Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/2061(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0233/2018

Pateikti tekstai :

A8-0233/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 04/07/2018 - 9.5

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0296

Priimti tekstai
PDF 145kWORD 45k
Trečiadienis, 2018 m. liepos 4 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Derybų dėl ES ir Turkijos susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis, siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu, pradžia
P8_TA(2018)0296A8-0233/2018

2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos rekomendacijos dėl Tarybos sprendimo, kuriuo suteikiami įgaliojimai pradėti derybas dėl Europos Sąjungos ir Turkijos Respublikos susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis tarp Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) ir Turkijos kompetentingų institucijų, siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu (COM(2017)07992018/2061(INI))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos rekomendaciją dėl Tarybos sprendimo, kuriuo suteikiami įgaliojimai pradėti derybas dėl Europos Sąjungos ir Turkijos Respublikos susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis tarp Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) ir Turkijos kompetentingų institucijų, siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu (COM(2017)0799),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, ypač į jos 7 ir 8 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 6 straipsnį, ir į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV), ypač į jos 16 ir 218 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo), kuriuo pakeičiami ir panaikinami Tarybos sprendimai 2009/371/TVR, 2009/934/TVR, 2009/935/TVR, 2009/936/TVR ir 2009/968/TVR(1),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)(2),

–  atsižvelgdamas į 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių)(3),

–  atsižvelgdamas į 2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos pamatinį sprendimą 2008/977/TVR dėl asmens duomenų, tvarkomų vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, apsaugos(4),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuria panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR(5).

–  atsižvelgdamas į Europos Tarybos konvenciją dėl duomenų apsaugos (ETS Nr. 108) ir į 2001 m. lapkričio 8 d. priimtą Konvencijos dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu papildomą protokolą dėl priežiūros institucijų ir tarpvalstybinių duomenų srautų (ETS Nr. 181),

–  atsižvelgdamas į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno (EDAPP) nuomonę Nr. 2/2018 dėl aštuonerių derybų įgaliojimų sudaryti tarptautinius susitarimus, pagal kuriuos Europolui leidžiama keistis duomenimis su trečiosiomis šalimis,

–  atsižvelgdamas į savo 2017 m. spalio 3 d. rezoliuciją dėl kovos su kibernetiniais nusikaltimais(6),

–  atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Tarybos pasiektą susitarimą dėl pasiūlymo dėl Reglamento dėl asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, įstaigoms, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (COM(2017)0008), ir ypač į jo skyrių dėl operatyvinių asmens duomenų tvarkymo, kurio nuostatos taikomos Sąjungos įstaigoms, tarnyboms ar agentūroms, vykdančioms veiklą, kuriai taikomi SESV trečiosios dalies V antraštinės dalies 4 ir 5 skyriai,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 1 dalį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A8-0233/2018),

A.  kadangi Reglamentas (ES) 2016/794 dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) leidžia perduoti asmens duomenis trečiosios šalies institucijai arba tarptautinei organizacijai, jei toks perdavimas yra būtinas Europolo užduotims atlikti, remiantis Komisijos sprendimu dėl tinkamumo, priimtu pagal Direktyvą (ES) 2016/680, tarptautiniu susitarimu, sudarytu pagal SESV 218 straipsnį, kuriame numatytos tinkamos apsaugos priemonės, arba bendradarbiavimo susitarimais, pagal kuriuos leidžiama keistis asmens duomenimis, sudarytais iki 2017 m. gegužės 1 d., o išskirtinėmis aplinkybėmis – kiekvienu konkrečiu atveju laikantis griežtų sąlygų, nustatytų Reglamento (ES) 2016/794 25 straipsnio 5 dalyje, su sąlyga, kad užtikrinamos tinkamos apsaugos priemonės;

