Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0357A(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0322/2017

Predkladané texty :

A8-0322/2017

Rozpravy :

PV 04/07/2018 - 18
CRE 04/07/2018 - 18

Hlasovanie :

PV 05/07/2018 - 6.7

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0307

Prijaté texty
PDF 610kWORD 169k
Štvrtok, 5. júla 2018 - Štrasburg Finálna verzia
Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) ***I
P8_TA(2018)0307A8-0322/2017
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 5. júla 2018 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 515/2014, (EÚ) 2016/399 a (EÚ) 2016/1624 (COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357A(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0731),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 77 ods. 2 písm. b) a d) a článok 87 ods. 2 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0466/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 27. apríla 2017(1),

–  so zreteľom na rozhodnutie Konferencie predsedov zo 14. septembra 2017 povoliť Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby rozdelil uvedený návrh Komisie a na jeho základe vypracoval dve samostatné legislatívne správy,

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 25. apríla 2018, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a na stanoviská Výboru pre zahraničné veci a Výboru pre rozpočet (A8-0322/2017),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  schvaľuje spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 246, 28.7.2017, s. 28.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 5. júla 2018 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/..., ktorým sa zriaďuje Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1077/2011, (EÚ) č. 515/2014, (EÚ) 2016/399, ▌(EÚ) 2016/1624 a (EÚ) 2017/2226
P8_TC1-COD(2016)0357A

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 77 ods. 2 písm. b) a d) a článok 87 ods. 2 písm. a) ▌,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(2),

keďže:

(1)  V oznámení Komisie zo 6. apríla 2016 s názvom „Silnejšie a inteligentnejšie systémy pre hranice a bezpečnosť“ sa uvádza, že Únia musí posilniť a zlepšiť svoje informačné systémy, štruktúru údajov a výmenu informácií v oblasti riadenia hraníc, presadzovania práva a boja proti terorizmu. Zdôrazňuje sa v ňom potreba zlepšiť interoperabilitu informačných systémov. Stanovujú sa v ňom možnosti maximalizácie prínosov existujúcich informačných systémov a prípadného vývoja nových a doplnkových systémov na riešenie pretrvávajúcich informačných nedostatkov.

(2)  V oznámení zo 6. apríla 2016 sa identifikovalo viacero informačných nedostatkov. Patrí medzi ne aj skutočnosť, že pohraničné orgány na vonkajších hraniciach schengenského priestoru nemajú informácie o cestujúcich oslobodených od vízovej povinnosti, keď títo prekračujú vonkajšie hranice (ďalej len „vízová povinnosť“). V oznámení zo 6. apríla 2016 Komisia ohlásila, že začína realizovať štúdiu uskutočniteľnosti v súvislosti so zriadením Európskeho systému pre cestovné informácie a povolenia (ďalej len „ETIAS“). Štúdia uskutočniteľnosti bola dokončená v novembri 2016. Pomocou tohto systému by bolo možné určiť, či sú štátni príslušníci tretích krajín oslobodení od vízovej povinnosti oprávnení na vstup do schengenského priestoru ešte pred ich cestou a či takáto cesta predstavuje bezpečnostné riziko, riziko z hľadiska nelegálneho prisťahovalectva alebo vysoké epidemiologické riziko.

(3)  V oznámení zo 14. septembra 2016 s názvom „Posilnenie bezpečnosti vo svete mobility: lepšia výmena informácií v boji proti terorizmu a lepšie chránené vonkajšie hranice“ sa potvrdzuje priorita zabezpečenia vonkajších hraníc a predstavujú konkrétne iniciatívy na urýchlenie a rozšírenie reakcie Únie pri ďalšom posilňovaní riadenia vonkajších hraníc.

(4)  Je potrebné špecifikovať ciele systému ETIAS, vymedziť jeho technickú a organizačnú architektúru, stanoviť pravidlá týkajúce sa prevádzky a používania údajov, ktoré má žiadateľ zadávať do systému, a pravidlá týkajúce sa udeľovania alebo zamietania cestovných povolení, stanoviť účely, na ktoré sa údaje majú spracúvať, určiť orgány oprávnené na prístup k údajom a zabezpečiť ochranu osobných údajov.

(5)  Systém ETIAS by sa mal vzťahovať na štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú oslobodení od vízovej povinnosti ▌.

(6)  Mal by sa vzťahovať aj na štátnych príslušníkov tretích krajín oslobodených od vízovej povinnosti, ktorí sú rodinnými príslušníkmi občana Únie, na ktorých sa vzťahuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES(3), alebo štátneho príslušníka tretej krajiny požívajúceho právo na voľný pohyb rovnocenné s právom občanov Únie na základe dohody medzi Úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a treťou krajinou na strane druhej a ktorí nie sú držiteľmi pobytového preukazu podľa smernice 2004/38/ES alebo povolenia na pobyt podľa nariadenia Rady (ES) č. 1030/2002(4). Podľa článku 21 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) má každý občan Únie právo slobodne sa pohybovať a zdržiavať na území členských štátov, pričom podlieha obmedzeniam a podmienkam stanoveným v zmluvách a v opatreniach prijatých na ich vykonanie. Príslušné obmedzenia a podmienky sú uvedené v smernici 2004/38/ES.

(7)  Ako potvrdil Súdny dvor(5), takíto rodinní príslušníci majú právo vstúpiť na územie členských štátov a získať na tento účel vstupné vízum. Rodinní príslušníci oslobodení od vízovej povinnosti by preto mali mať právo získať cestovné povolenie. Členské štáty by mali týmto osobám poskytnúť všetky prostriedky na získanie potrebného cestovného povolenia, ktoré by sa malo udeliť bezplatne.

(8)  Právo na získanie cestovného povolenia nie je bezpodmienečné a môže sa odoprieť tým rodinným príslušníkom, ktorí predstavujú riziko pre verejný poriadok, verejnú bezpečnosť alebo verejné zdravie podľa smernice 2004/38/ES. Vzhľadom na tieto okolnosti sa od rodinných príslušníkov môže požadovať poskytnutie ich osobných údajov týkajúcich sa ich totožnosti a ich stavu iba v takom rozsahu, aký je potrebný na posúdenie bezpečnostného rizika, ktoré by mohli predstavovať. Posúdenie ich žiadostí o cestovné povolenie by sa preto malo tiež vykonávať výlučne s ohľadom na obavy súvisiace s bezpečnosťou a nie s ohľadom na obavy týkajúce sa migrácie.

(9)  Systémom ETIAS by sa malo poskytovať cestovné povolenie pre štátnych príslušníkov tretích krajín oslobodených od vízovej povinnosti ▌, ktorým by sa umožnilo posúdiť, či ich prítomnosť na území členských štátov nepredstavuje alebo nebude predstavovať bezpečnostné riziko, riziko z hľadiska nelegálneho prisťahovalectva alebo vysoké epidemiologické riziko. Cestovné povolenie by preto malo predstavovať rozhodnutie, v ktorom sa uvádza, že neexistujú žiadne konkrétne skutočnosti ani opodstatnené dôvody, na základe ktorých by bolo možné dospieť k záveru, že prítomnosť osoby na území členských štátov predstavuje takéto riziká. Cestovné povolenie sa ako také svojou podstatou odlišuje od víza; nebude si vyžadovať viac informácií ani klásť na žiadateľov väčšiu záťaž ako vízum. Držba platného cestovného povolenia by mala byť novou podmienkou vstupu na územie členských štátov. Samotná držba cestovného povolenia by však nemala zaručovať automatické právo na vstup.

(10)  Systém ETIAS by mal prispievať k vysokej úrovni bezpečnosti, predchádzaniu nelegálnemu prisťahovalectvu a k ochrane verejného zdravia tým, že zabezpečí posúdenie návštevníkov pred ich príchodom na hraničné priechody na vonkajšej hranici.

(11)  Systém ETIAS by mal prispieť k zjednodušeniu hraničných kontrol vykonávaných príslušníkmi pohraničnej stráže na hraničných priechodoch na vonkajšej hranici. Mal by tiež zabezpečiť koordinované a harmonizované posudzovanie štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa vzťahuje požiadavka byť držiteľom cestovného povolenia a ktorí majú v úmysle cestovať do členských štátov. Okrem toho by mal umožniť lepšiu informovanosť žiadateľov o ich oprávnenosti cestovať do členských štátov. Systém ETIAS by mal navyše prispievať k zjednodušeniu hraničných kontrol znížením počtu prípadov odopretia vstupu na vonkajších hraniciach a tým, že sa príslušníkom pohraničnej stráže poskytnú určité dodatočné informácie o označeniach („flags“).

(12)  Systém ETIAS by mal tiež podporovať ciele Schengenského informačného systému (SIS) týkajúce sa zápisov o štátnych príslušníkoch tretích krajín, ktorým bol odopretý vstup a pobyt, osobách hľadaných na účely zadržania a následného odovzdania alebo vydania, o nezvestných osobách, osobách hľadaných na účely pomoci pri súdnom konaní a o osobách na účely diskrétnych kontrol alebo špecifických kontrol. Systém ETIAS by mal na tento účel porovnávať relevantné údaje zo súborov žiadostí s príslušnými zápismi v SIS. Ak sa porovnaním zistí zhoda medzi osobnými údajmi uvedenými v súbore žiadosti a zápismi o štátnych príslušníkoch tretích krajín, ktorým bol odopretý vstup a pobyt, alebo o osobách hľadaných na účely zadržania a následného odovzdania alebo vydania, súbor žiadosti by mala manuálne spracúvať národná jednotka ETIAS zodpovedného členského štátu. Posúdenie, ktoré vykonala národná jednotka ETIAS, by malo viesť k rozhodnutiu o udelení alebo neudelení cestovného povolenia. Ak sa porovnaním zistí zhoda medzi osobnými údajmi uvedenými v súbore žiadosti a zápismi o nezvestných osobách, o osobách hľadaných na účely pomoci pri súdnom konaní a o osobách na účely diskrétnych kontrol alebo špecifických kontrol, tieto informácie by sa mali odovzdať útvaru SIRENE a malo by sa s nimi zaobchádzať v súlade s príslušnými právnymi predpismi týkajúcimi sa SIS.

(13)  Podmienky na udeľovanie cestovného povolenia by mali byť v súlade s osobitnými cieľmi súvisiacimi s rôznymi druhmi zápisov zaznamenaných v SIS. Skutočnosť, že žiadatelia by boli predmetom zápisu o osobách hľadaných na účely zadržania a následného odovzdania alebo vydania alebo zápisu o osobách na účely diskrétnych kontrol alebo špecifických kontrol by najmä nemala brániť tomu, aby sa im udelilo cestovné povolenie a členské štáty mohli prijať náležité opatrenie v súlade s rozhodnutím Rady 2007/533/SVV(6).

(14)  Systém ETIAS by mal pozostávať z rozsiahleho informačného systému, informačného systému ETIAS ▌, centrálnej jednotky ETIAS a ▌národných jednotiek ETIAS.

(15)  Centrálna jednotka ETIAS by mala byť súčasťou Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž. Centrálna jednotka ETIAS by mala byť v prípadoch, v ktorých v rámci automatizovaného procesu spracúvania žiadostí došlo k pozitívnej lustrácii, zodpovedná za overovanie toho, či osobné údaje žiadateľa zodpovedajú osobným údajom osoby, v súvislosti s ktorou došlo k tejto pozitívnej lustrácii. Ak sa pozitívna lustrácia potvrdí alebo ak pretrvávajú pochybnosti, centrálna jednotka ETIAS by mala začať manuálne spracovanie žiadosti. Mala by zabezpečiť, že údaje, ktoré vkladá do súborov žiadostí, sú aktuálne, a vymedziť, stanoviť, vopred posúdiť, uplatniť, následne vyhodnotiť, zrevidovať a zrušiť špecifické ukazovatele rizika a zabezpečiť, že sa vykonané overenia a ich výsledky zaznamenajú v súboroch žiadostí. Mala by tiež vykonávať pravidelné audity spracúvania žiadostí a uplatňovania pravidiel ETIAS pre preverovanie vrátane pravidelného posudzovania ich vplyvu na základné práva, najmä pokiaľ ide o ochranu súkromia a osobných údajov. Okrem toho by mala byť zodpovedná za vykonávanie viacerých podporných úloh, ako je napríklad zaistenie zasielania potrebných oznámení a poskytovanie informácií a podpory. Mala by pracovať 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

(16)  Každý členský štát by mal vytvoriť národnú jednotku ETIAS, ktorá bude zodpovedná za posudzovanie žiadostí a rozhodovanie o udelení alebo zamietnutí, zrušení alebo odvolaní cestovných povolení. Národné jednotky ETIAS by mali na účely posudzovania žiadostí spolupracovať navzájom a aj s Agentúrou Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (ďalej len „Europol“). Národným jednotkám ETIAS by sa mali poskytnúť primerané zdroje na plnenie ich úloh v rámci lehôt ustanovených v tomto nariadení. S cieľom uľahčiť proces rozhodovania a výmenu informácií medzi členskými štátmi, a znížiť náklady na preklad a čas reakcie je žiadúce, aby všetky národné jednotky ETIAS komunikovali v jednom jazyku.

(17)  Systém ETIAS by mal v záujme plnenia svojich cieľov poskytovať elektronický formulár žiadosti, v ktorom by mal žiadateľ vyplniť vyhlásenia týkajúce sa jeho totožnosti, cestovného dokladu, informácií o mieste pobytu, kontaktných údajov, stupňa vzdelania a typu povolania, postavenia rodinného príslušníka občanov Únie alebo štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí požívajú právo na voľný pohyb a nie sú držiteľmi pobytového preukazu podľa smernice 2004/38/ES alebo povolenia na pobyt podľa nariadenia (ES) č. 1030/2002, ak je žiadateľom maloletá osoba, podrobných údajov o za ňu zodpovednej osobe, a odpovede na súbor doplňujúcich otázok ▌. ▌

(18)  Systém ETIAS mal akceptovať žiadosti podané v mene cestujúcich, ktorí samotní nie sú z akéhokoľvek dôvodu schopní vytvoriť žiadosť. V takýchto prípadoch by žiadosť mala podať tretia strana splnomocnená cestujúcim –– alebo za cestujúceho právne zodpovedná, a to za predpokladu, že sa totožnosť tejto osoby uvedie vo formulári žiadosti. Cestujúci by mali mať možnosť splnomocniť sprostredkovateľské subjekty, aby vyhotovili a podali žiadosť v ich mene. Centrálna jednotka ETIAS by mala náležite konať na základe hlásení zneužívania zo strany sprostredkovateľských subjektov.

(19)  Mali by sa stanoviť parametre na zabezpečenie úplnosti žiadosti a koherentnosti predložených údajov s cieľom overiť prípustnosť žiadostí o cestovné povolenie. Takýmto overením by sa napríklad malo vylúčiť používanie cestovných dokladov, ktorých platnosť uplynie za menej ako tri mesiace, ktorých platnosť už uplynula alebo ktoré boli vydané pred viac ako 10 rokmi. Overenie by sa malo vykonať pred tým, než sa žiadateľ vyzve, aby uhradil poplatok.

(20)  Na sfinalizovanie žiadosti by sa od ▌žiadateľov ▌ mala požadovať úhrada poplatku za cestovné povolenie. Platbu by mala spravovať banka alebo finančný sprostredkovateľ. Údaje potrebné na zabezpečenie elektronickej platby by sa mali poskytnúť iba banke alebo finančnému sprostredkovateľovi, ktorí finančnú transakciu prevádzkujú, a nemali by byť súčasťou údajov uchovávaných v systéme ETIAS.

(21)  Väčšina cestovných povolení by sa mala udeliť do niekoľkých minút, i keď v určitom obmedzenom počte prípadov by toto udelenie mohlo trvať dlhšie, a to najmä vo výnimočných prípadoch. V takýchto výnimočných prípadoch môže byť nutné požiadať žiadateľa o doplňujúce informácie alebo dokumenty, spracovať tieto doplňujúce informácie alebo dokumenty a po posúdení informácií alebo dokumentov poskytnutých žiadateľom ho pozvať na pohovor. Pohovory by sa mali viesť iba za výnimočných okolností, a to ako posledná možnosť a ak pretrvávajú vážne pochybnosti, pokiaľ ide o informácie alebo dokumenty poskytnuté žiadateľom. Z dôvodu výnimočnej povahy pohovorov by na pohovory malo byť pozvaných menej ako 0,1 % žiadateľov. Počet žiadateľov pozvaných na pohovor by mala Komisia pravidelne preskúmavať.

(22)  Osobné údaje, ktoré poskytol žiadateľ, by sa mali spracovať prostredníctvom systému ETIAS iba s cieľom ▌posúdiť, či ▌by mohol vstup žiadateľa do Únie predstavovať bezpečnostné riziko, riziko z hľadiska nelegálneho prisťahovalectva alebo vysoké epidemiologické riziko v Únii.

(23)  Posúdenie takýchto rizík sa nesmie vykonať bez spracovania osobných údajov, ktoré majú byť uvedené v žiadosti o cestovné povolenie. Osobné údaje v žiadostiach by sa mali porovnať s údajmi uvedenými v zázname, súbore alebo zápise uchovávanom v niektorom informačnom systéme alebo databáze EÚ (centrálny systém ETIAS, SIS, vízový informačný systém (ďalej len „VIS“), systém vstup/výstup (ďalej len „EES“) alebo systém Eurodac), v údajoch Europolu alebo v databázach Interpolu (databáza odcudzených a stratených cestovných dokladov Interpolu (ďalej len „SLTD“) ▌alebo databáza Interpolu obsahujúca cestovné doklady súvisiace s obežníkmi (ďalej len „TDAWN“)). Osobné údaje v žiadostiach by sa tiež mali porovnať s kontrolným zoznamom systému ETIAS a špecifickými ukazovateľmi rizika. Kategórie osobných údajov, ktoré by sa mali použiť na porovnanie, by sa mali obmedziť na kategórie údajov, ktoré sa nachádzajú v informačných systémoch Únie, ktoré sú konzultované, údajoch Europolu, databázach Interpolu, v kontrolnom zozname systému ETIAS alebo v špecifických ukazovateľoch rizika.

(24)  Porovnanie by sa malo vykonávať automaticky. Vždy, keď sa pri takomto porovnávaní odhalí existencia zhody (ďalej len „pozitívna lustrácia“) medzi akýmikoľvek osobnými údajmi alebo ich kombináciou v žiadosti a špecifickými ukazovateľmi rizika alebo osobnými údajmi buď v zázname, súbore alebo zápise vo vyššie uvedených informačných systémoch alebo v kontrolnom zozname systému ETIAS, žiadosť by mala manuálne spracovať ▌národná jednotka ETIAS zodpovedného členského štátu ▌. Posúdenie, ktoré vykonala národná jednotka ETIAS, by malo viesť k rozhodnutiu o udelení alebo neudelení cestovného povolenia.

(25)  Očakáva sa, že vo veľkej väčšine žiadostí bude výsledkom automatizovaná kladná odpoveď. Žiadne zamietnutie, zrušenie alebo odvolanie cestovného povolenia by sa nemalo zakladať iba na automatizovanom spracovaní osobných údajov v žiadostiach. Žiadosti, pri ktorých sa dosiahla pozitívna lustrácia, by z tohto dôvodu mala manuálne spracovať ▌národná jednotka ETIAS.

(26)  Žiadatelia, ktorým sa zamietlo cestovné povolenie, by mali mať právo na odvolanie. Odvolanie by sa malo podávať v členskom štáte, ktorý prijal rozhodnutie o žiadosti, a v súlade s vnútroštátnym právom tohto členského štátu.

(27)  Na analýzu súboru žiadosti by sa mali použiť pravidlá ETIAS pre preverovanie, pričom by sa malo umožniť porovnanie údajov zaznamenaných v súbore žiadosti ▌a špecifických ukazovateľov rizika, ktoré zodpovedajú predtým zistenému bezpečnostnému riziku, riziku z hľadiska nelegálneho prisťahovalectva alebo vysokému epidemiologickému riziku. Kritériá použité na vymedzenie špecifických ukazovateľov rizika by sa v žiadnom prípade nemali zakladať výlučne na pohlaví alebo veku osoby. Rovnako by sa v žiadnom prípade nemali zakladať na informáciách odhaľujúcich farbu pleti, rasový, etnický alebo sociálny pôvod, genetické charakteristiky, jazyk, politické alebo iné názory, náboženské vyznanie alebo vieru či filozofické presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách, príslušnosť k národnostnej menšine, majetok, narodenie, zdravotné postihnutie alebo sexuálnu orientáciu osoby. Špecifické ukazovatele rizika by mala vymedziť, stanoviť, vopred posúdiť, uplatniť, následne vyhodnotiť, zrevidovať a zrušiť centrálna jednotka ETIAS po porade s preverovacím výborom ETIAS zloženým zo zástupcov národných jednotiek ETIAS a zapojených agentúr. S cieľom napomôcť k zabezpečeniu dodržiavania základných práv pri uplatňovaní pravidiel ETIAS pre preverovanie a špecifických ukazovateľov rizika by sa mal zriadiť poradný výbor ETIAS pre otázky základných práv. Služby sekretariátu pre jeho zasadnutia by mal zabezpečiť úradník pre základné práva Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž.

(28)  Na účely identifikácie prepojení medzi údajmi v ▌súbore žiadosti a informáciami o osobách, ktoré sú podozrivé zo spáchania teroristického trestného činu alebo iného závažného trestného činu alebo z účasti na takomto čine, alebo v prípade ktorých existujú konkrétne skutočnosti alebo opodstatnené dôvody, a to na základe celkového posúdenia osoby, domnievať sa, že spáchajú teroristický trestný čin alebo iný závažný trestný čin, by sa mal zostaviť kontrolný zoznam systému ETIAS. Kontrolný zoznam systému ETIAS by mal byť súčasťou centrálneho systému ETIAS. Údaje by mal do kontrolného zoznamu systému ETIAS vkladať Europol ▌ a to bez toho, aby tým boli dotknuté príslušné ustanovenia o medzinárodnej spolupráci v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/794(7), a členské štáty. Pred vložením údajov do kontrolného zoznamu systému ETIAS by sa malo určiť, že tieto údaje budú primerané, presné a dostatočne dôležité na to, aby sa začlenili do kontrolného zoznamu systému ETIAS, a že ich vloženie nebude mať za následok neprimerane vysoký počet žiadostí, ktoré bude potrebné spracúvať manuálne. Údaje by sa mali pravidelne preskúmavať a overovať s cieľom zabezpečiť ich neustálu presnosť.

(29)  Neustále vznikajúce nové formy bezpečnostných hrozieb, nové spôsoby nelegálneho prisťahovalectva a vysoké epidemiologické riziká si vyžadujú účinné reakcie s použitím moderných prostriedkov. Keďže tieto prostriedky často zahŕňajú spracovanie významného množstva osobných údajov, mali by sa zaviesť náležité záruky, aby sa zásahy do práva na ochranu súkromného života a práva na ochranu osobných údajov obmedzili na rozsah nevyhnutný v demokratickej spoločnosti.

(30)  Osobné údaje v systéme ETIAS by preto mali byť zabezpečené. Prístup k nim by mal byť prísne obmedzený iba pre oprávnených zamestnancov. Za žiadnych okolností ▌by sa prístup nemal používať na prijatie rozhodnutí, ktoré by sa zakladali na akejkoľvek forme diskriminácie. Uložené osobné údaje by mali byť bezpečne uchovávané v zariadeniach Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) v Únii.

(31)  Udelené cestovné povolenia by sa mali zrušiť alebo odvolať hneď, keď sa preukáže, že podmienky na ich udelenie neboli alebo už nie sú splnené. Predovšetkým v prípade, keď je do SIS vložený nový ▌zápis o odopretí vstupu a pobytu alebo zápis o tom, že cestovný doklad je nahlásený ako stratený, odcudzený, zneužitý alebo neplatný, by mal SIS informovať systém ETIAS. ETIAS by mal potom overiť, či takýto nový zápis nezodpovedá platnému cestovnému povoleniu. Ak sa zaznamená nový zápis o odopretí vstupu a pobytu, národná jednotka ETIAS zodpovedného členského štátu by mala cestovné povolenie odvolať. Ak je cestovné povolenie prepojené s cestovným dokladom, ktorý je v SIS nahlásený ako stratený, odcudzený, zneužitý alebo neplatný, alebo ktorý je v databáze SLTD nahlásený ako stratený, odcudzený alebo neplatný, národná jednotka ETIAS zodpovedného členského štátu by mala súbor žiadosti manuálne spracovať. Na základe podobného prístupu by sa mali nové údaje vložené do kontrolného zoznamu systému ETIAS porovnať so súbormi žiadostí uchovávanými v systéme ETIAS s cieľom overiť, či uvedené nové údaje nezodpovedajú platnému cestovnému povoleniu. Ak mu zodpovedajú, národná jednotka ETIAS členského štátu, ktorý tieto nové údaje vložil, alebo členského štátu prvého plánovaného pobytu v prípade, že údaje vložil Europol, by mala pozitívnu lustráciu posúdiť a v prípade potreby odvolať cestovné povolenie. Malo by tiež byť možné odvolať cestovné povolenie na žiadosť žiadateľa.

(32)  Ak členský štát vo výnimočných prípadoch považuje za potrebné umožniť štátnemu príslušníkovi tretej krajiny cestovať na svoje územie z humanitárnych dôvodov, z dôvodov národného záujmu alebo vzhľadom na medzinárodné záväzky, mal by mať možnosť udeliť cestovné povolenie platné len na obmedzenom území a na obmedzený čas.

(33)  Leteckí a námorní dopravcovia a medzinárodní dopravcovia prepravujúci skupiny autokarom po pevnine by mali byť pred vstupom na palubu povinní overiť ▌, či sú cestujúci držiteľmi platného cestovného povolenia. Dopravcovia by nemali mať prístup k samotnému súboru v systéme ETIAS. Dopravcovia by mali mať bezpečný prístup k informačnému systému ETIAS umožňujúci im doň nahliadnuť pomocou údajov z cestovného dokladu.

(34)  Technické špecifikácie pre prístup k informačnému systému ETIAS prostredníctvom brány pre dopravcov by mali v čo najväčšej miere obmedziť vplyv na osobnú dopravu a dopravcov. Na tento účel by sa mala zvážiť integrácia so systémom EES.

(35)  S cieľom obmedziť dosah povinností stanovených v tomto nariadení na medzinárodných dopravcov prepravujúcich skupiny autokarom po pevnine by mali byť k dispozícii ľahko použiteľné mobilné riešenia.

(36)  Do dvoch rokov po uvedení systému ETIAS do prevádzky by mala Komisia na účely ustanovení systému ETIAS, ktoré sa týkajú prepravy autokarom po pevnine, posúdiť vhodnosť, súlad a ucelenosť ustanovení uvedených v článku 26 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 uzatvorená medzi vládami štátov hospodárskej únie Beneluxu, Nemeckej spolkovej republiky a Francúzskej republiky o postupnom zrušení kontrol na ich spoločných hraniciach(8). Mal by sa zohľadniť najnovší vývoj prepravy autokarom po pevnine. Malo by sa zvážiť, či je potrebné zmeniť ustanovenia, ktoré sa týkajú prepravy autokarom po pevnine, uvedené v článku 26 uvedeného dohovoru alebo v tomto nariadení.

(37)  S cieľom zabezpečiť dodržiavanie revidovaných podmienok vstupu by príslušníci pohraničnej stráže mali kontrolovať, či sú cestujúci držiteľmi platného cestovného povolenia. Počas štandardného postupu hraničnej kontroly by preto príslušníci pohraničnej stráže mali elektronicky načítať údaje z cestovného dokladu. Táto operácia by mala spustiť vyhľadávanie v rôznych databázach, ako sa stanovuje v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399(9) (Kódex schengenských hraníc), vrátane vyhľadávania v systéme ETIAS, ktoré by malo poskytnúť aktuálne informácie o stave cestovného povolenia. Ak platné cestovné povolenie neexistuje, príslušník pohraničnej stráže by mal odoprieť vstup a zodpovedajúcim spôsobom dokončiť postup hraničnej kontroly. Ak platné cestovné povolenie existuje, príslušník pohraničnej stráže by mal prijať rozhodnutie o povolení alebo odopretí vstupu. Aby sa príslušníkom pohraničnej stráže pomohlo v plnení ich úloh, ▌mali by mať ▌ prístup k určitým údajom súboru v systéme ETIAS.

(38)  Ak sa národná jednotka ETIAS zodpovedného členského štátu domnieva, že niektoré prvky žiadosti o cestovné povolenie si vyžadujú ďalšie preskúmanie zo strany pohraničných orgánov, mala by mať možnosť k cestovnému povoleniu, ktoré udelí, pripojiť označenie, v ktorom odporučí osobitnú kontrolu na hraničnom priechode. Také označenie by malo byť možné pripojiť aj na žiadosť konzultovaného členského štátu. Ak sa národná jednotka ETIAS zodpovedného členského štátu domnieva, že určitá pozitívna lustrácia dosiahnutá pri spracúvaní žiadosti predstavuje nesprávnu pozitívnu lustráciu, alebo ak sa pri manuálnom spracúvaní ukáže, že na zamietnutie cestovného povolenia neboli žiadne dôvody, mala by mať možnosť k cestovnému povoleniu, ktoré udelí, pripojiť označenie na uľahčenie hraničných kontrol tým, že pohraničným orgánom poskytne informácie týkajúce sa vykonaných overení, a na obmedzenie negatívnych dôsledkov nesprávnych pozitívnych lustrácií o cestujúcich. Operačné pokyny pre pohraničné orgány na zaobchádzanie s cestovnými povoleniami by sa mali stanoviť v praktickej príručke.

(39)  Keďže platné cestovné povolenie je podmienkou pre vstup a pobyt pre určité kategórie štátnych príslušníkov tretích krajín, imigračné orgány členských štátov by mali mať možnosť nahliadať do centrálneho systému ETIAS, ak sa predtým uskutočnilo vyhľadávanie v systéme EES a týmto vyhľadávaním sa ukázalo, že systém EES neobsahuje žiadny záznam o vstupe zodpovedajúci prítomnosti štátneho príslušníka tretej krajiny na území členských štátov. Imigračné orgány členských štátov by mali mať prístup k určitým informáciám uchovávaným v centrálnom systéme ETIAS, najmä na účely návratu.

(40)  V rámci boja proti teroristickým trestným činom a iným závažným trestným činom a vzhľadom na globalizáciu zločineckých sietí je nevyhnutné, aby určené orgány zodpovedné za predchádzanie teroristickým trestným činom a iným závažným trestným činom, ich odhaľovanie alebo vyšetrovanie (ďalej len „určené orgány“) mali k dispozícii informácie potrebné na účinné plnenie svojich úloh. Už sa ukázalo, že prístup k údajom obsiahnutým v systéme VIS na takéto účely pomáha vyšetrovateľom dosiahnuť výrazný pokrok v prípadoch týkajúcich sa obchodovania s ľuďmi, terorizmu alebo obchodovania s drogami. Systém VIS neobsahuje údaje o štátnych príslušníkoch tretích krajín, ktorí sú oslobodení od vízovej povinnosti.

(41)  Prístup k informáciám obsiahnutým v systéme ETIAS je potrebný na účely predchádzania teroristickým trestným činom uvedeným v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/541(10) alebo iným závažným trestným činom uvedeným v rámcovom rozhodnutí Rady 2002/584/SVV(11), ich odhaľovania a vyšetrovania. V rámci konkrétneho vyšetrovania a s cieľom získať dôkazy a informácie týkajúce sa osoby, ktorá je podozrivá zo spáchania závažného trestného činu alebo ktorá je obeťou závažného trestného činu, môžu určené orgány potrebovať prístup k údajom generovaným systémom ETIAS. Údaje uchovávané v systéme ETIAS môžu byť potrebné aj na určenie totožnosti páchateľa teroristického trestného činu alebo iných závažných trestných činov, najmä keď je potrebné bezodkladne konať. Prístup do systému ETIAS na účely predchádzania teroristickým trestným činom alebo iným závažným trestným činom, ich odhaľovania alebo vyšetrovania predstavuje zásah do základných práv na rešpektovanie súkromného života jednotlivcov a na ochranu osobných údajov tých osôb, ktorých osobné údaje sú spracované v systéme ETIAS. Údaje v systéme ETIAS by sa preto mali uchovávať a sprístupňovať určeným orgánom členských štátov a Europolu len za prísnych podmienok stanovených v tomto nariadení. Týmto sa zabezpečí, že sa spracúvanie údajov uchovávaných v systéme ETIAS obmedzí iba na to, čo je nevyhnutne potrebné na predchádzanie teroristickým trestným činom a iným závažným trestným činom, ich odhaľovanie a vyšetrovanie v súlade s požiadavkami, ktoré sú stanovené v judikatúre Súdneho dvora, najmä vo veci Digital Rights Ireland(12).

(42)  Prístup k údajom uchovávaným v systéme ETIAS na účely predchádzania teroristickým trestným činom alebo iným závažným trestným činom, ich odhaľovania alebo vyšetrovania by sa mal predovšetkým udeliť iba na základe odôvodnenej žiadosti operačnej jednotky určeného orgánu s vysvetlením, prečo je takýto prístup potrebný. ▌V naliehavých prípadoch, keď je potrebné zabrániť bezprostrednému ohrozeniu ľudského života v súvislosti s teroristickým trestným činom alebo iným závažným trestným činom, by sa splnenie podmienok malo overiť po tom, ako sa určeným príslušným orgánom povolí prístup k takýmto údajom. Toto následné overenie by sa malo uskutočniť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do siedmich pracovných dní po spracovaní žiadosti.

(43)  Z tohto dôvodu je potrebné určiť ▌orgány členských štátov, ktoré sú oprávnené žiadať o takýto prístup na konkrétne účely predchádzania teroristickým trestným činom alebo iným závažným trestným činom, ich odhaľovania alebo vyšetrovania.

(44)  ▌Centrálny prístupový bod či body by mali konať nezávisle od určených orgánov a mali by overovať, či sú v jednotlivých konkrétnych prípadoch splnené podmienky na vyžiadanie prístupu do centrálneho systému ETIAS.

(45)  Europol je stredisko na výmenu informácií v Únii. V rámci spolupráce orgánov členských štátov zodpovedných za vyšetrovanie cezhraničnej trestnej činnosti zohráva Europol kľúčovú úlohu tým, že podporuje predchádzanie trestnej činnosti, jej analyzovanie a vyšetrovanie na úrovni Únie. Europol by preto takisto mal mať v rámci plnenia svojich úloh a v súlade s nariadením (EÚ) 2016/794 prístup do centrálneho systému ETIAS, a to v špecifických prípadoch, keď je to potrebné na to, aby podporoval a posilňoval činnosti členských štátov pri predchádzaní teroristickým trestným činom alebo iným závažným trestným činom, ich odhaľovaní alebo vyšetrovaní.

(46)  S cieľom vylúčiť systematické vyhľadávanie by malo k spracúvaniu údajov uchovávaných v centrálnom systéme ETIAS dochádzať iba v osobitných prípadoch a len ak je to nevyhnutné na účely predchádzania teroristickým trestným činom alebo iným závažným trestným činom, ich odhaľovania alebo vyšetrovania. Určené orgány a Europol by o prístup do systému ETIAS mali žiadať iba vtedy, keď majú opodstatnené dôvody domnievať sa, že takýto prístup poskytne informácie, ktoré im ▌pomôžu pri predchádzaní teroristickým trestným činom alebo iným závažným trestným činom, ich odhaľovaní alebo vyšetrovaní. ▌

(47)  Osobné údaje by sa v systéme ETIAS nemali uchovávať dlhšie, než je nevyhnutné na účely, pre ktoré sa údaje spracúvajú. V záujme fungovania systému ETIAS je potrebné uchovávať údaje týkajúce sa žiadateľov počas doby platnosti cestovného povolenia. Po uplynutí doby platnosti by sa údaje mali uchovávať len s výslovným súhlasom žiadateľa a len na účely uľahčenia novej žiadosti ETIAS. Rozhodnutie o zamietnutí, zrušení alebo odvolaní cestovného povolenia by mohlo byť ukazovateľom ▌bezpečnostného rizika, rizika z hľadiska nelegálneho prisťahovalectva alebo vysokého epidemiologického rizika, ktoré predstavuje žiadateľ. Po prijatí takéhoto rozhodnutia by sa preto ▌údaje mali uchovávať päť rokov od dátumu tohto rozhodnutia, aby sa v systéme ETIAS mohlo presne zohľadniť vyššie riziko, ktoré prípadne predstavuje dotknutý žiadateľ. Ak sa údaje, na základe ktorých sa toto rozhodnutie prijalo, vymažú skôr, súbor žiadosti by sa mal vymazať do siedmich dní. Po uplynutí tohto obdobia by sa osobné údaje mali vymazať.

(48)  Osobné údaje uchovávané v centrálnom systéme ETIAS by sa nemali sprístupniť žiadnej tretej krajine, medzinárodnej organizácii ani súkromnému subjektu. Ako výnimka z tohto pravidla by však malo byť možné preniesť takéto osobné údaje do tretej krajiny, ak sa na tento prenos vzťahujú prísne podmienky a je potrebný v individuálnych prípadoch na účely návratu. Ak neexistuje rozhodnutie o primeranosti prostredníctvom vykonávacieho aktu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679(13) alebo ak neexistujú primerané záruky, ktoré sa vzťahujú na prenosy podľa uvedeného nariadenia, malo by byť na účely návratu výnimočne možné preniesť údaje uchovávané v systéme ETIAS do tretej krajiny, ale iba ak je prenos potrebný zo závažných dôvodov verejného záujmu, ako sa uvádza v uvedenom nariadení.

