontakter mellan människor, både på europeisk nivå och i regionala utbyten med armeniska icke-statliga organisationer,
   ad) att fördjupa samarbetet när det gäller ungdoms- och studentutbyten genom att stärka sådana befintliga och redan framgångsrika program som nätverket ”Young European Neighbours” och genom att utveckla nya stipendieprogram och utbildningskurser, samt att underlätta deltagande i program inom den högre utbildningen, i synnerhet inom ramen för Erasmus+-programmet, vilket kommer att främja utvecklingen av färdigheter, inbegripet språkkunskaper, och göra det möjligt för azerbajdzjanska medborgare att bekanta sig med EU och dess värden,
   ae) att även främja ekonomisk tillväxt via transporter och konnektivitet; att utvidga det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) till Azerbajdzjan,
   af) att, i enlighet med den gemensamma förklaringen från toppmötet inom det östliga partnerskapet år 2017, ”i sinom tid överväga att inleda en dialog om viseringsliberalisering med Armenien och Azerbajdzjan, om och när omständigheterna tillåter, under förutsättning att det finns förutsättningar för en väl förvaltad och säker rörlighet på plats, bland annat ett effektivt genomförande av ett förenklat viseringsförfarande och återtagandeavtal mellan parterna”,
   ag) att säkerställa att avtalet har en solid parlamentarisk dimension där de nuvarande samarbetsbestämmelserna och samarbetsmekanismerna stärks för att möjliggöra större insatser i och granskning av genomförandet, särskilt genom att upprätta en uppgraderad interparlamentarisk struktur för att möjliggöra en regelbunden och konstruktiv dialog mellan Europaparlamentet och Azerbajdzjans parlament som rör alla aspekter av våra förbindelser, bland annat genomförandet av avtal,
   ah) att föra förhandlingarna på ett så öppet sätt som möjligt; att underrätta parlamentet i alla skeden av förhandlingarna, i enlighet med artikel 218.10 i EUF-fördraget, där det anges att Europaparlamentet ”omedelbart och fullständigt [ska] informeras i alla skeden av förfarandet”; att även förse parlamentet med förhandlingstexterna och protokollen från varje förhandlingsrunda; att påminna rådet om att Europeiska unionens domstol redan tidigare har ogiltigförklarat flera av rådets beslut om undertecknande och ingående av avtal på grund av tidigare överträdelser av artikel 218.10 i EUF-fördraget; att ha i åtanke att parlamentet även kan komma att vägra att godkänna nya avtal i framtiden tills rådet uppfyller sina fördragsenliga skyldigheter,
   ai) att säkerställa att det nya avtalet inte tillämpas provisoriskt förrän efter det att parlamentet har gett sitt godkännande; att betona att parlamentet kan komma att vägra att godkänna nya avtal och andra framtida avtal ifall detta inte beaktas.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik samt till Republiken Azerbajdzjans president, regering och parlament.

(1) EUT L 246, 17.9.1999, s. 3.
(2) Antagna texter, P8_TA(2017)0440.
(3) Antagna texter, P8_TA(2017)0493.
(4) Antagna texter, P8_TA(2017)0267.

Senaste uppdatering: 5 juli 2018Rättsligt meddelande