B.  kadangi tarptautiniai susitarimai, pagal kuriuos Europolui ir trečiosioms šalims leidžiama bendradarbiauti ir keistis asmens duomenimis, turėtų atitikti Pagrindinių teisių chartijos 7 ir 8 straipsnius ir SESV 16 straipsnį, taigi ir tikslų apribojimo principą, teisę susipažinti, teisę reikalauti ištaisyti duomenis ir Chartijoje konkrečiai nurodytą nepriklausomos institucijos vykdomą kontrolę, ir būti būtini ir proporcingi Europolo užduotims vykdyti;

C.  kadangi toks perdavimas turi būti grindžiamas Sąjungos ir tos trečiosios šalies tarptautiniu susitarimu, sudarytu pagal SESV 218 straipsnį, kuriuo nustatomos tinkamos asmenų privatumo ir pagrindinių teisių ir laisvių apsaugos garantijos;

D.  kadangi pastaraisiais metais Turkijos Respublikoje padaryta keletas šiurkščių žmogaus teisių pažeidimų; kadangi nepritarimą reiškę asmenys, įskaitant žurnalistus, politinius aktyvistus ir žmogaus teisių gynėjus, buvo negailestingai nuslopinti; kadangi ir toliau pranešama apie kankinimo atvejus, taip pat ir po 2016 m. liepos mėn. bandymo šalyje įvykdyti perversmą; kadangi plintant nebaudžiamumui užkertamas kelias bet kokiems valstybės pareigūnų bandymams veiksmingai tirti žmogaus teisių pažeidimus, o ginkluotos grupuotės ir toliau daro pažeidimus;

E.  kadangi 2018–2020 m. Europolo programavimo dokumente(7) atkreipiamas dėmesys į tai, kad patobulintas įvairias sritis apimantis požiūris, įskaitant būtinos praktinės patirties ir informacijos kaupimą bendradarbiaujant su įvairiais partneriais, kurių vis daugėja, tampa vis svarbesnis vykdant Europolo misiją;

F.  kadangi Parlamentas savo 2017 m. spalio 3 d. rezoliucijoje dėl kovos su kibernetiniais nusikaltimais pabrėžė, kad Europolo ir trečiųjų šalių sudaryti strateginio ir operatyvinio bendradarbiavimo susitarimai padeda keistis informacija ir praktiškai bendradarbiauti kovojant su kibernetiniais nusikaltimais;

G.  kadangi Europolas jau yra sudaręs daug susitarimų dėl keitimosi duomenimis su trečiosiomis šalimis, pavyzdžiui, Albanija, Australija, Bosnija ir Hercegovina, buvusiąja Jugoslavijos Respublika Makedonija, Gruzija, Islandija, Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, Juodkalnija, Kanada, Kolumbija, Lichtenšteinu, Moldova, Monaku, Norvegija, Serbija, Šveicarija ir Ukraina;

H.  kadangi EDAPP nuo 2017 m. gegužės 1 d. yra Europolo priežiūros institucija, taip pat ES institucijų patarėjas duomenų apsaugos politikos ir teisės aktų klausimais;

1.  mano, kad reikia tinkamai įvertinti bendradarbiavimo su Turkijos Respublika teisėsaugos srityje siekiant Europos Sąjungos saugumo interesų būtinumą ir proporcingumą; atsižvelgdamas į tai, ragina Komisiją atlikti išsamų poveikio vertinimą šioje srityje; pažymi, kad apibrėžiant derybų įgaliojimus dėl Europos Sąjungos ir Turkijos Respublikos susitarimo dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) ir Turkijos kompetentingų kovos su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu institucijų keitimosi asmens duomenimis sudarymo reikia laikytis reikiamo atsargumo;

2.  mano, kad duomenis gaunančiose trečiosiose šalyse turėtų būti užtikrintas visapusiškas Chartijos 7 ir 8 straipsnių laikymasis, taip pat užtikrinamos kitos Chartijos saugomos pagrindinės teisės ir laisvės; atsižvelgdamas į tai, ragina Tarybą papildyti Komisijos pasiūlytas derybų gaires šioje rezoliucijoje išdėstytomis sąlygomis;