(49)  Taktiež by malo byť možné preniesť osobné údaje získané členským štátom podľa tohto nariadenia do tretej krajiny v mimoriadne naliehavom prípade bezprostrednej hrozby súvisiacej s teroristickým trestným činom alebo ak existuje bezprostredné ohrozenie ľudského života v súvislosti so závažným trestným činom. Bezprostredné ohrozenie ľudského života by sa malo chápať tak, že zahŕňa nebezpečenstvo vyplývajúce zo závažného trestného činu spáchaného proti tejto osobe, ako je napríklad ťažké ublíženie na zdraví, nedovolené obchodovanie s ľudskými orgánmi a tkanivami, únos, obmedzovanie osobnej slobody a branie rukojemníka, sexuálne vykorisťovanie detí a detská pornografia a znásilnenie.

(50)  S cieľom zabezpečiť informovanosť verejnosti o systéme ETIAS, najmä štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa vzťahuje povinnosť byť držiteľom cestovného povolenia, by sa mali informácie týkajúce sa systému ETIAS, ako aj príslušné právne predpisy Únie a postup podávania žiadosti o cestovné povolenie, sprístupniť širokej verejnosti prostredníctvom verejného webového sídla a aplikácie pre mobilné zariadenia, ktorá by sa mala používať aj na podanie žiadosti v systéme ETIAS. Tieto informácie by sa mali šíriť aj prostredníctvom spoločného informačného materiálu a akýmikoľvek ďalšími vhodnými prostriedkami. Žiadatelia o cestovné povolenie by okrem toho mali dostať oznámenie e-mailom obsahujúce informácie týkajúce sa ich žiadosti. Toto oznámenie prostredníctvom e-mailu by malo obsahovať aj webové odkazy na uplatniteľné právne predpisy Únie a vnútroštátne právne predpisy.

(51)  Mali by sa stanoviť presné pravidlá, pokiaľ ide o úlohy agentúry eu-LISA týkajúce sa návrhu, vývoja a technickej správy informačného systému ETIAS. Mali by sa stanoviť aj pravidlá týkajúce sa úloh Európskej ▌agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž, úloh členských štátov a úloh Europolu vo vzťahu k systému ETIAS. Agentúra eu-LISA by mala venovať osobitnú pozornosť riziku zvyšovania nákladov a zabezpečiť dostatočné monitorovanie dodávateľov.

(52)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001(14) sa vzťahuje na činnosti agentúry eu-LISA a Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž pri vykonávaní úloh, ktoré im boli zverené týmto nariadením.

(53)  Na spracúvanie osobných údajov členskými štátmi pri uplatňovaní tohto nariadenia ▌sa vzťahuje nariadenie (EÚ) 2016/679.

(54)   Keď spracúvanie osobných údajov členskými štátmi na účely posúdenia žiadostí uskutočňujú príslušné orgány na účely predchádzania teroristickým trestným činom alebo iným závažným trestným činom, ich odhaľovania alebo vyšetrovania, uplatňuje sa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680(15).

(55)  Smernica (EÚ) 2016/680 sa vzťahuje na spracúvanie osobných údajov ▌určenými orgánmi členských štátov v súlade s týmto nariadením ▌na účely predchádzania teroristickým trestným činom alebo iným závažným trestným činom, ich odhaľovania alebo vyšetrovania.

(56)  Zákonnosť spracúvania osobných údajov členskými štátmi by mali monitorovať nezávislé dozorné orgány zriadené v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679, zatiaľ čo činnosti inštitúcií a orgánov Únie vykonávané v súvislosti so spracúvaním osobných údajov by mal monitorovať európsky dozorný úradník pre ochranu údajov zriadený v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov a dozorné orgány by mali pri monitorovaní systému ETIAS spolupracovať.

(57)  Mali by sa stanoviť prísne pravidlá pre prístup do centrálneho systému ETIAS a potrebné záruky. Je taktiež potrebné stanoviť práva jednotlivcov na prístup, opravu, obmedzenie, doplnenie, vymazanie a nápravu, pokiaľ ide o osobné údaje, a to najmä právo na súdny prostriedok nápravy a dozor nezávislých verejných orgánov nad operáciami spracúvania.

(58)  Na účely posúdenia bezpečnostného rizika, rizika z hľadiska nelegálneho prisťahovalectva alebo vysokého epidemiologického rizika, ktoré by mohol predstavovať cestujúci, by sa mala zabezpečiť interoperabilita medzi informačným systémom ETIAS a ďalšími informačnými systémami EÚ. Interoperabilita by sa mala zabezpečiť v plnom súlade s acquis Únie, pokiaľ ide o základné práva. Ak sa na úrovni Únie zriadi centralizovaný systém na identifikáciu členských štátov, ktoré majú k dispozícii informácie o odsúdeniach štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti, systém ETIAS by mal mať možnosť v ňom vyhľadávať.

(59)  Toto nariadenie by malo obsahovať jasné ustanovenia o zodpovednosti a práve na náhradu za nezákonné spracovanie osobných údajov alebo akékoľvek iné konanie nezlučiteľné s týmto nariadením. Takýmito ustanoveniami by nemalo byť dotknuté právo na náhradu od prevádzkovateľa alebo spracovateľa a ich zodpovednosť podľa nariadenia (EÚ) 2016/679, smernice (EÚ) 2016/680 a nariadenia (ES) č. 45/2001. Agentúra eu-LISA by mala niesť zodpovednosť za akúkoľvek škodu, ktorú spôsobí v jej úlohe spracovateľa údajov, ak neplnila povinnosti, ktoré jej boli výslovne uložené týmto nariadením, alebo keď konala nad rámec zákonných pokynov členského štátu, ktorý je prevádzkovateľom údajov, alebo v rozpore s nimi.

(60)  Účinné monitorovanie uplatňovania tohto nariadenia si vyžaduje pravidelné hodnotenie. Členské štáty by mali stanoviť pravidlá týkajúce sa sankcií za porušenie ▌tohto nariadenia a zabezpečiť ich uplatňovanie.

(61)  S cieľom stanoviť technické opatrenia potrebné na uplatňovanie tohto nariadenia by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o:

   vymedzenie požiadaviek služby zabezpečeného používateľského konta,
   vytvorenie vopred stanoveného zoznamu typov povolaní používaného vo formulári žiadosti,
   stanovenie obsahu a formátu ▌otázok pre žiadateľov týkajúcich sa odsúdení za trestné činy, pobytov vo vojnových zónach alebo konfliktných oblastiach a rozhodnutí o opustení územia alebo rozhodnutí o návrate,
   stanovenie obsahu a formátu ▌doplňujúcich otázok ▌pre žiadateľov, ktorí odpovedali kladne na niektorú z otázok týkajúcich sa odsúdení za trestné činy, pobytov vo vojnových zónach alebo konfliktných oblastiach a rozhodnutí opustiť územie alebo rozhodnutí o návrate, a vytvorenie vopred stanoveného zoznamu odpovedí,

   stanovenie spôsobov platby a postupu výberu poplatku za cestovné povolenie, a zmeny výšky tohto poplatku s cieľom zohľadniť akýkoľvek nárast nákladov systému ETIAS,
   stanovenie obsahu a formátu vopred stanoveného zoznamu možností pre žiadateľov, ktorí boli požiadaní, aby poskytli doplňujúce informácie alebo dokumenty,
   ďalšie vymedzenie overovacieho nástroja,
   ďalšie vymedzenie bezpečnostného rizika, rizika z hľadiska nelegálneho prisťahovalectva alebo vysokého epidemiologického rizika, ktoré sa má použiť na stanovenie špecifických ukazovateľov rizika,
   vymedzenie typu dodatočných informácií súvisiacich s označeniami, ktoré sa môžu doplniť do súboru žiadosti v systéme ETIAS, ako aj ich formátov, jazyka a dôvodov pre doplnenie takých označení,
   zavedenie primeraných záruk stanovením pravidiel a postupov na zabránenie vzniku konfliktov so zápismi v iných informačných systémoch, ako aj vymedzenie podmienok, kritérií a trvania označovania,
   ďalšie vymedzenie nástroja, ktorý majú používať žiadatelia na udelenie a odvolanie svojho súhlasu,
   predĺženie prechodného obdobia, ▌počas ktorého sa nevyžadujú cestovné povolenia, a tolerančného obdobia, počas ktorého sa cestovné povolenia vyžadujú, ale počas ktorého príslušníci pohraničnej stráže za určitých podmienok výnimočne povolia vstup štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí majú mať cestovné povolenie, ale nie sú jeho držiteľmi,

   vymedzenie finančnej podpory pre členské štáty, ktorá sa vzťahuje na náklady, ktoré vynaložia na prispôsobenie a automatizáciu hraničných kontrol v súvislosti s realizáciou systému ETIAS.

(62)  Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva(16). Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov, a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(63)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci na prijatie podrobných pravidiel týkajúcich sa:

   formulára, ktorým sa umožní nahlasovať zneužívanie zo strany sprostredkovateľských subjektov, ktoré žiadatelia splnomocnili na podanie žiadostí v ich mene,
   podmienok prevádzky verejného webového sídla a aplikácie pre mobilné zariadenia, ako aj podrobných pravidiel ochrany a bezpečnosti údajov uplatniteľných na verejné webové sídlo a aplikáciu pre mobilné zariadenia,▌
   požiadaviek na formát osobných údajov, ktoré sa majú vložiť do formulára žiadosti, ako aj parametrov a verifikačných opatrení na zaistenie úplnosti žiadosti a koherentnosti uvedených údajov,
   požiadaviek, testovania a prevádzky prostriedkov pre audio a videokomunikáciu používaných pri pohovoroch so žiadateľmi, ako aj podrobných pravidiel ochrany a bezpečnosti údajov a zachovávania dôvernosti uplatniteľných na takúto komunikáciu,
   bezpečnostných rizík, rizík z hľadiska nelegálneho prisťahovalectva a vysokých epidemiologických rizík, na ktorých sa majú zakladať špecifické ukazovatele rizika,
   technických špecifikácií kontrolného zoznamu systému ETIAS a nástroja, ktorý sa má používať na posúdenie potenciálneho vplyvu vkladania údajov do kontrolného zoznamu systému ETIAS na podiel žiadostí, ktoré sa spracúvajú manuálne,
   formulára na zamietnutie, zrušenie alebo odvolanie cestovného povolenia,
   podmienok pre zabezpečenie bezpečného prístupu k informačnému systému ETIAS pre dopravcov, ako aj pravidiel ochrany a bezpečnosti údajov uplatniteľných na tento prístup,
   autentifikačného systému ▌na prístup do informačného systému ETIAS pre náležite oprávnených zamestnancov dopravcov,
   núdzových postupov, ktoré sa majú dodržiavať v prípade, že pre dopravcov nie je z technických príčin možné vyhľadávať v informačnom systéme ETIAS,
   vzorových plánov pre nepredvídané udalosti v prípade, že pre pohraničné orgány nie je z technických príčin možné nahliadať do centrálneho systému ETIAS, alebo v prípade poruchy systému ETIAS,
   vzorového bezpečnostného plánu a vzorového plánu kontinuity prevádzky a obnovy systému po havárii v súvislosti s bezpečnosťou spracúvania osobných údajov,
   prístupu k údajom v informačnom systéme ETIAS,
   zmien, vymazania a predčasného vymazania údajov,
   uchovávania logov a prístupu k nim,
   požiadaviek týkajúcich sa vykonávania;
   špecifikácií pre technické riešenia na prepojenie centrálnych prístupových bodov s centrálnym systémom ETIAS,
   mechanizmu, postupov a výkladu súladu s požiadavkami na kvalitu údajov v súvislosti s údajmi obsiahnutými v centrálnom systéme ETIAS,
   spoločných informačných materiálov na informovanie cestujúcich o požiadavke, že musia mať platné cestovné povolenie,
   prevádzky centrálneho registra obsahujúceho údaje výhradne na účely vypracúvania správ a štatistík, ako aj pravidiel ochrany a bezpečnosti údajov uplatniteľných na uvedený register, a
   špecifikácií technického riešenia na účely uľahčenia zberu štatistických údajov potrebných na vypracúvanie správ o účinnosti prístupu k údajom uchovávaným v centrálnom systéme ETIAS na účely presadzovania práva.

(64)  Keďže ciele tohto nariadenia, a to zriadenie Európskeho systému pre cestovné informácie a povolenia a vytvorenie spoločných povinností, podmienok a postupov na používanie údajov v ňom uchovávaných nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov rozsahu a dôsledkov činnosti ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(65)  Prevádzkové náklady a náklady na údržbu ▌ informačného systému ETIAS ▌, centrálnej jednotky ETIAS a národných jednotiek ETIAS by mali byť v plnej miere pokryté z príjmov získaných z poplatkov za cestovné povolenia. Výška poplatku by sa preto mala podľa potreby upravovať s ohľadom na vynaložené náklady.

(66)  Príjmy získané z uhradenia poplatkov za cestovné povolenia by sa mali vyčleniť na pokrytie opakovaných prevádzkových nákladov a nákladov na údržbu informačného systému ETIAS, centrálnej jednotky ETIAS a národných jednotiek ETIAS. Vzhľadom na osobitný charakter systému je vhodné považovať tieto príjmy za vnútorné pripísané príjmy. Všetky príjmy, ktoré zvýšia po úhrade týchto nákladov, by sa mali pripísať do rozpočtu Únie.

(67)  Týmto nariadením nie je dotknuté uplatňovanie smernice 2004/38/ES.

(68)  Týmto nariadením sa rešpektujú základné práva a dodržiavajú zásady uznané v Charte základných práv Európskej únie.

(69)  V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o EÚ a ZFEÚ, sa Dánsko nezúčastňuje na prijatí tohto nariadenia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu. Vzhľadom na to, že toto nariadenie je založené na schengenskom acquis, sa Dánsko v súlade s článkom 4 uvedeného protokolu rozhodne do šiestich mesiacov po rozhodnutí Rady o tomto nariadení, či ho bude transponovať do svojho vnútroštátneho práva.

(70)  Toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis, na ktorom sa Spojené kráľovstvo nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2000/365/ES(17); Spojené kráľovstvo sa preto nezúčastňuje na prijatí tohto nariadenia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(71)  Toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis, na ktorom sa Írsko nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2002/192/ES(18); Írsko sa preto nezúčastňuje na prijatí tohto nariadenia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(72)  Pokiaľ ide o Island a Nórsko, toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Dohody uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení Islandskej republiky a Nórskeho kráľovstva pri vykonávaní, uplatňovaní a rozvoji schengenského acquis(19), ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bode A rozhodnutia Rady 1999/437/ES(20).

(73)  Pokiaľ ide o Švajčiarsko, toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis(21), ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bode A rozhodnutia 1999/437/ES v spojení s článkom 3 rozhodnutia Rady 2008/146/ES(22) a článkom 3 rozhodnutia Rady 2008/149/SVV(23).

(74)  Pokiaľ ide o Lichtenštajnsko, toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Protokolu medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis(24), ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bode A rozhodnutia 1999/437/ES v spojení s článkom 3 rozhodnutia Rady 2011/350/EÚ(25) a článkom 3 rozhodnutia Rady 2011/349/EÚ(26).

( ▌75) S cieľom stanoviť podmienky týkajúce sa finančného príspevku tretích krajín pridružených k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis by sa mali medzi Úniou a týmito krajinami uzavrieť ďalšie dojednania podľa príslušných ustanovení ich dohôd o pridružení. Takéto dojednania by mali byť medzinárodnými dohodami v zmysle článku 218 ZFEÚ.

(76)  S cieľom začleniť toto nariadenie do existujúceho právneho rámca a zohľadniť potrebné prevádzkové zmeny týkajúce sa agentúry eu-LISA a Európskej ▌agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž by sa mali ▌zmeniť nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1077/2011(27), (EÚ) č. 515/2014(28), (EÚ) 2016/399, ▌ (EÚ) 2016/1624(29) a (EÚ) 2017/2226(30).

(77)  S európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov sa konzultovalo v súlade s článkom 28 ods. 2 nariadenia (ES) č. 45/2001 a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov vydal 6. marca 2017 stanovisko(31),

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

Všeobecné ustanovenia

Článok 1

Predmet úpravy

1.  Týmto nariadením sa zriaďuje „Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia“ (ďalej len „ETIAS“) pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú oslobodení od povinnosti mať pri prekračovaní vonkajších hraníc víza („vízová povinnosť“), ktorý umožní posúdiť, či by prítomnosť týchto štátnych príslušníkov tretích krajín na území členských štátov nepredstavovala bezpečnostné riziko, riziko z hľadiska nelegálneho prisťahovalectva alebo vysoké epidemiologické riziko. Na tento účel sa zavádza cestovné povolenie, ako aj podmienky a postupy jeho udelenia alebo zamietnutia.

2.  Týmto nariadením sa stanovujú podmienky, za ktorých môžu určené orgány členských štátov a Europol nahliadať do údajov uchovávaných v centrálnom systéme ETIAS na účely predchádzania teroristickým trestným činom alebo iným závažným trestným činom, ktoré patria do ich právomoci, ich odhaľovania a vyšetrovania.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.  Toto nariadenie sa vzťahuje na tieto kategórie štátnych príslušníkov tretích krajín ▌:

a)  štátni príslušníci tretích krajín uvedených v prílohe II k nariadeniu Rady (ES) č. 539/2001(32), ktorí sú oslobodení od vízovej povinnosti ▌v prípade plánovaného pobytu na území členských štátov v trvaní najviac 90 dní počas akéhokoľvek 180-dňového obdobia;

b)  ▌osoby ▌oslobodené od vízovej povinnosti podľa článku 4 ods. 2 ▌nariadenia (ES) č. 539/2001 v prípade plánovaného pobytu na území členských štátov v trvaní najviac 90 dní počas akéhokoľvek 180-dňového obdobia;

c)  štátni príslušníci tretích krajín, ktorí sú oslobodení od vízovej povinnosti a ktorí spĺňajú tieto podmienky:

i)  sú rodinnými príslušníkmi občana Únie, na ktorých sa vzťahuje smernica 2004/38/ES, alebo štátneho príslušníka tretej krajiny požívajúceho právo na voľný pohyb rovnocenné s právom občanov Únie na základe dohody medzi Úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a treťou krajinou na strane druhej, a

ii)  nie sú držiteľmi pobytového preukazu podľa smernice 2004/38/ES alebo povolenia na pobyt podľa nariadenia (ES) č. 1030/2002.

2.  Toto nariadenie sa nevzťahuje na:

a)  utečencov alebo osoby bez štátnej príslušnosti ani iné osoby, ktoré nemajú štátnu príslušnosť žiadnej krajiny, ktorí majú bydlisko v niektorom členskom štáte a sú držiteľmi cestovného dokladu vydaného týmto členským štátom;

b)  štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú rodinnými príslušníkmi občana Únie, na ktorých sa vzťahuje smernica 2004/38/ES a ktorí sú držiteľmi pobytového preukazu podľa uvedenej smernice;

c)  štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú rodinnými príslušníkmi štátneho príslušníka tretej krajiny požívajúceho právo na voľný pohyb rovnocenné s právom občanov Únie na základe dohody medzi Úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a treťou krajinou na strane druhej a ktorí sú držiteľmi pobytového preukazu podľa smernice 2004/38/ES alebo povolenia na pobyt podľa nariadenia (ES) č. 1030/2002;

d)  držiteľov povolenia na pobyt podľa článku 2 bodu 16 nariadenia (EÚ) 2016/399 ▌;

e)  držiteľov jednotných víz;

f)  držiteľov národných dlhodobých víz;

g)  štátnych príslušníkov Andorry, Monaka a San Marína a držiteľov pasu vydaného Vatikánskym mestským štátom alebo Svätou stolicou;

h)  ▌štátnych príslušníkov tretích krajín ▌, ktorí sú držiteľmi povolenia na malý pohraničný styk vydaného členskými štátmi podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1931/2006(33), ak uplatňujú svoje právo v rámci režimu malého pohraničného styku;

i)  osoby alebo kategórie osôb uvedené v článku 4 ods. 1 ▌písm. a) až f) nariadenia (ES) č. 539/2001;

j)  štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú držiteľmi diplomatických alebo služobných pasov a ktorí boli oslobodení od vízovej povinnosti na základe medzinárodnej dohody uzavretej medzi Úniou a treťou krajinou;

k)  osoby, ktoré podliehajú vízovej povinnosti podľa článku 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 539/2001;

l)  štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí si uplatňujú svoje právo na mobilitu v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/66/EÚ(34) alebo so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/801(35).

Článok 3

Vymedzenie pojmov

1.  Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.  „vonkajšie hranice“ sú vonkajšie hranice v zmysle vymedzenia v článku 2 bode 2 nariadenia (EÚ) 2016/399;

2.  „presadzovanie práva“ je predchádzanie teroristickým trestným činom alebo iným závažným trestným činom, ich odhaľovanie alebo vyšetrovanie;

3.  „osobitná kontrola“ je osobitná kontrola v zmysle vymedzenia v článku 2 bode 13 nariadenia (EÚ) 2016/399;

4.  „pohraničný orgán“ je príslušník pohraničnej stráže, ktorý je podľa vnútroštátneho práva poverený vykonávať hraničné kontroly v zmysle vymedzenia v článku 2 ▌ bode 11 nariadenia (EÚ) 2016/399;

5.  „cestovné povolenie“ je rozhodnutie udelené v súlade s týmto nariadením ▌, ktoré je potrebné na to, aby štátni príslušníci tretích krajín uvedení v článku 2 ods. 1 tohto nariadenia splnili podmienku vstupu stanovenú v článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2016/399, a v ktorom sa uvádza, že:

a)  neboli zistené žiadne konkrétne skutočnosti ani opodstatnené dôvody založené na konkrétnych skutočnostiach, na základe ktorých by bolo možné domnievať sa, že prítomnosť danej osoby na území členských štátov predstavuje alebo bude predstavovať bezpečnostné riziko, riziko z hľadiska nelegálneho prisťahovalectva alebo vysoké epidemiologické riziko,

b)  neboli zistené žiadne konkrétne skutočnosti ani opodstatnené dôvody založené na konkrétnych skutočnostiach, na základe ktorých by bolo možné domnievať sa, že prítomnosť danej osoby na území členských štátov predstavuje alebo bude predstavovať bezpečnostné riziko, riziko z hľadiska nelegálneho prisťahovalectva alebo vysoké epidemiologické riziko, i keď pretrvávajú pochybnosti týkajúce sa existencie dostatočných dôvodov na zamietnutie cestovného povolenia v súlade s článkom 36 ods. 2,

c)  bola v súlade s článkom 44 obmedzená územná platnosť, ak boli zistené konkrétne skutočnosti, na základe ktorých je možné sa domnievať, že prítomnosť danej osoby na území členských štátov predstavuje alebo bude predstavovať bezpečnostné riziko, riziko z hľadiska nelegálneho prisťahovalectva alebo vysoké epidemiologické riziko, alebo

d)  ak boli zistené konkrétne skutočnosti, na základe ktorých je možné domnievať sa, že prítomnosť danej osoby na území členských štátov predstavuje alebo bude predstavovať bezpečnostné riziko, že cestujúci je predmetom zápisu v SIS o osobách na účely diskrétnych kontrol alebo špecifických kontrol, alebo zápisu v SIS o osobách hľadaných na účely zatknutia a následného odovzdania na základe európskeho zatýkacieho rozkazu alebo hľadaných na účely zatknutia a následného vydania, a to na podporu cieľov SIS uvedených v článku 4 písm. e);

6.  „bezpečnostné riziko“ je riziko ohrozenia verejného poriadku, vnútornej bezpečnosti alebo medzinárodných vzťahov ktoréhokoľvek z členských štátov;

7.  „riziko z hľadiska nelegálneho prisťahovalectva“ je riziko, že štátny príslušník tretej krajiny nespĺňa podmienky vstupu a pobytu stanovené v článku 6 nariadenia (EÚ) 2016/399;

8.  „vysoké epidemiologické riziko“ je každá choroba, ktorá podľa vymedzenia v medzinárodných zdravotných predpisoch Svetovej zdravotníckej organizácie alebo Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) môže prepuknúť do epidémie, a ďalšie infekčné choroby alebo nákazlivé parazitické choroby, ak sú zahrnuté do pôsobnosti ochranných predpisov, ktoré sa vzťahujú na štátnych príslušníkov členských štátov;

9.  „žiadateľ“ je každý štátny príslušník tretej krajiny uvedený v článku 2, ktorý podal žiadosť o cestovné povolenie;

10.  „cestovný doklad“ je cestovný pas alebo iný rovnocenný doklad, ktorý držiteľa oprávňuje na prekročenie vonkajších hraníc a do ktorého je možné pripojiť vízum;

11.  „krátkodobý pobyt“ je pobyt na území členských štátov v zmysle článku 6 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/399;

12.  „osoba, ktorá prekročila povolenú dĺžku pobytu“ je štátny príslušník tretej krajiny, ktorý nespĺňa alebo prestal spĺňať podmienky týkajúce sa dĺžky krátkodobého pobytu na území členských štátov;

13.  „aplikácia pre mobilné zariadenia“ je softvérová aplikácia určená na to, aby fungovala na mobilných zariadeniach, ako sú smartfóny a tablety;

14.  „pozitívna lustrácia“ je existencia zhody dosiahnutej porovnaním osobných údajov uvedených v súbore žiadosti v centrálnom systéme ETIAS so špecifickými ukazovateľmi rizika uvedenými v článku 33 alebo s osobnými údajmi uvedenými v zázname, súbore alebo zápise vedenom v centrálnom systéme ETIAS, inom informačnom systéme EÚ alebo databáze uvedenej v článku 20 ods. 2 (ďalej len „informačné systémy EÚ“), v údajoch Europolu alebo databáze Interpolu, v ktorých centrálny systém ETIAS ▌vyhľadáva;

15.  „teroristický trestný čin“ je trestný čin, ktorý zodpovedá alebo je rovnocenný jednému z trestných činov uvedených v smernici (EÚ) 2017/541;

16.  „závažný trestný čin“ je čin, ktorý zodpovedá alebo je rovnocenný jednému z trestných činov uvedených v článku 2 ods. 2 rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV, ak sa v rámci vnútroštátneho práva trestá trestom odňatia slobody s hornou hranicou sadzby v dĺžke najmenej troch rokov alebo ochranným opatrením spojeným s obmedzením osobnej slobody v dĺžke najmenej troch rokov;

17.  „údaje Europolu“ sú osobné údaje spracúvané Europolom na účely uvedené v článku 18 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) 2016/794;

18.  „elektronicky podpísané“ je potvrdenie dohody označením náležitej kolónky vo formulári žiadosti alebo v žiadosti o súhlas;

19.  „maloletá osoba“ je štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti, ktorá je mladšia ako 18 rokov;

20.  „konzulát“ je diplomatická misia alebo konzulárny úrad členského štátu, ako sa vymedzuje vo Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch z 24. apríla 1963;

21.  „určený orgán“ je orgán, ktorý určil členský štát podľa článku 50 za orgán zodpovedný za predchádzanie teroristickým trestným činom alebo iným závažným trestným činom, ich odhaľovanie alebo vyšetrovanie;

22.  „imigračný orgán“ je príslušný orgán, ktorý je v súlade s vnútroštátnym právom zodpovedný za jednu či viaceré tieto úlohy:

a)  kontrolu – na území členských štátov – splnenia podmienok na vstup na územie členských štátov alebo na pobyt na tomto území;

b)  preskúmanie podmienok a prijatie rozhodnutí týkajúcich sa pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na území členských štátov, pokiaľ nie je tento orgán „rozhodujúcim orgánom“ v zmysle článku 2 písm. f) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ(36), a v relevantných prípadoch aj za poskytovanie poradenstva v súlade s nariadením Rady (ES) č. 377/2004(37);

c)  návrat štátnych príslušníkov tretích krajín do tretej krajiny pôvodu alebo tranzitu.

2.  Pojmy vymedzené v článku 2 nariadenia (ES) č. 45/2001 majú v tomto nariadení rovnaký význam, ak osobné údaje spracúva Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž a agentúra eu-LISA.

3.  Pojmy vymedzené v článku 4 nariadenia (EÚ) 2016/679 majú v tomto nariadení rovnaký význam, ak osobné údaje spracúvajú orgány členských štátov na účely stanovené v článku 4 písm. a) až e) tohto nariadenia.

4.  Pojmy vymedzené v článku 3 smernice (EÚ) 2016/680 majú v tomto nariadení rovnaký význam, ak osobné údaje spracúvajú orgány členských štátov na účely stanovené v článku 4 písm. f) tohto nariadenia.

Článok 4

Ciele systému ETIAS

Systém ETIAS prostredníctvom podpory príslušných orgánov členských štátov:

a)  prispieva k zaisteniu vysokej úrovne bezpečnosti prostredníctvom dôkladného posúdenia bezpečnostných rizík, ktoré predstavujú žiadatelia, pred ich príchodom na hraničné priechody na vonkajších hraniciach s cieľom určiť, či existujú konkrétne skutočnosti alebo na nich založené opodstatnené dôvody, na základe ktorých by bolo možné dospieť k záveru, že prítomnosť danej osoby na území členských štátov predstavuje bezpečnostné riziko;

b)  prispieva k predchádzaniu nelegálnemu prisťahovalectvu tým, že zabezpečuje posúdenie rizík z hľadiska nelegálneho prisťahovalectva, ktoré existujú v súvislosti so žiadateľmi, pred príchodom týchto žiadateľov na hraničné priechody na vonkajších hraniciach;

c)  prispieva k ochrane verejného zdravia posúdením toho, či žiadateľ predstavuje vysoké epidemiologické riziko v zmysle článku 3 ods. 1 bodu 8, pred jeho príchodom na hraničný priechod na vonkajších hraniciach;

d)  posilňuje účinnosť hraničných kontrol;

e)  podporuje ciele SIS týkajúce sa zápisov o štátnych príslušníkoch tretích krajín, ktorým bol odopretý vstup a pobyt, zápisov o osobách hľadaných na účely zatknutia s cieľom odovzdania alebo vydania, zápisov o nezvestných osobách, zápisov o osobách hľadaných na účely zaistenia ich účasti na súdnom konaní a zápisov o osobách na účely diskrétnych kontrol alebo špecifických kontrol;

f)  prispieva k predchádzaniu teroristickým trestným činom alebo iným závažným trestným činom, ich odhaľovaniu a vyšetrovaniu.

Článok 5

Celková štruktúra systému ETIAS

Systém ETIAS pozostáva z:

a)  informačného systému ETIAS uvedeného v článku 6;

b)  centrálnej jednotky ETIAS uvedenej v článku 7;

c)  národných jednotiek ETIAS uvedených v článku 8.

Článok 6

Zriadenie informačného systému ETIAS a jeho technická architektúra

1.  Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (ďalej len „eu-LISA“) vyvinie informačný systém ETIAS a zabezpečí jeho technickú správu.

2.  Informačný systém ETIAS pozostáva z:

a)  centrálneho systému ETIAS vrátane kontrolného zoznamu systému ETIAS uvedeného v článku 34;

b)  jednotného národného rozhrania (National Uniform Interface - NUI) v každom členskom štáte, ktoré je založené na spoločných technických špecifikáciách a ktoré je rovnaké pre všetky členské štáty, pričom umožňuje bezpečné pripojenie centrálneho systému ETIAS k národným pohraničným infraštruktúram a centrálnym prístupovým bodom v členských štátoch uvedeným v článku 50 ods. 2;

c)  ▌komunikačnej infraštruktúry medzi centrálnym systémom ETIAS a jednotnými národnými rozhraniami, ktorá je zabezpečená a zašifrovaná;

d)  zabezpečenej komunikačnej infraštruktúry medzi centrálnym systémom ETIAS a informačnými systémami podľa článku 11;

e)  verejného webového sídla a aplikácie pre mobilné zariadenia;

f)  e-mailovej služby;

g)  služby zabezpečeného používateľského konta, prostredníctvom ktorej môžu žiadatelia poskytnúť akékoľvek požadované doplňujúce informácie alebo dokumenty;

h)  overovacieho nástroja pre žiadateľov;

i)  nástroja, prostredníctvom ktorého môžu žiadatelia udeliť alebo stiahnuť svoj súhlas s dodatočným obdobím uchovávania ich súboru žiadosti;

j)  nástroja, prostredníctvom ktorého môžu Europol a členské štáty posúdiť potenciálny vplyv vloženia nových údajov do kontrolného zoznamu systému ETIAS na podiel manuálne spracovaných žiadostí;

k)  brány pre dopravcov;

l)  zabezpečenej webovej služby, ktorá umožňuje centrálnemu systému ETIAS komunikovať s verejným webovým sídlom, aplikáciou pre mobilné zariadenia, e-mailovou službou, službou zabezpečeného používateľského konta, bránou pre dopravcov, overovacím nástrojom pre žiadateľov, nástrojom žiadateľov na udeľovanie súhlasu, sprostredkovateľom platieb a databázami Interpolu;

m)  softvéru, ktorý centrálnej jednotke ETIAS a národným jednotkám ETIAS umožňuje spracúvať žiadosti a riadiť konzultácie s inými národnými jednotkami ETIAS podľa článku 28 a s Europolom podľa článku 29;

n)  centrálneho registra údajov na účely podávania správ a štatistické účely.

3.  Centrálny systém ETIAS, jednotné národné rozhrania, webová služba, brána pre dopravcov a komunikačná infraštruktúra systému ETIAS v čo najväčšej technicky možnej miere spoločne využívajú a opätovne používajú hardvérové a softvérové komponenty centrálneho systému EES, jednotných národných rozhraní systému EES, webovej služby systému EES ▌a komunikačnej infraštruktúry systému EES uvedené v nariadení (EÚ) 2017/2226.

4.  Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 89 s cieľom vymedziť požiadavky týkajúce sa služby zabezpečeného používateľského konta uvedenej v odseku 2 písm. g) tohto článku.

Článok 7

Centrálna jednotka ETIAS

1.  Týmto sa v rámci Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž zriaďuje centrálna jednotka ETIAS.

2.  Centrálna jednotky ETIAS pracuje 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Má tieto povinnosti:

a)  v prípade, že sa v rámci automatizovaného procesu spracúvania žiadostí dosiahla pozitívna lustrácia, v súlade s článkom 22 overovať, či osobné údaje žiadateľa zodpovedajú osobným údajom osoby, na základe ktorých sa dosiahla daná pozitívna lustrácia v centrálnom systéme ETIAS vrátane kontrolného zoznamu systému ETIAS uvedeného v článku 34, v ktoromkoľvek z informačných systémov EÚ, ktoré sú konzultované, údajoch Europolu, v ktorejkoľvek z databáz Interpolu uvedených v článku 12 alebo špecifických ukazovateľoch rizika podľa článku 33, a ak sa zhoda potvrdí alebo ak pretrvávajú pochybnosti, začať manuálne spracovanie žiadosti podľa článku 26;

b)  zaisťovať aktuálnosť údajov, ktoré vkladá do súborov žiadostí, v súlade s príslušnými ustanoveniami článkov 55 a 64;

c)  vymedzovať, stanovovať, vopred posudzovať, uplatňovať, následne vyhodnocovať, revidovať a rušiť špecifické ukazovatele rizika uvedené v článku 33 po konzultácii s preverovacím výborom ETIAS;

d)  zabezpečovať zaznamenávanie overovania vykonaného v súlade s článkom 22 a jeho výsledkov v súboroch žiadostí;

e)  vykonávať pravidelné audity spracúvania žiadostí a vykonávania článku 33 vrátane pravidelného posudzovania ich vplyvu na základné práva, najmä pokiaľ ide o ochranu súkromia a osobných údajov;

f)  uvádzať v prípade potreby členský štát zodpovedný za manuálne spracúvanie žiadostí, ako sa uvádza v článku 25 ods. 2;

g)  v prípade technických problémov alebo nepredvídateľných okolností uľahčovať, ak je to potrebné, konzultácie medzi členskými štátmi podľa článku 28 a medzi zodpovedným členským štátom a Europolom podľa článku 29;

h)  informovať dopravcov v prípade poruchy informačného systému ETIAS, ako sa uvádza v článku 46 ods. 1;

i)  informovať národné jednotky ETIAS členských štátov o poruche informačného systému ETIAS, ako sa uvádza v článku 48 ods. 1;

j)  spracúvať žiadosti Europolu o nahliadnutie do údajov v centrálnom systéme ETIAS, ako sa uvádza v článku 53;

k)  poskytovať širokej verejnosti všetky relevantné informácie týkajúce sa žiadosti o cestovné povolenie, ako sa uvádza v článku 71;

l)  spolupracovať s Komisiou, pokiaľ ide o informačnú kampaň uvedenú v článku 72;

m)  poskytovať písomnú podporu cestujúcim, ktorí mali s vypĺňaním formulára žiadosti ťažkosti a požiadali o pomoc prostredníctvom štandardného kontaktného formulára; viesť online zoznam častých otázok a odpovedí;

n)  zabezpečovať nadväzujúce opatrenia a pravidelne nahlasovať Komisii nahlásené zneužívanie zo strany sprostredkovateľských subjektov podľa článku 15 ods. 5.

3.  Centrálna jednotka ETIAS zverejňuje výročnú správu o činnosti. Správa obsahuje:

a)  štatistiku o:

i)  počte cestovných povolení udelených automaticky centrálnym systémom ETIAS;

ii)  počte žiadostí overených centrálnou jednotkou ETIAS;

iii)  počte žiadostí manuálne spracovaných v každom členskom štáte;

iv)  počte žiadostí, ktoré boli zamietnuté treťou krajinou, a o dôvodoch zamietnutia;

v)  miere, do akej sa dodržali lehoty uvedené v článku 22 ods. 6 a článkoch 27, 30 a 32;

b)  všeobecné informácie o fungovaní centrálnej jednotky ETIAS, o jej činnostiach stanovených v tomto článku, ako aj informácie o súčasných trendov a výzvach, ktoré ovplyvňujú vykonávanie jej úloh.

Výročná správa o činnosti sa predkladá Európskemu parlamentu, Rade a Komisii do 31. marca nasledujúceho roka.

