Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2769(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0314/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0314/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 05/07/2018 - 6.14
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0314

Hyväksytyt tekstit
PDF 159kWORD 40k
Torstai 5. heinäkuuta 2018 - Strasbourg Väliaikainen painos
Suuntaviivoja jäsenvaltioille humanitaarisen avun kriminalisoinnin estämiseksi
P8_TA-PROV(2018)0314B8-0314/2018

Euroopan parlamentin päätöslauselma 5. heinäkuuta 2018 suuntaviivoista jäsenvaltioille humanitaarisen avun kriminalisoinnin estämiseksi (2018/2769(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 28. marraskuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/90/EY laittomassa maahantulossa, kauttakulussa ja maassa oleskelussa avustamisen määrittelystä(1) (jäljempänä ’avustamisdirektiivi’),

–  ottaa huomioon 28. marraskuuta 2002 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2002/946/YOS, rikosoikeudellisten puitteiden vahvistamisesta laittomassa maahantulossa, kauttakulussa ja maassa oleskelussa avustamisen ehkäisemistä varten(2) (jäljempänä ’puitepäätös’),

–  ottaa huomioon 27. toukokuuta 2015 annetun komission tiedonannon ”Siirtolaisten salakuljetuksen vastainen EU:n toimintasuunnitelma (2015–2020)” (COM(2015)0285),

–  ottaa huomioon 22. maaliskuuta 2017 julkistetun komission henkilöstön työasiakirjan (SWD(2017)0117), joka koskee sääntelyn tuloksellisuuden ja toimivuuden ohjelman (REFIT) soveltamista avustamispakettiin (direktiivi 2002/90/EY ja puitepäätös 2002/946/YOS), eli unionin oikeudelliseen järjestelmään, jolla torjutaan avustamista laittomassa maahantulossa, kauttakulussa ja maassa oleskelussa (SWD(2017)0117);

–  ottaa huomioon 18. huhtikuuta 2018 antamansa päätöslauselman turvallista, hallittua ja laillista muuttoliikettä sekä pakolaisia koskevien YK:n Global Compact -aloitteiden edistymisestä(3),

–  ottaa huomioon sisäpolitiikan pääosastonsa vuonna 2016 julkistaman tutkimuksen, joka koskee ihmissalakuljettajia käsittelevää direktiiviä ja laittomille muuttajille annettavan humanitaarisen avun kriminalisointia,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeusviraston vuonna 2014 julkistaman tutkimuksen laittomasti maassa oleskelevien muuttajien ja heidän kanssaan oleskelevien kriminalisoinnista,

–  ottaa huomioon Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun 4. helmikuuta 2010 julkaiseman asiakirjan, joka koskee muuttoliikkeen kriminalisointia Euroopassa ja ihmisoikeuksiin kohdistuvia vaikutuksia,

–  ottaa huomioon maitse, meritse ja ilmateitse tapahtuvan maahanmuuttajien salakuljetuksen kieltämisestä tehdyn YK:n pöytäkirjan, joka on liitetty kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaiseen YK:n yleissopimukseen ja joka on hyväksytty YK:n yleiskokouksen 55. istunnossa 15. marraskuuta 2000 annetulla päätöslauselmalla 55/25 (‘salakuljetusta koskeva YK:n pöytäkirja’),

–  ottaa huomioon maahanmuuttajien ihmisoikeuksista vastaavan YK:n erityisraportoijan 24. huhtikuuta 2013 julkistaman raportin Euroopan unionin ulkorajojen hallinnasta ja sen vaikutuksista maahanmuuttajien ihmisoikeuksiin;

–  ottaa huomioon komissiolle esitetyn kysymyksen aiheesta ”Suuntaviivoja jäsenvaltioille humanitaarisen avun kriminalisoinnin estämiseksi” (O‑000065/2018 – B8‑0034/2018),

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan päätöslauselmaesityksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon vuosia 2015–2020 koskevan muuttajien salakuljettamisen vastaisen toimintasuunnitelman, jossa komissio korostaa, että on pyrittävä ”varmistamaan, että käytössä on asianmukaiset rikosoikeudelliset seuraamukset ilman, että kriminalisoidaan humanitaarisen avun antaminen hädässä oleville siirtolaisille” ja että on pyrittävä parantamaan unionin nykyisiä siirtolaisten salakuljetuksen pysäyttämiseksi annettuja sääntöjä, jotka koostuvat avustamisdirektiivistä ja sitä täydentävästä puitepäätöksestä;

B.  toteaa, että avustamisdirektiivin 1 artiklan 2 kohdassa säädetään jäsenvaltioille mahdollisuus, joka ei ole sitova, soveltaa edellä mainitun ”avustamisen” kriminalisointiin poikkeusta siinä tapauksessa, että se on luonteeltaan humanitaarista;