3.  mano, kad esama labai svarbių susirūpinimą keliančių klausimų, susijusių su tuo, kaip Turkijos Respublikoje gerbiamos pagrindinės teisės, visų pirma saviraiškos laisvė, religijos laisvė ir teisė nepatirti kankinimų ar nežmoniško elgesio, kaip įtvirtinta Chartijoje ir Europos žmogaus teisių konvencijoje;

4.  pabrėžia, kad prieš pradedant derybas, Turkija privalo įvykdyti horizontalųjį įsipareigojimą siekti visapusiškai, veiksmingai ir laikantis nediskriminacinio požiūrio bendradarbiauti su visomis valstybėmis narėmis, įskaitant Kipro Respubliką, sprendžiant teisingumo ir vidaus reikalų klausimus;

5.  atkreipia dėmesį į tai, kad iki šiol neatliktas tinkamas poveikio vertinimas siekiant nuodugniai įvertinti riziką, kylančią perduodant asmens duomenis Turkijos Respublikai, susijusią su asmenų teisėmis į privatumą ir duomenų apsaugą, bet taip pat ir kitomis Chartijos saugomomis pagrindinėmis teisėmis ir laisvėmis; prašo Komisijos atlikti tinkamą poveikio vertinimą, kad būtų nustatytos būtinos apsaugos priemonės, kurios turi būti įtrauktos į susitarimą;

6.  primygtinai pabrėžia, kad susitarime įtvirtintas apsaugos lygis turi iš esmės atitikti ES teisėje nustatytą apsaugos lygį; pabrėžia, kad susitarimas negali būti sudarytas, jeigu tokio lygio negalima teisiškai ir praktiškai užtikrinti;

7.  prašo, kad, siekiant visapusiškai laikytis Chartijos 8 straipsnio bei SESV 16 straipsnio nuostatų ir išvengti, kad Europolui netektų atsakomybė už Sąjungos duomenų apsaugos teisės aktų pažeidimą, kai asmens duomenys perduodami nesilaikant būtinų ir tinkamų apsaugos priemonių, susitarime būtų numatytos griežtos ir konkrečios nuostatos, kuriomis būtų nustatytas tikslų apribojimo principas ir aiškios perduodamų asmens duomenų tvarkymo sąlygos;

8.  ragina papildyti B gairę joje aiškiai nurodant susitarimą, pagal kurį, remiantis Europolo reglamento19 straipsniu, Europolas turi laikytis su asmens duomenimis, kuriuos Europolui perduoda valstybės narės ar kiti teikėjai, susijusių apribojimų dėl duomenų, kurie turi būti perduoti Turkijai, naudojimo ir prieigos prie jų;

9.  prašo, kad susitarime būtų aiškiai nustatyta, kad tolesniam tvarkymui visada turėtų būti taikomas išankstinio raštiško Europolo leidimo reikalavimas; pabrėžia, kad Europolas šiuos leidimus turėtų įforminti dokumentais ir, pateikus prašymą, jie turėtų būti prieinami EDAPP; ragina į susitarimą taip pat įtraukti nuostatą, įpareigojančią Turkijos kompetentingas institucijas laikytis šių apribojimų, ir nurodyti, kaip bus užtikrintas šių apribojimų laikymasis;

10.  reikalauja, kad susitarime būtų aiški ir tiksli nuostata, pagal kurią būtų nustatytas perduotų asmens duomenų saugojimo laikotarpis ir reikalaujama, kad pasibaigus duomenų saugojimo laikotarpiui asmens duomenys būtų ištrinti; prašo, kad, siekiant užtikrinti nuostatų laikymąsi, susitarime būtų nustatytos procedūrinės priemonės; reikalauja, kad išimtiniais atvejais, kai yra pagrįstų priežasčių saugoti duomenis ilgesnį laikotarpį, pasibaigus duomenų saugojimo laikotarpiui, Europolui ir EDAPP turi būti nurodytos šios priežastys ir pateikti susiję dokumentai;