Článok 8

Národné jednotky ETIAS

1.  Každý členský štát určí príslušný orgán, ktorý bude národnou jednotkou ETIAS.

2.  Úlohou národných jednotiek ETIAS je:

a)  skúmať žiadosti o cestovné povolenie a rozhodovať o nich, ak v rámci automatizovaného procesu spracúvania žiadostí došlo k pozitívnej lustrácii a centrálna jednotka ETIAS začala žiadosť manuálne spracúvať;

b)  zabezpečovať zaznamenávanie úloh vykonaných podľa písmena a) a ich výsledkov v súboroch žiadostí;

c)  zaisťovať aktuálnosť údajov, ktoré vkladajú do súborov žiadostí, v súlade s príslušnými ustanoveniami článkov 55 a 64;

d)  rozhodovať o udelení cestovných povolení s obmedzenou územnou platnosťou podľa článku 44;

e)  zabezpečovať koordináciu s inými národnými jednotkami ETIAS a Europolom, pokiaľ ide o žiadosti o konzultáciu podľa článkov 28 a 29;

f)  poskytovať žiadateľom informácie o postupe, ktorý sa má dodržiavať v prípade odvolania podľa článku 37 ods. 3;

g)  zrušiť a odvolať cestovné povolenie podľa článkov 40 a 41.

3.  Členské štáty poskytnú národným jednotkám ETIAS dostatočné zdroje na plnenie ich úloh v rámci lehôt stanovených v tomto nariadení.

Článok 9

Preverovací výbor systému ETIAS

1.  Týmto sa v rámci Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž zriaďuje preverovací výbor ETIAS, ktorý má poradnú funkciu. Pozostáva z jedného zástupcu každej národnej jednotky ETIAS, Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž a Europolu.

2.  Konzultácie s preverovacím výborom ETIAS vedie(-ú) ▌:

a)  centrálna jednotka ETIAS, pričom tieto konzultácie sa týkajú vymedzenia, stanovenia, posudzovania vopred, uplatňovania, následného hodnotenia, revízie a zrušenia špecifických ukazovateľov rizika podľa článku 33;

b)  členské štáty, pričom tieto konzultácie sa týkajú implementácie kontrolného zoznamu systému ETIAS podľa článku 34;

c)  Europol, pričom tieto konzultácie sa týkajú implementácie kontrolného zoznamu systému ETIAS podľa článku 34.

3.  Preverovací výbor systému ETIAS vydáva stanoviská, usmernenia, odporúčania a najlepšie postupy na účely uvedené v odseku 2. Preverovací výbor systému ETIAS pri vydávaní odporúčaní zohľadňuje odporúčania, ktoré vydal poradný výbor ETIAS pre otázky základných práv.

4.  Preverovací výbor ETIAS sa schádza, keď je to potrebné, a to aspoň dvakrát ročne. Náklady a služby spojené s jeho zasadnutiami hradí a poskytuje Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž.

5.  Preverovací výbor ETIAS sa v špecifických otázkach týkajúcich sa základných práv môže radiť s poradným výborom ETIAS pre otázky základných práv, najmä pokiaľ ide o súkromie, ochranu osobných údajov a nediskrimináciu.

6.  Preverovací výbor ETIAS prijme na svojej prvej schôdzi rokovací poriadok, a to jednoduchou väčšinou svojich členov.

Článok 10

Poradný výbor ETIAS pre otázky základných práv

1.  Týmto sa zriaďuje nezávislý poradný výbor ETIAS pre otázky základných práv, ktorý má poradné a hodnotiace funkcie. Bez toho, aby boli dotknuté ich príslušné právomoci a nezávislosť, tvorí tento výbor úradník pre základné práva Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž, zástupca konzultačného fóra pre základné práva Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž, zástupca európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov, zástupca Európskeho výboru pre ochranu údajov zriadeného nariadením (EÚ) 2016/679 a zástupca Agentúry Európskej únie pre základné práva.

2.  Poradný výbor ETIAS pre otázky základných práv uskutočňuje pravidelné hodnotenia a predkladá preverovaciemu výboru ETIAS odporúčania týkajúce sa dosahu spracúvania žiadostí a vykonávania článku 33 na základné práva, najmä pokiaľ ide o súkromie, ochranu osobných údajov a nediskrimináciu.

Poradný výbor ETIAS pre otázky základných práv tiež podporuje preverovací výbor ETIAS pri plnení jeho úloh, keď sa s ním preverovací výbor ETIAS radí o špecifických otázkach súvisiacich so základnými právami, najmä pokiaľ ide o súkromie, ochranu osobných údajov a nediskrimináciu.

Poradný výbor ETIAS pre otázky základných práv má prístup k auditom uvedeným v článku 7 ods. 2 písm. e).

3.  Poradný výbor ETIAS pre otázky základných práv sa schádza, keď je to potrebné, a to aspoň dvakrát ročne. Náklady a služby spojené s jeho schôdzami hradí a poskytuje Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž. Jeho schôdze sa konajú v priestoroch Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž. Služby sekretariátu pre jeho schôdze zabezpečuje Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž. Poradný výbor ETIAS pre otázky základných práv prijme na svojej prvej schôdzi rokovací poriadok, a to jednoduchou väčšinou svojich členov.

4.  Jeden zástupca poradného výboru ETIAS pre otázky základných práv sa pozýva, aby sa zúčastnil na schôdzach preverovacieho výboru ETIAS v poradnej úlohe. Členovia poradného výboru ETIAS pre otázky základných práv majú prístup k informáciám a súborom preverovacieho výboru ETIAS.

5.  Poradný výbor ETIAS pre otázky základných práv vypracúva výročnú správu. Táto správa sa sprístupňuje verejnosti.

Článok 11

Interoperabilita s inými informačnými systémami

1.  Zaistí sa interoperabilita medzi informačným systémom ETIAS, inými informačnými systémami EÚ a údajmi Europolu, aby sa umožnilo overovanie podľa článku 20.

2.  Zmeny právnych aktov zriaďujúcich informačné systémy EÚ, ktoré sú potrebné na zaistenie ich interoperability o systémom ETIAS, ako aj doplnenie zodpovedajúcich ustanovení v tomto nariadení sú predmetom samostatného právneho nástroja.

Článok 12

Vyhľadávanie v databázach Interpolu

Centrálny systém ETIAS vyhľadáva v databáze odcudzených a stratených cestovných dokladov Interpolu (Stolen and Lost Travel Document - SLTD) a databáze cestovných dokladov súvisiacich s obežníkmi (Travel Documents Associated with Notices - TDAWN). Každé vyhľadávanie a overovanie sa vykonáva tak, aby sa žiadna informácia nesprístupnila vlastníkovi záznamu Interpolu.

Článok 13

Prístup k údajom uchovávaným v systéme ETIAS

1.  Prístup k informačnému systému ETIAS majú výhradne riadne oprávnení zamestnanci centrálnej jednotky ETIAS a národných jednotiek ETIAS.

2.  Prístup pohraničných orgánov do centrálneho systému ETIAS v súlade s článkom 47 je obmedzený na vyhľadávanie v centrálnom systéme ETIAS s cieľom zistiť stav cestovného povolenia cestujúceho, ktorý sa nachádza na hraničnom priechode na vonkajších hraniciach, a na údaje uvedené v článku 47 ods. 2 písm. a), c) a d). Pohraničné orgány sú okrem toho automaticky informované o označeniach uvedených v článku 36 ods. 2 a 3 a o dôvodoch, ktoré k označeniam viedli.

Vo výnimočných prípadoch, keď sa podľa označenia odporúča vykonať na hranici osobitnú kontrolu, alebo ak je na účely osobitnej kontroly potrebné dodatočné overovanie, majú pohraničné orgány prístup do centrálneho systému ETIAS na účely získania doplňujúcich informácií stanovených v článku 39 ods. 1 písm. e) alebo v článku 44 ods. 6 písm. f).

3.  Prístup dopravcov do informačného systému ETIAS ▌v súlade s článkom 45 je obmedzený na zasielanie žiadostí o vyhľadávanie do informačného systému ETIAS s cieľom zistiť stav cestovného povolenia cestujúceho.

4.  Prístup imigračných orgánov do centrálneho systému ETIAS v súlade s článkom 49 je obmedzený na zistenie stavu cestovného povolenia cestujúceho, ktorý sa nachádza na území členského štátu, a na určité údaje, ako sa uvádza v uvedenom článku.

Prístup imigračných orgánov do centrálneho systému ETIAS v súlade s článkom 65 ods. 3 je obmedzený na údaje uvedené v uvedenom článku.

5.  Každý členský štát určí príslušné vnútroštátne orgány uvedené v odsekoch 1, 2 a 4 tohto článku a zoznam týchto orgánov bezodkladne zašle agentúre eu-LISA v súlade s článkom 87 ods. 2. V tomto zozname sa uvedie účel, na ktorý majú riadne oprávnení zamestnanci každého orgánu prístup k údajom v informačnom systéme ETIAS v súlade s odsekmi 1, 2 a 4 tohto článku.

Článok 14

Nediskriminácia a základné práva

Spracúvanie osobných údajov v rámci informačného systému ETIAS ktorýmkoľvek používateľom nesmie viesť k diskriminácii štátnych príslušníkov tretích krajín z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických vlastností, jazyka, náboženského vyznania alebo viery, politického alebo iného zmýšľania, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, narodenia, zdravotného postihnutia, veku ani sexuálnej orientácie. Musí sa pri ňom plne rešpektovať ľudská dôstojnosť a integrita a základné práva vrátane práva na rešpektovanie súkromného života a na ochranu osobných údajov. Osobitná pozornosť sa venuje deťom, starším osobám a osobám so zdravotným postihnutím. Prvoradým hľadiskom je záujem dieťaťa.

KAPITOLA II

Žiadosť

Článok 15

Praktické aspekty podávania žiadosti

1.  Žiadatelia podávajú žiadosť vyplnením elektronického formulára žiadosti na verejnom webovom sídle vytvorenom na tento účel alebo prostredníctvom aplikácie pre mobilné zariadenia, a to v dostatočnom predstihu pred akoukoľvek plánovanou cestou alebo, ak sa už nachádzajú na území členských štátov, pred skončením platnosti existujúceho cestovného povolenia, ktorého sú držiteľmi.

2.  Držitelia cestovného povolenia môžu podať žiadosť o nové cestovné povolenie najskôr 120 dní pred skončením platnosti cestovného povolenia.

Centrálny systém ETIAS 120 dní pred skončením platnosti cestovného povolenia informuje automaticky držiteľa tohto cestovného povolenia prostredníctvom e-mailovej služby o:

a)  dátume skončenia platnosti cestovného povolenia;

b)  možnosti podať žiadosť o nové cestovné povolenie;

c)  povinnosti byť držiteľom platného cestovného povolenia počas celého trvania krátkodobého pobytu na území členských štátov.

3.  Všetky oznámenia adresované žiadateľovi v súvislosti s jeho žiadosťou o cestovné povolenie sa zasielajú na e-mailovú adresu, ktorú žiadateľ uviedol vo formulári žiadosti, ako sa uvádza v článku 17 ods. 2 písm. g).

4.  Žiadosť môže podať žiadateľ alebo osoba či sprostredkovateľský subjekt, ktorých žiadateľ splnomocnil na podanie žiadosti v jeho mene.

5.  Komisia prostredníctvom vykonávacieho aktu vytvorí formulár na nahlasovanie zneužívaní zo strany sprostredkovateľských subjektov uvedených v odseku 4 tohto článku. Tento formulár sa sprístupní prostredníctvom verejného webového sídla vytvoreného na tento účel alebo prostredníctvom aplikácie pre mobilné zariadenia uvedenej v odseku 1 tohto článku. Takéto vyplnené formuláre sa zasielajú centrálnej jednotke ETIAS, ktorá prijme vhodné opatrenia vrátane pravidelného podávania správ Komisii. Uvedený vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 90 ods. 2.

Článok 16

Verejné webové sídlo a aplikácia pre mobilné zariadenia

1.  Verejné webové sídlo a aplikácia pre mobilné zariadenia umožňujú štátnym príslušníkom tretích krajín, na ktorých sa vzťahuje povinnosť byť držiteľom cestovného povolenia, podať žiadosť o cestovné povolenie, poskytnúť údaje požadované vo formulári žiadosti v súlade s článkom 17 a uhradiť poplatok za cestovné povolenie.

2.  Prostredníctvom verejného webového sídla a aplikácie pre mobilné zariadenia sa zabezpečí, aby bol formulár žiadosti pre žiadateľov bežne dostupný a ľahko a bezplatne prístupný. Osobitná pozornosť sa musí venovať prístupnosti verejného webového sídla a aplikácie pre mobilné zariadenia osobám so zdravotným postihnutím.

3.  Verejné webové sídlo a aplikácia pre mobilné zariadenia sú dostupné vo všetkých úradných jazykoch členských štátov.

4.  Ak úradný jazyk alebo úradné jazyky krajín uvedených v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 539/2001 nezodpovedajú jazykom uvedeným v odseku 3, agentúra eu-LISA sprístupní na verejnom webovom sídle a v aplikácii pre mobilné zariadenia prehľady s vysvetľujúcimi informáciami o systéme ETIAS, postupe podávania žiadosti, používaní verejného webového sídla a aplikácie pre mobilné zariadenia, ako aj sprievodcu jednotlivými krokmi pri podávaní žiadosti v aspoň jednom z úradných jazykov uvedených krajín. Ak má niektorá z týchto krajín viac než jeden úradný jazyk, takéto prehľady sú potrebné iba v prípade, že žiaden z týchto jazykov nezodpovedá jazykom uvedeným v odseku 3.

5.  Na verejnom webovom sídle a v aplikácii pre mobilné zariadenia sú uvedené pre žiadateľov informácie o jazykoch, ktoré môžu použiť pri vypĺňaní formulára žiadosti.

6.  Verejné webové sídlo a aplikácia pre mobilné zariadenia poskytujú žiadateľom službu používateľského konta, ktorá im umožňuje, aby v prípade potreby poskytli doplňujúce informácie alebo dokumenty.

7.  Ak je cestovné povolenie zamietnuté, odvolané alebo zrušené, žiadatelia sú na verejnom webovom sídle a v aplikácii pre mobilné zariadenia informovaní o ich práve odvolať sa podľa tohto nariadenia. Na tento účel obsahujú informácie o platných vnútroštátnych právnych predpisoch, príslušnom orgáne, postupe podania odvolania, lehote na podanie odvolania, ako aj informácie o akejkoľvek pomoci, ktorá môže byť poskytnutá zo strany vnútroštátneho orgánu na ochranu údajov.

8.  Verejné webové sídlo a aplikácia pre mobilné zariadenia musia umožniť žiadateľom uviesť, že účel ich plánovaného pobytu súvisí s humanitárnymi dôvodmi alebo medzinárodnými záväzkami.

9.  Verejné webové sídlo obsahuje informácie uvedené v článku 71.

10.  Komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov podrobné pravidlá týkajúce sa prevádzky verejného webového sídla a aplikácie pre mobilné zariadenia a podrobné pravidlá týkajúce sa ochrany a bezpečnosti údajov vzťahujúce sa na verejné webové sídlo a aplikáciu pre mobilné zariadenia. Uvedené podrobné pravidlá sú založené na riadení bezpečnostných rizík v oblasti informácií a na zásadách špecificky navrhnutej a štandardne určenej ochrany údajov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 90 ods. 2.

Článok 17

Formulár žiadosti a osobné údaje žiadateľa

1.  Každý žiadateľ predloží vyplnený formulár žiadosti vrátane vyhlásenia o pravosti, úplnosti, správnosti a spoľahlivosti predložených údajov a vyhlásenia o vierohodnosti a spoľahlivosti poskytnutých vyhlásení. Každý žiadateľ tiež uvedie, že porozumel podmienkam vstupu uvedeným v článku 6 nariadenia (EÚ) 2016/399, ako aj tomu, že môže byť požiadaný, aby pri každom vstupe predložil relevantné sprievodné dokumenty. Maloleté osoby predložia formulár žiadosti elektronicky podpísaný osobou, ktorá trvalo alebo dočasne vykonáva rodičovské práva a povinnosti alebo zákonné poručníctvo.

2.  Žiadateľ poskytne vo formulári žiadosti tieto osobné údaje:

a)  priezvisko, meno (mená), rodné priezvisko; dátum narodenia, miesto narodenia, krajina narodenia, pohlavie, súčasná štátna príslušnosť, meno/mená rodičov žiadateľa;

b)  ďalšie mená [prezývka (prezývky), umelecké meno (mená), zvyčajne používané meno (mená)], ak takéto mená má;

c)  prípadná iná štátna príslušnosť;

d)  druh a číslo cestovného dokladu a krajina, kde bol vydaný;

e)  dátum vydania a dátum skončenia platnosti cestovného dokladu;

f)  adresa bydliska žiadateľa alebo, ak nie je k dispozícii, mesto a krajina jeho pobytu;

g)  e-mailová adresa a, ak sú k dispozícii, telefónne čísla;

h)  stupeň vzdelania (základné, stredné, vysokoškolské alebo žiadne);

i)  súčasné zamestnanie (typ povolania); ak sa žiadosť manuálne spracúva v súlade s postupom stanoveným v článku 26, zodpovedný členský štát môže v súlade s článkom 27 požiadať žiadateľa o poskytnutie doplňujúcich informácií o presnom pracovnom zaradení a zamestnávateľovi alebo, v prípade študentov, názve ich vzdelávacej inštitúcie;

j)  členský štát prvého plánovaného pobytu a nepovinne adresa prvého plánovaného pobytu;

k)  v prípade maloletých osôb priezvisko a meno (mená), ▌ adresa bydliska, e-mailová adresa, a ak je k dispozícii, telefónne číslo osoby, ktorá v súvislosti so žiadateľom vykonáva rodičovské práva a povinnosti alebo zákonné opatrovníctvo;

l)  ak si žiadateľ nárokuje postavenie rodinného príslušníka podľa článku 2 bodu 1 písm. c):

i)  jeho postavenie rodinného príslušníka;

ii)  priezvisko, meno (mená), dátum narodenia, miesto narodenia, krajina narodenia, súčasná štátna príslušnosť, adresa bydliska, e-mailová adresa, a ak je k dispozícii, telefónne číslo rodinného príslušníka, s ktorým má žiadateľ pokrvný príbuzenský vzťah;

iii)  pokrvný príbuzenský vzťah s daným rodinným príslušníkom v súlade s článkom 2 bodom 2 smernice 2004/38/ES;

m)  v prípade žiadostí vypĺňaných inou osobou ako žiadateľom, priezvisko, meno (mená), názov spoločnosti, prípadne organizácie, e-mailová adresa, poštová adresa, a ak je k dispozícii, telefónne číslo danej osoby; vzťah k žiadateľovi a podpísané vyhlásenie o zastúpení.

3.  Žiadateľ vyberie ▌svoje súčasné zamestnanie ▌(typ povolania) z vopred určeného zoznamu. Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 89, ktorými sa stanoví tento vopred určený zoznam.

4.  Žiadateľ okrem toho poskytne odpovede na tieto otázky:

a)  či bol ▌za posledných 10 rokov odsúdený za niektorý z trestných činov uvedených v prílohe, a v prípade teroristických trestných činov za posledných 20 rokov, a ak áno, kedy a v ktorej krajine;

b)  či sa v posledných 10 rokoch zdržiaval vo vojnovej zóne alebo konfliktnej oblasti a z akých dôvodov;

c)  či bolo voči nemu vydané rozhodnutie, na základe ktorého musel opustiť územie niektorého členského štátu alebo akejkoľvek inej tretej krajiny uvedenej v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 539/2001, alebo či mu bolo v posledných 10 rokoch vydané rozhodnutie o návrate.

5.  Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 89, v ktorých sa stanoví obsah a formát otázok uvedených v odseku 4 tohto článku. Obsah a formát týchto otázok musí umožniť žiadateľom poskytnúť jasné a presné odpovede.

6.  ▌Ak žiadateľ na ktorúkoľvek z otázok uvedených v odseku 4 odpovie kladne, bude požiadaný, aby poskytol odpovede na doplňujúci súbor vopred určených otázok vo formulári žiadosti, a to výberom z vopred určeného zoznamu odpovedí. Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 89 s cieľom stanoviť obsah a formát týchto doplňujúcich otázok a vopred určeného zoznamu odpovedí na tieto otázky.

7.  Žiadateľ uvedie údaje uvedené v odsekoch 2 a 4 v latinke ▌.

8.  Pri podávaní formulára žiadosti zaznamená informačný systém ETIAS IP adresu, z ktorej bol formulár žiadosti podaný.

9.  Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov vymedzí požiadavky na formát osobných údajov uvedených v odsekoch 2 a 4 tohto článku, ktoré sa majú vložiť do formulára žiadosti, ako aj parametrov a overení na zaistenie úplnosti žiadosti a koherentnosti uvedených údajov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 90 ods. 2

Článok 18

Poplatok za cestovné povolenie

1.  V prípade každej žiadosti ▌zaplatí žiadateľ poplatok za cestovné povolenie vo výške 7 EUR.

2.  Žiadatelia vo veku do 18 rokov alebo nad 70 rokov v čase podania žiadosti sú od poplatku za cestovné povolenie oslobodení.

3.  Poplatok za cestovné povolenie sa účtuje v eurách.

4.  Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 89 týkajúce sa spôsobov a postupu platby poplatku za cestovné povolenie a zmien výšky tohto poplatku. Zmeny výšky zohľadnia akýkoľvek nárast nákladov uvedených v článku 85.

KAPITOLA III

Vytvorenie súboru žiadosti a preskúmanie žiadosti centrálnym systémom ETIAS

Článok 19

Prípustnosť súboru žiadosti a jeho vytvorenie

1.  Informačný systém ETIAS po podaní žiadosti automaticky overí, či:

a)  sú vyplnené všetky políčka formulára žiadosti a či obsahujú všetky údaje uvedené v článku 17 ods. 2 a 4,

b)  bol uhradený poplatok za cestovné povolenie.

2.  Ak sú podmienky podľa odseku 1 písm. a) a b) splnené, žiadosť sa považuje za prípustnú. Centrálny systém ETIAS potom bezodkladne automaticky vytvorí súbor žiadosti a priradí mu číslo žiadosti.

3.  Centrálny systém ETIAS pri vytváraní súboru žiadosti zaznamená a uloží tieto údaje:

a)  číslo žiadosti;

b)  informáciu o stave žiadosti uvádzajúcu, že bola podaná žiadosť o cestovné povolenie;

c)  osobné údaje uvedené v článku 17 ods. 2 a prípadne v článku 17 ods. 4 a 6 vrátane trojmiestneho kódu krajiny vydania cestovného dokladu;

d)  údaje uvedené v článku 17 ods. 8;

e)  dátum a čas predloženia formulára žiadosti, ako aj odkaz na úspešnú platbu poplatku za cestovné povolenie a jedinečné referenčné číslo platby.

4.  Pri vytváraní súboru žiadosti centrálny systém ETIAS zistí, či v centrálnom systéme ETIAS už neexistuje iný súbor žiadosti týkajúci sa daného žiadateľa, a to porovnaním údajov uvedených v článku 17 ods. 2 písm. a) s osobnými údajmi zo súborov žiadostí uchovávaných v centrálnom systéme ETIAS. V takom prípade centrálny systém ETIAS prepojí nový súbor žiadosti s každým skôr existujúcim súborom žiadosti vytvoreným v súvislosti s tým istým žiadateľom.

5.  Pri vytváraní súboru žiadosti sa žiadateľovi okamžite prostredníctvom e-mailovej služby zašle oznámenie v ktorom sa mu vysvetlí, že počas spracúvania žiadosti môže byť vyzvaný, aby poskytol doplňujúce informácie alebo dokumentáciu, alebo aby sa vo výnimočných prípadoch zúčastnil na pohovore. Toto oznámenie obsahuje:

a)  informáciu o stave žiadosti, ktorou sa potvrdzuje podanie žiadosti o cestovné povolenie, a

b)  číslo žiadosti.

Uvedeným oznámením sa žiadateľovi umožní využiť overovací nástroj stanovený v článku 6 ods. 2 písm. h).

Článok 20

Automatizované spracúvanie

1.  Centrálny systém ETIAS automaticky spracúva súbory žiadostí v záujme zistenia pozitívnej lustrácie či pozitívnych lustrácií. Centrálny systém ETIAS preskúma každý súbor žiadosti jednotlivo.

2.  Centrálny systém ETIAS porovná príslušné údaje uvedené v článku 17 ods. 2 písm. a), b), c), d), f), g), j), k), m) a v článku 17 ods. 8 s údajmi v zázname, súbore alebo zápise vedenom v centrálnom systéme ETIAS, SIS, systéme EES, systéme VIS, systéme Eurodac ▌, údajmi Europolu a databázami Interpolu SLTD a TDAWN.

Centrálny systém ETIAS predovšetkým overí:

a)  či cestovný doklad použitý na účely žiadosti nezodpovedá cestovnému dokladu, ktorý bol v SIS nahlásený ako stratený, odcudzený, zneužitý alebo neplatný;

b)  či cestovný doklad použitý na účely žiadosti nezodpovedá cestovnému dokladu, ktorý bol v SLTD nahlásený ako stratený, odcudzený alebo neplatný;

c)  či žiadateľ nie je predmetom zápisu na účely odopretia vstupu a pobytu vloženého do SIS;

d)  či žiadateľ nie je predmetom zápisu v SIS o osobe hľadanej na účely zadržania a následného odovzdania na základe európskeho zatýkacieho rozkazu alebo na účely zadržania a následného vydania;

e)  či žiadateľ a cestovný doklad nezodpovedajú žiadateľovi a cestovnému dokladu uvedeným v zamietnutom, odvolanom alebo zrušenom ▌cestovnom povolení v centrálnom systéme ETIAS;

f)  či údaje o cestovnom doklade uvedené v žiadosti nezodpovedajú inej žiadosti o cestovné povolenie v centrálnom systéme ETIAS spojenej s inými údajmi o totožnosti, ako sa uvádza v článku 17 ods. 2 písm. a);

g)  či žiadateľ v súčasnosti nie je vedený ako osoba, ktorá prekročila povolenú dĺžku pobytu, alebo či nebol v minulosti vedený ako takáto osoba v systéme EES;

h)  či žiadateľ nie je v systéme EES vedený ako osoba, ktorej bol odopretý vstup;

i)  či žiadateľovi nebolo vydané rozhodnutie o zamietnutí, zrušení alebo ▌odvolaní krátkodobého víza zaznamenané v systéme VIS;

j)  či údaje uvedené v žiadosti nezodpovedajú údajom zaznamenaným v údajoch Europolu;

k)  či je žiadateľ zaregistrovaný v systéme Eurodac;

l)  či cestovný doklad použitý na účely žiadosti nezodpovedá cestovnému dokladu, ktorý bol zaznamenaný v súbore v databáze TDAWN;

m)  ak je žiadateľom maloletá osoba, či je osoba, ktorá v súvislosti so žiadateľom vykonáva rodičovské práva a povinnosti alebo zákonné opatrovníctvo:

i)  predmetom zápisu v SIS o osobe hľadanej na účely zadržania a následného odovzdania na základe európskeho zatýkacieho rozkazu alebo na účely zadržania a následného vydania;

ii)  predmetom zápisu na účely odopretia vstupu a pobytu vloženého do SIS.

3.  Centrálny systém ETIAS overí, či žiadateľ neodpovedal na niektorú z otázok uvedených v článku 17 ods. 4 kladne a či namiesto súkromnej adresy neuviedol len mesto a krajinu pobytu, ako sa uvádza v článku 17 ods. 2 písm. f).

4.  Centrálny systém ETIAS porovná príslušné údaje uvedené v článku 17 ods. 2 písm. a), b), c), d), f), g), j), k), m) a v článku 17 ods. 8 s údajmi v kontrolnom zozname systému ETIAS uvedenom v článku 34.

5.  Centrálny systém ETIAS porovná príslušné údaje uvedené v článku 17 ods. 2 písm. a), c), f), h) a i) a špecifické ukazovatele rizika uvedené v článku 33.

6.  Centrálny systém ETIAS doplní do súboru žiadosti odkaz na akúkoľvek pozitívnu lustráciu získanú podľa odsekov 2 až 5.

7.  V prípade, že údaje zaznamenané v súbore žiadosti zodpovedajú údajom vedúcim k pozitívnej lustrácii podľa odsekov 2 a 4, centrálny systém ETIAS v relevantnom prípade identifikuje členský štát či členské štáty, ktoré vložili alebo poskytli údaje vedúce k pozitívnej lustrácii, a zaznamená to v súbore žiadosti.

8. Po akejkoľvek pozitívnej lustrácii podľa odseku 2 písm. j) a odseku 4 a v prípade, že údaje vedúce k pozitívnej lustrácii neposkytol žiadny členský štát, centrálny systém ETIAS zistí, či údaje vložil Europol, a zaznamená to v súbore žiadosti.

Článok 21

Výsledky automatizovaného spracovania

1.  Ak automatizované spracovanie podľa článku 20 ods. 2 až 5 nevedie k pozitívnej lustrácii, centrálny systém ETIAS automaticky udelí cestovné povolenie v súlade s článkom 36 a ▌informuje o tom žiadateľa v súlade s článkom 38.

2.   Ak automatizované spracovanie podľa článku 20 ods. 2 až 5 vedie k jednej alebo viacerým pozitívnym lustráciám, ▌žiadosť sa spracuje v súlade s postupom stanoveným v článku 22.

3. Ak overenie podľa článku 22 potvrdí, že údaje zaznamenané v súbore žiadosti zodpovedajú údajom vedúcim k pozitívnej lustrácii počas automatizovaného spracovania podľa článku 20 ods. 2 až 5, alebo ak po takom overení pretrvávajú pochybnosti, pokiaľ ide o totožnosť žiadateľa, žiadosť sa spracuje v súlade s postupom stanoveným v článku 26.

4.  Ak z automatizovaného spracovania podľa článku 20 ods. 3 vyplynie, že žiadateľ odpovedal kladne na ktorúkoľvek z otázok uvedených v článku 17 ods. 4, a ak neexistuje žiadna iná pozitívna lustrácia, žiadosť sa zašle národnej jednotke ETIAS zodpovedného členského štátu na manuálne spracovanie tak, ako sa stanovuje v článku 26.

Článok 22

Overenie centrálnou jednotkou ETIAS

1.  Ak automatizované spracovanie podľa článku 20 ods. 2 až 5 vedie k jednej alebo viacerým pozitívnym lustráciám, centrálny systém ETIAS automaticky uskutoční konzultáciu s centrálnou jednotkou ETIAS.

2.  Pri konzultácii má centrálna jednotka ETIAS prístup k súboru žiadosti a akýmkoľvek súvisiacim súborom žiadostí, ako aj ku všetkým pozitívnym lustráciám zaznamenaným počas automatizovaného spracovania podľa článku 20 ods. 2 až 5 a informáciám identifikovaným centrálnym systémom ETIAS podľa článku 20 ods. 7 a 8.

3.  Centrálna jednotka ETIAS overí, či údaje zaznamenané v súbore žiadosti nezodpovedajú jednej alebo viacerým z týchto položiek:

a)  špecifickým ukazovateľom rizika uvedeným v článku 33;

b)  údajom nachádzajúcim sa v centrálnom systéme ETIAS vrátane kontrolného zoznamu systému ETIAS uvedeného v článku 34;

c)  údajom nachádzajúcim sa v niektorom z informačných systémov , ktoré sú konzultované;

d)  údajom Europolu;

e)  údajom nachádzajúcim sa v databázach Interpolu SLTD alebo TDAWN.

4.  Ak si údaje nezodpovedajú a počas automatizovaného spracovania podľa článku 20 ods. 2 až 5 nebola zaznamenaná žiadna iná pozitívna lustrácia, centrálna jednotka ETIAS vymaže nesprávnu pozitívnu lustráciu zo súboru žiadosti a centrálny systém ETIAS automaticky udelí cestovné povolenie v súlade s článkom 36.

5.  Ak údaje zodpovedajú údajom žiadateľa alebo ak pretrvávajú pochybnosti, pokiaľ ide o totožnosť žiadateľa, žiadosť sa spracuje manuálne v súlade s postupom stanoveným v článku 26.

6.  Centrálna jednotka ETIAS dokončí manuálne spracovanie v priebehu najviac 12 hodín od prijatia súboru žiadosti.

Článok 23

Podpora cieľov SIS

1.  Centrálny systém ETIAS porovná na účely článku 4 písm. e) príslušné údaje uvedené v článku 17 ods. 2 písm. a), b) a d) s údajmi nachádzajúcimi sa v SIS s cieľom zistiť, či sa na žiadateľa nevzťahuje jeden z týchto zápisov:

a)  zápis o nezvestných osobách;

b)  zápis o osobách hľadaných na účely zaistenia ich účasti na súdnom konaní;

c)  zápis o osobách na účely diskrétnej kontroly alebo špecifickej kontroly.

2.  Ak z porovnania uvedeného v odseku 1 vyplynie jedna alebo viaceré pozitívne lustrácie, centrálny systém ETIAS zašle automatické oznámenie centrálnej jednotke ETIAS. Centrálna jednotka ETIAS overí, či osobné údaje žiadateľa zodpovedajú osobným údajom uvedeným v zápise vedúcom k pozitívnej lustrácii, a ak sa zhoda potvrdí, centrálny systém ETIAS zašle automatické oznámenie útvaru SIRENE členského štátu, ktorý zápis vložil. Dotknutý útvar SIRENE ďalej overí, či osobné údaje žiadateľa zodpovedajú osobným údajom uvedeným v zápise vedúcom k pozitívnej lustrácii, a vykoná všetky vhodné následné opatrenia.

Centrálny systém ETIAS zašle automatické oznámenie aj útvaru SIRENE členského štátu, ktorý vložil zápis vedúci k pozitívnej lustrácii v SIS počas automatizovaného spracúvania podľa článku 20, ak po overení centrálnou jednotkou ETIAS podľa článku 22 tento zápis viedol k manuálnemu spracovaniu žiadosti v súlade s článkom 26.

3.  Oznámenie zaslané útvaru SIRENE členského štátu, ktorý zápis vložil, obsahuje tieto údaje:

a)  priezvisko (priezviská), meno (mená), prípadná prezývka (prezývky);

b)  miesto a dátum narodenia;

c)  pohlavie;

d)  štátna príslušnosť, a ak existujú, iné štátne príslušnosti;

e)  členský štát prvého plánovaného pobytu, a ak je k dispozícii, adresu prvého plánovaného pobytu;

f)  adresa bydliska žiadateľa, alebo, ak nie je k dispozícii, mesto a krajina jeho pobytu;

g)  informácia o stave cestovného povolenia uvádzajúca, či cestovné povolenie bolo udelené, zamietnuté alebo či žiadosť podlieha manuálnemu spracovaniu podľa článku 26;

h)  odkaz na pozitívnu lustráciu či pozitívne lustrácie získané v súlade s odsekmi 1 a 2 vrátane dátumu a času ich získania.

4.  Centrálny systém ETIAS doplní do súboru žiadosti odkaz na akúkoľvek pozitívnu lustráciu získanú podľa odseku 1.

Článok 24

Osobitné pravidlá platné pre rodinných príslušníkov občanov Únie alebo iných štátnych príslušníkov tretích krajín požívajúcich právo na voľný pohyb v súlade s právom Únie

1.  V prípade štátnych príslušníkov tretích krajín uvedených v článku 2 ods. 1 písm. c) sa cestovným povolením vymedzeným v článku 3 ods. 1 bode 5 rozumie rozhodnutie vydané v súlade s týmto nariadením, v ktorom sa uvádza, že neexistujú žiadne konkrétne skutočnosti ani opodstatnené dôvody založené na konkrétnych skutočnostiach, z ktorých by bolo možné vyvodiť záver, že prítomnosť danej osoby na území členských štátov predstavuje bezpečnostné riziko alebo vysoké epidemiologické riziko v súlade so smernicou 2004/38/ES.

2.  Keď žiadosť o cestovné povolenie podá štátny príslušník tretej krajiny uvedený v článku 2 ods. 1 písm. c), uplatňujú sa tieto osobitné pravidlá:

(a)  ▌

a)  žiadateľ neodpovedá na otázku uvedenú v článku 17 ods. 4 písm. c);

b)  poplatok uvedený v článku 18 sa nevyberá.

3.  Pri spracúvaní žiadosti o cestovné povolenie predloženej štátnym príslušníkom tretej krajiny uvedeným v článku 2 ods. 1 písm. c) centrálny systém ETIAS neoveruje, či:

a)  žiadateľ nie je v súčasnosti vedený ako osoba, ktorá prekročila povolenú dĺžku pobytu, alebo či bol v minulosti vedený ako takáto osoba, a to prostredníctvom vyhľadávania v systéme EES, ako sa uvádza v článku 20 ods. 2 písm. g);

b)  žiadateľ nie je totožný s osobou, ktorej údaje sú zaznamenané v systéme Eurodac, ako sa uvádza v článku 20 ods. 2 písm. k).

Špecifické ukazovatele rizika založené na rizikách z hľadiska nelegálneho prisťahovalectva stanovených podľa článku 33 ▌ sa neuplatňujú.

4.  Žiadosť o cestovné povolenie nemožno zamietnuť z dôvodu rizika z hľadiska nelegálneho prisťahovalectva, ako sa uvádza v článku 37 ods. 1 písm. c).

5.  Ak automatizované spracovanie podľa článku 20 zaznamenalo pozitívnu lustráciu zodpovedajúcu zápisu o odopretí vstupu a pobytu podľa článku 24 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1987/2006(38), národná jednotka ETIAS overí základ rozhodnutia, podľa ktorého sa tento zápis vložil do SIS. Ak tento základ súvisí s rizikom z hľadiska nelegálneho prisťahovalectva, zápis sa pri posúdení žiadosti nezohľadní. Národná jednotka ETIAS postupuje podľa článku 25 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1987/2006.