C.  muistuttaa edellyttäneensä 18. huhtikuuta 2018 antamassaan päätöslauselmassa turvallista, hallittua ja laillista muuttoliikettä sekä pakolaisia koskevien YK:n Global Compact -aloitteiden edistymisestä, että humanitaarista avunantoa ei kriminalisoida, että lisätään etsintä- ja pelastusvalmiuksia ahdingossa olevien ihmisten auttamiseksi ja että kaikki valtiot ottavat käyttöön suurempia valmiuksia sekä tukevat yksityisiä toimijoita ja kansalaisjärjestöjä merellä ja maalla tehtävissä pelastusoperaatioissa;

D.  ottaa huomioon, että avustamispaketin REFIT-arviointia koskevassa työasiakirjassa komissio toteaa, että tehokkaampi tietämyksen ja hyvien käytäntöjen vaihto syyttäjien, lainvalvontaviranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan kesken voisi auttaa parantamaan nykytilannetta ja välttämään riskiä, että aitoa humanitaarista apua kriminalisoidaan;

E.  toteaa, että avustamisdirektiivin 1 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ei aseteta jäsenvaltioille velvoitetta olla rankaisematta laittomassa oleskelemisessa avustamisesta, kun tarkoituksena ei ole taloudellinen hyöty ja että puitepäätöksessä ei ole pakottavia säännöksiä, jotka estäisivät rangaistuksen teoista, jotka on tehty humanitaarisista syistä tai hätätilanteissa;

1.  muistuttaa, että avustamisdirektiivissä ja sitä täydentävässä puitepäätöksessä edellytetään jäsenvaltioiden panevan täytäntöön lainsäädäntöä, jolla asetetaan rikosoikeudellisia seuraamuksia laittomassa maahantulossa, kauttakulussa ja oleskelussa avustamisesta;

2.  on huolissaan niistä tahattomista seurauksista, joita avustamispaketista seuraa kansalaisille, jotka antavat humanitaarista apua muuttajille, sekä koko vastaanottavan yhteiskunnan sosiaaliselle yhteenkuuluvuudelle;

3.  korostaa salakuljetusta koskevan YK:n pöytäkirjan mukaisesti, että humanitaarisen avun mukaisia tekoja ei pitäisi kriminalisoida;

4.  toteaa, että sellaista humanitaarista apua antavien toimijoiden, joka tukee ja täydentää jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten toteuttamia ihmishenkiä pelastavia toimia, on toimittava avustamisdirektiivissä määritellyn humanitaarisen avun puitteissa, ja että niiden toteuttamien operaatioiden on tapahduttava jäsenvaltioiden valvonnassa;

5.  pitää valitettavana, että jäsenvaltiot ovat hyödyntäneet avustamisdirektiivissä olevaa humanitaarista apua koskevaa poikkeusta hyvin rajallisesti, ja toteaa, että kyseistä poikkeusta olisi sovellettava syytteeseen asettamisen esteenä, jotta voidaan varmistaa, ettei syytteitä nosteta sellaisia ihmisiä ja kansalaisjärjestöjä vastaan, jotka avustavat muuttajia humanitaarisista syistä;

6.  kehottaa jäsenvaltioita asettamaan avustamisdirektiivissä annetun humanitaarista apua koskevan poikkeuksen osaksi kansallista lainsäädäntöään ja ottamaan käyttöön asianmukaisia järjestelmiä avustamispaketin voimaan saattamisen ja tehokkaan käytännön soveltamisen valvomiseksi, siten että kerätään ja rekisteröidään vuosittain tietoja niiden ihmisten määrästä, jotka on pidätetty rajalla ja sisämaalla avustamisesta, käynnistettyjen oikeudellisten menettelyjen määrästä, tuomioiden määrästä ja siitä, miten ne määritetään, sekä syistä, joiden vuoksi tutkinta on päätetty keskeyttää;

7.  kehottaa komissiota hyväksymään jäsenvaltioille suuntaviivoja, joissa täsmennetään, millaisia avustamisen muotoja ei saisi kriminalisoida, jotta voidaan varmistaa nykyisen säännöstön, kuten avustamisdirektiivin 1 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 1 artiklan 2 kohdan selkeä ja yhdenmukainen täytäntöönpano; korostaa, että parametrien selkeys varmistaa sen, että avustamista koskevan rikosoikeudellisen sääntelyn johdonmukaisuus paranee ja että tarpeetonta kriminalisointia kyetään rajaamaan;

8.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1) EYVL L 328, 5.12.2002, s. 17.
(2) EYVL L 328, 5.12.2002, s. 1.
(3) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0118.

Päivitetty viimeksi: 6. heinäkuuta 2018Oikeudellinen huomautus