11.  tikisi, kad bus taikomi kriterijai, įtraukti į Direktyvos (ES) 2016/680 71 konstatuojamąją dalį, t. y. tai, kad iš Europolo asmens duomenis gaunančios kompetentingos Turkijos valdžios institucijos turės užtikrinti asmens duomenų perdavimo konfidencialumą, specifiškumo principą ir kad asmens duomenys nebus naudojami siekiant tikslo reikalauti paskelbti, paskelbti ar įvykdyti mirties bausmę arba kitą žiauraus ir nežmoniško elgesio bausmę;

12.  mano, kad nusikaltimų, dėl kurių bus keičiamasi asmens duomenimis, kategorijos turi būti aiškiai apibrėžtos ir išvardytos pačiame tarptautiniame susitarime, atsižvelgiant į ES nusikalstamų veikų apibrėžtis, jei tokių yra; šiame sąraše turėtų būti aiškiai ir tiksliai apibrėžta veikla, susijusi su tokiais nusikaltimais, ir asmenys, grupės bei organizacijos, kurioms perdavimas gali turėti įtakos;

13.  primygtinai ragina Tarybą ir Komisiją pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) praktiką ir Chartijos 8 straipsnio 3 dalį kartu su Turkijos Respublikos Vyriausybe nustatyti, kuri nepriklausoma priežiūros institucija bus atsakinga prižiūrėti, kaip įgyvendinamas tarptautinis susitarimas; primygtinai ragina dėl šios institucijos susitarti ir ją nustatyti prieš įsigaliojant tarptautiniam susitarimui; reikalauja, kad šios institucijos pavadinimas būtų aiškiai įtrauktas į susitarimo priedą;

14.  mano, kad atsižvelgiant į dažnus piliečių skundus dėl žmogaus teisių pažeidimų Turkijos Respublikoje, Komisija turėtų atsargiai vertinti rizikos, kylančios perduodant asmens duomenis Turkijai, mastą;

15.  mano, kad abiem susitariančiosioms šalims turėtų būti numatyta galimybė sustabdyti arba atšaukti šio tarptautinio susitarimo galiojimą, jeigu jis pažeidžiamas, o nepriklausomai priežiūros institucijai taip pat turėtų būti suteikti įgaliojimai pasiūlyti sustabdyti arba nutraukti susitarimo galiojimą, jei jis būtų pažeistas; mano, kad visi asmens duomenys, patenkantys į susitarimo taikymo sritį, perduoti prieš jį sustabdant arba nutraukiant, gali būti toliau tvarkomi pagal susitarimą; mano, kad turėtų būti numatytas periodinis susitarimo vertinimas siekiant nustatyti, ar partnerės laikosi susitarimo;

16.  mano, kad reikia aiškiai apibrėžti atskirų atvejų sąvoką, nes ši sąvoka reikalinga norint įvertinti duomenų perdavimų būtinumą ir proporcingumą; pabrėžia, kad ši apibrėžtis turėtų būti taikoma tik faktiniams baudžiamiesiems tyrimams, o ne kriminalinės žvalgybos operacijoms, nukreiptoms į konkrečius įtariamaisiais laikomus asmenis;

17.  mano, kad reikia aiškiai apibrėžti pagrįstų priežasčių sąvoką, kad būtų galima įvertinti duomenų perdavimų būtinumą ir proporcingumą; pabrėžia, kad šioje apibrėžtyje turėtų būti kalbama apie tikrus baudžiamuosius tyrimus;