6.  Uplatňujú sa aj tieto pravidlá:

a)  v oznámení stanovenom v článku 38 ods. 1 žiadateľ dostane informácie týkajúce sa skutočnosti, že pri prekračovaní vonkajších hraníc musí byť schopný preukázať svoje postavenie rodinného príslušníka, ako sa uvádza v článku 2 ods. 1 písm. c); takéto informácie zahŕňajú aj pripomienku, že rodinný príslušník občana požívajúceho právo na voľný pohyb, ktorý je držiteľom cestovného povolenia, má právo na vstup iba vtedy, ak tohto rodinného príslušníka sprevádza občana Únie alebo iný štátny príslušník tretej krajiny požívajúci právo na voľný pohyb alebo sa k nim tento rodinný príslušník pripojí;

b)  odvolanie podľa článku 37 ods. 3 sa podáva v súlade so smernicou 2004/38/ES;

c)  súbor žiadosti sa podľa článku 54 ods. 1 uchováva počas:

i)  obdobia platnosti cestovného povolenia;

ii)  ▌piatich rokov od posledného rozhodnutia o zamietnutí, zrušení alebo odvolaní ▌cestovného povolenia v súlade s článkami 37, 40 a 41. Ak sa údaje uvedené v zázname, súbore alebo zápise vedenom v niektorom z informačných systémov EÚ, v údajoch Europolu, v databázach Interpolu SLTD alebo TDAWN, v kontrolnom zozname systému ETIAS alebo pravidlá ETIAS pre preverovanie, na základe ktorých sa také rozhodnutie prijalo, vymažú pred uplynutím uvedenej doby piatich rokov, súbor žiadosti sa vymaže do siedmich dní odo dňa výmazu údajov v uvedenom zázname, súbore alebo zápise . Centrálny systém ETIAS na uvedený účel pravidelne a automaticky overuje, či sú podmienky na uchovanie súborov žiadostí uvedených v tomto písmene stále splnené. Ak už splnené nie sú, automaticky súbor žiadosti vymaže.

S cieľom uľahčiť podanie novej žiadosti po uplynutí doby platnosti cestovného povolenia zo systému ETIAS sa súbor žiadosti môže uchovávať v centrálnom systéme ETIAS počas dodatočného obdobia najviac troch rokov od ukončenia doby platnosti cestovného povolenia a len v prípade, že po vyžiadaní súhlasu žiadateľ slobodne a výslovne vyjadrí súhlas prostredníctvom elektronicky podpísaného vyhlásenia. Žiadosť o vyjadrenie súhlasu musí byť v súlade s článkom 7 nariadenia (EÚ) 2016/679 predložená tak, aby bola jasne odlíšiteľná od iných skutočností, v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme a formulovaná jasne a jednoducho.

O vyjadrenie súhlasu sa požiada po informovaní podľa článku 15 ods. 2. Automatické informovanie žiadateľovi pripomenie účel uchovania údajov v súlade s informáciami uvedenými v článku 71 písm. o).

KAPITOLA IV

Preskúmanie žiadosti národnými jednotkami ETIAS

Článok 25

Zodpovedný členský štát

1.  Centrálny systém ETIAS určí členský štát zodpovedný za manuálne spracovanie žiadostí podľa článku 26 (ďalej len „zodpovedný členský štát“) takto:

a)  ak sa zistí, že údaje, ktoré viedli k pozitívnej lustrácii podľa článku 20, vložil alebo poskytol iba jeden členský štát, zodpovedným členským štátom je tento členský štát;

b)  ak sa zistí, že údaje, ktoré viedli k pozitívnym lustráciám podľa článku 20, vložilo alebo poskytlo viacero členských štátov, zodpovedným členským štátom je:

i)  členský štát, ktorý vložil alebo poskytol najnovšie údaje o zápise podľa článku 20 ods. 2 písm. d), alebo

ii)  ak žiadne z uvedených údajov nezodpovedajú zápisu podľa článku 20 ods. 2 písm. d), členský štát, ktorý vložil alebo poskytol najnovšie údaje o zápise podľa článku 20 ods. 2 písm. c), alebo

iii)  ak žiadne z uvedených údajov nezodpovedajú zápisu podľa buď článku 20 ods. 2 písm. c) alebo písm. d), členský štát, ktorý vložil alebo poskytol najnovšie údaje o zápise podľa článku 20 ods. 2 písm. a);

c)  ak sa stanoví, že údaje, ktoré viedli k pozitívnym lustráciám podľa článku 20, vložili alebo poskytli viaceré členské štáty, ale žiadne z uvedených údajov nezodpovedajú zápisom uvedeným v článku 20 ods. 2 písm. a), c) alebo d), zodpovedným členským štátom je členský štát, ktorý vložil alebo poskytol najnovšie údaje.

Na účely písmen a) a c) prvého pododseku sa pozitívne lustrácie, ku ktorým viedli údaje, ktoré nevložili ani neposkytli členské štáty, neberú do úvahy pri určovaní zodpovedného členského štátu. Ak manuálne spracovanie žiadosti nie je spôsobené údajmi, ktoré vložil alebo poskytol členský štát, zodpovedným členským štátom je členský štát prvého plánovaného pobytu

2.  Centrálny systém ETIAS uvedie zodpovedný členský štát v súbore žiadosti. Ak centrálny systém ETIAS nedokáže zistiť zodpovedný členský štát, ako sa uvádza v odseku 1, zistí ho centrálna jednotka ETIAS.

Článok 26

Manuálne spracúvanie žiadostí národnými jednotkami ETIAS

1.  Ak sa pri automatizovanom spracovaní podľa článku 20 ods. 2 až 5 zaznamenala jedna alebo viaceré pozitívne lustrácie, žiadosť spracuje manuálne národná jednotka ETIAS zodpovedného členského štátu. Táto národná jednotka ETIAS má prístup k súboru žiadosti a všetkým súvisiacim súborom žiadostí, ako aj ku všetkým pozitívnym lustráciám zaznamenaným počas automatizovaného spracovania podľa článku 20 ods. 2 až 5. Centrálna jednotka ETIAS informuje národnú jednotku ETIAS zodpovedného členského štátu, či sa stanovilo, že údaje, ktoré viedli k pozitívnej lustrácii podľa článku 20 ods. 2 alebo 4, vložil alebo poskytol jeden alebo viaceré ďalšie členské štáty alebo Europol. Ak sa stanovilo, že údaje, ktoré viedli k takejto pozitívnej lustrácii, vložil alebo poskytol jeden alebo viaceré ďalšie členské štáty, centrálna jednotka ETIAS uvedie aj dotknuté členské štáty.

2.  Po manuálnom spracovaní žiadosti národná jednotka ETIAS zodpovedného členského štátu:

a)  udelí cestovné povolenie alebo

b)  zamietne cestovné povolenie.

3.  Ak sa pri automatizovanom spracovaní podľa článku 20 ods. 2 zaznamenala pozitívna lustrácia, národná jednotka ETIAS zodpovedného členského štátu:

a)  zamietne cestovné povolenie, ak pozitívna lustrácia zodpovedá jednému alebo viacerým overeniam uvedeným v článku 20 ods. 2 písm. a) a c);

b)  posúdi bezpečnostné riziko alebo riziko z hľadiska nelegálneho prisťahovalectva a rozhodne o udelení alebo zamietnutí cestovného povolenia, ak pozitívna lustrácia zodpovedá niektorému z overení uvedených v článku 20 ods. 2 písm. b) a d) až m).

4.  Ak sa pri automatizovanom spracovaní podľa článku 20 ods. 3 zistí, že žiadateľ odpovedal kladne na jednu z otázok uvedených v článku 17 ods. 4, národná jednotka ETIAS zodpovedného členského štátu posúdi ▌bezpečnostné riziko alebo riziko z hľadiska nelegálneho prisťahovalectva a rozhodne o udelení alebo zamietnutí cestovného povolenia.

5.  Ak sa pri automatizovanom spracovaní podľa článku 20 ods. 4 zaznamenala pozitívna lustrácia, národná jednotka ETIAS zodpovedného členského štátu posúdi bezpečnostné riziko a rozhodne o udelení alebo zamietnutí cestovného povolenia.

6.  Ak sa pri automatizovanom spracovaní podľa článku 20 ods. 5 zaznamenala pozitívna lustrácia, národná jednotka ETIAS zodpovedného členského štátu posúdi ▌bezpečnostné riziko, riziko z hľadiska nelegálneho prisťahovalectva alebo vysoké epidemiologické riziko a rozhodne o udelení alebo zamietnutí cestovného povolenia. Národná jednotka ETIAS zodpovedného členského štátu nesmie za žiadnych okolností prijať rozhodnutie automaticky na základe pozitívnej lustrácie založenej na špecifických ukazovateľoch rizika. Národná jednotka ETIAS zodpovedného členského štátu vo všetkých prípadoch individuálne posúdi bezpečnostné riziko, riziko z hľadiska nelegálneho prisťahovalectva a vysoké epidemiologické riziko.

7.  Informačný systém ETIAS vedie záznamy o všetkých operáciách spracúvania údajov vykonávaných počas posúdenia podľa tohto článku národnou jednotkou ETIAS zodpovedného členského štátu alebo národnými jednotkami ETIAS členských štátov, s ktorými sa viedli konzultácie v súlade s článkom 28. Uvedené záznamy sa automaticky vytvárajú a vkladajú do súboru žiadosti. Uvádza sa v nich dátum a čas každej operácie, údaje použité na vyhľadávanie v iných informačných systémoch EÚ, údaje súvisiace so získanou pozitívnou lustráciou a údaje o zamestnancoch, ktorí vykonali posúdenie rizík.

Výsledky posúdenia bezpečnostného rizika, rizika z hľadiska nelegálneho prisťahovalectva alebo vysokého epidemiologického rizika a odôvodnenie rozhodnutia udeliť alebo zamietnuť cestovné povolenie zaznamená v súbore žiadosti zamestnanec, ktorý posúdenie rizika vykonal.

Článok 27

Žiadosť o doplňujúce informácie alebo dokumenty od žiadateľa

1.  Ak národná jednotka ETIAS zodpovedného členského štátu považuje informácie poskytnuté žiadateľom vo formulári žiadosti za nedostatočné na to, aby mohla rozhodnúť o udelení alebo zamietnutí cestovného povolenia, môže si od žiadateľa vyžiadať doplňujúce informácie alebo dokumenty. Národná jednotka ETIAS zodpovedného členského štátu požiada o doplňujúce informácie alebo dokumenty na žiadosť členského štátu, s ktorým sa vedú konzultácie v súlade s článkom 28.

2.  Žiadosť o doplňujúce informácie alebo dokumenty sa zasiela prostredníctvom e-mailovej služby uvedenej v článku 6 ods. 2 písm. f) na kontaktnú e-mailovú adresu uvedenú v súbore žiadosti. V žiadosti o doplňujúce informácie alebo dokumenty sa jasne uvedú informácie alebo dokumenty, ktoré má žiadateľ predložiť, ako aj zoznam jazykov, v ktorých sa informácie alebo dokumenty môžu predložiť. Tento zoznam musí zahŕňať aspoň anglický alebo francúzsky alebo nemecký jazyk, pokiaľ nezahŕňa úradný jazyk tretej krajiny, ktorú žiadateľ uviedol ako krajinu svojej štátnej príslušnosti. Ak sa požadujú doplňujúce dokumenty, požadujú sa aj elektronické kópie pôvodného dokumentu. Žiadateľ poskytne doplňujúce informácie alebo dokumenty priamo národnej jednotke ETIAS zodpovedného členského štátu prostredníctvom služby zabezpečeného používateľského konta uvedenej v článku 6 ods. 2 písm. g) do 10 dní odo dňa doručenia žiadosti. Žiadateľ predloží takéto informácie alebo dokumenty v jednom z jazykov uvedených v žiadosti. Od žiadateľa sa úradný preklad nepožaduje. Žiadať možno iba doplňujúce informácie alebo dokumenty potrebné na posúdenie žiadosti v systéme ETIAS.

3.  Na účely vyžiadania si doplňujúcich informácií alebo dokumentov podľa odseku 1 použije národná jednotka ETIAS zodpovedného členského štátu vopred určený zoznam možností. Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 89 s cieľom stanoviť obsah a formát tohto vopred určeného zoznamu možností.

4.  Za výnimočných okolností a ako poslednú možnosť po spracovaní doplňujúcich informácií a dokumentov, ak pretrvávajú vážne pochybnosti, pokiaľ ide o informácie alebo dokumenty poskytnuté žiadateľom, môže národná jednotka ETIAS zodpovedného členského štátu pozvať žiadateľa na pohovor ▌v krajine jeho pobytu na konzuláte nachádzajúcom sa najbližšie k miestu jeho pobytu. Výnimočne, a ak je to v záujme žiadateľa, sa pohovor môže uskutočniť na konzuláte nachádzajúcom sa v inej krajine ako v krajine pobytu žiadateľa.

Ak je konzulát, ktorý sa nachádza najbližšie k miestu pobytu žiadateľa, vzdialený viac ako 500 km, žiadateľovi sa ponúkne možnosť viesť tento pohovor prostredníctvom prostriedkov audio a video-komunikácie na diaľku. Ak je táto vzdialenosť menej ako 500 km, žiadateľ a národná jednotka ETIAS zodpovedného členského štátu sa môžu spoločne dohodnúť na použití takýchto prostriedkov audio a video-komunikácie. Pri použití takýchto prostriedkov audio a video-komunikácie vedie pohovor národná jednotka ETIAS zodpovedného členského štátu alebo, výnimočne, jeden z jeho konzulátov. Prostriedky audio a video-komunikácie na diaľku musia zabezpečovať primeranú úroveň bezpečnosti a dôvernosti.

Dôvod žiadosti o pohovor sa zaznamená v súbore žiadosti.

5.  Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov vymedzí požiadavky na prostriedky audio a video-komunikácie uvedené v odseku 4, a to aj pokiaľ ide o pravidlá ochrany a bezpečnosti údajov a zachovávania dôvernosti, a prijme pravidlá týkajúce sa testovania a výberu vhodných nástrojov, ako aj pravidlá týkajúce sa ich fungovania.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 90 ods. 2

6.  Pozvánku na pohovor vydáva žiadateľovi národná jednotka ETIAS zodpovedného členského štátu prostredníctvom e-mailovej služby uvedenej v článku 6 ods. 2 písm. f) na kontaktnú e-mailovú adresu uvedenú v súbore žiadosti. Pozvánka na pohovor sa vydá do 72 hodín od predloženia doplňujúcich informácií alebo dokumentov žiadateľom podľa odseku 2 tohto článku. Pozvánka na pohovor obsahuje informácie týkajúce sa členského štátu, ktorý pozvánku vydal, možností uvedených v odseku 4 a príslušných kontaktných údajov. Žiadateľ kontaktuje národnú jednotku ETIAS zodpovedného členského štátu alebo konzulát čo najskôr, najneskôr však do piatich dní od vydania pozvánky na pohovor, aby sa dohodol na čase a dátume pohovoru, ktoré budú vyhovovať obom stranám a dohodne sa aj na tom, či sa pohovor uskutoční na diaľku. Pohovor sa uskutoční do 10 dní od dátumu vydania pozvánky.

Centrálny systém ETIAS pozvánku na pohovor zaznamená v súbore žiadosti.

7.  Ak sa ▌žiadateľ v nadväznosti na pozvánku na pohovor nezúčastní pohovoru podľa odseku 6 tohto článku, žiadosť sa v súlade s článkom 37 ods. 1 písm. g) zamietne. Národná jednotka ETIAS zodpovedného členského štátu o tom bezodkladne informuje žiadateľa.

8.  Na účely pohovoru uvedeného v odseku 4 uvedie národná jednotka ETIAS zodpovedného členského štátu prvky, na ktoré sa bude pýtať osoba, ktorá bude pohovor viesť. Uvedené prvky sa musia týkať dôvodov, na základe ktorých sa pohovor požaduje.

Pohovor prostredníctvom prostriedkov audio a video-komunikácie na diaľku, sa vedie v jazyku národnej jednotky ETIAS zodpovedného členského štátu, ktorá o pohovor požiadala, alebo v jazyku, ktorý vybrala na účely predloženia doplňujúcich informácií alebo dokumentov.

Pohovor, ktorý sa uskutočňuje na konzuláte, sa vedie v úradnom jazyku tretej krajiny, v ktorej sa konzulát nachádza, alebo v akomkoľvek inom jazyku, na ktorom sa dohodli žiadateľ a konzulát.

Po pohovore vydá osoba, ktorá ho viedla, stanovisko s odôvodnením jej odporúčaní.

Prediskutované prvky a stanovisko sa uvedú vo formulári, ktorý sa zaznamená v súbore žiadosti v deň pohovoru.

9.  Centrálny systém ETIAS po predložení doplňujúcich informácií alebo dokumentov žiadateľom podľa odseku 2 zaznamená a uchová tieto informácie alebo dokumenty v súbore žiadosti. Doplňujúce informácie alebo dokumenty poskytnuté počas pohovoru podľa odseku 6 doplní národná jednotka ETIAS zodpovedného členského štátu do súboru žiadosti.

Formulár použitý na pohovor a doplňujúce informácie alebo dokumenty zaznamenané v súbore žiadosti sa konzultujú len na účely posúdenia žiadosti a rozhodnutia o nej, na účely riadenia odvolacieho konania a na účely spracovania novej žiadosti toho istého žiadateľa.

10.  Národná jednotka ETIAS zodpovedného členského štátu pokračuje v preskúmaní žiadosti v momente, keď žiadateľ poskytne doplňujúce informácie alebo dokumenty, alebo v relevantných prípadoch v deň pohovoru.

Článok 28

Konzultácie s ostatnými členskými štátmi

1.  ▌Ak sa stanoví, že údaje, ktoré viedli k pozitívnej lustrácii podľa článku 20 ods. 7 ▌, vložil alebo poskytol jeden členský štát alebo viaceré členské štáty, centrálna jednotka ETIAS na základe overenia podľa článku 22 informuje národné jednotky ETIAS ▌dotknutého členského štátu či členských štátov a začne tak proces konzultácie medzi nimi a národnou jednotkou ETIAS zodpovedného členského štátu ▌.

2.  ▌Národné jednotky ETIAS konzultovaných členských štátov majú na účely konzultácie prístup k súboru žiadosti.

3.  Národné jednotky ETIAS konzultovaných členských štátov:

a)  poskytnú k žiadosti odôvodnené kladné stanovisko, alebo

b)  poskytnú k žiadosti odôvodnené záporné stanovisko.

Národná jednotka ETIAS konzultovaného členského štátu zaznamená kladné alebo záporné stanovisko v súbore žiadosti.

4.  Národná jednotka ETIAS zodpovedného členského štátu môže viesť konzultácie aj s národnými jednotkami ETIAS jedného alebo viacerých členských štátov v nadväznosti na odpoveď žiadateľa na žiadosť o doplňujúce informácie. Ak boli takéto doplňujúce informácie vyžiadané v mene konzultovaného členského štátu podľa článku 27 ods. 1, národná jednotka ETIAS zodpovedného členského štátu vedie konzultácie v nadväznosti na odpoveď žiadateľa na žiadosť o doplňujúce informácie s národnou jednotkou ETIAS konzultovaného členského štátu. Národné jednotky ETIAS konzultovaných členských štátov majú v takýchto prípadoch taktiež prístup k relevantným doplňujúcim informáciám alebo dokumentom, ktoré žiadateľ poskytol v nadväznosti na žiadosť národnej jednotky ETIAS zodpovedného členského štátu, a to v súvislosti so záležitosťou, v ktorej sa s nimi vedie konzultácia. Ak sa konzultuje s viacerými členskými štátmi, koordináciu zabezpečuje národná jednotka ETIAS zodpovedného členského štátu.

5.  Národné jednotky ETIAS konzultovaných členských štátov odpovedia do 60 hodín od oznámenia konzultácie. Ak členské štáty neposkytnú odpoveď v tejto lehote, považuje sa to za kladné stanovisko k žiadosti.

6.  Počas procesu konzultácií sa žiadosť o konzultáciu a odpovede na ňu zašlú prostredníctvom softvéru uvedeného v článku 6 ods. 2 písm. m) a sprístupnia sa národnej jednotke ETIAS zodpovedného členského štátu.

7.  Ak národná jednotka ETIAS aspoň jedného z konzultovaných členských štátov vydá k žiadosti záporné stanovisko, národná jednotka ETIAS zodpovedného členského štátu zamietne cestovné povolenie podľa článku 37. Týmto odsekom nie je dotknutý článok 44.

8.  Ak je to potrebné v prípade technických problémov alebo nepredvídateľných okolností, centrálna jednotka ETIAS určí zodpovedný členský štát a členské štáty, s ktorými sa má viesť konzultácia, a uľahčuje konzultácie medzi členskými štátmi, ako sa uvádza v tomto článku.

Článok 29

Konzultácia s Europolom

1.  ▌Ak sa stanoví, že údaje, ktoré viedli k pozitívnej lustrácii podľa článku 20 ods. 8 tohto nariadenia, poskytol Europol, centrálna jednotka ETIAS to oznámi a začne tak proces konzultácie medzi Europolom a národnou jednotkou ETIAS zodpovedného členského štátu ▌. Takáto konzultácia sa uskutoční v súlade s nariadením (EÚ) 2016/794, a najmä s jeho kapitolou IV.

2.  V prípade ▌konzultácie s Europolom zašle centrálna jednotka ETIAS ▌Europolu relevantné údaje zo súboru žiadosti a pozitívnu lustráciu či pozitívne lustrácie, ktoré sú potrebné na účely konzultácie. ▌

3.  Europol nesmie mať v žiadnom prípade prístup k osobným údajom týkajúcim sa vzdelania žiadateľa uvedeným v článku 17 ods. 2 písm. h) ▌.

4.  Europol pri konzultácii podľa odseku 1 poskytne k žiadosti odôvodnené stanovisko. Stanovisko Europolu sa sprístupní národnej jednotke ETIAS zodpovedného členského štátu, ktorá ho zaznamená v súbore žiadosti.

5.  Národná jednotka ETIAS zodpovedného členského štátu môže viesť konzultácie s Europolom v nadväznosti na odpoveď žiadateľa na žiadosť o doplňujúce informácie. V takom prípade národná jednotka ETIAS zašle Europolu relevantné doplňujúce informácie alebo dokumenty, ktoré žiadateľ poskytol k žiadosti o cestovné povolenie, v súvislosti s ktorou sa s Europolom vedú konzultácie.

6.  Europol poskytne odpoveď do 60 hodín od oznámenia konzultácie. Ak Europol neposkytne odpoveď v tejto lehote, považuje sa to za kladné stanovisko k žiadosti.

7.  Počas procesu konzultácie sa žiadosť o konzultáciu a odpovede na ňu zašlú prostredníctvom softvéru uvedeného v článku 6 ods. 2 písm. m) a sprístupnia sa národnej jednotke ETIAS zodpovedného členského štátu.

8.  Ak Europol vydá k žiadosti záporné stanovisko a národná jednotka ETIAS zodpovedného členského štátu sa rozhodne udeliť cestovné povolenie, národná jednotka ETIAS svoje rozhodnutie odôvodní a toto odôvodnenie zaznamená v súbore žiadosti.

9.  Ak je to potrebné v prípade technických problémov alebo nepredvídateľných okolností, centrálna jednotka ETIAS určí zodpovedný členský štát a uľahčí konzultácie medzi zodpovedným členským štátom a Europolom, ako sa uvádza v tomto článku.

Článok 30

Lehota na oznámenie žiadateľovi

Do 96 hodín od podania žiadosti, ktorá je prípustná v súlade s článkom 19, dostane žiadateľ oznámenie o tom:

a)  či jeho cestovné povolenie bolo udelené alebo zamietnuté, alebo

b)  že sa požadujú doplňujúce informácie alebo dokumenty a že žiadateľ môže byť pozvaný na pohovor, pričom sa uvedie maximálna možná dĺžka spracovania v súlade s článkom 32 ods. 2.

Článok 31

Overovací nástroj

Komisia zabezpečí vytvorenie overovacieho nástroja, ktorým sa žiadateľom umožní overovať stav ich žiadostí a skontrolovať dobu platnosti a stav ich cestovných povolení (či sú platné, zamietnuté, zrušené alebo odvolané). Uvedený nástroj sa sprístupní prostredníctvom verejného webového sídla vytvoreného na tento účel alebo prostredníctvom aplikácie pre mobilné zariadenia uvedenej v článku 16.

Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 89 s cieľom bližšie vymedziť overovací nástroj.

Článok 32

Rozhodnutie o žiadosti

1.  O žiadosti sa rozhodne najneskôr do 96 hodín od podania žiadosti, ktorá je podľa článku 19 prípustná.

2.  Vo výnimočných prípadoch, ak sa zašle žiadosť o doplňujúce informácie alebo dokumenty a ak sa žiadateľ pozve na pohovor, sa lehota uvedená v odseku 1 tohto článku predĺži ▌. O takej žiadosti ▌sa rozhodne najneskôr do 96 hodín od predloženia doplňujúcich informácií alebo dokumentov zo strany žiadateľa. Ak je žiadateľ pozvaný na pohovor, ako sa uvádza v článku 27 ods. 4, o žiadosti sa rozhodne najneskôr do 48 hodín od uskutočnenia pohovoru.

3.  Pred uplynutím lehôt uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa prijme rozhodnutie o:

a)  udelení cestovného povolenia v súlade s článkom 36 alebo

b)  zamietnutí cestovného povolenia v súlade s článkom 37.

KAPITOLA V

Pravidlá systému ETIAS pre preverovanie a kontrolný zoznam systému ETIAS

Článok 33

Pravidlá systému ETIAS pre preverovanie

1.  Pravidlá systému ETIAS pre preverovanie sú algoritmom umožňujúcim uskutočniť v súlade s článkom 20 tohto nariadenia profilovanie, ako je vymedzené v článku 4 bode 4 nariadenia (EÚ) 2016/679, porovnaním údajov zaznamenaných v súbore žiadosti v centrálnom systéme ETIAS a špecifických ukazovateľov rizika stanovených centrálnou jednotkou ETIAS podľa odseku 4 tohto článku, ktoré poukazuje na ▌bezpečnostné riziko, riziko z hľadiska nelegálneho prisťahovalectva alebo vysoké epidemiologické riziko. Centrálna jednotka ETIAS zaznamená pravidlá systému ETIAS pre preverovanie ▌v centrálnom systéme ETIAS.

2.  ▌Komisia prijme delegovaný akt v súlade s článkom 89 na účely podrobnejšieho vymedzenia rizík, ktoré súvisia s bezpečnosťou, nelegálnym prisťahovalectvom alebo vysokým epidemiologickým rizikom na základe:

a)  štatistík vygenerovaných systémom EES, z ktorých vyplýva, že počet osôb, ktoré prekročili povolenú dĺžku pobytu, a počet prípadov odopretia vstupu pre konkrétnu skupinu cestujúcich presiahol bežnú mieru;

b)  štatistík vygenerovaných systémom ETIAS v súlade s článkom 84, z ktorých vyplýva, že počet prípadov zamietnutia cestovného povolenia pre konkrétnu skupinu cestujúcich z dôvodu bezpečnostného rizika, rizika z hľadiska nelegálneho prisťahovalectva alebo vysokého epidemiologického rizika presiahol bežnú mieru;

c)  štatistík vygenerovaných systémom ETIAS v súlade s článkom 84 a systémom EES, z ktorých vyplývajú vzájomné súvislosti medzi informáciami zhromaždenými na základe formulára žiadosti a informáciami o prípadoch prekročenia povolenej dĺžky pobytu cestujúcimi alebo odopretia vstupu;

d)  informácií, ktoré sa opierajú o faktické prvky a prvky založené na dôkazoch, ktoré poskytli členské štáty, v súvislosti so špecifickými ukazovateľmi bezpečnostného rizika alebo hrozbami identifikovanými daným členským štátom;

e)  informácií, ktoré sa opierajú o faktické prvky a prvky založené na dôkazoch, ktoré poskytli členské štáty, o tom, že počet osôb, ktoré prekročili povolenú dĺžku pobytu, a počet prípadov odopretia vstupu pre konkrétnu skupinu cestujúcich presiahol v prípade daného členského štátu bežnú mieru;

f)  informácií, ktoré sa týkajú špecifických vysokých epidemiologických rizík a ktoré poskytli členské štáty, ako aj informácií v oblasti epidemiologického dohľadu, posúdení rizík poskytnutých centrom ECDC a prepuknutí chorôb, ktoré nahlásila WHO.

3.  Komisia prostredníctvom vykonávacieho aktu špecifikuje riziká, ako sa vymedzujú v tomto nariadení a v delegovanom akte uvedenom v odseku 2 tohto článku, a na ktorých sa budú zakladať špecifické ukazovatele rizík uvedené v odseku 4 tohto článku. Uvedený vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 90 ods. 2.

Špecifické riziká sa aspoň každých šesť mesiacov preskúmajú, pričom Komisia v prípade potreby prijme nový vykonávací akt v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 90 ods. 2.

4.  Na základe špecifických rizík určených v súlade s odsekom 3 centrálna jednotka ETIAS stanoví súbor špecifických ukazovateľov rizika pozostávajúci z kombinácie údajov, ktoré okrem iného zahŕňajú jeden alebo viacero z týchto údajov:

a)  veková skupina, pohlavie, ▌štátna príslušnosť;

b)  krajina a mesto pobytu;

c)  stupeň vzdelania ▌(základné, stredné, vysokoškolské alebo žiadne);

d)  súčasné zamestnanie (typ povolania).

5.  Špecifické ukazovatele rizika musia byť cielené a primerané. Za žiadnych okolností sa nesmú zakladať výlučne na pohlaví alebo veku osoby. V žiadnom prípade sa nesmú zakladať na informáciách, ktoré odhaľujú farbu pleti, rasový, etnický alebo sociálny pôvod, genetické charakteristiky, jazyk, politické alebo iné názory, náboženské vyznanie alebo vieru či filozofické presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách, ▌príslušnosť k národnostnej menšine, majetok, narodenie, zdravotné postihnutie alebo sexuálnu orientáciu osoby.

6.  Špecifické ukazovatele rizika vymedzuje, stanovuje, vopred posudzuje, uplatňuje, následne vyhodnocuje, reviduje a ruší centrálna jednotka ETIAS po konzultácii s preverovacím výborom ETIAS.

Článok 34

Kontrolný zoznam systému ETIAS

1.  Kontrolný zoznam systému ETIAS pozostáva z údajov o osobách, ktoré sú podozrivé zo spáchania teroristického trestného činu alebo iného závažného trestného činu alebo z účasti na takomto čine alebo v prípade ktorých existujú konkrétne skutočnosti alebo opodstatnené dôvody založené na celkovom posúdení osoby, na základe ktorých je možné domnievať sa, že spáchajú teroristický trestný čin alebo iný závažný trestný čin. Kontrolný zoznam systému ETIAS je súčasťou centrálneho systému ETIAS.

2.  Kontrolný zoznam systému ETIAS sa zostaví na základe informácií týkajúcich sa teroristických trestných činov alebo iných závažných trestných činov.

(b)  ▌

3.  Informácie uvedené v odseku 2 vkladá do kontrolného zoznamu systému ETIAS Europol bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie (EÚ) 2016/794, alebo členské štáty. Europol alebo dotknuté členské štáty zodpovedajú za všetky údaje, ktoré vložia. V kontrolnom zozname systému ETIAS sa pri každej položke údajov uvedie dátum a čas, kedy ju Europol alebo členský štát vložil.

4.  Na základe informácií uvedených v odseku 2 pozostáva kontrolný zoznam systému ETIAS z údajov ▌tvorených jednou alebo viacerými z nasledujúcich položiek:

a)  priezvisko ▌;

b)  rodné priezvisko;

c)  dátum narodenia ▌;

d)  ďalšie mená [(prezývka (prezývky), umelecké meno (mená), zvyčajne používané meno (mená)];

e)  ▌cestovný doklad (doklady) (druh a číslo cestovného dokladu a krajina, v ktorej bol vydaný);

f)  adresa bydliska;

g)  e-mailová adresa;

h)  telefónne číslo;

i)  meno, e-mailová adresa, poštová adresa, telefónne číslo spoločnosti alebo organizácie;

j)  IP adresa.

K príslušným položkám tvoreným aspoň jednou z vyššie uvedených položiek údajov sa doplnia tieto položky údajov, ak sú k dispozícii: meno (mená), miesto narodenia, krajina narodenia, pohlavie a štátna príslušnosť.

Článok 35

Povinnosti a úlohy v súvislosti s kontrolným zoznamom systému ETIAS

1.  Skôr než Europol alebo členský štát vloží údaje do kontrolného zoznamu systému ETIAS, musí:

a)  určiť, či sú informácie primerané, presné a dostatočne dôležité na to, aby sa zaradili do kontrolného zoznamu systému ETIAS;

b)  posúdiť možný vplyv údajov na podiel žiadostí, ktoré sa spracúvajú manuálne;

c)  overiť, či údaje zodpovedajú zápisu vloženému do SIS.

2.  Agentúra eu-LISA vytvorí na účely posudzovania podľa odseku 1 písm. b) osobitný nástroj.

3.  Ak sa overením podľa odseku 1 písm. c) zistí, že údaje zodpovedajú zápisu vloženému do SIS, nevložia sa do kontrolného zoznamu systému ETIAS. Ak sú splnené podmienky na to, aby sa údaje použili na vloženie zápisu do SIS, uprednostní sa vloženie zápisu do SIS.

4.  Členské štáty a Europol sú zodpovedné za presnosť údajov uvedených v článku 34 ods. 2, ktoré vkladajú do kontrolného zoznamu systému ETIAS, a za ich aktualizovanie.

5.  Europol pravidelne, a aspoň raz za rok, preskúma a overí neustálu presnosť údajov, ktoré vložil do kontrolného zoznamu systému ETIAS. Členské štáty taktiež pravidelne a aspoň raz za rok preskúmajú a overia neustálu presnosť údajov, ktoré vložili do kontrolného zoznamu systému ETIAS. Europol a členské štáty vypracujú a zavedú spoločný postup na zabezpečenie splnenia svojich povinností podľa tohto odseku.

6.  Členské štáty a Europol po vykonaní preskúmania odstránia z kontrolného zoznamu systému ETIAS údaje, ak sa preukáže, že dôvody, pre ktoré boli do zoznamu vložené, už pominuli, alebo že ide o zastarané či neaktuálne údaje.

7.  Kontrolný zoznam systému ETIAS a nástroj posudzovania uvedený v odsekoch 1 a 2 tohto článku technicky vyvinie a prevádzkuje agentúra eu-LISA. Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví technické špecifikácie kontrolného zoznamu systému ETIAS a tohto nástroja posudzovania. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 90 ods. 2.

KAPITOLA VI

Vydanie, zamietnutie, zrušenie alebo odvolanie cestovného povolenia

Článok 36

Vydanie cestovného povolenia

1.  Ak z preskúmania žiadosti podľa postupov stanovených v kapitolách III, IV a V vyplynie, že neexistujú žiadne konkrétne skutočnosti ani opodstatnené dôvody založené na konkrétnych skutočnostiach, na základe ktorých by bolo možné dospieť k záveru, že prítomnosť danej osoby na území členských štátov predstavuje bezpečnostné riziko, riziko z hľadiska nelegálneho prisťahovalectva alebo vysoké epidemiologické riziko, centrálny systém ETIAS alebo národná jednotka ETIAS zodpovedného členského štátu udelí cestovné povolenie.

2.  V prípade pochybností, pokiaľ ide o existenciu dostatočných dôvodov na zamietnutie cestovného povolenia, národná jednotka ETIAS zodpovedného členského štátu musí mať možnosť, a to aj po uskutočnení pohovoru, udeliť cestovné povolenie s označením odporúčajúcim pohraničným orgánom, aby uskutočnili osobitnú kontrolu.

Národná jednotka ETIAS zodpovedného členského štátu môže takéto označenie pripojiť aj na základe žiadosti konzultovaného členského štátu. Takéto označenie je viditeľné len pre pohraničné orgány.

Označenie sa automaticky odstráni po tom, ako pohraničné orgány vykonali kontrolu a do systému EES vložili záznam o vstupe.

3.  Národná jednotka ETIAS zodpovedného členského štátu musí mať možnosť pridať označenie naznačujúce pohraničným orgánom a iným orgánom, ktoré majú prístup k údajom v centrálnom systéme ETIAS, že konkrétna pozitívna lustrácia zaznamenaní pri spracúvaní žiadosti sa posúdila a overilo sa, že išlo o nesprávnu pozitívnu lustráciu, alebo že pri manuálnom spracúvaní sa ukázalo, že neexistovali žiadne dôvody na zamietnutie cestovného povolenia.

4.  Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 89 na zavedenie primeraných záruk stanovením pravidiel a postupov na zabránenie vzniku konfliktov so zápismi v iných informačných systémoch, ako aj na vymedzenie podmienok, kritérií a trvania označovania podľa tohto nariadenia.

5.  Cestovné povolenie je platné tri roky alebo do skončenia platnosti cestovného dokladu zaregistrovaného pri podávaní žiadosti, podľa toho, čo nastane skôr, a je platné na území členských štátov.

6.  Cestovné povolenie nedáva automaticky právo na vstup alebo pobyt.

Článok 37

Zamietnutie cestovného povolenia

1.  Cestovné povolenie sa zamietne, ak žiadateľ:

a)  použil cestovný doklad, ktorý bol nahlásený v SIS ako stratený, odcudzený, zneužitý alebo neplatný;

b)  ▌predstavuje bezpečnostné riziko;

c)  predstavuje riziko z hľadiska nelegálneho prisťahovalectva;

d)  predstavuje vysoké epidemiologické riziko;

e)  je osobou, v súvislosti s ktorou sa do SIS ▌vložil zápis na účely odopretia vstupu a pobytu;

f)  neodpovie na žiadosť o doplňujúce informácie alebo dokumenty v rámci lehôt uvedených v článku 27;

g)  nezúčastní sa na pohovore podľa článku 27 ods. 4.

