Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2016/0357A(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0322/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0322/2017

Debates :

PV 04/07/2018 - 18
CRE 04/07/2018 - 18

Balsojumi :

PV 05/07/2018 - 6.7

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0307

Pieņemtie teksti
PDF 143kWORD 57k
Ceturtdiena, 2018. gada 5. jūlijs - Strasbūra Galīgā redakcija
ES ceļošanas informācijas un atļauju sistēma (ETIAS) ***I
P8_TA(2018)0307A8-0322/2017
Rezolūcija
 Teksts
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2018. gada 5. jūlija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido ES ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS) un groza Regulu (ES) Nr. 515/2014, Regulu (ES) 2016/399 un Regulu (ES) 2016/1624 (COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357A(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2016)0731),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 77. panta 2. punkta b) un d) apakšpunktu un 87. panta 2. punkta a) apakšpunktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0466/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2017. gada 27. aprīļa atzinumu(1),

–  ņemot vērā Priekšsēdētāju konferences 2017. gada 14. septembra lēmumu atļaut Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai sadalīt iepriekš minēto Komisijas priekšlikumu un, balstoties uz to, sagatavot divus atsevišķus normatīvos ziņojumus,

–  ņemot vērā provizorisko vienošanos, kuru atbildīgā komiteja apstiprinājusi saskaņā ar Reglamenta 69.f panta 4. punktu, un Padomes pārstāvja 2018. gada 25. aprīļa vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Eiropas Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu un Ārlietu komitejas un Budžeta komitejas atzinumus (A8-0322/2017),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  apstiprina Parlamenta un Padomes kopīgo paziņojumu, kas pievienots šīs rezolūcijas pielikumā;

3.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

4.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 246, 28.7.2017., 28. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2018. gada 5. jūlijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/..., ar ko izveido Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS) un groza Regulas (ES) Nr. 1077/2011, (ES) Nr. 515/2014, (ES) 2016/399, (ES) 2016/1624 un (ES) 2017/2226
P8_TC1-COD(2016)0357A

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) 2018/1240.)


NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS

Eiropas Parlamenta un Padomes kopīgs paziņojums

ETIAS informācijas sistēmas, ETIAS centrālās nodaļas un ETIAS valstu nodaļu darbības un uzturēšanas izmaksas pilnībā segs ar ieņēmumiem no maksām. Tādējādi maksa būtu jāpielāgo pēc vajadzības, ņemot vērā izmaksas. Saskaņā ar ETIAS regulas noteikumiem tas attiecas uz izmaksām, kas šajā sakarībā radušas gan ES dalībvalstīm, gan Šengenas asociētajām valstīm. Izmaksas saistībā ar ETIAS informācijas sistēmas izstrādi, esošās valstu robežu infrastruktūras integrēšanu un savienojumu ar valsts vienoto saskarni, kā arī ar valsts vienotās saskarnes izmitināšanu, ETIAS centrālās nodaļas un valstu nodaļu izveidi, ieskaitot izmaksas, kas radušās ES dalībvalstīm, kā arī Šengenas asociētajām valstīm, segs no Iekšējās drošības fonda robežu un vīzu instrumenta vai attiecīgi no struktūras(-ām), ko izveidos tā vietā.

Tāpēc šīs izmaksas nebūtu jāņem vērā, aprēķinot Šengenas asociēto valstu ieguldījumu ETIAS atbilstoši attiecīgajam asociācijas nolīgumam un attiecīgajai īpašajai kārtībai par Šengenas asociēto valstu dalību aģentūrās. Tas būtu jāņem vērā, jo īpaši saistībā ar sarunām par struktūru(-ām), ko izveidos Iekšējās drošības fonda robežu un vīzu instrumenta vietā un īpašo kārtību par Šengenas asociēto valstu dalību tajā(-ās).

Eiropas Parlaments un Padome aicina Komisiju tūlīt pēc regulas pieņemšanas nākt klajā ar priekšlikumu par īpašo kārtību, kā paredzēts tās 95. pantā.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 11. februārisJuridisks paziņojums