18.  pabrėžia, kad gaunančiajai institucijai perduoti duomenys niekada negali būti toliau tvarkomi kitų institucijų ir kad šiuo tikslu turėtų būti sudarytas išsamus Turkijos Respublikos kompetentingų institucijų, kurioms Europolas gali perduoti duomenis, sąrašas ir parengtas šių institucijų kompetencijos sričių aprašymas; mano, kad bet koks šio sąrašo pakeitimas vieną kompetentingą instituciją pakeičiant kita arba pridedant naują kompetentingą instituciją turėtų būti neįmanomas neatlikus tarptautinio susitarimo peržiūros;

19.  pabrėžia, jog reikia aiškiai nurodyti, kad tolesnis Turkijos Respublikos kompetentingų institucijų gautos informacijos perdavimas kitoms Turkijos Respublikos institucijoms gali būti leidžiamas tik siekiant pradinio Europolo perdavimo tikslo ir apie jį visada turi būti pranešama nepriklausomai institucijai, EDAPP ir Europolui;

20.  pabrėžia, kad būtina aiškiai nurodyti, kad tolesnis Turkijos Respublikos kompetentingų institucijų gautos informacijos perdavimas kitoms šalims yra draudžiamas ir reikštų skubų tarptautinio susitarimo nutraukimą;

21.  mano, kad į tarptautinį susitarimą su Turkijos Respublika turėtų būti įtraukta duomenų subjektų teisė į informaciją, teisė reikalauti ištaisyti ir ištrinti duomenis, kaip numatyta kituose Sąjungose teisės aktuose dėl duomenų apsaugos;

22.  pažymi, kad asmens duomenų, atskleidžiančių rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, narystę profesinėse sąjungose, genetinius duomenis ar duomenis, susijusius su asmens sveikata ir lytiniu gyvenimu, perdavimas yra ypač opus ir kelia didelį susirūpinimą, turint mintyje Turkijos Respublikos teisinės sistemos, visuomenės ypatumų ir kultūrinių šaknų skirtumų su Europos Sąjunga; pabrėžia, kad nusikalstama veika Sąjungoje ir Tunise apibrėžiama skirtingai; mano, kad todėl toks duomenų perdavimas turėtų vykti tik labai išskirtiniais atvejais ir taikant aiškias duomenų subjekto ir su duomenų subjektu susijusių asmenų apsaugos priemones; mano, kad būtina nustatyti konkrečias apsaugos priemones, susijusias su pagrindinėmis teisėmis ir laisvėmis, įskaitant pagarbą saviraiškos laisvei, religijos laisvei ir žmogaus orumui, kurių Turkija privalėtų paisyti;

23.  mano, kad į susitarimą reikėtų įtraukti stebėsenos mechanizmą ir kad reikėtų periodiškai atlikti susitarimo vertinimus, siekiant įvertinti susitarimo veikimą atsižvelgiant į Europolo veiklos poreikius ir jo atitiktį Europos duomenų apsaugos teisėms ir principams;

24.  ragina Komisiją prieš baigiant rengti tarptautinį susitarimą pasikonsultuoti su EDAPP pagal reglamentus (ES) 2016/794 ir (EB) Nr. 45/2001;

25.  pabrėžia, kad Parlamento pritarimas susitarimo sudarymui priklausys nuo to, ar Parlamentas bus pakankamai įtrauktas į visus procedūros etapus pagal SESV 218 straipsnį;

26.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir Turkijos Respublikos Vyriausybei.

(1) OL L 135, 2016 5 24, p. 53.
(2) OL L 119, 2016 5 4, p. 1.
(3) OL L 201, 2002 7 31, p. 37.
(4) OL L 350, 2008 12 30, p. 60.
(5) OL L 119, 2016 5 4, p. 89.
(6) Priimti tekstai, P8_TA(2017)0366.
(7) 2018–2020 m. Europolo programavimo dokumentas, 2017 m. lapkričio 30 d. priimtas Europolo valdybos, EDOC# 856927v18.

Atnaujinta: 2019 m. lapkričio 7 d.Teisinis pranešimas