2.  Cestovné povolenie sa zamietne aj vtedy, ak v čase podania žiadosti existujú odôvodnené a závažné pochybnosti o pravosti údajov, spoľahlivosti vyhlásení žiadateľa, sprievodných dokumentoch, ktoré žiadateľ poskytol, alebo o vierohodnosti ich obsahu.

3.  Žiadatelia, ktorým bolo zamietnuté cestovné povolenie, majú právo odvolať sa. Odvolania sa podávajú v členskom štáte, ktorý prijal rozhodnutie o žiadosti, a v súlade s vnútroštátnym právom tohto členského štátu. Národná jednotka ETIAS zodpovedného členského štátu poskytne žiadateľom informácie o odvolacom konaní ▌. Informácie sa poskytnú v jednom z úradných jazykov krajín uvedených v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 539/2001, ktorých je žiadateľ štátnym príslušníkom.

4.  Predchádzajúce zamietnutie cestovného povolenia nevedie automaticky k zamietnutiu novej žiadosti. Nová žiadosť sa posúdi na základe všetkých dostupných informácií.

Článok 38

Oznámenie o udelení alebo zamietnutí cestovného povolenia

1.  Akonáhle je cestovné povolenie udelené, žiadateľovi sa prostredníctvom e-mailovej služby okamžite zašle oznámenie, ktoré obsahuje:

a)  jasnú informáciu o tom, že cestovné povolenie bolo udelené, a číslo žiadosti o cestovné povolenie;

b)  dátum začiatku a skončenia platnosti cestovného povolenia;

c)  jasnú informáciu o tom, že pri vstupe musí žiadateľ predložiť ten istý cestovný doklad, ktorý uviedol vo formulári žiadosti, a že pri akejkoľvek zmene cestovného dokladu bude nutné podať novú žiadosť o cestovné povolenie;

d)  informácie, ktorými sa pripomínajú podmienky vstupu stanovené v článku 6 nariadenia (EÚ) 2016/399 a skutočnosť, že krátkodobý pobyt je možný iba v dĺžke najviac 90 dní počas akéhokoľvek 180-dňového obdobia;

e)  informácie, ktorými sa pripomína skutočnosť, že samotnou držbou cestovného povolenia nevzniká automaticky právo na vstup;

f)  informácie, ktorými sa pripomína, že pohraničné orgány môžu na vonkajších hraniciach požadovať sprievodné dokumenty na účely overenia splnenia podmienok vstupu a pobytu;

g)  informácie, ktorými sa pripomína, že držba platného cestovného povolenia je podmienkou pobytu, ktorá musí byť splnená počas celého trvania krátkodobého pobytu na území členských štátov;

h)  odkaz na webovú službu uvedenú v článku 13 nariadenia (EÚ) 2017/2226, ktorá štátnym príslušníkom tretích krajín umožňuje kedykoľvek si overiť zostávajúcu dĺžku ich oprávneného pobytu;

i)  prípadne členské štáty, do ktorých je žiadateľ oprávnený cestovať;

j)  odkaz na verejné webové sídlo systému ETIAS obsahujúce informácie o tom, že žiadateľ má možnosť požiadať o odvolanie cestovného povolenia, že cestovné povolanie je možné odvolať, ak už nie sú splnené podmienky na jeho udelenie, a možnosť zrušiť ho, ak sa preukáže, že podmienky na jeho udelenie neboli v čase udelenia splnené;

k)  informácie o postupoch vykonávania práv podľa článkov 13 až 16 nariadenia (ES) č. 45/2001 a článkov 15 až 18 nariadenia (EÚ) 2016/679; o kontaktných údajoch úradníka pre ochranu údajov Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž, európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov a národného dozorného orgánu členského štátu prvého plánovaného pobytu, ak cestovné povolenie udelil centrálny systém ETIAS, alebo o kontaktných údajoch zodpovedného členského štátu, ak cestovné povolenie udelila národná jednotka ETIAS.

2.  Ak bolo cestovné povolenie zamietnuté, žiadateľovi sa prostredníctvom e-mailovej služby okamžite zašle oznámenie, ktoré obsahuje:

a)  jasnú informáciu o tom, že cestovné povolenie bolo zamietnuté, a číslo žiadosti o cestovné povolenie;

b)  odkaz na národnú jednotku ETIAS zodpovedného členského štátu, ktorá cestovné povolenie zamietla, a jej adresu;

c)  odôvodnenie zamietnutia cestovného povolenia uvádzajúce uplatniteľné dôvody spomedzi dôvodov uvedených v článku 37 ods. 1 a 2 a umožňujúce žiadateľovi podať odvolanie;

d)  informácie o práve podať odvolanie a o lehote na podanie takéhoto odvolania; odkaz na informácie podľa článku 16 ods. 7 na webovom sídle;

e)  informácie o postupoch vykonávania práv podľa článkov 13 až 16 nariadenia (ES) č. 45/2001 a článkov 15 až 18 nariadenia (EÚ) 2016/679; o kontaktných údajoch úradníka pre ochranu údajov Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž, európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov a národného dozorného orgánu zodpovedného členského štátu.

3.  Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme štandardný formulár na zamietnutie, zrušenie alebo odvolanie cestovného povolenia. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 90 ods. 2

Článok 39

Údaje, ktoré sa doplnia do súboru žiadosti v nadväznosti na rozhodnutie o udelení alebo zamietnutí cestovného povolenia

1.  Ak bolo prijaté rozhodnutie o udelení ▌cestovného povolenia, centrálny systém ETIAS alebo, ak sa rozhodnutie prijalo po manuálnom spracúvaní podľa kapitoly IV, národná jednotka ETIAS zodpovedného členského štátu doplní do súboru žiadosti bezodkladne tieto údaje:

a)  informáciu o stave žiadosti uvádzajúcu, že cestovné povolenie bolo udelené ▌;

b)  odkaz na to, či sa cestovné povolenie ▌udelilo v centrálnom systéme ETIAS alebo v nadväznosti na manuálne spracovanie; ak sa cestovné povolenie udelilo v nadväznosti na manuálne spracovanie, odkaz na národnú jednotku ETIAS zodpovedného členského štátu, ktorá rozhodnutie prijala, a jej adresu;

c)  ▌dátum vydania rozhodnutia o udelení ▌cestovného povolenia;

d)  dátum začiatku a skončenia platnosti cestovného povolenia;

e)  akékoľvek označenia pripojené k cestovnému povoleniu, ako sa stanovuje v článku 36 ods. 2 a 3, spolu s uvedením dôvodov pre takéto označenie (označenia), ako aj doplňujúce informácie relevantné z hľadiska osobitných kontrol v prípade článku 36 ods. 2 a doplňujúce informácie relevantné pre pohraničné orgány v prípade článku 36 ods. 3.

2.  Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 89 s cieľom bližšie určiť typ doplňujúcich informácií, ktoré možno doplniť, jazyk, v ktorom sa uvádzajú, a ich formát, ako aj dôvody označení.

3.  Ak bolo prijaté rozhodnutie o zamietnutí cestovného povolenia, národná jednotka ETIAS zodpovedného členského štátu doplní do súboru žiadosti tieto údaje:

a)  informáciu o stave žiadosti uvádzajúcu, že cestovné povolenie bolo zamietnuté;

b)  odkaz na národnú jednotku ETIAS zodpovedného členského štátu, ktorá cestovné povolenie zamietla, a jej adresu;

c)  dátum vydania rozhodnutia o zamietnutí cestovného povolenia;

d)  dôvody zamietnutia cestovného povolenia uvedením dôvodov spomedzi dôvodov uvedených v článku 37 ods. 1 a 2.

4.  Ak bolo prijaté rozhodnutie o udelení alebo zamietnutí cestovného povolenia, národná jednotka ETIAS zodpovedného členského štátu doplní okrem údajov uvedených v odsekoch 1 a 3 aj dôvody svojho konečného rozhodnutia, pokiaľ toto rozhodnutie nie je zamietnutím na základe záporného stanoviska konzultovaného členského štátu.

Článok 40

Zrušenie cestovného povolenia

1.  Cestovné povolenie sa zruší, ak sa preukáže, že v čase jeho udelenia neboli splnené podmienky na jeho udelenie. Cestovné povolenie sa zruší na základe jedného alebo viacerých dôvodov na zamietnutie cestovného povolenia stanovených v článku 37 ods. 1 a 2.

2.  Ak má členský štát k dispozícii dôkaz o tom, že v čase udelenia cestovného povolenia neboli splnené podmienky na jeho udelenie, národná jednotka ETIAS daného členského štátu cestovné povolenie zruší.

3.  Osoba, ktorej cestovné povolenie bolo zrušené, má právo odvolať sa. Odvolania sa podávajú v členskom štáte, ktorý prijal rozhodnutie o zrušení, a v súlade s vnútroštátnym právom daného členského štátu. Národná jednotka ETIAS zodpovedného členského štátu poskytne žiadateľom informácie o odvolacom konaní. Informácie sa poskytnú v jednom z úradných jazykov krajín uvedených v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 539/2001, ktorých je žiadateľ štátnym príslušníkom.

4.  Zamestnanec, ktorý vykonal posúdenie rizika, zaznamená odôvodnenie rozhodnutia zrušiť cestovné povolenie v súbore žiadosti.

Článok 41

Odvolanie cestovného povolenia

1.  Cestovné povolenie sa odvolá, ak sa preukáže, že už nie sú splnené podmienky na jeho udelenie. Cestovné povolenie sa odvolá na základe jedného alebo viacerých dôvodov na zamietnutie cestovného povolenia stanovených v článku 37 ods. 1.

2.  Ak má členský štát k dispozícii dôkaz o tom, že podmienky na udelenie cestovného povolenia už nie sú splnené, národná jednotka ETIAS daného členského štátu cestovné povolenie odvolá.

3.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, ak sa v SIS vydá nový zápis týkajúci sa nového odopretia vstupu a pobytu alebo týkajúci sa cestovného dokladu, ktorý bol nahlásený ako stratený, odcudzený, zneužitý alebo neplatný, SIS informuje centrálny systém ETIAS. Centrálny systém ETIAS overí, či tento nový zápis zodpovedá platnému cestovnému povoleniu. Ak je to tak, centrálny systém ETIAS postúpi súbor žiadosti národnej jednotke ETIAS členského štátu, ktorý zápis vložil ▌. Ak sa vydá nový zápis na účely odopretia vstupu a pobytu, národná jednotka ETIAS cestovné povolenie odvolá. Ak je cestovné povolenie prepojené s cestovným dokladom, ktorý je v SIS alebo databáze SLTD nahlásený ako stratený, odcudzený, zneužitý alebo neplatný, národná jednotka ETIAS súbor žiadosti manuálne spracuje.

4.  Nové údaje vložené ▌do kontrolného zoznamu systému ETIAS sa porovnajú s údajmi zo súborov žiadostí v centrálnom systéme ETIAS. Centrálny systém ETIAS overí, či tieto nové údaje zodpovedajú platnému cestovnému povoleniu. Ak je to tak, centrálny systém ETIAS postúpi súbor žiadosti národnej jednotke ETIAS členského štátu, ktorý daný nový údaj vložil, alebo ak nový údaj vložil Europol, národnej jednotke ETIAS členského štátu prvého plánovaného pobytu, ako ho uviedol žiadateľ v súlade s článkom 17 ods. 2 písm. j). Táto národná jednotka ETIAS posúdi bezpečnostné riziko a ak dospeje k záveru, že podmienky na jeho udelenie už nie sú splnené, cestovné povolenie odvolá ▌.

5.  Ak sa do systému EES vloží záznam o odopretí vstupu týkajúci sa držiteľa platného cestovného povolenia, a tento záznam je odôvodnený dôvodom B alebo I uvedeným v časti B prílohy V k nariadeniu (EÚ) 2016/399, centrálny systém ETIAS postúpi súbor žiadosti národnej jednotke ETIAS členského štátu, ktorý vstup odoprel. Táto národná jednotka ETIAS posúdi, či sú podmienky na udelenie cestovného povolenia stále splnené, a ak tomu tak nie je, cestovné povolenie odvolá.

6.  Zamestnanec, ktorý vykonal posúdenie rizika, zaznamená odôvodnenie rozhodnutia odvolať cestovné povolenie v súbore žiadosti.

7.  Žiadateľ, ktorého cestovné povolenie bolo odvolané, má právo odvolať sa. Odvolania sa podávajú v členskom štáte, ktorý prijal rozhodnutie o odvolaní cestovného povolenia, a v súlade s vnútroštátnym právom tohto členského štátu. Národná jednotka ETIAS zodpovedného členského štátu poskytne žiadateľom informácie o odvolacom konaní. Informácie sa poskytnú v jednom z úradných jazykov krajín uvedených v prílohe II k nariadeniu Rady (ES) č. 539/2001, ktorých je žiadateľ štátnym príslušníkom.

8.  Cestovné povolenie možno odvolať na žiadosť žiadateľa. Proti takémuto odvolaniu cestovného povolenia sa nie je možné odvolať. Ak sa žiadateľ v čase predloženia takejto žiadosti nachádza na území členského štátu, odvolanie nadobudne účinnosť, keď žiadateľ opustí toto územie, a od okamihu, keď sa v systéme EES vytvorí zodpovedajúci záznam o vstupe/výstupe v súlade s článkom 16 ods. 3 a článkom 17 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/2226.

Článok 42

Oznámenie zrušenia alebo odvolania cestovného povolenia

Ak bolo cestovné povolenie zrušené alebo odvolané, žiadateľovi sa prostredníctvom e-mailovej služby okamžite zašle oznámenie obsahujúce:

a)  jasnú informáciu o tom, že cestovné povolenie bolo zrušené alebo odvolané, a číslo žiadosti o cestovné povolenie;

b)  odkaz na národnú jednotku ETIAS zodpovedného členského štátu, ktorá cestovné povolenie zrušila alebo odvolala, a jej adresu;

c)  odôvodnenie zrušenia alebo odvolania cestovného povolenia uvádzajúce uplatniteľné dôvody spomedzi dôvodov uvedených v článku 37 ods. 1 a 2 a umožňujúce žiadateľovi podať odvolanie;

d)  informácie o práve podať odvolanie a o lehote na jeho podanie; odkaz na informácie podľa článku 16 ods. 7 na webovom sídle;

e)  jasnú informáciu o tom, že držba platného cestovného povolenia je podmienkou pobytu, ktorá musí byť splnená počas celého trvania krátkodobého pobytu na území členských štátov;

f)  informácie o postupoch vykonávania práv podľa článkov 13 až 16 nariadenia (ES) č. 45/2001 a článkov 15 až 18 nariadenia (EÚ) 2016/679; kontaktné údaje úradníka pre ochranu údajov Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž, európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov a národného dozorného orgánu zodpovedného členského štátu.

Článok 43

Údaje, ktoré sa doplnia do súboru žiadosti v nadväznosti na rozhodnutie o zrušení alebo odvolaní cestovného povolenia

1.  Ak bolo prijaté rozhodnutie o zrušení alebo odvolaní cestovného povolenia, národná jednotka ETIAS zodpovedného členského štátu, ktorá cestovné povolenie zrušila alebo odvolala, doplní do súboru žiadosti bezodkladne tieto údaje:

a)  informáciu o stave uvádzajúcu, že cestovné povolenie bolo zrušené alebo odvolané;

b)  odkaz na národnú jednotku ETIAS zodpovedného členského štátu, ktorá cestovné povolenie odvolala alebo zrušila , a jej adresu, a

c)  ▌dátum vydania rozhodnutia o zrušení alebo odvolaní cestovného povolenia.

2.  ▌Národná jednotka ETIAS zodpovedného členského štátu, ktorá cestovné povolenie zrušila alebo odvolala, tiež v súbore žiadosti uvedie buď vhodný dôvod či dôvody zrušenia alebo odvolania z článku 37 ods. 1 a 2, alebo že cestovné povolenie bolo odvolané na žiadosť žiadateľa podľa článku 41 ods. 8.

Článok 44

Udelenie cestovného povolenia s obmedzenou územnou platnosťou z humanitárnych dôvodov, z dôvodov národného záujmu alebo vzhľadom na medzinárodné záväzky

1.  V prípade, že sa žiadosť označila za prípustnú v súlade článkom 19, členský štát, do ktorého má dotknutý štátny príslušník tretej krajiny v úmysle vycestovať, môže výnimočne udeliť cestovné povolenie s obmedzenou územnou platnosťou ▌, ak to považuje ▌za potrebné z humanitárnych dôvodov v súlade so svojim vnútroštátnym právom, z dôvodov národného záujmu alebo vzhľadom na medzinárodné záväzky, a to bez ohľadu na skutočnosť, že:

a)  sa ešte neukončilo manuálne spracovanie podľa článku 26, alebo ▌

b)  sa cestovné povolenie zamietlo, zrušilo alebo odvolalo.

Takéto povolenie bude vo všeobecnosti platné len na území členského štátu, ktorý ho udelil. Vo výnimočných prípadoch ho však možno udeliť aj s územnou platnosťou zahŕňajúcou viaceré členské štáty, ak s tým každý takýto členský štát prostredníctvom svojich národných jednotiek ETIAS vyjadrí súhlas. Ak národná jednotka ETIAS zvažuje udelenie cestovného povolenia s obmedzenou územnou platnosťou zahŕňajúcou viaceré členské štáty, táto národná jednotka ETIAS zodpovedného členského štátu vedie s týmito členskými štátmi konzultácie.

Ak sa cestovné povolenie s obmedzenou územnou platnosťou vyžiadalo alebo udelilo za okolností uvedených v písmene a) prvého pododseku tohto odseku, neprerušuje sa tým manuálne spracovanie žiadosti na udelenie cestovného povolenia bez obmedzenej územnej platnosti.

2.  Na účely odseku 1, a ako sa uvádza na verejnom webovom sídle a v aplikácii pre mobilné zariadenia, môže žiadateľ kontaktovať centrálnu jednotku ETIAS, pričom uvedie číslo svojej žiadosti, členský štát, do ktorého má v úmysle vycestovať, a skutočnosť, že účel jeho cesty je založený na humanitárnych dôvodoch alebo súvisí s medzinárodnými záväzkami ▌. V nadväznosti na takýto kontakt informuje centrálna jednotka ETIAS národnú jednotku ETIAS členského štátu, do ktorého má štátny príslušník tretej krajiny v úmysle vycestovať, a informácie zaznamená v súbore žiadosti.

3.  Národná jednotka ETIAS členského štátu, do ktorého má štátny príslušník tretej krajiny v úmysle vycestovať, môže od žiadateľa požadovať doplňujúce informácie alebo dokumenty a môže stanoviť lehotu, v ktorej sa takéto doplňujúce informácie alebo dokumenty majú predložiť. Takéto žiadosti sa zašlú prostredníctvom e-mailovej služby uvedenej v článku 6 ods. 2 písm. f) na kontaktnú e-mailovú adresu uvedenú v súbore žiadosti, pričom sa uvedie zoznam jazykov, v ktorých sa môžu informácie alebo dokumenty predložiť. Tento zoznam musí zahŕňať aspoň anglický alebo francúzsky alebo nemecký jazyk, pokiaľ nezahŕňa úradný jazyk tretej krajiny, ktorú žiadateľ uviedol ako krajinu svojej štátnej príslušnosti. Od žiadateľa sa nesmie vyžadovať úradný preklad do týchto jazykov. Žiadateľ poskytne doplňujúce informácie alebo dokumenty priamo národnej jednotke ETIAS prostredníctvom služby zabezpečeného používateľského konta uvedenej v článku 6 ods. 2 písm. g). Centrálny systém ETIAS po predložení doplňujúcich informácií alebo dokumentov zaznamená a uchováva tieto informácie alebo dokumenty v súbore žiadosti. Do doplňujúcich informácií alebo dokumentov zaznamenaných v súbore žiadosti sa nahliada len na účely posúdenia žiadosti a rozhodnutia o nej, na účely riadenia odvolacieho konania alebo na účely spracovania novej žiadosti toho istého žiadateľa.

4.  Cestovné povolenie s obmedzenou územnou platnosťou platí najviac 90 dní od dátumu prvého vstupu na základe daného povolenia.

5.  Cestovné povolenie udelené na základe tohto článku možno označiť podľa článku 36 ods. 2 alebo 3.

6.  Pri udeľovaní cestovného povolenia s obmedzenou územnou platnosťou doplní národná jednotka ETIAS, ktorá dané povolenie udelila, do súboru žiadosti tieto údaje:

a)  informáciu o stave uvádzajúcu, že bolo udelené cestovné povolenie s obmedzenou územnou platnosťou ▌;

b)  členský štát alebo členské štáty, do ktorých je držiteľ cestovného povolenia oprávnený cestovať, a dobu platnosti uvedeného cestovného povolenia;

c)  národnú jednotku ETIAS členského štátu, ktorý udelil cestovné povolenie s obmedzenou územnou platnosťou, a jej adresu;

d)  dátum rozhodnutia o udelení cestovného povolenia s obmedzenou územnou platnosťou;

e)  odkaz na dovolávané humanitárne dôvody, dôvody národného záujmu alebo medzinárodné záväzky;

f)  akékoľvek označenia pripojené k cestovnému povoleniu, ako sa stanovuje v článku 36 ods. 2 a 3, spolu s uvedením dôvodov pre takéto označenie či označenia, ako aj relevantné doplňujúce informácie z hľadiska osobitných kontrol v prípade článku 36 ods. 2 a relevantné doplňujúce informácie z hľadiska pohraničných orgánov v prípade článku 36 ods. 3.

Ak národná jednotka ETIAS udelí cestovné povolenie s obmedzenou územnou platnosťou, pričom žiadateľ neposkytne žiadne informácie alebo dokumenty, daná národná jednotka ETIAS zaznamená a uchováva v súbore žiadosti primerané informácie alebo dokumenty zdôvodňujúce toto rozhodnutie.

7.  Ak bolo udelené cestovné povolenie s obmedzenou územnou platnosťou, žiadateľovi sa prostredníctvom e-mailovej služby zašle oznámenie obsahujúce:

a)  jasnú informáciu o tom, že bolo udelené cestovné povolenie s obmedzenou územnou platnosťou, a číslo žiadosti o cestovné povolenie;

b)  dátum začiatku a skončenia platnosti cestovného povolenia s obmedzenou územnou platnosťou;

c)  jasné určenie členských štátov, do ktorých je držiteľ povolenia oprávnený cestovať, a skutočnosť, že môže cestovať len v rámci územia uvedených členských štátov;

d)  informácie, ktorými sa pripomína skutočnosť, že držba platného cestovného povolenia je podmienkou pobytu, ktorá musí byť splnená počas celého trvania krátkodobého pobytu na území členského štátu, na ktorý sa vzťahuje udelené cestovné povolenie s obmedzenou územnou platnosťou;

e)  odkaz na webovú službu uvedenú v článku 13 nariadenia (EÚ) 2017/2226, ktorá štátnym príslušníkom tretích krajín umožňuje kedykoľvek si overiť zostávajúcu dĺžku ich oprávneného pobytu.

KAPITOLA VII

Používanie systému ETIAS dopravcami

Článok 45

Prístup k údajom na účely overenia dopravcami

1.  Leteckí dopravcovia, námorní dopravcovia a medzinárodní dopravcovia prepravujúci skupiny autokarom po pevnine uskutočnia vyhľadávanie v informačnom systéme ETIAS s cieľom overiť, či sú štátni príslušníci tretích krajín, na ktorých sa vzťahuje povinnosť byť držiteľom cestovného povolenia, držiteľmi platného cestovného povolenia.

2.  Zabezpečený prístup k bráne pre dopravcov uvedenej v článku 6 ods. 2 písm. k) vrátane možnosti využívania mobilných technických riešení umožňuje dopravcom uskutočniť vyhľadávanie uvedené v odseku 1 pred nástupom cestujúceho. Dopravca poskytne údaje uvedené v strojovo čitateľnej časti cestovného dokladu a uvedie členský štát vstupu. Odchylne od uvedeného nie je dopravca v prípade letiskového tranzitu povinný overiť, či je štátny príslušník tretej krajiny držiteľom platného cestovného povolenia.

Informačný systém ETIAS ▌poskytne dopravcom prostredníctvom brány pre dopravcov odpoveď OK/NOT OK, podľa toho, či daná osoba má alebo nemá platné cestovné povolenie. V prípade, že bolo udelené cestovné povolenie s obmedzenou územnou platnosťou v súlade s článkom 44, v odpovedi centrálneho systému ETIAS sa zohľadní členský štát či členské štáty, pre ktoré je povolenie platné, ako aj členský štát vstupu, ktorý uviedol dopravca. Dopravcovia môžu uchovávať zaslané informácie a získané odpovede v súlade s platným právom. Odpoveď OK/NOT OK sa nesmie považovať za rozhodnutie o povolení alebo odopretí vstupu podľa nariadenia (EÚ) 2016/399.

Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme podrobné pravidlá týkajúce sa podmienok prevádzky brány pre dopravcov a platných pravidiel ochrany a bezpečnosti údajov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 90 ods. 2.

3.  Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov vytvorí autentifikačný systém vyhradený výlučne pre dopravcov s cieľom umožniť náležite oprávneným členom personálu dopravcov prístup k bráne pre dopravcov na účely odseku 2 tohto článku. Pri vytváraní autentifikačného systému sa zohľadnia riadenie rizík v oblasti informačnej bezpečnosti a zásady špecificky navrhnutej a štandardne určenej ochrany údajov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 90 ods. 2.

4.  Brána pre dopravcov používa samostatnú databázu určenú len na čítanie, ktorá sa každodenne aktualizuje jednosmernou extrakciou minimálneho potrebného čiastkového súboru údajov uchovávaných v systéme ETIAS. Za bezpečnosť brány pre dopravcov, bezpečnosť osobných údajov, ktoré obsahuje, a proces extrakcie osobných údajov do samostatnej databázy určenej len na čítanie je zodpovedná agentúra eu-LISA.

5.  Pri preprave štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí nie sú držiteľmi platného cestovného povolenia, hoci sa na nich vzťahuje povinnosť byť držiteľom cestovného povolenia, podliehajú dopravcovia uvedení v odseku 1 tohto článku sankciám stanoveným v súlade s článkom 26 ods. 2 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 uzatvorená medzi vládami štátov hospodárskej únie Beneluxu, Nemeckej spolkovej republiky a Francúzskej republiky o postupnom zrušení kontrol na ich spoločných hraniciach (ďalej len „Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda“), a článkom 4 smernice Rady 2001/51/ES(39).

6.  Odchylne od odseku 5 tohto článku, ak v súvislosti s tým istým štátnym príslušníkom tretej krajiny dopravcovia uvedení v odseku 1 už podliehajú sankciám stanoveným v súlade s článkom 26 ods. 2 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, a článkom 4 smernice 2001/51/ES, sankcie uvedené v odseku 5 tohto článku sa neuplatňujú.

7.  Na účely vykonávania odseku 5 alebo na účely vyriešenia akýchkoľvek potenciálnych sporov vyplývajúcich z jeho uplatňovania uchováva agentúra eu-LISA logy všetkých operácií spracúvania údajov, ktoré v rámci brány pre dopravcov vykonávajú dopravcovia. V uvedených logoch sa uvádza dátum a čas každej operácie, údaje použité pri vyhľadávaní, údaje prenesené pomocou brány pre dopravcov a názov dotknutého dopravcu.

Logy sa uchovávajú počas obdobia dvoch rokov. Logy sa musia primeranými opatreniami chrániť proti neoprávnenému prístupu.

8.  Ak bol štátnym príslušníkom tretej krajiny odopretý vstup, dopravca, ktorý ich letecky, po mori alebo po pevnine dopravil na vonkajšie hranice, je povinný okamžite za nich opätovne prevziať zodpovednosť. Na žiadosť pohraničných orgánov sú dopravcovia povinní vrátiť štátnych príslušníkov tretej krajiny buď do tretej krajiny, z ktorej boli dopravení, alebo do tretej krajiny, ktorá vydala cestovný doklad, na základe ktorého cestujú, alebo do akejkoľvek inej tretej krajiny, do ktorej majú zaručený vstup.

9.  Odchylne od odseku 1 dopravcovia prepravujúci skupiny autokarom po pevnine počas prvých troch rokov po uvedení systému ETIAS do prevádzky vykonávajú overenie uvedené v odseku 1 nepovinne a ustanovenia uvedené v odseku 5 sa na nich nevzťahujú.

Článok 46

Núdzové postupy v prípade, keď dopravcovia nemajú z technických príčin prístup k údajom

1.  Ak je z dôvodu poruchy akejkoľvek časti informačného systému ETIAS ▌technicky nemožné uskutočniť vyhľadávanie podľa článku 45 ods. 1, dopravcovia sú oslobodení od povinnosti držbu platného cestovného povolenia. Ak takúto poruchu odhalí agentúra eu-LISA, centrálna jednotka ETIAS o tom oboznámi dopravcov. Centrálna jednotka ETIAS oboznámi dopravcov aj o odstránení poruchy. Ak takúto poruchu odhalia dopravcovia, môžu to oznámiť centrálnej jednotke ETIAS.

2.  V prípadoch uvedených v odseku 1 tohto článku sa sankcie uvedené v článku 45 ods. 5 dopravcom neukladajú.

3.  Ak je pre dopravcu technicky nemožné uskutočniť vyhľadávanie podľa článku 45 ods. 1 po dlhšiu dobu z iných dôvodov ako z dôvodu poruchy akejkoľvek časti informačného systému ETIAS, dopravcovia to oznámia centrálnej jednotke ETIAS ▌.

4.  Komisia prostredníctvom vykonávacieho aktu stanoví podrobnosti o núdzových postupoch uvedených v tomto článku. Uvedený vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 90 ods. 2.

KAPITOLA VIII

Používanie systému ETIAS pohraničnými orgánmi na vonkajších hraniciach

Článok 47

Prístup k údajom na účely overovania na vonkajších hraniciach

1.  Pohraničné orgány zodpovedné za vykonávanie hraničných kontrol na hraničných priechodoch na vonkajších hraniciach v súlade s nariadením (EÚ) 2016/399 ▌ nahliadajú do centrálneho systému ETIAS s použitím údajov nachádzajúcich sa v strojovo čitateľnej časti cestovného dokladu.

2.  Centrálny systém ETIAS v odpovedi uvedie:

a)  či má alebo nemá daná osoba platné cestovné povolenie, a v prípade cestovného povolenia s obmedzenou územnou platnosťou udeleného podľa článku 44 členský štát či členské štáty, pre ktoré je platné;

b)  akékoľvek označenie pripojené k cestovnému povoleniu podľa článku 36 ods. 2 a 3;

c)  či platnosť cestovného povolenia uplynie v priebehu nasledujúcich 90 dní, a zostávajúcu dobu platnosti;

d)  údaje uvedené v článku 17 ods. 2 písm. k) a l).

3.  Ak má platnosť cestovného povolenia uplynúť v priebehu nasledujúcich 90 dní, pohraničné orgány informujú držiteľa tohto cestovného povolenia o zostávajúcej dobe platnosti, o možnosti podať žiadosť o nové cestovné povolenie ešte počas pobytu na území členských štátov a povinnosti byť držiteľom platného cestovného povolenia počas celého trvania krátkodobého pobytu. Uvedené informácie poskytne buď príslušník pohraničnej stráže pri hraničných kontrolách alebo sa poskytnú prostredníctvom zariadenia nainštalovaného na hraničnom priechode, ktoré štátnemu príslušníkovi tretej krajiny umožní nahliadnuť do overovacieho nástroja uvedeného v článku 31. Uvedené informácie sa okrem toho poskytnú prostredníctvom verejného webového sídla uvedeného v článku 16. Centrálny systém ETIAS tieto informácie držiteľovi cestovného povolenia poskytne automaticky aj prostredníctvom e-mailovej služby.

4.  Ak centrálny systém ETIAS v odpovedi uvedie označenie pripojené k cestovnému povoleniu podľa článku 36 ods. 2, pohraničné orgány pristúpia k osobitnej kontrole. Na účel osobitnej kontroly sú oprávnené nahliadnuť do doplňujúcich informácií, ktoré boli doplnené do súboru žiadosti v súlade s článkom 39 ods. 1 písm. e) alebo článkom 44 ods. 6 písm. f).

Ak centrálny systém ETIAS v odpovedi uvedie označenie uvedené v článku 36 ods. 3 a ak je potrebné dodatočné overovanie, pohraničné orgány majú právo na prístup do centrálneho systému ETIAS s cieľom získať doplňujúce informácie stanovené v článku 39 ods. 1 písm. e) alebo článku 44 ods. 6 písm. f).

Článok 48

Núdzové postupy v prípade, keď na vonkajších hraniciach nie je z technických príčin možný prístup k údajom

1.  Ak z dôvodu poruchy akejkoľvek časti informačného systému ETIAS nie je technicky možné uskutočniť nahliadnutie podľa článku 47 ods. 1, centrálna jednotka ETIAS o tom informuje pohraničné orgány a národné jednotky ETIAS členských štátov.

2.  Ak z dôvodu poruchy vnútroštátnej pohraničnej infraštruktúry v členskom štáte nie je technicky nemožné vykonať vyhľadávanie uvedené v článku 47 ods. 1, pohraničné orgány o tom informujú centrálnu jednotku ETIAS a národnú jednotku ETIAS daného členského štátu. Centrálna jednotka ETIAS následne bezodkladne informuje agentúru eu-LISA a Komisiu.

3.  V obidvoch prípadoch uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku postupujú pohraničné orgány podľa svojich vnútroštátnych plánov pre nepredvídané udalosti. Na základe vnútroštátneho plánu pre nepredvídané udalosti sa môže pohraničným orgánom v súlade s nariadením (EÚ) 2016/399 dočasne udeliť výnimka z povinnosti nahliadať do centrálneho systému ETIAS podľa článku 47 ods. 1.

4.  Komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov vzorové plány pre nepredvídané udalosti pre prípady uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku vrátane postupov, ktoré majú dodržiavať pohraničné orgány. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 90 ods. 2. Členské štáty prijmú svoje vnútroštátne plány pre nepredvídané udalosti na základe vzorových plánov pre nepredvídané udalosti, ktoré sa na vnútroštátnej úrovni podľa potreby upravia.

KAPITOLA IX

Používanie systému ETIAS imigračnými orgánmi

Článok 49

Prístup imigračných orgánov k údajom

1.  Na účely kontroly alebo overenia splnenia podmienok vstupu alebo pobytu na území členských štátov a na účel prijatia vhodných s tým súvisiacich opatrení majú imigračné orgány členských štátov prístup k vyhľadávaniu v centrálnom systéme ETIAS s použitím údajov uvedených v článku 17 ods. 2 písm. a) až e).

2.  Prístup do centrálneho systému ETIAS podľa odseku 1 tohto článku sa povoľuje, len ak sú splnené tieto podmienky:

a)  uskutočnilo sa predchádzajúce vyhľadávanie v systéme EES podľa článku 26 nariadenia (EÚ) 2017/2226, a

b)  z výsledku vyhľadávania vyplýva, že systém EES neobsahuje záznam o vstupe zodpovedajúci prítomnosti štátneho príslušníka tretej krajiny na území členských štátov.

Splnenie podmienok uvedených v písmenách a) a b) prvého pododseku tohto odseku sa v prípade potreby overuje prostredníctvom prístupu k logom v systéme EES, ako sa stanovuje v článku 46 nariadenia (EÚ) 2017/2226, ktoré zodpovedajú vyhľadávaniu uvedenému v písmene a) prvého pododseku tohto odseku a odpovedi uvedenej v písmene b) uvedeného pododseku.

3.  Centrálny systém ETIAS v odpovedi uvedie, či má daná osoba platné cestovné povolenie, a v prípade cestovného povolenia s obmedzenou územnou platnosťou udeleného podľa článku 44 členské štáty, pre ktoré je cestovné povolenie platné. Centrálny systém ETIAS tiež uvedie, či platnosť cestovného povolenia uplynie v priebehu nasledujúcich 90 dní, ako aj zostávajúcu dobu platnosti.

V prípade maloletých osôb majú imigračné orgány prístup aj k informáciám týkajúcim sa osoby, ktorá v súvislosti s cestujúcim vykonáva rodičovské práva a povinnosti alebo zákonné opatrovníctvo podľa článku 17 ods. 2 písm. k).

KAPITOLA X

Postup a podmienky prístupu do centrálneho systému ETIAS na účely presadzovania práva

Článok 50

Určené orgány ▌členských štátov

1.  Členské štáty určia ▌orgány oprávnené požiadať o nahliadnutie do údajov zaznamenaných v centrálnom systéme ETIAS s cieľom predchádzať teroristickým trestným činom alebo iným závažným trestným činom, odhaľovať a vyšetrovať ich.

2.  Každý členský štát určí centrálny prístupový bod, ktorý bude mať prístup do centrálneho systému ETIAS. Centrálny prístupový bod overí, či sú splnené podmienky pre žiadosť o prístup do centrálneho systému ETIAS stanovené v článku 52.

Určený orgán a centrálny prístupový bod môžu byť súčasťou rovnakej organizácie, ak to povoľuje vnútroštátne právo, ale centrálny prístupový bod koná pri plnení svojich úloh podľa tohto nariadenia úplne nezávisle od určených orgánov. Centrálny prístupový bod je oddelený od určených orgánov a neprijíma od nich pokyny, pokiaľ ide o výsledok overenia, ktoré vykonáva nezávisle.

Členské štáty môžu určiť viac ako jeden centrálny prístupový bod, aby boli zohľadnené ich organizačné a administratívne štruktúry pri splnení ich ústavných alebo iných právnych požiadaviek.

Členské štáty oznámia agentúre eu-LISA a Komisii ich určené orgány a centrálne prístupové body a svoje oznámenia môžu kedykoľvek zmeniť alebo nahradiť.

3.  Každý členský štát vedie na vnútroštátnej úrovni zoznam operačných jednotiek v rámci určených orgánov, ktoré sú oprávnené požiadať o nahliadnutie do údajov uchovávaných v centrálnom systéme ETIAS prostredníctvom centrálnych prístupových bodov.

4.  Prístup do centrálneho systému ETIAS v súlade s článkami 51 a 52 majú len riadne oprávnení zamestnanci centrálnych prístupových bodov.

Článok 51

Postup týkajúci sa prístupu do centrálneho systému ETIAS na účely presadzovania práva

1.  Operačná jednotka uvedená v článku 50 ods. 3 predloží centrálnemu prístupovému bodu uvedenému v článku 50 ods. 2 odôvodnenú elektronickú alebo písomnú žiadosť o nahliadnutie do osobitného súboru údajov uchovávaného v centrálnom systéme ETIAS. Ak sa požaduje nahliadnutie do údajov uvedených v článku 17 ods. 2 písm. i) a článku 17 ods. 4 písm. a) až c), v odôvodnenej elektronickej alebo písomnej žiadosti sa odôvodní potreba nahliadnuť do týchto osobitných údajov.

2.  Centrálny prístupový bod po obdržaní žiadosti o prístup overí, či sú splnené podmienky prístupu uvedené v článku 52, ako aj to, či je akákoľvek žiadosť o nahliadnutie do údajov uvedených v článku 17 ods. 2 písm. i) a článku 17 ods. 4 písm. a) až c) odôvodnená.

3.  Ak sú podmienky prístupu uvedené v článku 52 splnené, centrálny prístupový bod žiadosť spracuje. Údaje uchovávané v centrálnom systéme ETIAS, ku ktorým pristupuje centrálny prístupový bod, sa zašlú operačnej jednotke, ktorá podala žiadosť, spôsobom, ktorým sa neohrozí bezpečnosť údajov.

4.  V naliehavom prípade, keď je potrebné zamedziť bezprostrednému ohrozeniu ľudského života v súvislosti s teroristickým trestným činom alebo iným závažným trestným činom, centrálny prístupový bod spracuje žiadosť ihneď a až následne overí, či sú splnené všetky podmienky uvedené v článku 52 vrátane toho, či išlo skutočne o naliehavý prípad. Následné overenie sa uskutoční bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do siedmich pracovných dní po spracovaní žiadosti ▌.

Ak sa následným ▌overením zistí, že nahliadnutie do údajov zaznamenaných v centrálnom systéme ETIAS alebo prístup k nim neboli odôvodnené, všetky orgány, ktoré mali prístup ▌k údajom, vymažú údaje, ku ktorým mali prístup z centrálneho systému ETIAS. Orgány informujú príslušný centrálny prístupový bod členského štátu, v ktorom sa podala žiadosť o výmaz.

Článok 52

Podmienky prístupu určených orgánov členských štátov k údajom zaznamenaným v centrálnom systéme ETIAS

1.  Určené orgány môžu požiadať o nahliadnutie do údajov uchovávaných v centrálnom systéme ETIAS, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a)  prístup na nahliadnutie je nevyhnutný na účely zabránenia teroristickému trestnému činu alebo inému závažnému trestnému činu, jeho odhalenia alebo vyšetrovania;

b)  prístup na nahliadnutie je v danom prípade nevyhnutný a primeraný a

c)  existujú dôkazy alebo opodstatnené dôvody, na základe ktorých je možné domnievať sa, že nahliadnutím do údajov uchovávaných v centrálnom systéme ETIAS sa prispeje k predídeniu ktorémukoľvek z predmetných trestných činov, jeho odhaleniu alebo vyšetreniu, najmä ak existuje dôvodné podozrenie, že páchateľ alebo obeť teroristického trestného činu alebo iného závažného trestného činu alebo osoba, ktorá je v súvislosti s nimi podozrivá, patrí do kategórie cestujúceho ▌, na ktorú sa vzťahuje toto nariadenie ▌.

2.  Nahliadnutie do centrálneho systému ETIAS je obmedzené na vyhľadávanie na základe jednej alebo viacerých z nasledujúcich položiek údajov zaznamenaných v súbore žiadosti:

a)  priezvisko a, ak je k dispozícii, meno (mená);

b)  ďalšie mená [(prezývka (prezývky), umelecké meno (mená), zvyčajne používané meno (mená)];

c)  číslo cestovného dokladu;

d)  adresa bydliska;

e)  e-mailová adresa;

f)  telefónne čísla;

g)  IP adresa.

3.  Nahliadnutie do centrálneho systému ETIAS s použitím údajov uvedených v odseku 2 sa v záujme zúženia vyhľadávania môže kombinovať s týmito údajmi v súbore žiadosti:

a)  štátna príslušnosť alebo štátne príslušnosti;

b)  pohlavie;

c)  dátum narodenia alebo veková skupina.

4.  V prípade pozitívnej lustrácie dosiahnutej na základe údajov zaznamenaných v súbore žiadosti vedie nahliadnutie do centrálneho systému ETIAS k sprístupneniu údajov uvedených v článku 17 ods. 2 písm. a) až g) a písm. j) až m), ktoré sú zaznamenané v danom súbore žiadosti, ako aj údajov vložených do daného súboru žiadosti v súvislosti s udelením, zamietnutím, zrušením alebo odvolaním ▌cestovného povolenia v súlade s článkami 39 a 43. Prístup k údajom uvedeným v článku 17 ods. 2 písm. i) a článku 17 ods. 4 písm. a) až c), ktoré sú zaznamenané v súbore žiadosti, sa poskytne, iba ak o nahliadnutie do týchto údajov výslovne požiadala operačná jednotka v odôvodnenej elektronickej alebo písomnej žiadosti, ktorá bola predložená podľa článku 51 ods. 1 a uvedená žiadosť bola nezávisle overená a schválená centrálnym prístupovým bodom. Pri nahliadaní do centrálneho systému ETIAS sa neposkytuje prístup k údajom o vzdelaní uvedeným v článku 17 ods. 2 písm. h) ▌.

Článok 53

Postup a podmienky týkajúce sa prístupu Europolu k údajom zaznamenaným v centrálnom systéme ETIAS

1.  Na účely článku 1 ods. 2 môže Europol požiadať o nahliadnutie do údajov uchovávaných v centrálnom systéme ETIAS a predložiť centrálnej jednotke ETIAS odôvodnenú elektronickú žiadosť o nahliadnutie do osobitného súboru údajov uchovávaných v centrálnom systéme ETIAS. Ak sa požaduje nahliadnutie do údajov uvedených v článku 17 ods. 2 písm. i) a článku 17 ods. 4 písm. a) až c), v odôvodnenej elektronickej žiadosti sa odôvodní potreba nahliadnuť do týchto osobitných údajov.

2.  V odôvodnenej žiadosti sa uvedú dôkazy o tom, že sú splnené všetky tieto podmienky:

a)  nahliadnutie je potrebné na účely podpory a posilnenia opatrení členských štátov v oblasti predchádzania teroristickým trestným činom alebo iným závažným trestným činom, ktoré patria do právomoci Europolu, ich odhaľovania alebo vyšetrovania;

b)  nahliadnutie je v danom prípade potrebné a primerané;

c)  nahliadnutie sa obmedzí na vyhľadávanie na základe údajov uvedených v článku 52 ods. 2, v prípade potreby v kombinácii s údajmi uvedenými v článku 52 ods. 3 a

d)  existujú dôkazy alebo opodstatnené dôvody, na základe ktorých je možné domnievať sa, že nahliadnutím sa prispeje k predídeniu ktorémukoľvek z predmetných trestných činov, jeho odhaleniu alebo vyšetreniu, najmä ak existuje dôvodné podozrenie, že páchateľ alebo obeť teroristického trestného činu alebo iného závažného trestného činu alebo osoba, ktorá je v súvislosti s nimi podozrivá, patrí do kategórie cestujúcich, na ktorú sa vzťahuje toto nariadenie.

3.  Žiadosti Europolu o nahliadnutie do údajov uchovávaných v centrálnom systéme ETIAS podliehajú predchádzajúcemu overeniu zo strany špecializovanej jednotky s náležite oprávnenými úradníkmi Europolu, ktorá účinne a včas preskúma, či žiadosť spĺňa všetky podmienky stanovené v odseku 2.

4.  V prípade pozitívnej lustrácie dosiahnutej na základe údajov uchovávaných v súbore žiadosti vedie nahliadnutie do centrálneho systému ETIAS k sprístupneniu údajov uvedených v článku 17 ods. 2 písm. a) až g) a j) až m), ako aj údajov doplnených do súboru žiadosti v súvislosti s udelením, zamietnutím, zrušením alebo odvolaním ▌cestovného povolenia v súlade s článkami 39 a 43. Prístup k údajom uvedeným v článku 17 ods. 2 písm. i) a v článku 17 ods. 4 písm. a) až c), ktoré sú doplnené do súboru žiadosti, sa poskytne, iba ak o nahliadnutie do týchto údajov Europol výslovne požiadal. Pri nahliadaní do centrálneho systému ETIAS sa neposkytuje prístup k údajom o vzdelaní uvedeným v článku 17 ods. 2 písm. h).

5.  Akonáhle špecializovaná jednotka s náležite oprávnenými úradníkmi Europolu žiadosť schválila, centrálna jednotka ETIAS žiadosť o nahliadnutie do údajov uchovávaných v centrálnom systéme ETIAS spracuje. Požadované údaje zašle Europolu spôsobom, ktorým sa neohrozí bezpečnosť údajov.

KAPITOLA XI

Uchovávanie a zmena údajov

Článok 54

Uchovávanie údajov

1.  Každý súbor žiadosti sa uchováva v centrálnom systéme ETIAS počas:

a)  doby platnosti cestovného povolenia;

b)  piatich rokov od posledného rozhodnutia o zamietnutí, zrušení alebo odvolaní cestovného povolenia v súlade s článkami 37, 40 a 41. Ak sa údaje uvedené v zázname, súbore alebo zápise vedenom v niektorom z informačných systémov EÚ, v údajoch Europolu, v databázach Interpolu SLTD alebo TDAWN, v kontrolnom zozname systému ETIAS alebo pravidlá ETIAS pre preverovanie, na základe ktorých sa také rozhodnutie prijalo, vymažú pred uplynutím uvedenej päťročnej lehoty, súbor žiadosti sa vymaže do siedmich dní odo dňa výmazu údajov v uvedenom zázname, súbore alebo zápise . Centrálny systém ETIAS na uvedený účel pravidelne a automaticky overuje, či sú podmienky na uchovanie súborov žiadostí uvedených v tomto písmene stále splnené. Ak už splnené nie sú, automaticky súbor žiadosti vymaže.

(c)  ▌

2.  S cieľom uľahčiť podanie novej žiadosti po uplynutí doby platnosti cestovného povolenia zo systému ETIAS sa súbor žiadosti môže uchovávať v centrálnom systéme ETIAS počas dodatočného obdobia najviac troch rokov od skončenia doby platnosti cestovného povolenia, a to len v tom prípade, že po vyžiadaní súhlasu žiadateľ slobodne a výslovne vyjadrí súhlas prostredníctvom elektronicky podpísaného vyhlásenia. Žiadosť o vyjadrenie súhlasu musí byť predložená v súlade s článkom 7 nariadenia (EÚ) 2016/679 tak, aby bola jasne odlíšiteľná od iných skutočností, v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme a formulovaná jasne a jednoducho.

Súhlas sa požaduje po automatickom poskytnutí informácií podľa článku 15 ods. 2. Automatickým poskytnutím informácií sa žiadateľovi pripomenie účel uchovania údajov v súlade s informáciami uvedenými v článku 71 písm. o) a možnosť súhlas kedykoľvek odvolať.

Žiadateľ môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať v súlade s článkom 7 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2016/679. Ak žiadateľ odvolá svoj súhlas, súbor žiadosti sa z centrálneho systému ETIAS automaticky vymaže.

Agentúra eu-LISA vytvorí nástroj, pomocou ktorého budú môcť žiadatelia vyjadrovať a odvolávať svoj súhlas. Uvedený nástroj sa sprístupní prostredníctvom verejného webového sídla vytvoreného na tento účel alebo prostredníctvom aplikácie pre mobilné zariadenia.

Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 89 cieľom podrobnejšie vymedziť nástroj, ktorý majú žiadatelia používať na účely vyjadrenia svojho súhlasu a jeho odvolania.

3.  Po uplynutí obdobia uchovávania sa súbor žiadosti z centrálneho systému ETIAS automaticky vymaže.

Článok 55

Zmena údajov a predčasný výmaz údajov

1.  Centrálna jednotka ETIAS a národné jednotky ETIAS sú povinné aktualizovať údaje uchovávané v centrálnom systéme ETIAS a zabezpečiť ich presnosť. Centrálna jednotka ETIAS a národné jednotky ETIAS nemajú právo meniť údaje, ktoré do formulára žiadosti doplnil priamo žiadateľ podľa článku 17 ods. 2, 3 alebo 4.

2.  Ak má centrálna jednotka ETIAS dôkazy o tom, že údaje zaznamenané v centrálnom systéme ETIAS centrálnou jednotkou ETIAS sú fakticky nesprávne alebo že údaje boli v centrálnom systéme ETIAS spracované v rozpore s týmto nariadením, skontroluje príslušné údaje a v prípade potreby ich bezodkladne zmení alebo vymaže z centrálneho systému ETIAS.

3.  Ak má zodpovedný členský štát dôkazy o tom, že údaje zaznamenané v centrálnom systéme ETIAS sú fakticky nesprávne alebo že údaje boli v centrálnom systéme ETIAS spracované v rozpore s týmto nariadením, jeho národná jednotka ETIAS príslušné údaje skontroluje a v prípade potreby ich bezodkladne zmení alebo vymaže z centrálneho systému ETIAS.

4.  Ak má centrálna jednotka ETIAS dôkazy svedčiace o tom, že údaje uchovávané v centrálnom systéme ETIAS sú fakticky nesprávne alebo že údaje boli v centrálnom systéme ETIAS spracované v rozpore s týmto nariadením, do 14 dní sa obráti na národnú jednotku ETIAS zodpovedného členského štátu. Ak má také dôkazy členský štát, ktorý nie je zodpovedným členským štátom, obráti sa na centrálnu jednotku ETIAS alebo národnú jednotku ETIAS zodpovedného členského štátu takisto do 14 dní. Centrálna jednotka ETIAS alebo národná jednotka ETIAS zodpovedného členského štátu do jedného mesiaca skontroluje správnosť údajov a zákonnosť ich spracovania a v prípade potreby tieto údaje bezodkladne zmení alebo vymaže z centrálneho systému ETIAS.

5.  Ak štátny príslušník tretej krajiny získal štátnu príslušnosť členského štátu alebo sa naňho začal vzťahovať článok 2 ods. 2 písm. a) až c), orgány daného členského štátu overia, či má platné cestovné povolenie a v relevantných prípadoch súbor žiadosti bezodkladne vymažú z centrálneho systému ETIAS. Orgánom zodpovedným za výmaz súboru žiadosti je ▌:

a)  národná jednotka ETIAS členského štátu, ktorý vydal cestovný doklad, ako sa uvádza v článku 2 ods. 2 písm. a);

b)  národná jednotka ETIAS členského štátu, ktorého štátnu príslušnosť daná osoba získala;

c)  národná jednotka ETIAS členského štátu, ktorý vydal pobytový preukaz alebo povolenie na pobyt ▌.

6. Ak sa na štátneho príslušníka tretej krajiny začal vzťahovať článok 2 ods. 2 písm. d), e), f) alebo l), môže informovať príslušné orgány členského štátu, ktorý vydal dané povolenie na pobyt, jednotné vízum alebo národné dlhodobé vízum uvedené v danom článku, o tom, že má platné cestovné povolenie, a môže požiadať o výmaz príslušného súboru žiadosti z centrálneho systému ETIAS. Orgány tohto členského štátu overia, či je daná osoba držiteľom platného cestovného povolenia. Ak sa potvrdí, že je držiteľom takého povolenia, národná jednotka ETIAS členského štátu, ktorý vydal povolenie na pobyt, jednotné vízum alebo národné dlhodobé vízum, bezodkladne vymaže súbor žiadosti z centrálneho systému ETIAS.

7.  Ak sa na štátneho príslušníka tretej krajiny začal vzťahovať článok 2 ods. 2 písm. g) ▌, môže o tejto zmene informovať príslušné orgány členského štátu, do ktorého najbližšie vstúpi. Tento členský štát sa obráti na centrálnu jednotku ETIAS v lehote 14 dní. Centrálna jednotka ETIAS v lehote jedného mesiaca skontroluje správnosť údajov a v prípade potreby bezodkladne vymaže súbor žiadosti z centrálneho systému ETIAS. ▌

8.  Bez toho, aby bol dotknutý akýkoľvek dostupný správny alebo mimosúdny prostriedok nápravy, majú jednotlivci prístup k účinnému súdnemu prostriedku nápravy na zabezpečenie zmeny alebo výmazu údajov uchovávaných v systéme ETIAS.

KAPITOLA XII

Ochrana údajov

Článok 56

Ochrana údajov

1.  Na spracúvanie osobných údajov Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž a agentúrou eu-LISA sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 45/2001.

2.  Na spracúvanie osobných údajov národnými jednotkami ETIAS, ktoré posudzujú žiadosti, pohraničnými orgánmi a imigračnými orgánmi sa vzťahuje nariadenie (EÚ) 2016/679.

Keď spracúvanie osobných údajov národnými jednotkami ETIAS vykonávajú príslušné orgány, ktoré posudzujú žiadosti na účely predchádzania teroristickým trestným činom alebo iným závažným trestným činom, ich odhaľovania alebo vyšetrovania, uplatňuje sa smernica (EÚ) 2016/680.

Keď národná jednotka ETIAS rozhoduje o vydaní, zamietnutí, odvolaní alebo zrušení cestovného povolenia, uplatňuje sa nariadenie (EÚ) 2016/679.

3.  Na spracúvanie osobných údajov určenými orgánmi členských štátov na účely článku 1 ods. 2 tohto nariadenia sa vzťahuje smernica (EÚ) 2016/680.

4.  Na spracúvanie osobných údajov Europolom podľa článkov 29 a 53 tohto nariadenia sa vzťahuje nariadenie (EÚ) 2016/794.

Článok 57

Prevádzkovateľ údajov

1.  V súvislosti so spracúvaním osobných údajov v centrálnom systéme ETIAS sa za prevádzkovateľa údajov v súlade s článkom 2 písm. d) nariadenia (ES) č. 45/2001 považuje Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž. V súvislosti s riadením informačnej bezpečnosti centrálneho systému ETIAS sa za prevádzkovateľa údajov považuje agentúra eu-LISA.

2.  V súvislosti so spracúvaním osobných údajov v centrálnom systéme ETIAS jedným z členských štátov sa za prevádzkovateľa údajov v súlade s článkom 4 bodom 7 nariadenia (EÚ) 2016/679 považuje národná jednotka ETIAS. Táto nesie hlavnú zodpovednosť za spracúvanie osobných údajov v centrálnom systéme ETIAS uvedeným členským štátom.

Článok 58

Spracovateľ údajov

1.  V súvislosti so spracúvaním osobných údajov v informačnom systéme ETIAS sa za spracovateľa v súlade s článkom 2 písm. e) nariadenia (ES) č. 45/2001 považuje agentúra eu-LISA.

2.  Agentúra eu-LISA zabezpečí, aby bol informačný systém ETIAS prevádzkovaný v súlade s týmto nariadením.

Článok 59

Bezpečnosť spracúvania

1.  ▌Agentúra eu-LISA, centrálna jednotka ETIAS a národné jednotky ETIAS zaistia bezpečnosť spracúvania osobných údajov ▌podľa ▌tohto nariadenia. Agentúra eu-LISA, centrálna jednotka ETIAS a národné jednotky ETIAS spolupracujú pri úlohách týkajúcich sa bezpečnosti údajov.

2.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 22 nariadenia (ES) č. 45/2001, agentúra eu-LISA prijme opatrenia potrebné na zaistenie bezpečnosti informačného systému ETIAS.

3.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 22 nariadenia (ES) č. 45/2001 a články 32 a 34 nariadenia (EÚ) 2016/679, ▌agentúra eu-LISA, centrálna jednotka ETIAS a národné jednotky ETIAS prijmú potrebné opatrenia vrátane bezpečnostného plánu a plánu kontinuity prevádzky a obnovy systému po havárii s cieľom:

a)  fyzicky chrániť údaje, a to aj prostredníctvom vytvorenia núdzových plánov pre nepredvídané udalosti na ochranu kritickej infraštruktúry;

b)  zabrániť neoprávneným osobám v prístupe k zabezpečeným webovým službám, e-mailovej službe, službe zabezpečeného používateľského účtu, bráne pre dopravcov, overovaciemu nástroju pre žiadateľov a nástroju žiadateľov na vyjadrovanie súhlasu;

c)  zamietnuť neoprávneným osobám prístup k zariadeniam na spracovanie údajov a k vnútroštátnym zariadeniam v súlade s účelmi ▌ systému ETIAS;

d)  zabrániť neoprávnenému čítaniu, kopírovaniu, pozmeňovaniu alebo odstraňovaniu nosičov údajov;

e)  zabrániť neoprávnenému vkladaniu údajov a neoprávnenej kontrole, pozmeňovaniu alebo výmazu zaznamenaných osobných údajov;

f)  zabrániť používaniu systémov na automatizované spracúvanie údajov neoprávnenými osobami prostredníctvom zariadení na prenos údajov;

g)  zabrániť neoprávnenému spracúvaniu údajov v centrálnom systéme ETIAS a akémukoľvek neoprávnenému pozmeňovaniu alebo výmazu údajov spracúvaných v centrálnom systéme ETIAS;

h)  zabezpečiť, aby osoby oprávnené na prístup do informačného systému ETIAS mali prístup iba k údajom, na ktoré sa vzťahuje ich povolenie na prístup, a to len prostredníctvom individuálnej a jedinečnej totožnosti používateľa a režimov tajného prístupu;

i)  zabezpečiť, aby všetky orgány s právom na prístup do informačného systému ETIAS vytvorili profily opisujúce funkcie a úlohy osôb oprávnených na prístup k údajom a sprístupnili tieto profily dozorným orgánom;

j)  zabezpečiť, aby bolo možné overiť a určiť, ktorým orgánom sa môžu osobné údaje preniesť prostredníctvom zariadenia na prenos údajov;

k)  zabezpečiť, aby bolo možné overiť a určiť, ktoré údaje boli spracované v informačnom systéme ETIAS, kedy, kým a na aký účel;

l)  zabrániť neoprávnenému čítaniu, kopírovaniu, pozmeňovaniu alebo výmazu osobných údajov pri prenose osobných údajov z centrálneho systému ETIAS alebo doň alebo pri preprave nosičov údajov, a to najmä vhodnými technikami šifrovania;

m)  zaistiť, aby v prípade prerušenia bolo možné obnoviť bežnú prevádzku nainštalovaných systémov;

n)  zaistiť spoľahlivosť tým, že sa zabezpečí, aby sa akékoľvek chyby vo fungovaní systému ETIAS riadne nahlasovali a aby sa zavádzali potrebné technické opatrenia na obnovu osobných údajov v prípade poškodenia v dôsledku nesprávneho fungovania systému ETIAS;

o)  monitorovať účinnosť bezpečnostných opatrení uvedených v tomto odseku a prijať nevyhnutné organizačné opatrenia týkajúce sa vnútorného monitorovania s cieľom zabezpečiť súlad s týmto nariadením.

4.  Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme vzorový bezpečnostný plán a vzorový plán kontinuity prevádzky a obnovy systému po havárii. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 90 ods. 2. Správna rada agentúry eu-LISA v prípade agentúry eu-LISA, riadiaca rada Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž v prípade centrálnej jednotky ETIAS a členské štáty v prípade národných jednotiek ETIAS prijmú príslušné bezpečnostné plány a plány kontinuity prevádzky a obnovy systému po havárii. Ako základ použijú vzorové plány prijaté Komisiou, ktoré podľa potreby upravia.

5.  Agentúra eu-LISA informuje Európsky parlament, Radu a Komisiu a európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov o opatreniach, ktoré prijme podľa tohto článku.

Článok 60

Bezpečnostné incidenty

1.  Akákoľvek udalosť, ktorá má alebo môže mať vplyv na bezpečnosť systému ETIAS a môže spôsobiť poškodenie alebo stratu údajov uchovávaných v tomto systéme, sa považuje za bezpečnostný incident, a to najmä ak mohlo dôjsť k neoprávnenému prístupu k údajom alebo ak bola alebo mohla byť narušená dostupnosť, integrita a dôvernosť údajov.

2.  Bezpečnostné incidenty sa riadia tak, aby sa zabezpečila rýchla, účinná a správna reakcia.

3.  Bez toho, aby bolo dotknuté oznamovanie a nahlasovanie porušenia ochrany osobných údajov podľa článku 33 nariadenia (EÚ) 2016/679, článku 30 smernice (EÚ) 2016/680 alebo podľa oboch uvedených článkov, členské štáty informujú o bezpečnostných incidentoch Komisiu, agentúru eu-LISA a európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Agentúra eu-LISA v prípade bezpečnostného incidentu týkajúceho sa informačného systému ETIAS informuje Komisiu a európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Europol informuje Komisiu a európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov o bezpečnostných incidentoch súvisiacich so systémom ETIAS.

4.  Informácie týkajúce sa bezpečnostného incidentu, ktorý má alebo môže mať vplyv na prevádzku systému ETIAS alebo na dostupnosť, integritu a dôvernosť údajov uchovávaných v tomto systéme, sa poskytnú Komisii, a ak sú daným bezpečnostným incidentom zasiahnuté, aj centrálnej jednotke ETIAS, národným jednotkám ETIAS a Europolu. Takéto incidenty sa nahlásia tiež v súlade s plánom riadenia incidentov, ktorý poskytne agentúra eu-LISA.

5.  Členské štáty, Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž, agentúra eu-LISA a Europol v prípade bezpečnostného incidentu spolupracujú.

Článok 61

Vnútorné monitorovanie

Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž, Europol a členské štáty zabezpečia, aby každý orgán oprávnený na prístup k informačnému systému ETIAS prijal opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie súladu s týmto nariadením a v prípade potreby spolupracoval s dozorným orgánom.

Článok 62

Sankcie

Členské štáty stanovia pravidlá, pokiaľ ide o sankcie uplatniteľné pri porušení tohto nariadenia a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonávania. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

Článok 63

Zodpovednosť

1.  Bez toho, aby bolo dotknuté právo na náhradu od prevádzkovateľa údajov alebo sprostredkovateľa a ich zodpovednosť podľa nariadenia (EÚ) 2016/679, smernice (EÚ) 2016/680 a nariadenia (ES) č. 45/2001:

a)  každá osoba alebo členský štát, ktorý utrpel majetkovú alebo nemajetkovú ujmu v dôsledku nezákonnej operácie spracúvania osobných údajov alebo akéhokoľvek iného úkonu zo strany členského štátu, ktorý je nezlučiteľný s týmto nariadením, má nárok na náhradu od tohto členského štátu;

b)  každá osoba alebo členský štát, ktorý utrpel majetkovú alebo nemajetkovú ujmu v dôsledku akéhokoľvek úkonu agentúry eu-LISA, ktorý je nezlučiteľný s týmto nariadením, má nárok na náhradu od tejto agentúry. Agentúra eu-LISA je zodpovedná za nezákonné operácie spracúvania osobných údajov v súlade so svojou úlohou sprostredkovateľa alebo, prípadne, prevádzkovateľa.

Členský štát alebo agentúra eu-LISA sa úplne alebo čiastočne zbavia svojej zodpovednosti podľa prvého pododseku, ak preukážu, že nie sú zodpovední za udalosť, ktorá bola príčinou vzniknutej ujmy.

2.  Ak členský štát neplnením si svojich povinností podľa tohto nariadenia spôsobí škodu na centrálnom systéme ETIAS, tento členský štát je zodpovedný za túto škodu okrem prípadov, keď agentúra eu-LISA alebo iný členský štát zapojený do centrálneho systému ETIAS neprijali primerané opatrenia na zabránenie vzniku škody alebo minimalizovanie jej dosahu.

3.  Nároky voči členskému štátu na náhradu ujmy a škody uvedených v odsekoch 1 a 2 sa riadia vnútroštátnym právom uvedeného členského štátu. Na nároky voči prevádzkovateľovi alebo agentúre eu-LISA na náhradu ujmy a škody uvedených v odsekoch 1 a 2 sa vzťahujú podmienky stanovené v zmluvách.

Článok 64

Právo na prístup k osobným údajom, ich opravu, doplnenie a výmaz a na obmedzenie spracúvania

1.  Bez toho, aby bolo dotknuté právo na informácie stanovené v článkoch 11 a 12 nariadenia (ES) č. 45/2001, sú žiadatelia, ktorých údaje sú uložené v centrálnom systéme ETIAS, informovaní v čase zhromaždenia ich údajov o postupoch vykonávania týchto práv podľa článkov 13 až 16 nariadenia (ES) č. 45/2001 a článkov 15 až 18 nariadenia (EÚ) 2016/679. Zároveň sa im tiež poskytnú kontaktné údaje úradníka pre ochranu údajov Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž a európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov ▌.

2.  V záujme vykonávania svojich práv podľa článkov 13 až 16 nariadenia (ES) č. 45/2001 a článkov 15 až 18 nariadenia (EÚ) 2016/679 má každý žiadateľ právo obrátiť sa na centrálnu jednotku ETIAS alebo národnú jednotku ETIAS zodpovednú za jeho žiadosť. Jednotka, ktorej sa žiadosť doručí, ju čo najskôr preskúma a odpovie na ňu, a to najneskôr do 30 dní.

Ak sa v reakcii na žiadosť zistí, že údaje uchovávané v centrálnom systéme ETIAS sú fakticky nesprávne alebo boli zaznamenané nezákonným spôsobom, centrálna jednotka ETIAS alebo národná jednotka ETIAS zodpovedného členského štátu ▌uvedené údaje bezodkladne opraví v centrálnom systéme ETIAS alebo ich z neho vymaže.

Ak v reakcii na žiadosť podľa tohto odseku centrálna jednotka ETIAS alebo národná jednotka ETIAS zmení cestovné povolenie počas doby jeho platnosti, centrálny systém ETIAS vykoná automatizované spracovanie stanovené v článku 20 s cieľom zistiť, či sa na základe zmeneného súboru žiadosti dosiahne pozitívna lustrácia podľa článku 20 ods. 2 až 5. Ak sa na základe automatizovaného spracovania nedosiahne pozitívna lustrácia, centrálny systém ETIAS udelí zmenené cestovné povolenie s rovnakou dobou platnosti, ako malo pôvodné cestovné povolenie, a informuje žiadateľa. Ak je výsledkom automatizovaného spracovania jedna alebo viacero pozitívnych lustrácií, národná jednotka ETIAS zodpovedného členského štátu ▌v súlade s článkom 26 posúdi ▌bezpečnostné riziko, riziko z hľadiska nelegálneho prisťahovalectva alebo vysoké epidemiologické riziko. Potom rozhodne o udelení zmeneného cestovného povolenia alebo, ak dospeje k záveru, že podmienky na udelenie cestovného povolenia už nie sú splnené, cestovné povolenie odvolá.

3.  Ak centrálna jednotka ETIAS alebo národná jednotka ETIAS členského štátu zodpovedného za žiadosť nesúhlasia s tvrdením, že údaje uchovávané v centrálnom systéme ETIAS sú fakticky nesprávne alebo že boli zaznamenané nezákonne, centrálna jednotka ETIAS alebo národná jednotka ETIAS ▌zodpovedného členského štátu prijmú bezodkladne správne rozhodnutie, v ktorom dotknutej osobe v písomnej forme vysvetlia, prečo nie sú ochotné opraviť alebo vymazať údaje, ktoré sa tejto osoby týkajú.

4.  V uvedenom rozhodnutí sa dotknutej osobe takisto poskytnú informácie o možnosti napadnúť rozhodnutie prijaté v súvislosti so žiadosťou uvedenou v odseku 2 a prípadne informácie o tom, ako podať žalobu alebo sťažnosť príslušným orgánom alebo súdom a aká pomoc je osobe k dispozícii vrátane pomoci od príslušných národných dozorných orgánov.

5.  Každá žiadosť podaná podľa odseku 2 musí obsahovať informácie potrebné na identifikáciu dotknutej osoby. Tieto informácie sa použijú výlučne na umožnenie výkonu práv uvedených v odseku 2 a okamžite potom sa vymažú.

6.  Centrálna jednotka ETIAS alebo národná jednotka ETIAS zodpovedného členského štátu ▌uchováva záznam v podobe písomného dokumentu o tom, že bola podaná žiadosť uvedená v odseku 2, a tom, ako bola táto žiadosť vybavená. Uvedený dokument sprístupní príslušným národným dozorným orgánom na ochranu údajov bezodkladne a najneskôr sedem dní po prijatí rozhodnutia o oprave alebo výmaze údajov uvedeného v odseku 2 druhom pododseku alebo rozhodnutia uvedeného v odseku 3.

Článok 65

Oznamovanie osobných údajov tretím krajinám, medzinárodným organizáciám a súkromným subjektom

1.  Osobné údaje uchovávané v centrálnom systéme ETIAS sa nesmú preniesť ani sprístupniť tretej krajine, medzinárodnej organizácii ani súkromnému subjektu s výnimkou prenosov Interpolu na účely vykonania automatizovaného spracovania podľa článku 20 ods. 2 písm. b) a l) tohto nariadenia. Na prenosy osobných údajov Interpolu sa vzťahujú ustanovenia článku 9 nariadenia č. 45/2001.

2.  Osobné údaje v centrálnom systéme ETIAS, ku ktorým získa členský štát alebo Europol prístup na účely uvedené v článku 1 ods. 2, sa nesmú preniesť ani sprístupniť žiadnej tretej krajine, medzinárodnej organizácii ani súkromnému subjektu. Tento zákaz sa uplatňuje aj v prípade, keď sa tieto údaje ďalej spracúvajú na vnútroštátnej úrovni alebo medzi členskými štátmi.

3.  Odchylne od článku 49 tohto nariadenia, ak je to potrebné na účely návratu, imigračné orgány môžu mať ––prístup do centrálneho systému ETIAS na účely získania údajov, ktoré sa majú preniesť do tretej krajiny v individuálnych prípadoch, len vtedy, keď sú splnené všetky tieto podmienky:

a)  uskutočnilo sa predchádzajúce vyhľadávanie v systéme EES v súlade s článkom 26 nariadenia (EÚ) 2017/2226 a

b)  z tohto vyhľadávania vyplynulo, že systém EES neobsahuje údaje týkajúce sa štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má byť vrátený.

Splnenie týchto podmienok sa v prípade potreby overuje prostredníctvom prístupu k logom, ako sa stanovuje v článku 46 nariadenia (EÚ) 2017/2226, čo zodpovedá vyhľadávaniu uvedenému v písmene a) prvého pododseku tohto odseku a odpovedi zodpovedajúcej písmenu b) uvedeného pododseku.

Ak sú tieto podmienky splnené, imigračné orgány majú prístup k vyhľadávaniu v centrálnom systéme ETIAS s použitím niektorých alebo všetkých údajov uvedených v článku 17 ods. 2 písm. a) až e) tohto nariadenia. Ak súbor žiadosti v systéme ETIAS zodpovedá týmto údajom, imigračné orgány budú mať prístup k údajom uvedeným v článku 17 ods. 2 písm. a) až g) tohto nariadenia a v prípade maloletých osôb aj k údajom v písmene k) odseku 2 uvedeného článku.

Odchylne od odseku 1 tohto článku a ak je to potrebné na určenie totožnosti štátnych príslušníkov tretích krajín výlučne na účely návratu, sa údaje v centrálnom systéme ETIAS, ku ktorým získajú prístup imigračné orgány, v individuálnych prípadoch môžu preniesť tretej krajine, iba ak je splnená jedna z týchto podmienok:

a)  Komisia prijala rozhodnutie o primeranej úrovni ochrany osobných údajov v danej tretej krajine v súlade s článkom 45 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2016/679;

b)  sú stanovené primerané záruky, ako sa uvádzajú v článku 46 nariadenia (EÚ) 2016/679, a to napríklad v platnej readmisnej dohode medzi Úniou alebo členským štátom a danou treťou krajinou;

c)  uplatňuje sa článok 49 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) 2016/679.

Údaje uvedené v článku 17 ods. 2 písm. a), b), d), e) a f) tohto nariadenia sa môžu preniesť, iba ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a)  prenos údajov sa vykonáva v súlade s príslušnými ustanoveniami práva Únie, najmä s ustanoveniami v oblasti ochrany údajov vrátane kapitoly V nariadenia (EÚ) 2016/679, readmisnými dohodami a v súlade s vnútroštátnym právom členského štátu, ktorý údaje prenáša;

b)  tretia krajina súhlasila, že údaje spracuje len na tie účely, na ktoré sa poskytli, a

c)  vo vzťahu k dotknutému štátnemu príslušníkovi tretej krajiny bolo vydané rozhodnutie o návrate prijaté podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES(40), pričom platí, že výkon takéhoto rozhodnutia o návrate nebol pozastavený a že nebolo podané odvolanie, ktoré môže viesť k pozastaveniu jeho výkonu.

4.  Prenosy osobných údajov tretím krajinám podľa odseku 3 nemajú vplyv na práva osôb žiadajúcich o medzinárodnú ochranu a osôb, ktoré ju požívajú, najmä pokiaľ ide o zákaz vyhostenia alebo vrátenia.

5.  Odchylne od odseku 2 tohto článku môže určený orgán v individuálnych prípadoch preniesť alebo sprístupniť údaje z centrálneho systému ETIAS uvedené v článku 52 ods. 4, ku ktorým získali prístup určené orgány na účely uvedené v článku 1 ods. 2, tretej krajine iba vtedy, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a)  ide o mimoriadne naliehavý prípad, v ktorom ide o:

i)  bezprostredné ohrozenie v súvislosti s teroristickým trestným činom alebo

ii)  bezprostredné ohrozenia ľudského života a toto nebezpečenstvo súvisí so závažným trestným činom;

b)  prenos údajov je potrebný na predchádzanie takémuto teroristickému trestnému činu alebo závažnému trestnému činu, jeho odhaleniu alebo vyšetreniu na území členských štátov alebo v dotknutej tretej krajine;

c)  určený orgán má prístup k takýmto údajom v súlade s postupom a podmienkami stanovenými v článkoch 51 a 52;

d)  prenos sa uskutočňuje v súlade s príslušnými podmienkami stanovenými v smernici (EÚ) 2016/680, najmä v jej kapitole V;

e)  tretia krajina predložila písomnú alebo elektronickú riadne odôvodnenú žiadosť;

f)  zabezpečí sa vzájomné poskytovanie akýchkoľvek informácií v systémoch pre cestovné povolenia, ktoré má žiadajúca tretia krajina, členskému štátu, ktorý prevádzkuje systém ETIAS.

Ak sa prenos uskutočňuje podľa prvého pododseku tohto odseku, takýto prenos sa zdokumentuje a dokumentácia sa na žiadosť sprístupní dozornému orgánu zriadenému v súlade s článkom 41 ods. 1 smernice (EÚ) 2016/680 a uvedie sa v nej dátum a čas prenosu, informácie o prijímajúcom príslušnom orgáne, odôvodnenie prenosu a prenášané osobné údaje.

Článok 66

Dozor vykonávaný ▌dozorným orgánom

1.  Každý členský štát zabezpečí, aby dozorný orgán zriadený v súlade s článkom 51 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/679 nezávisle monitoroval zákonnosť spracúvania osobných údajov podľa tohto nariadenia dotknutým členským štátom vrátane ich prenosu do systému ETIAS a z neho .

2.  Každý členský štát zabezpečí, aby vnútroštátne zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia prijaté podľa smernice (EÚ) 2016/680 boli uplatniteľné aj na prístup jeho vnútroštátnych orgánov do systému ETIAS v súlade s kapitolou X tohto nariadenia, a to aj vo vzťahu k právam osôb, ku ktorých údajom sa takto pristupuje.

3.  Dozorný orgán zriadený v súlade s článkom 41 ods. 1 smernice (EÚ) 2016/680 monitoruje zákonnosť prístupu k osobným údajom zo strany členských štátov v súlade s kapitolou X tohto nariadenia vrátane prenosu údajov do systému ETIAS a z neho. Článok 66 ods. 5 a 6 tohto nariadenia sa uplatňuje zodpovedajúcim spôsobom.

4.  Dozorný orgán alebo orgány zriadené v súlade s článkom 51 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/679 zabezpečia, aby sa aspoň každé tri roky od uvedenia systému ETIAS do prevádzky vykonal audit operácií spracúvania údajov zo strany národných jednotiek ETIAS v súlade s príslušnými medzinárodnými audítorskými normami. Výsledky tohto auditu sa môžu zohľadniť pri hodnoteniach vykonávaných v rámci mechanizmu zriadeného nariadením Rady (EÚ) č. 1053/2013(41). Dozorný orgán zriadený v súlade s článkom 51 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/679 uverejňuje každý rok informácie o počte žiadostí o opravu, doplnenie alebo vymazanie údajov alebo obmedzenie ich spracúvania, následne prijatých opatreniach a o počte opráv, doplnení, výmazov a obmedzení spracúvania vykonaných v reakcii na žiadosti dotknutých osôb.

5.  Členské štáty zabezpečia, aby ich dozorný orgán zriadený v súlade s článkom 51 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/679 mal k dispozícii dostatočné zdroje a expertízu na plnenie úloh, ktorými je poverený na základe tohto nariadenia.

6.  ▌Členské štáty poskytnú všetky informácie, ktoré požaduje dozorný orgán zriadený v súlade s článkom 51 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/679. Poskytnú mu najmä informácie o činnostiach vykonávaných v súlade s ich úlohami stanovenými v tomto nariadení. ▌Členské štáty poskytnú dozornému orgánu zriadenému v súlade s článkom 51 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/679 prístup ku svojim logom a umožnia mu kedykoľvek prístup do všetkých svojich priestorov využívaných na účely systému ETIAS.

Článok 67

Dozor vykonávaný európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov

1.  Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov je zodpovedný za monitorovanie činností agentúry eu-LISA, Europolu a Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž v oblasti spracúvania osobných údajov súvisiacich so systémom ETIAS, ako aj za zabezpečenie toho, aby sa tieto činnosti vykonávali v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001 a s týmto nariadením.

2.  Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov zabezpečí, aby sa aspoň každé tri roky vykonal audit činností agentúry eu-LISA a centrálnej jednotky ETIAS v oblasti spracúvania osobných údajov, a to v súlade s príslušnými medzinárodnými audítorskými štandardmi. Správa o tomto audite sa zašle Európskemu parlamentu, Rade, ▌Komisii, agentúre eu-LISA a dozorným orgánom. Agentúra eu-LISA a Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž dostanú pred prijatím správy možnosť vyjadriť pripomienky.

3.  Agentúra eu-LISA a centrálna jednotka ETIAS poskytnú európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov informácie, o ktoré požiada, zabezpečia mu prístup ku všetkým dokumentom a svojim logom a umožnia mu kedykoľvek prístup do všetkých svojich priestorov.

Článok 68

Spolupráca medzi ▌dozornými orgánmi a európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov

1.  Dozorné orgány a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov ▌, z ktorých každý koná v rámci svojich príslušných právomocí, aktívne spolupracujú v rámci svojich príslušných povinností. Zabezpečujú koordinovaný dozor nad systémom ETIAS a národnými pohraničnými infraštruktúrami.

2.  Dozorné orgány a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov si podľa potreby vymieňajú relevantné informácie, vzájomne si pomáhajú pri vykonávaní auditov a inšpekcií, skúmajú akékoľvek ťažkosti týkajúce sa výkladu alebo uplatňovania tohto nariadenia, hodnotia problémy súvisiace s vykonávaním nezávislého dozoru alebo výkonom práv dotknutej osoby, vypracúvajú harmonizované návrhy na spoločné riešenia všetkých problémov a podporujú informovanosť o právach súvisiacich s ochranou údajov.

3.   Na účel odseku 2 sa dozorné orgány a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov stretávajú ▌aspoň dvakrát do roka v rámci Európskeho výboru pre ochranu údajov zriadeného nariadením (EÚ) 2016/679. Uvedený výbor znáša náklady na tieto schôdze a vykonáva organizáciu týchto schôdzí. Na prvej schôdzi sa prijme rokovací poriadok. Ďalšie pracovné postupy vypracujú spoločne podľa potreby.

4.  Európsky výbor pre ochranu údajov zašle každé dva roky Európskemu parlamentu, Rade, Komisii, Európskej agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráž a agentúre eu-LISA spoločnú správu o činnosti. V uvedenej správe sa každému členskému štátu venuje kapitola vypracovaná dozorným orgánom daného členského štátu.

Článok 69

Uchovávanie logov

1.  Agentúra eu-LISA uchováva logy o všetkých operáciách spracúvania údajov ▌v informačnom systéme ETIAS. Uvedené logy zahŕňajú:

a)  účel prístupu;

b)  dátum a čas každej operácie;

c)  údaje použité na automatizované spracúvanie žiadostí;

d)  pozitívne lustrácie dosiahnuté pri automatizovanom spracúvaní stanovenom v článku 20;

e)  údaje použité na overenie totožnosti uchovávané v centrálnom systéme ETIAS alebo iných informačných systémoch a databázach;

f)  výsledky procesu overenia uvedeného v článku 22 a

g)  totožnosť zamestnanca, ktorý ho vykonal.

2.  Centrálna jednotka ETIAS vedie záznamy o zamestnancoch, ktorí sú náležite oprávnení na vykonávanie overovania totožnosti.

Národná jednotka ETIAS zodpovedného členského štátu vedie záznamy ▌o zamestnancoch, ktorí sú náležite oprávnení vkladať alebo vyhľadávať údaje.

3.  Agentúra eu-LISA uchováva logy o všetkých operáciách spracúvania údajov uskutočnených v informačnom systéme ETIAS, ktoré sa týkajú prístupu pohraničných orgánov podľa článku 47 a prístupu imigračných orgánov podľa článku 49. V týchto logoch sa uvádza dátum a čas každej operácie, údaje použité na začatie vyhľadávania, údaje prenesené centrálnym systémom ETIAS a názov pohraničných orgánov a imigračných orgánov, ktoré údaje vkladajú alebo vyhľadávajú.

Príslušné orgány ▌okrem toho vedú záznamy o zamestnancoch, ktorí sú náležite oprávnení vkladať alebo vyhľadávať údaje.

4.  Takéto logy sa môžu použiť len na monitorovanie prípustnosti spracúvania údajov a na zaistenie bezpečnosti a integrity údajov. Logy sa chránia primeranými opatreniami proti neoprávnenému prístupu. Vymažú sa jeden rok po uplynutí obdobia uchovávania uvedeného v článku 54, ak nie sú potrebné na už začaté postupy monitorovania.

Agentúra eu-LISA a národné jednotky ETIAS logy na požiadanie sprístupnia európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a príslušným dozorným orgánom.

Článok 70

Uchovávanie ▌logov ▌v súvislosti so žiadosťami o nahliadnutie do údajov na účely predchádzania teroristickým trestným činom alebo iným závažným trestným činom, ich odhaľovania a vyšetrovania

1.  Agentúra eu-LISA uchováva logy o všetkých operáciách spracúvania údajov v centrálnom systéme ETIAS, ktoré zahŕňajú prístup centrálnych prístupových bodov uvedených v článku 50 ods. 2 na účely článku 1 ods. 2. V týchto logoch sa uvádza dátum a čas každej operácie, údaje použité na začatie vyhľadávania, údaje prenesené centrálnym systémom ETIAS a mená oprávnených zamestnancov centrálnych prístupových bodov, ktorí vkladajú a vyhľadávajú údaje.

2.  Každý členský štát a Europol okrem toho uchovávajú logy o všetkých operáciách spracúvania údajov v centrálnom systéme ETIAS uskutočňovaných na základe žiadostí o nahliadnutie ▌do údajov alebo na základe prístupu k údajom uchovávaným v centrálnom systéme ETIAS na účely stanovené v článku 1 ods. 2. ▌

3.  Logy uvedené v odseku 2 obsahujú:

a)  presný účel žiadosti o nahliadnutie do údajov uchovávaných v centrálnom systéme ETIAS alebo o prístup k takýmto údajom vrátane údajov o predmetnom teroristickom trestnom čine alebo inom závažnom trestnom čine, a v prípade Europolu presný účel žiadosti o nahliadnutie;

b)  rozhodnutie prijaté vo vzťahu k prípustnosti žiadosti;

c)  referenčné číslo vnútroštátneho súboru;

d)  dátum a presný čas žiadosti centrálneho prístupového bodu o prístup do centrálneho systému ETIAS;

e)  prípadné využitie postupu pre naliehavé prípady uvedeného v článku 51 ods. 4 a výsledok následného overenia;

f)  ktoré z údajov alebo súborov údajov uvedených v článku 52 ods. 2 a 3 sa použili na nahliadnutie, a

g)  identifikačnú značku úradníka, ktorý vyhľadávanie vykonal, a úradníka, ktorý vyhľadávanie alebo prenos údajov nariadil, v súlade s vnútroštátnymi predpismi alebo nariadením (EÚ) 2016/794.

4.  Logy uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa používajú len na kontrolu prípustnosti žiadosti, monitorovanie zákonnosti spracovania údajov a zabezpečenie integrity a bezpečnosti údajov. ▌Logy sa chránia primeranými opatreniami proti neoprávnenému prístupu. Vymažú sa jeden rok po uplynutí obdobia uchovávania uvedeného v článku 54, ak nie sú potrebné na už začaté postupy monitorovania. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov a príslušné dozorné orgány zodpovedné za monitorovanie zákonnosti spracovania údajov a integrity a bezpečnosti údajov majú na účely plnenia svojich povinností na požiadanie prístup k logom. Na uvedený účel má prístup k logom aj orgán zodpovedný za kontrolu prípustnosti žiadosti. Osobné údaje ▌na iné než tieto účely sa zo všetkých vnútroštátnych súborov a súborov Europolu vymažú po uplynutí jedného mesiaca, ak nie sú potrebné na účely konkrétneho prebiehajúceho vyšetrovania trestného činu, pre ktorý boli vyžiadané členským štátom alebo Europolom. Na monitorovanie a hodnotenie uvedené v článku 92 sa môžu použiť len logy obsahujúce iné ako osobné údaje.

KAPITOLA XIII

Informovanosť verejnosti

Článok 71

Informácie pre širokú verejnosť

Centrálna jednotka ETIAS poskytuje po porade s Komisiou a európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov širokej verejnosti všetky relevantné informácie týkajúce sa podania žiadosti o cestovné povolenie. Tieto informácie sú k dispozícii na verejnom webovom sídle a zahŕňajú:

a)  kritériá, podmienky a postupy na podanie žiadosti o cestovné povolenie;

b)  informácie o webovom sídle a aplikácii pre mobilné zariadenia, pomocou ktorých možno žiadosť podať;

c)  informácie o tom, že žiadosť môže podať aj iná osoba alebo sprostredkovateľský subjekt;

d)  informácie o možnosti nahlasovať prípady zneužitia zo strany sprostredkovateľských subjektov prostredníctvom formulára uvedeného v článku 15 ods. 5;

e)  lehotách na rozhodnutie o žiadosti stanovených v článku 32;

f)  informácie o tom, že cestovné povolenie je spojené s cestovným dokladom uvedeným vo formulári žiadosti, a teda skončenie platnosti a akákoľvek zmena cestovného dokladu znamenajú neplatnosť alebo neuznanie cestovného povolenia pri prekračovaní hranice;

g)  informáciu o tom, že žiadatelia sú zodpovední za pravosť, úplnosť, správnosť a spoľahlivosť údajov, ktoré predložili, a za vierohodnosť a spoľahlivosť poskytnutých vyhlásení;

h)  informáciu o tom, že rozhodnutia o žiadostiach sa musia žiadateľom oznámiť, že sa v nich musia v prípade zamietnutia cestovného povolenia uviesť dôvody tohto zamietnutia ▌a že žiadatelia, ktorých žiadosti boli zamietnuté, majú právo odvolať sa, ako aj informácie o postupe, ktorý sa má dodržať v prípade odvolania vrátane informácií o príslušnom orgáne, ako aj lehote na podanie odvolania;

i)  informáciu o tom, že žiadatelia majú možnosť obrátiť sa na centrálnu jednotku ETIAS a informovať ju, že ich cesta je založená na humanitárnych dôvodoch alebo súvisí s medzinárodnými záväzkami, a podmienky a postupy týkajúce sa tohto úkonu;

j)  podmienky vstupu stanovené v článku 6 nariadenia (EÚ) 2016/399 a informáciu o tom, že krátkodobý pobyt môže trvať najviac 90 dní počas akéhokoľvek 180-dňového obdobia, s výnimkou štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa vzťahujú priaznivejšie ustanovenia dvojstrannej dohody, ktorá bola uzavretá skôr ako Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda;

k)  skutočnosť, že samotnou držbou cestovného povolenia nevzniká automaticky právo na vstup;

l)  skutočnosť, že pohraničné orgány môžu na vonkajších hraniciach požadovať sprievodné dokumenty na účely overenia splnenia podmienok vstupu;

m)  informáciu o tom, že držba platného cestovného povolenia je podmienkou pobytu, ktorá musí byť splnená počas celého trvania krátkodobého pobytu na území členských štátov;

n)  odkaz na webovú službu uvedenú v článku 13 nariadenia (EÚ) 2017/2226, ktorá štátnym príslušníkom tretích krajín umožňuje kedykoľvek si overiť zostávajúcu dĺžku ich oprávneného pobytu;

o)  informáciu o tom, že údaje vložené do informačného systému ETIAS sa používajú na účely riadenia hraníc vrátane kontrol v databázach a že k nim môžu mať prístup členské štáty a Europol na účely predchádzania teroristickým trestným činom alebo iným závažným trestným činom, ich odhaľovania a vyšetrovania, v súlade s postupmi a podmienkami uvedenými v kapitole X;

p)  obdobie, počas ktorého sa údaje budú uchovávať;

q)  práva dotknutých osôb podľa nariadení (ES) č. 45/2001, (EÚ) 2016/679 a (EÚ) 2016/794 a smernice (EÚ) 2016/680;

r)  možnosť cestujúcich získať podporu, ako sa stanovuje v článku 7 ods. 2 písm. m).

Článok 72

Informačná kampaň

Komisia v spolupráci s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť, centrálnou jednotkou ETIAS a členskými štátmi vrátane ich konzulátov v dotknutých tretích krajinách uskutoční na začiatku prevádzky systému ETIAS informačnú kampaň s cieľom informovať štátnych príslušníkov tretích krajín patriacich do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia o požiadavke, že musia byť držiteľmi platného cestovného povolenia na to, aby mohli prekročiť vonkajšie hranice, a aj počas celého trvania krátkodobého pobytu na území členských štátov.

Informačná kampaň sa uskutočňuje pravidelne a aspoň v jednom z úradných jazykov krajín, ktorých štátni príslušníci patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

KAPITOLA XIV

Úlohy

Článok 73

Úlohy agentúry eu-LISA počas fázy návrhu a vývoja

1.  Centrálny systém ETIAS hostí vo svojich technických priestoroch agentúra eu-LISA, pričom tento systém zabezpečuje funkcie stanovené v tomto nariadení v súlade s podmienkami bezpečnosti, dostupnosti, kvality a rýchlosti podľa odseku 3 tohto článku a článku 74 ods. 1.

2.  Infraštruktúra na podporu verejného webového sídla, aplikácie pre mobilné zariadenia, e-mailovej služby, služby zabezpečeného používateľského účtu, overovacieho nástroja pre žiadateľov, nástroja žiadateľov na vyjadrovanie súhlasu, nástroja posudzovania pre kontrolný zoznam systému ETIAS, brány pre dopravcov, webovej služby, softvéru na spracúvanie žiadostí, centrálneho registra údajov a technických riešení uvedených v článku 92 ods. 8 je umiestnená v priestoroch agentúry eu-LISA alebo v priestoroch Komisie. Táto infraštruktúra je geograficky rozložená tak, aby zabezpečovala funkcie stanovené v tomto nariadení v súlade s podmienkami bezpečnosti, ochrany a bezpečnosti údajov, dostupnosti, kvality a rýchlosti podľa odseku 3 tohto článku a článku 74 ods. 1. Kontrolný zoznam systému ETIAS hostí vo svojich priestoroch agentúra eu-LISA.

3.  Agentúra eu-LISA je zodpovedná za technický vývoj informačného systému ETIAS, za akýkoľvek technický vývoj potrebný na zabezpečenie interoperability medzi centrálnym systémom ETIAS a informačnými systémami EÚ uvedenými v článku 11, a za umožnenie vyhľadávania v databázach Interpolu uvedených v článku 12.

Agentúra eu-LISA navrhne fyzickú architektúru systému vrátane jeho komunikačnej infraštruktúry, ako aj jeho technické špecifikácie a ich zmeny a jednotné národné rozhrania. Uvedené technické špecifikácie schváli správna rada agentúry eu-LISA za predpokladu, že Komisia poskytne kladné stanovisko. Agentúra eu-LISA takisto vykoná všetky potrebné úpravy systémov EES, SIS, Eurodac ▌alebo VIS, ktoré vyplývajú z dosiahnutia interoperability so systémom ETIAS.

Agentúra eu-LISA vyvinie a realizuje centrálny systém ETIAS vrátane kontrolného zoznamu systému ETIAS, jednotné národné rozhrania a komunikačnú infraštruktúru čo najskôr po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a po tom, ako Komisia prijme:

a)  opatrenia stanovené v článku 6 ods. 4, článku 16 ods. 10, článku 17 ods. 9, článku 31, článku 35 ods. 7, článku 45 ods. 2, článku 54 ods. 2, článku 74 ods. 5, článku 84 ods. 2, článku 92 ods. 8 a

b)  opatrenia prijaté v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 90 ods. 2, ktoré sú potrebné na vývoj a technickú realizáciu centrálneho systému ETIAS, jednotných národných rozhraní, komunikačnej infraštruktúry a brány pre dopravcov, najmä vykonávacie akty týkajúce sa:

i)  prístupu k údajom v súlade s článkami 22 až 29 a článkami 33 až 53;

ii)  zmien, výmazu a predčasného výmazu údajov v súlade s článkom 55;

iii)  uchovávania logov a prístupu k nim v súlade s článkami 45 a 69;

iv)  požiadaviek týkajúcich sa vykonávania;

v)  špecifikácií pre technické riešenia na prepojenie centrálnych prístupových bodov v súlade s článkami 51 až 53.

Vývoj spočíva vo vypracovaní a implementácii technických špecifikácií, testovaní a celkovej koordinácii projektu. V tejto súvislosti má agentúra eu-LISA aj tieto úlohy:

a)  vykonať posúdenie bezpečnostných rizík;

b)  postupovať podľa zásad špecifickej ochrany súkromia a štandardnej ochrany súkromia počas celého životného cyklu vývoja systému ETIAS, a

c)  posudzovať bezpečnostné riziká, pokiaľ ide o interoperabilitu systému ETIAS s informačnými systémami EÚ a údajmi Europolu podľa článku 11.

4.  Vo fáze návrhu a vývoja sa zriadi Rada pre riadenie programu zložená z maximálne 10 členov. Rada pre riadenie programu pozostáva zo šiestich členov vymenovaných správnou radou agentúry eu-LISA spomedzi jej členov alebo ich náhradníkov, predsedu poradnej skupiny pre EES-ETIAS uvedenej v článku 91, člena zastupujúceho agentúru eu-LISA vymenovaného jej výkonným riaditeľom, člena zastupujúceho Európsku agentúru pre pohraničnú a pobrežnú stráž vymenovaného jej výkonným riaditeľom a jedného člena vymenovaného Komisiou. Členovia vymenovaní správnou radou agentúry eu-LISA sú volení len z tých členských štátov, ktoré sú podľa práva Únie plne viazané právnymi nástrojmi upravujúcimi vývoj, zriadenie, prevádzku a používanie všetkých rozsiahlych systémov informačných technológií spravovaných agentúrou eu-LISA a ktoré sa budú zúčastňovať na systéme ETIAS. Rada pre riadenie programu zasadá pravidelne a aspoň trikrát za štvrťrok. Zabezpečuje primerané riadenie fázy návrhu a vývoja systému ETIAS. Rada pre riadenie programu každý mesiac predkladá správnej rade agentúry eu-LISA písomné správy o postupe v projekte. Nemá rozhodovaciu právomoc ani mandát zastupovať členov správnej rady agentúry eu-LISA.

5.  Správna rada agentúry eu-LISA stanoví rokovací poriadok Rady pre riadenie programu, ktorý bude obsahovať najmä pravidlá týkajúce sa:

a)  predsedníctva;

b)  miest konania zasadnutí;

c)  prípravy zasadnutí;

d)  povolenia účasti odborníkov na zasadnutí;

e)  komunikačných plánov na zabezpečenie úplnej informovanosti nezúčastňujúcich sa členov správnej rady agentúry eu-LISA.

Predsedať bude členský štát, ktorý je podľa práva Únie plne viazaný legislatívnymi nástrojmi upravujúcimi vývoj, zriadenie, prevádzku a používanie všetkých rozsiahlych systémov informačných technológií riadených agentúrou eu-LISA ▌.

Všetky cestovné výdavky a výdavky na pobyt a stravu, ktoré vzniknú členom Rady pre riadenie programu, uhradí agentúra eu-LISA. Článok 10 rokovacieho poriadku agentúry eu-LISA sa uplatňuje mutatis mutandis. Sekretariát Rady pre riadenie programu zabezpečuje agentúra eu-LISA.

Poradná skupina pre EES-ETIAS sa pravidelne stretáva do uvedenia systému ETIAS do prevádzky. Po každom zasadnutí podáva správu Rade pre riadenie programu. Poskytuje technické odborné znalosti na podporu úloh Rady pre riadenie programu a monitoruje stav prípravy členských štátov.

Článok 74

Úlohy agentúry eu-LISA po uvedení systému ETIAS do prevádzky

1.  Po uvedení systému ETIAS do prevádzky je agentúra eu-LISA zodpovedná za technickú správu centrálneho systému ETIAS a jednotných národných rozhraní. Je zodpovedná aj za všetky technické testy potrebné na stanovenie a aktualizovanie pravidiel systému ETIAS pre preverovanie. V spolupráci s členskými štátmi zabezpečuje, aby sa vždy používali najlepšie dostupné technológie určené na základe analýzy nákladov a prínosov. Agentúra eu-LISA je zodpovedná tiež za technickú správu komunikačnej infraštruktúry medzi centrálnym systémom ETIAS a jednotnými národnými rozhraniami, ako aj za verejné webové sídlo, aplikáciu pre mobilné zariadenia, e-mailovú službu, službu zabezpečeného používateľského účtu, overovací nástroj pre žiadateľov, nástroj žiadateľov na vyjadrovanie súhlasu, nástroj posudzovania pre kontrolný zoznam systému ETIAS, bránu pre dopravcov, webovú službu ▌, softvér na spracúvanie žiadostí a centrálny register údajov uvedený v článku 6.

Technická správa systému ETIAS pozostáva zo všetkých úloh potrebných na zabezpečenie fungovania informačného systému ETIAS 24 hodín denne a sedem dní v týždni v súlade s týmto nariadením, najmä z údržby a technického vývoja, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby tento systém fungoval na uspokojivej úrovni technickej kvality, predovšetkým pokiaľ ide o čas odozvy pri nahliadaní do centrálneho systému ETIAS v súlade s technickými špecifikáciami.

2.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 17 služobného poriadku úradníkov Európskej únie, stanovený v nariadení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68(42), agentúra eu-LISA uplatňuje na všetkých svojich zamestnancov, ktorí pracujú s údajmi uchovávanými v centrálnom systéme ETIAS, primerané pravidlá týkajúce sa zachovávania služobného tajomstva alebo iné rovnocenné povinnosti zachovávania dôvernosti. Uvedená povinnosť sa uplatňuje aj po odchode týchto zamestnancov z funkcie alebo zamestnania, alebo po skončení ich činností.

3.  Ak agentúra eu-LISA spolupracuje s externými dodávateľmi na akýchkoľvek úlohách súvisiacich so systémom ETIAS, podrobne monitoruje činnosti dodávateľov s cieľom zabezpečiť súlad so všetkými ustanoveniami tohto nariadenia, najmä pokiaľ ide o bezpečnosť, dôvernosť a ochranu údajov.

4.  Agentúra eu-LISA plní aj úlohy súvisiace s poskytovaním odbornej prípravy zameranej na technické aspekty používania informačného systému ETIAS.

5.  Agentúra eu-LISA zriadi a vedie mechanizmus a postupy na vykonávanie kontroly kvality údajov v centrálnom systéme ETIAS a členským štátom a centrálnej jednotke ETIAS predkladá pravidelné správy. Agentúra eu-LISA predkladá Európskemu parlamentu, Rade a Komisii pravidelné správy týkajúce sa problémov, s ktorými sa stretáva. Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví a vyvinie tento mechanizmus, postupy a vhodné požiadavky na dodržiavanie kvality údajov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 90 ods. 2.

Článok 75

Úlohy Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž

1.  Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž je zodpovedná za:

a)  zriadenie a prevádzku centrálnej jednotky ETIAS a zaistenie podmienok pre bezpečnú správu údajov uchovávaných v systéme ETIAS;

b)  automatizované spracúvanie žiadostí a

c)  pravidlá ETIAS pre preverovanie.

2.  Zamestnanci centrálnej jednotky ETIAS s právom na prístup do centrálneho systému ETIAS absolvujú pred získaním oprávnenia na spracúvanie údajov zaznamenaných v centrálnom systéme ETIAS primeranú odbornú prípravu v oblasti bezpečnosti údajov a základných práv, najmä pokiaľ ide o ochranu údajov. Môžu sa tiež zúčastniť odbornej prípravy, ktorú ponúka agentúra eu-LISA v oblasti technických aspektov používania informačného systému ETIAS a kvality údajov.

Článok 76

Úlohy členských štátov

1.  Každý členský štát je zodpovedný za:

a)  pripojenie k jednotnému národnému rozhraniu;

b)  organizáciu, riadenie, prevádzku a správu národných jednotiek ETIAS na účely manuálneho spracúvania žiadostí o cestovné povolenia, v súvislosti s ktorými viedlo automatizované spracúvanie k pozitívnej lustrácii, ako sa uvádza v článku 26;

c)  organizáciu centrálnych prístupových bodov a ich pripojenie k jednotnému národnému rozhraniu na účely predchádzania teroristickým trestným činom alebo iným závažným trestným činom, ich odhaľovania a vyšetrovania;

d)  riadenie a pravidlá prístupu náležite oprávnených zamestnancov príslušných vnútroštátnych orgánov k informačnému systému ETIAS v súlade s týmto nariadením a zostavenie a pravidelnú aktualizáciu zoznamu týchto zamestnancov a ich profilov;

e)  zriadenie národných jednotiek ETIAS a ich prevádzku;

f)  vkladanie údajov do kontrolného zoznamu systému ETIAS, pokiaľ ide o teroristické trestné činy alebo iné závažné trestné činy podľa článku 34 ods. 2 a 3, a

g)  zaistenie toho, aby každý z jeho orgánov oprávnených na prístup do informačného systému ETIAS prijal opatrenia potrebné na zabezpečenie súladu s týmto nariadením vrátane opatrení nevyhnutných na zaistenie dodržiavania základných práv a bezpečnosti údajov.

2.  Každý členský štát používa na vyhľadávanie v centrálnom systéme ETIAS na vonkajších hraniciach automatizované procesy.

3.  Zamestnanci národných jednotiek ETIAS s právom na prístup do informačného systému ETIAS absolvujú pred získaním oprávnenia na spracúvanie údajov zaznamenaných v centrálnom systéme ETIAS primeranú odbornú prípravu v oblasti bezpečnosti údajov a základných práv, najmä pokiaľ ide o ochranu údajov.

Taktiež sa zúčastnia odbornej prípravy, ktorú ponúka agentúra eu-LISA v oblasti technických aspektov používania informačného systému ETIAS a kvality údajov.

Článok 77

Úlohy Europolu

1.  Europol zabezpečuje spracovanie vyhľadávania podľa článku 20 ods. 2 písm. j) a článku 20 ods. 4. Zodpovedajúcim spôsobom prispôsobí svoj informačný systém.

2.  Europol má povinnosti a úlohy týkajúce sa kontrolného zoznamu systému ETIAS, ako sa stanovuje v článku 35 ods. 1 a 3 až 6.

3.  Europol je zodpovedný za poskytnutie odôvodneného stanoviska v nadväznosti na žiadosť o konzultáciu podľa článku 29.

4.  Europol je podľa článku 34 ods. 2 zodpovedný za vkladanie údajov do kontrolného zoznamu systému ETIAS týkajúcich sa teroristických trestných činov alebo iných závažných trestných činov, ktoré získal.

5.  Zamestnanci Europolu absolvujú pred získaním oprávnenia na vykonávanie ktorejkoľvek z úloh uvedených v článkoch 34 a 35 primeranú odbornú prípravu v oblasti bezpečnosti údajov a základných práv, najmä v oblasti ochrany údajov. Taktiež sa zúčastnia odbornej prípravy, ktorú ponúka agentúra eu-LISA v oblasti technických aspektov používania informačného systému ETIAS a kvality údajov.

KAPITOLA XV

Zmeny iných nástrojov Únie

Článok 78

Zmena nariadenia (EÚ) č. 1077/2011

V nariadení (EÚ) č. 1077/2011 sa vkladá tento článok:"

„Článok 5b

Úlohy súvisiace so systémom ETIAS

Pokiaľ ide o systém ETIAS, agentúra vykonáva úlohy, ktoré jej boli zverené článkom 73 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/... *(43).

_____________________

* Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/... z ..., ktorým sa zriaďuje Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1077/2011, (EÚ) č. 515/2014, (EÚ) 2016/399, (EÚ) 2016/1624 a (EÚ) 2017/2226 (Ú. v. EÚ L..., ..., s. ...).“.

"

Článok 79

Zmena nariadenia (EÚ) č. 515/2014

V nariadení (EÚ) č. 515/2014 sa v článku 6 vkladá tento odsek:"

„3a. Počas fázy vývoja Európskeho systému pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) sa členským štátom okrem základného objemu pridelených prostriedkov poskytnú dodatočné pridelené prostriedky vo výške 96,5 milióna EUR a členské štáty tieto finančné prostriedky v plnej miere venujú na systém ETIAS s cieľom zabezpečiť jeho rýchly a účinný vývoj v súlade s realizáciou centrálneho systému ETIAS, ako sa stanovuje v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/...*(44).

_____________________

* Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/... z ..., ktorým sa zriaďuje Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1077/2011, (EÚ) č. 515/2014, (EÚ) 2016/399, (EÚ) 2016/1624 a (EÚ) 2017/2226 (Ú. v. EÚ L ..., ..., s. ...).“.

"

Článok 80

Zmeny nariadenia (EÚ) 2016/399

Nariadenie (EÚ) 2016/399 sa mení takto:

1.  V článku 6 sa odsek 1 mení takto:

a)  písmeno b) sa nahrádza takto:"

„b) majú platné vízum, ak sa takéto vízum vyžaduje podľa nariadenia Rady (ES) č. 539/2001*, alebo platné cestovné povolenie, ak sa takéto povolenie vyžaduje podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/...**(45), s výnimkou prípadu, ak sú držiteľmi platného povolenia na pobyt alebo platného dlhodobého víza;

______________________

* Nariadenie Rady (ES) č. 539/2001 z 15. marca 2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Ú. v. ES L 81, 21.3.2001, s. 1).

** Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/... z ..., ktorým sa zriaďuje Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1077/2011, (EÚ) č. 515/2014, (EÚ) 2016/399, (EÚ) 2016/1624 a (EÚ) 2017/2226 (Ú. v. EÚ L ..., ..., s. ...).“;

"

b)  dopĺňajú sa tieto pododseky:"

„Počas prechodného obdobia stanoveného podľa článku 83 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) 2018/...(46) je využívanie Európskeho systému pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) dobrovoľné a požiadavka mať platné cestovné povolenie stanovená v písmene b) prvého pododseku tohto odseku sa neuplatňuje. Členské štáty informujú štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa vzťahuje požiadavka byť držiteľom cestovného povolenia a ktorí prekračujú vonkajšie hranice, že po uplynutí prechodného obdobia budú musieť mať platné cestovné povolenie. Na tento účel členské štáty rozdajú tejto kategórii cestujúcich spoločný informačný materiál, ako sa uvádza v článku 83 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2018/...++.

Počas obdobia odkladu stanoveného podľa článku 83 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2018/...(47) pohraničné orgány výnimočne povolia štátnym príslušníkom tretích krajín, na ktorých sa vzťahuje požiadavka byť držiteľom cestovného povolenia, ale ktorí takéto cestovné povolenie nemajú, aby prekročili vonkajšie hranice, ak spĺňajú všetky ostatné podmienky stanovené v tomto článku, a to za predpokladu, že vonkajšie hranice členských štátov prekračujú po prvý raz od konca prechodného obdobia uvedeného v článku 83 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) 2018/...++. Pohraničné orgány informujú týchto štátnych príslušníkov tretích krajín o tom, že musia byť držiteľmi platného cestovného povolenia v súlade s týmto článkom. Na tento účel poskytujú pohraničné orgány týmto cestujúcim spoločný informačný materiál uvedený v článku 83 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2018/...++, prostredníctvom ktorého ich informujú o tom, že im je výnimočne povolené prekročiť vonkajšie hranice, hoci nespĺňajú povinnosť byť držiteľom platného cestovného povolenia, a v ktorom sa im uvedená povinnosť vysvetlí.

"

2.  V článku 8 sa odsek 3 mení takto:

a)  v písmene a) sa bod i) nahrádza takto:"

„i) overenie, či je štátny príslušník tretej krajiny držiteľom platného dokladu na prekročenie hranice, ktorého platnosť neuplynula, a či je k dokladu v prípade potreby priložené požadované vízum, cestovné povolenie alebo povolenie na pobyt.“;

"

b)  vkladá sa toto písmeno:"

„ba) ak je štátny príslušník tretej krajiny držiteľom cestovného povolenia uvedeného v článku 6 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia, dôkladné kontroly pri vstupe zahŕňajú aj overovanie pravosti, platnosti a stavu cestovného povolenia a v prípade potreby aj overovanie totožnosti držiteľa cestovného povolenia nahliadnutím do systému ETIAS v súlade s článkom 47 nariadenia (EÚ) 2018/...(48). V prípadoch, keď je nahliadnutie alebo vyhľadávanie uvedené v článku 47 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) 2018/...++ technicky nemožné, uplatňuje sa článok 48 ods. 3 uvedeného nariadenia.“

"

3.  V prílohe V časti B v Štandardnom formuláre pre odopretie vstupu na hranici sa v dôvodoch odopretia vstupu nahrádza písmeno (C) takto:"

„(C) nemá platné vízum, cestovné povolenie alebo povolenie na pobyt“

"

Článok 81

Zmeny nariadenia (EÚ) 2016/1624

Nariadenie (EÚ) 2016/1624 sa mení takto:

1.  V článku 8 sa v odseku 1 vkladá toto písmeno:"

„qa) plní úlohy a povinnosti zverené agentúre podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/...*(49) a zabezpečuje zriadenie a prevádzku centrálnej jednotky ETIAS v súlade s článkom 7 uvedeného nariadenia.

_______________

* Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/... z ..., ktorým sa zriaďuje Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1077/2011, (EÚ) č. 515/2014, (EÚ) 2016/399, (EÚ) 2016/1624 a (EÚ) 2017/2226 (Ú. v. EÚ L..., ..., s. ...).“

"

2.  V kapitole II sa dopĺňa tento oddiel:"

„Oddiel 5

Systém ETIAS

Článok 33a

Zriadenie centrálnej jednotky ETIAS

1.  Týmto sa zriaďuje centrálna jednotka ETIAS.

2.  Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž zabezpečí zriadenie a prevádzku centrálnej jednotky ETIAS podľa článku 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/...*(50).

_______________

* Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/... z ..., ktorým sa zriaďuje Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1077/2011, (EÚ) č. 515/2014, (EÚ) 2016/399, (EÚ) 2016/1624 a (EÚ) 2017/2226 (Ú. v. EÚ L..., ..., s. ...).“

"

Článok 82

Zmena nariadenia (EÚ) 2017/2226

V nariadení (EÚ) 2017/2226 sa v článku 64 dopĺňa tento odsek:"

„5. Na finančné prostriedky, ktoré sa majú uvoľniť z krytia uvedeného v článku 5 ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 515/2014 na účely pokrytia nákladov uvedených v odsekoch 1 až 4 tohto článku, sa vzťahuje nepriame riadenie nákladov vzniknutých agentúre Eu-LISA a spoločné riadenie nákladov vzniknutých členským štátom.“.

"

KAPITOLA XVI

Záverečné ustanovenia

Článok 83

Prechodné obdobie a prechodné opatrenia

1.  Počas obdobia šiestich mesiacov odo dňa uvedenia systému ETIAS do prevádzky je používanie systému ETIAS dobrovoľné a požiadavka byť držiteľom platného cestovného povolenia sa neuplatňuje. Komisia môže prijať delegovaný akt v súlade s článkom 89 s cieľom predĺžiť toto obdobie o najviac ďalších šesť mesiacov s možnosťou jedného predĺženia tohto obdobia.

2.  Počas obdobia uvedeného v odseku 1 informujú členské štáty štátnych príslušníkov tretích krajín prekračujúcich vonkajšie hranice, na ktorých sa vzťahuje požiadavka byť držiteľom cestovného povolenia, o požiadavke, že po uplynutí daného šesťmesačného obdobia budú musieť mať platné cestovné povolenie. Na tento účel rozdajú členské štáty tejto kategórii cestujúcich spoločný informačný materiál. ▌Uvedený informačný materiál je tiež k dispozícii na konzulárnych úradoch členských štátov v krajinách, štátni príslušníci ktorých patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

3.  Po uplynutí obdobia uvedeného v odseku 1 tohto článku sa uplatňuje obdobie odkladu v dĺžke šiestich mesiacov. Počas tohto obdobia odkladu sa uplatňuje požiadavka byť držiteľom platného cestovného povolenia. Počas obdobia odkladu pohraničné ▌orgány výnimočne povolia štátnym príslušníkom tretích krajín, na ktorých sa vzťahuje požiadavka byť držiteľom cestovného povolenia, ale ktorí takéto cestovné povolenie nemajú, prekročiť vonkajšie hranice, ak spĺňajú všetky ostatné podmienky stanovené v článku 6 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/399, a to za predpokladu, že vonkajšie hranice členských štátov prekračujú po prvý raz od konca obdobia uvedeného v odseku 1 tohto článku▌. Pohraničné orgány informujú týchto štátnych príslušníkov tretích krajín o požiadavke, že musia byť držiteľmi platného cestovného povolenia v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2016/399. Na uvedený účel rozdajú pohraničné orgány týmto cestujúcim spoločný informačný materiál, prostredníctvom ktorého ich informujú o tom, že im je výnimočne povolené prekročiť vonkajšie hranice, hoci nespĺňajú povinnosť byť držiteľom platného cestovného povolenia, a v ktorom sa im uvedená povinnosť vysvetlí. Komisia môže prijať delegovaný akt v súlade s článkom 89 s cieľom predĺžiť toto obdobie o maximálne ďalších šesť mesiacov.

Počas obdobia odkladu sa vstup na územia členských štátov, ktoré systém vstup/výstup neprevádzkujú, neberie do úvahy.

4.  Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov vypracuje dva spoločné informačné materiály uvedené v odsekoch 2 a 3 tohto článku, ktoré budú obsahovať aspoň informácie uvedené v článku 71. Informačné materiály sú zostavené jasným a jednoduchým spôsobom aspoň v jednom z úradných jazykov každej krajiny, ktorej štátni príslušníci patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 90 ods. 2.

5.  Počas prechodného obdobia uvedeného v odsekoch 1 a 2 tohto článku reaguje informačný systém ETIAS na vyhľadávanie zo strany dopravcov podľa článku 45 ods. 2 prostredníctvom odpovede „OK“. Počas obdobia odkladu uvedeného v odseku ▌3 tohto článku sa v odpovedi, ktorú informačný systém ETIAS zasiela pri vyhľadávaní zo strany dopravcov, zohľadňuje, či štátny príslušník tretej krajiny prekračuje vonkajšie hranice členských štátov po prvý raz od konca obdobia uvedeného v odseku 1 tohto článku.

Článok 84

Použitie údajov na vypracúvanie správ a zostavovanie štatistík

1.  Náležite oprávnení zamestnanci príslušných orgánov členských štátov, Komisie, agentúry eu-LISA a centrálnej jednotky ETIAS majú výhradne na účely vypracúvania správ a zostavovania štatistík, a to bez toho, aby bola možná individuálna identifikácia, a v súlade so zárukami týkajúcimi sa nediskriminácie uvedenými v článku 14 prístup na nahliadanie do týchto údajov:

a)  informácie o stave žiadosti;

b)  štátna príslušnosť, pohlavie a rok narodenia žiadateľa;

c)  krajina pobytu;

d)  stupeň vzdelania (základné, stredné, vysokoškolské alebo žiadne);

e)  súčasné zamestnanie ( ▌typ povolania);

f)  druh cestovného dokladu a trojmiestny písmenný kód krajiny, ktorá ho vydala;

g)  druh cestovného povolenia a v prípade cestovných povolení s obmedzenou územnou platnosťou podľa článku 44 odkaz na členský štát či členské štáty, ktoré cestovné povolenie s obmedzenou územnou platnosťou udelili;

h)  doba platnosti cestovného povolenia a

i)  dôvody zamietnutia, odvolania alebo zrušenia cestovného povolenia.

2.  Agentúra eu-LISA vo svojich technických priestoroch na účely odseku 1 vytvorí, zavedie a vedie centrálny register obsahujúci údaje uvedené v odseku 1, ktoré neumožnia identifikáciu jednotlivcov, ale ktoré orgánom uvedeným v odseku 1 umožnia získať prispôsobiteľné správy a štatistiky na účely zlepšenia posudzovania ▌bezpečnostných rizík, rizík z hľadiska nelegálneho prisťahovalectvavysokých epidemiologických rizík, zlepšenia efektívnosti hraničných kontrol, poskytovania pomoci centrálnej jednotke ETIAS a národným jednotkám ETIAS pri spracúvaní žiadostí o cestovné povolenie a podpory tvorby migračnej politiky Únie založenej na dôkazoch. Register obsahuje aj denné štatistiky týkajúce sa údajov uvedených v odseku 4. Prístup do centrálneho registra sa poskytuje prostredníctvom zabezpečeného prístupu cez ▌TESTA s kontrolou prístupu a osobitnými profilmi používateľov, a to výhradne na účely vypracúvania správ a zostavovania štatistík.

Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme podrobné pravidlá prevádzky centrálneho registra a pravidlá ochrany a bezpečnosti údajov vzťahujúce sa na register. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 90 ods. 2.

3.  Postupy zavedené agentúrou eu-LISA na monitorovanie vývoja a fungovania informačného systému ETIAS uvedené v článku 92 ods. 1 zahŕňajú možnosť zostavovania pravidelných štatistík na zabezpečenie tohto monitorovania.

4.  Agentúra eu-LISA každý štvrťrok zverejňuje štatistiky o informačnom systéme ETIAS, z ktorých vyplýva najmä počet a štátna príslušnosť žiadateľov, ktorým bolo udelené alebo zamietnuté cestovné povolenie, vrátane dôvodov na zamietnutie, ako aj štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorých cestovné povolenia boli zrušené alebo odvolané.

5.  Na konci každého roka sa štatistické údaje zhrnú vo výročnej správe za daný rok. Správa sa uverejní a postúpi Európskemu parlamentu, Rade, Komisii, európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov, Európskej agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráž a národným dozorným orgánom.

6.  Agentúra eu-LISA poskytne Komisii na jej žiadosť štatistiku osobitných aspektov týkajúcich sa vykonávania tohto nariadenia, ako aj štatistiky podľa odseku 3.

Článok 85

Náklady

1.   Náklady vzniknuté v súvislosti s vývojom informačného systému ETIAS, integráciou existujúcej vnútroštátnej pohraničnej infraštruktúry a pripojením k jednotnému národnému rozhraniu, s hostením jednotného národného rozhrania a zriadením centrálnej jednotky ETIAS a národných jednotiek ETIAS ▌sa hradia zo všeobecného rozpočtu Únie.

Agentúra eu-LISA venuje osobitnú pozornosť riziku zvyšovania nákladov a zabezpečuje dostatočnú kontrolu dodávateľov.

2.  Náklady na prevádzku systému ETIAS sa hradia zo všeobecného rozpočtu Únie. Zahŕňajú náklady na prevádzku a údržbu informačného systému ETIAS vrátane jednotných národných rozhraní, náklady na prevádzku centrálnej jednotky ETIAS a náklady na zamestnancov a technické vybavenie (hardvér a softvér) nevyhnutné na plnenie úloh národných jednotiek ETIAS, ako aj náklady na preklady vzniknuté podľa článku 27 ods. 2 a 8.

Vylúčené sú tieto náklady:

a)  projektové riadenie členských štátov (zasadnutia, misie, kancelárie);

b)  hostenie vnútroštátnych systémov informačných technológií (priestory, implementácia, elektrina, chladenie);

c)  prevádzka vnútroštátnych systémov informačných technológií (prevádzkovatelia a zmluvy o podpore); ▌

d)  návrh, vývoj, realizácia, prevádzka a údržba vnútroštátnych komunikačných sietí.

3.  Náklady na prevádzku systému ETIAS zahŕňajú aj finančnú podporu členským štátom na pokrytie výdavkov vzniknutých v súvislosti s prispôsobením a automatizáciou hraničných kontrol s cieľom implementovať systém ETIAS. Celková výška tejto finančnej podpory je najviac 15 miliónov EUR v prvom roku prevádzky, najviac 25 miliónov EUR v druhom roku prevádzky a najviac 50 miliónov EUR ročne v nasledujúcich rokoch prevádzky. Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 89 s cieľom podrobnejšie vymedziť uvedenú finančnú podporu.

4.  Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž, agentúra eu-LISA a Europol dostávajú primerané dodatočné finančné prostriedky a personálne zdroje potrebné na plnenie úloh, ktoré im boli zverené podľa tohto nariadenia.

5.  Na finančné prostriedky, ktoré sa uvoľnia z balíka uvedeného v článku 5 ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 515/2014 na účely pokrytia nákladov na vykonávanie tohto nariadenia uvedených v odsekoch 1 až 4 tohto článku, sa vzťahuje nepriame riadenie nákladov vzniknutých agentúre Eu-LISA a Európskej agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráž a spoločné riadenie nákladov vzniknutých členským štátom.

Článok 86

Príjmy

Príjmy generované systémom ETIAS predstavujú vnútorné pripísané príjmy v súlade s článkom 21 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(51). Tieto príjmy sú vyčlenené na pokrytie nákladov na prevádzku a údržbu systému ETIAS. Všetky príjmy, ktoré zvýšia po pokrytí uvedených nákladov, sa pripíšu do rozpočtu Únie.

Článok 87

Oznámenia

1.  Členské štáty oznámia Komisii orgán, ktorý sa má považovať za prevádzkovateľa podľa článku 57.

2.  Centrálna jednotka ETIAS a členské štáty oznámia Komisii a agentúre eu-LISA príslušné orgány uvedené v článku 13, ktoré majú prístup k informačnému systému ETIAS.

Agentúra eu-LISA do troch mesiacov od začiatku prevádzky systému ETIAS v súlade s článkom 88 uverejníÚradnom vestníku Európskej únie ▌ konsolidovaný zoznam uvedených orgánov ▌. Členské štáty tiež bezodkladne oznámia Komisii a agentúre eu-LISA akékoľvek zmeny týkajúce sa uvedených orgánov. V prípade takýchto zmien agentúra eu-LISA raz ročne uverejní aktualizovanú konsolidovanú verziu uvedených informácií. Agentúra eu-LISA vedie priebežne aktualizované verejné webové sídlo obsahujúce uvedené informácie.

3.  Členské štáty oznámia Komisii a agentúre eu-LISA svoje určené orgány a svoje centrálne prístupové body uvedené v článku 50 a bezodkladne oznámia akékoľvek s nimi súvisiace zmeny.

4.  Agentúra eu-LISA oznámi Komisii úspešné dokončenie testu uvedeného v článku 88 ods. 1 písm. e).

Komisia uverejní informácie uvedené v odsekoch 1 a 3 v Úradnom vestníku Európskej únie. V prípade zmien informácií Komisia raz ročne uverejní aktualizovanú konsolidovanú verziu uvedených informácií. Komisia udržiava priebežne aktualizované verejné webové sídlo obsahujúce uvedené informácie.

Článok 88

Uvedenie do prevádzky

1.  Komisia určí dátum uvedenia systému ETIAS do prevádzky po splnení týchto podmienok:

a)  nadobudli účinnosť potrebné zmeny právnych aktov, ktorými sa zriaďujú informačné systémy EÚ uvedené v článku 11 ods. 2, s ktorými sa zabezpečí interoperabilita s informačným systémom ETIAS;

b)  nadobudlo účinnosť nariadenie poverujúce agentúru eu-LISA prevádzkovým riadením systému ETIAS;

c)  nadobudli účinnosť potrebné zmeny právnych aktov zriaďujúcich informačné systémy EÚ uvedené v článku 20 ods. 2, ktorými sa centrálnej jednotke ETIAS poskytuje prístup k týmto databázam;

d)  prijali sa opatrenia uvedené v článku 15 ods. 5, článku 17 ods. 3, 5 a 6, článku 18 ods. 4, článku 27 ods. 3 a 5, článku 33 ods. 2 a 3, článku 36 ods. 3, článku 38 ods. 3, článku 39 ods. 2, článku 45 ods. 3, článku 46 ods. 4, článku 48 ods. 4, článku 59 ods. 4, článku 73 ods. 3 písm. b), článku 83 ods. 1, 34 a článku 85 ods. 3;

e)  agentúra eu-LISA oznámila, že úspešne ukončila komplexný test systému ETIAS;

f)  agentúra eu-LISA a centrálna jednotka ETIAS potvrdili technické a právne opatrenia týkajúce sa zhromažďovania a prenosu údajov uvedených v článku 17 do centrálneho systému ETIAS a oznámili ich Komisii;

g)  členské štáty a centrálna jednotka ETIAS oznámili Komisii údaje týkajúce sa jednotlivých orgánov uvedených v článku 87 ods. 1 a 3.

2.  Test systému ETIAS uvedený v odseku 1 písm. e) uskutoční agentúra eu-LISA v spolupráci s členskými štátmi a centrálnou jednotkou ETIAS.

3.  Komisia oznámi Európskemu parlamentu a Rade výsledky testu vykonaného v súlade s odsekom 1 písm. e).

4.  Rozhodnutie Komisie uvedené v odseku 1 sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

5.  Členské štáty a centrálna jednotka ETIAS začnú používať systém ETIAS od dátumu, ktorý určí Komisia v súlade s odsekom 1.

Článok 89

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6 ods. 4, článku 17 ods. 3, 5 a 6, článku 18 ods. 4, článku 27 ods. 3, článku 31, článku 33 ods. 2, článku 36 ods. 4, článku 39 ods. 2, článku 54 ods. 2, článku 83 ods. 1 a 3 a článku 85 ods. 3 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [deň nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 6 ods. 4, článku 17 ods. 3, 5 a 6, článku 18 ods. 4, článku 27 ods. 3, článku 31, článku 33 ods. 2, článku 36 ods. 4, článku 39 ods. 2, článku 54 ods. 2, článku 83 ods. 1 a 3 a článku 85 ods. 3 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 6 ods. 4, článku 17 ods. 3, 5 alebo 6, článku 18 ods. 4, článku 27 ods. 3, článku 31, článku 33 ods. 2, článku 36 ods. 4, článku 39 ods. 2, článku 54 ods. 2, článku 83 ods. 1 alebo 3 alebo článku 85 ods. 3 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 90

Postup výboru

1.  Komisii pomáha výbor. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011. Ak výbor nevydá žiadne stanovisko, Komisia neprijme návrh vykonávacieho aktu a uplatňuje sa článok 5 ods. 4 tretí pododsek nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 91

Poradná skupina

Pôsobnosť poradnej skupiny pre EES agentúry eu-LISA sa rozširuje na systém ETIAS. Táto poradná skupina pre EES-ETIAS poskytuje agentúre eu-LISA odborné poradenstvo týkajúce sa systému ETIAS, a to najmä v súvislosti s prípravou jeho ročného pracovného programu a výročnej správy o činnosti.

Článok 92

Monitorovanie a hodnotenie

1.  Agentúra eu-LISA zabezpečí zavedenie postupov na monitorovanie vývoja informačného systému ETIAS, pokiaľ ide o ciele týkajúce sa plánovania a nákladov, a na monitorovanie fungovania systému ETIAS vzhľadom na ciele týkajúce sa technických výstupov, nákladovej efektívnosti, bezpečnosti a kvality služby.

2.  Do ... [šesť mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] a následne každých šesť mesiacov počas fázy vývoja informačného systému ETIAS predloží agentúra eu-LISA Európskemu parlamentu a Rade správu o stave vývoja centrálneho systému ETIAS, jednotných národných rozhraní a komunikačnej infraštruktúry medzi centrálnym systémom ETIAS a jednotnými národnými rozhraniami. Uvedená správa obsahuje podrobné informácie o vzniknutých nákladoch a informácie týkajúce sa akýchkoľvek rizík, ktoré môžu mať vplyv na celkové náklady na systém, ktoré sa majú hradiť zo všeobecného rozpočtu Únie v súlade s článkom 85.

Do ... [šesť mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] a následne každých šesť mesiacov počas fázy vývoja informačného systému ETIAS predloží Europol a Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž Európskemu parlamentu a Rade správu o stave príprav na vykonávanie tohto nariadenia vrátane podrobných informácií o vzniknutých nákladoch a informácií o akýchkoľvek rizikách, ktoré môžu mať vplyv na celkové náklady na systém, ktoré sa v súlade s článkom 85 majú hradiť zo všeobecného rozpočtu Únie.

Po dokončení vývoja agentúra eu-LISA predloží Európskemu parlamentu a Rade správu s podrobným vysvetlením toho, ako sa dosiahli ciele, najmä ciele v súvislosti s plánovaním a nákladmi, ako aj s odôvodnením akýchkoľvek odchýlok.

3.  Agentúra eu-LISA má na účely technickej údržby prístup k potrebným informáciám o operáciách spracúvania údajov, ktoré sa vykonávajú v informačnom systéme ETIAS.

4.  Dva roky po uvedení systému ETIAS do prevádzky a následne každé dva roky predloží agentúra eu-LISA Európskemu parlamentu, Rade a Komisii správu o technickom fungovaní informačného systému ETIAS vrátane informácií o jeho bezpečnosti, ako aj štatistické údaje týkajúce sa kontrolného zoznamu systému ETIAS podľa postupu preskúmania uvedeného v článku 35 ods. 5 a 6.

5.  Tri roky po uvedení systému ETIAS do prevádzky a následne každé štyri roky pripraví Komisia hodnotenie systému ETIAS a predloží Európskemu parlamentu a Rade všetky potrebné odporúčania. Uvedené hodnotenie zahŕňa:

a)  vyhľadávanie v databázach Interpolu SLTD a TDAWN prostredníctvom systému ETIAS vrátane informácií o počte pozitívnych lustrácií v uvedených databázach Interpolu, počte cestovných povolení zamietnutých v nadväznosti na takéto pozitívne lustrácie a informácií o prípadných ťažkostiach, a v prípade potreby posúdenie potreby legislatívneho návrhu na zmenu tohto nariadenia;

b)  výsledky, ktoré systém ETIAS dosiahol so zreteľom na jeho ciele, mandát a úlohy;

c)  vplyv, účinnosť a efektívnosť činnosti systému ETIAS a jeho pracovných postupov, pokiaľ ide o jeho ciele, mandát a úlohy;

d)  posúdenie bezpečnosti systému ETIAS;

e)  pravidlá ETIAS pre preverovanie ▌, ktoré sa používajú na účely posúdenia rizík;

f)  vplyv kontrolného zoznamu systému ETIAS vrátane počtu žiadostí o cestovné povolenie, ktoré boli zamietnuté z dôvodov zohľadňujúcich pozitívnu lustráciu v kontrolnom zozname systému ETIAS;

g)  prípadnú potrebu zmeniť mandát centrálnej jednotky ETIAS a finančné dôsledky každej takejto zmeny;

h)  vplyv na základné práva.

i)  vplyv na diplomatické vzťahy medzi Úniou a príslušnými tretími krajinami;

j)  príjmy získané prostredníctvom poplatku za cestovné povolenie, náklady vzniknuté v súvislosti s vývojom systému ETIAS, náklady na prevádzku systému ETIAS, náklady, ktoré vznikli agentúre eu-LISA, Europolu a Európskej agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráž vo vzťahu k ich úlohám podľa tohto nariadenia, ako aj všetky príjmy pripísané podľa článku 86;

k)  používanie systému ETIAS na účely presadzovania práva na základe informácií uvedených v odseku 8 tohto článku;

l)  počet žiadateľov pozvaných na pohovor a percentuálny podiel, ktorý tento počet predstavuje z celkového počtu žiadateľov, dôvody pozvania na pohovor, počet pohovorov na diaľku, počet rozhodnutí, ktorými bolo udelené cestovné povolenie, počet rozhodnutí, ktorými bolo udelené cestovné povolenie s označením, počet rozhodnutí, ktorými bolo zamietnuté cestovné povolenie, a počet žiadateľov pozvaných na pohovor, ktorí ho ale neabsolvovali, a ak je to vhodné, posúdenie potreby legislatívneho návrhu na zmenu tohto nariadenia.

Komisia predloží hodnotiacu správu Európskemu parlamentu ▌, Rade, európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a Agentúre Európskej únie pre základné práva.

6.  Členské štáty a Europol poskytnú agentúre eu-LISA, centrálnej jednotke ETIAS a Komisii informácie potrebné na vypracovanie správ uvedených v odsekoch 4 a 5. Tieto informácie nesmú ohroziť pracovné metódy ani zahŕňať informácie, ktoré by odhalili zdroje, zamestnancov alebo vyšetrovania určených orgánov.

7.  Agentúra eu-LISA a centrálna jednotka ETIAS poskytnú Komisii informácie potrebné na vypracovanie hodnotení uvedených v odseku 5.

8.  Každý členský štát a Europol, dodržiavajúc pritom ustanovenia vnútroštátneho práva o zverejňovaní citlivých informácií, vypracujú výročné správy o účinnosti prístupu k údajom uchovávaným v centrálnom systéme ETIAS na účely presadzovania práva, ktoré budú obsahovať informácie a štatistické údaje o:

a)  presnom účele nahliadaní vrátane druhu teroristického trestného činu alebo iného závažného trestného činu;

b)  primeraných dôvodoch opodstatneného podozrenia, že sa na podozrivú osobu, páchateľa alebo obeť vzťahuje toto nariadenie;

c)  počte žiadostí o prístup do centrálneho systému ETIAS na účely presadzovania práva;

d)  počte a type prípadov, výsledkom ktorých bola pozitívna lustrácia;

e)  počte a type prípadov, v ktorých sa použil ▌postup pre naliehavé prípady podľa článku 51 ods. 4, vrátane prípadov, ktorých naliehavosť nebola akceptovaná následným overením, ktoré vykonal centrálny prístupový bod.

Na účely tvorby štatistík uvedených v tomto odseku sa členským štátom poskytne technické riešenie s cieľom uľahčiť zber uvedených údajov podľa kapitoly X. Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme špecifikácie technického riešenia. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 90 ods. 2

Článok 93

Praktická príručka

Komisia v úzkej spolupráci s členskými štátmi a relevantnými agentúrami Únie zverejní praktickú príručku, ktorá bude obsahovať usmernenia, odporúčania a najlepšie postupy na vykonávanie tohto nariadenia. V praktickej príručke sa zohľadnia existujúce relevantné príručky. Komisia prijme túto praktickú príručku vo forme odporúčania.

Článok 94

Ceuta a Melilla

Týmto nariadením nie sú dotknuté osobitné pravidlá, ktoré sa uplatňujú na mestá Ceuta a Melilla podľa vymedzenia vo Vyhlásení Španielskeho kráľovstva o mestách Ceuta a Melilla v Záverečnom akte Dohody o pristúpení Španielskeho kráľovstva k Dohovoru o vykonávaní Schengenskej dohody zo 14. júna 1985.

Článok 95

Finančný príspevok krajín pridružených k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis

Na základe príslušných ustanovení dohôd o pridružení krajín pridružených k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis sa vypracujú dojednania týkajúce sa ich finančných príspevkov.

Článok 96

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie sa uplatňuje od dátumu stanoveného Komisiou v súlade s článkom 88, s výnimkou článkov 6, 11, 12, 33, 34, 35, 59, 71, 72, 73, článkov 75 až 79, článkov 82, 85, 87, 89, 90, 91, článku 92 ods. 1 a 2, článkov 93 a 95, ako aj ustanovení týkajúcich sa opatrení uvedených v článku 88 ods. 1 písm. d), ktoré sa uplatňujú od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Ustanovenia týkajúce sa nahliadania do systému Eurodac sa uplatňujú odo dňa začatia uplatňovania prepracovaného znenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 603/2013(52).

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so zmluvami.

V...

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

Príloha

Zoznam trestných činov podľa článku 17 ods. 4 písm. a)

1.  teroristické trestné činy,

2.  účasť na zločinnom spolčení,

3.  obchodovanie s ľuďmi,

4.  sexuálne vykorisťovanie detí a detská pornografia,

5.  nedovolené obchodovanie s omamnými a psychotropnými látkami,

6.  nedovolené obchodovanie so zbraňami, strelivom a výbušninami,

7.  korupcia,

8.  podvod vrátane podvodu týkajúceho sa finančných záujmov Únie,

9.  legalizácia príjmov z trestnej činnosti a falšovanie a pozmeňovanie meny vrátane eura,

10.  kriminalita súvisiaca s počítačmi/počítačová kriminalita,

11.  trestné činy proti životnému prostrediu vrátane nedovoleného obchodovania s ohrozenými živočíšnymi a rastlinnými druhmi, ich plemenami a odrodami,

12.  uľahčenie neoprávneného prekročenia štátnej hranice a neoprávneného pobytu,

13.  vražda, ťažké ublíženie na zdraví,

14.  nedovolené obchodovanie s ľudskými orgánmi a tkanivami,

15.  únos, obmedzovanie osobnej slobody a branie rukojemníka,

16.  organizovaná a ozbrojená lúpež,

17.  nedovolené obchodovanie s kultúrnymi objektmi vrátane starožitností a umeleckých diel,

18.  falšovanie a výroba nelegálnych kópií výrobkov,

19.  falšovanie a pozmeňovanie verejných listín a obchodovanie s takými listinami,

20.  nedovolené obchodovanie s hormonálnymi látkami a ďalšími prostriedkami na podporu rastu,

21.  nedovolené obchodovanie s jadrovými alebo rádioaktívnymi materiálmi,

22.  znásilnenie,

23.  trestné činy podliehajúce právomoci Medzinárodného trestného súdu,

24.  nezákonné ovládnutie lietadla alebo plavidla,

25.  sabotáž,

26.  obchodovanie s odcudzenými vozidlami,

27.  priemyselná špionáž,

28.  podpaľačstvo,

29.  rasizmus a xenofóbia.

PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady

Náklady na prevádzku a údržbu informačného systému ETIAS, centrálnej jednotky ETIAS a národných jednotiek ETIAS budú v plnej miere hradené z príjmov získaných z poplatkov. Výška poplatku by sa preto mala podľa potreby upravovať s ohľadom náklady. Tieto náklady zahŕňajú tak náklady členských štátov EÚ, ako aj náklady, ktoré vzniknú krajinám pridruženým k schengenskému priestoru v tejto súvislosti, v súlade s ustanoveniami nariadenia o systéme ETIAS. Náklady vzniknuté v súvislosti s vývojom informačného systému ETIAS, integráciou existujúcej vnútroštátnej pohraničnej infraštruktúry a pripojením k jednotnému národnému rozhraniu, ako aj s hosťovaním jednotného národného rozhrania a zriadením centrálnej jednotky ETIAS a národných jednotiek ETIAS vrátane nákladov, ktoré vzniknú členským štátom EÚ a krajinám pridruženým k schengenskému priestoru, sa hradia z Fondu pre vnútornú bezpečnosť (hranice a víza), resp. fondu, ktorý ho nahradí.

Tieto náklady by sa preto nemali zohľadňovať pri výpočte príspevku krajín pridružených k schengenskému priestoru na systém ETIAS v rámci príslušných dohôd o pridružení a relevantných osobitných dojednaní o účasti krajín pridružených k schengenskému priestoru na činnosti agentúr EÚ. Uvedené by sa malo vziať do úvahy najmä v kontexte rokovaní o fonde(och), ktorý nahradí Fond pre vnútornú bezpečnosť (hranice a víza), a súvisiacich osobitných dojednaní o účasti krajín pridružených k schengenskému priestoru.

Európsky parlament a Rada vyzývajú Komisiu, aby po prijatí tohto nariadenia bezodkladne predložila návrh týkajúci sa osobitných dojednaní uvedených v článku 95 tohto nariadenia.

(1)Ú. v. EÚ C 246, 28.7.2017, s. 28.
(2)Pozícia Európskeho parlamentu z 5. júla 2018.
(3)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 77).
(4)Nariadenie Rady (ES) č. 1030/2002 z 13. júna 2002, ktorým sa stanovuje jednotný formát povolení na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích štátov (Ú. v. ES L 157, 15.6.2002, s. 1).
(5)Rozsudok Súdneho dvora z 31. januára 2006, Komisia/Španielsko, C-503/03, ECLI:EU:C:2006:74.
(6)Rozhodnutie Rady 2007/533/SVV z 12. júna 2007 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II) (Ú. v. EÚ L 205, 7.8.2007, s. 63).
(7) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/794 z 11. mája 2016 o Agentúre Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa nahrádzajú a zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV (Ú. v. EÚ L 135, 24.5.2016, s. 53).
(8)Ú. v. ES L 239, 22.9.2000, s. 19.
(9)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 z 9. marca 2016, ktorým sa ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ L 77, 23.3.2016, s. 1).
(10)Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/541 z 15. marca 2017 o boji proti terorizmu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV ▌a mení rozhodnutie Rady 2005/671/SVV (Ú. v. EÚ L 88, 31.3.2017, s. 6).
(11)Rámcové rozhodnutie Rady 2002/584/SVV z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi (Ú. v. ES L 190, 18.7.2002, s. 1).
(12)Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 8. apríla 2014, Digital Rights Ireland Ltd, spojené veciC-293/12 a C-594/12, ECLI:EU:C:2014:238.
(13) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).
(14)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).
(15)Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89).
(16)Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.
(17)Rozhodnutie Rady 2000/365/ES z 29. mája 2000, ktoré sa týka požiadavky Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis (Ú. v. ES L 131, 1.6.2000, s. 43).
(18)Rozhodnutie Rady 2002/192/ES z 28. februára 2002 o požiadavke Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis (Ú. v. ES L 64, 7.3.2002, s. 20).
(19)Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 36.
(20)Rozhodnutie Rady 1999/437/ES zo 17. mája 1999 o určitých vykonávacích predpisoch k dohode uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení týchto dvoch štátov pri vykonávaní, uplatňovaní a vývoji schengenského acquis (Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 31).
(21)Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 52.
(22)Rozhodnutie Rady 2008/146/ES z 28. januára 2008 o uzavretí v mene Európskeho spoločenstva Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis (Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 1).
(23)Rozhodnutie Rady 2008/149/SVV z 28. januára 2008 o uzavretí v mene Európskej únie Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis (Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 50).
(24)Ú. v. EÚ L 160, 18.6.2011, s. 21.
(25)Rozhodnutie Rady 2011/350/EÚ zo 7. marca 2011 o uzavretí v mene Európskej únie Protokolu medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k implementácii, uplatňovaniu a rozvoju schengenského acquis, ktoré sa vzťahuje na zrušenie kontrol na vnútorných hraniciach a pohyb osôb (Ú. v. EÚ L 160, 18.6.2011, s. 19).
(26)Rozhodnutie Rady 2011/349/EÚ zo 7. marca 2011 o uzavretí, v mene Európskej únie, Protokolu medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis, ktoré sa vzťahuje najmä na justičnú spoluprácu v trestných veciach a policajnú spoluprácu (Ú. v. EÚ L 160, 18.6.2011, s. 1).
(27)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1077/2011 z 25. októbra 2011, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (Ú. v. EÚ L 286, 1.11.2011, s. 1).
(28)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 515/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa ako súčasť Fondu pre vnútornú bezpečnosť zriaďuje nástroj pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 574/2007/ES (Ú. v. EÚ L 150, 20.5.2014, s. 143).
(29)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624 zo 14. septembra 2016 o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutie Rady 2005/267/ES (Ú. v. EÚ L 251, 16.9.2016, s. 1).
(30)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2226 z 30. novembra 2017, ktorým sa zriaďuje systém vstup/výstup na zaznamenávanie údajov o vstupe a výstupe štátnych príslušníkov tretích krajín prekračujúcich vonkajšie hranice členských štátov a o odopretí ich vstupu a stanovujú podmienky prístupu do systému vstup/výstup na účely presadzovania práva, a ktorým sa mení Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, a nariadenia (ES) č. 767/2008 a (EÚ) č. 1077/2011 (Ú. v. EÚ L 327, 9.12.2017, s. 20).
(31)Ú. v. EÚ C 162, 23.5.2017, s. 9.
(32)Nariadenie Rady (ES) č. 539/2001 z 15. marca 2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Ú. v. ES L 81, 21.3.2001, s. 1).
(33)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1931/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú pravidlá malého pohraničného styku na vonkajších pozemných hraniciach členských štátov a ktorým sa menia a dopĺňajú ustanovenia Schengenského dohovoru (Ú. v. EÚ L 405, 30.12.2006, s. 1).
(34)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/66/EÚ z 15. mája 2014 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín v rámci vnútropodnikového presunu (Ú. v. EÚ L 157, 27.5.2014, s. 1).
(35)Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/801 z 11. mája 2016 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely výskumu, štúdia, odborného vzdelávania, dobrovoľníckej služby, výmenných programov žiakov alebo vzdelávacích projektov a činnosti aupair (Ú. v. EÚ L 132, 21.5.2016, s. 21).
(36)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ z 26. júna 2013 o spoločných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany (Ú. v. EÚ L 180, 29.6.2013, s. 60).
(37)Nariadenie Rady (ES) č. 377/2004 z 19. februára 2004 o vytvorení siete imigračných styčných dôstojníkov (Ú. v. EÚ L 64, 2.3.2004, s. 1).
(38) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1987/2006 z 20. decembra 2006 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II) (Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2006, s. 4).
(39)Smernica Rady 2001/51/ES z 28. júna 2001, ktorou sa dopĺňajú ustanovenia článku 26 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 (Ú. v. ES L 187, 10.7.2001, s. 45).
(40)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území (Ú. v. EÚ L 348, 24.12.2008, s. 98).
(41)Nariadenie Rady (EÚ) č. 1053/2013 zo 7. októbra 2013, ktorým sa vytvára hodnotiaci a monitorovací mechanizmus na overenie uplatňovania schengenského acquis a ktorým sa zrušuje rozhodnutie výkonného výboru zo 16. septembra 1998, ktorým bol zriadený Stály výbor pre hodnotenie a vykonávanie Schengenu (Ú. v. EÚ L 295, 6.11.2013, s. 27).
(42) Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1.
(43)+Ú. v.: vložte, prosím, do textu číslo tohto nariadenia (PE-CONS 21/18) a doplňte poznámku pod čiarou.
(44)+Ú. v.: vložte, prosím, do textu číslo tohto nariadenia (PE-CONS 21/18) a doplňte poznámku pod čiarou.
(45)+Ú. v.: vložte, prosím, do textu číslo tohto nariadenia (PE-CONS 21/18) a doplňte príslušnú poznámku pod čiarou.
(46)++Ú. v.: vložte, prosím, číslo tohto nariadenia (PE-CONS 21/18).
(47)++Ú. v.: vložte, prosím, číslo tohto nariadenia (PE-CONS 21/18).
(48)++Ú. v.: vložte, prosím, číslo tohto nariadenia (PE-CONS 21/18).
(49)+Ú. v.: vložte, prosím, do textu číslo tohto nariadenia (PE-CONS 21/18) a doplňte príslušnú poznámku pod čiarou.
(50)+Ú. v.: vložte, prosím, do textu číslo tohto nariadenia (PE-CONS 21/18) a doplňte príslušnú poznámku pod čiarou.
(51)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).
(52)Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 603/2013 z 26. júna 2013 o zriadení systému Eurodac na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie nariadenia (EÚ) č. 604/2013, ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov, a o žiadostiach orgánov členských štátov na presadzovanie práva a Europolu o porovnanie s údajmi v systéme Eurodac na účely presadzovania práva a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1077/2011, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (Ú. v. EÚ L 180, 29.6.2013, s. 1).

Posledná úprava: 7. novembra 2019Právne oznámenie