Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2017/0297(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0253/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0253/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 11/09/2018 - 6.1

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0318

Pieņemtie teksti
PDF 524kWORD 55k
Otrdiena, 2018. gada 11. septembris - Strasbūra Pagaidu redakcija
Brazīlijā veiktu lauka apskašu atbilstība ***I
P8_TA-PROV(2018)0318A8-0253/2018
Rezolūcija
 Konsolidētais teksts

Eiropas Parlamenta 2018. gada 11. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko Padomes Lēmumu 2003/17/EK groza attiecībā uz tādu lauka apskašu atbilstību, ko veic attiecībā uz lopbarības augu sēklu ražošanai paredzētiem augiem un graudaugu sēklu ražošanai paredzētiem augiem Brazīlijā, un attiecībā uz Brazīlijā ražotu lopbarības augu sēklu un graudaugu sēklu līdzvērtīgumu, un attiecībā uz tādu lauka apskašu atbilstību, ko veic attiecībā uz graudaugu sēklu ražošanai paredzētiem augiem, dārzeņu sēklu ražošanai paredzētiem augiem un eļļas augu un šķiedraugu sēklu ražošanai paredzētiem augiem Moldovā, un attiecībā uz Moldovā ražotu graudaugu sēklu, dārzeņu sēklu un eļļas augu un šķiedraugu sēklu līdzvērtīgumu (COM(2017)0643 – C8-0400/2017 – 2017/0297(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Parlamentam un Padomei (COM(2017)0643),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, ar kuriem saskaņā Komisija ir iesniegusi Parlamentam priekšlikumu (C8-0400/2017),

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas atzinumu par ierosināto juridisko pamatu,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu un 43. panta 2. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2018. gada 14. februāra atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reglamenta 59. un 39. pantu,

–  ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ziņojumu (A8-0253/2018),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā šo priekšlikumu aizstāj ar citu tekstu, būtiski groza vai ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 227, 28.6.2018., 76. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2018. gada 11. septembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu (ES) 2018/..., ar ko groza Padomes Lēmumu 2003/17/EK attiecībā uz tādu lauka apskašu atbilstību, ko veic attiecībā uz lopbarības augu sēklu ražošanai paredzētiem augiem un graudaugu sēklu ražošanai paredzētiem augiem Brazīlijas Federatīvajā Republikā, un attiecībā uz Brazīlijas Federatīvajā Republikā ražotu lopbarības augu sēklu un graudaugu sēklu līdzvērtīgumu, un attiecībā uz tādu lauka apskašu atbilstību, ko veic attiecībā uz graudaugu sēklu ražošanai paredzētiem augiem, dārzeņu sēklu ražošanai paredzētiem augiem un eļļas augu un šķiedraugu sēklu ražošanai paredzētiem augiem Moldovas Republikā, un attiecībā uz Moldovas Republikā ražotu graudaugu sēklu, dārzeņu sēklu un eļļas augu un šķiedraugu sēklu līdzvērtīgumu
P8_TC1-COD(2017)0297

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 43. panta 2. punktu,

▌ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

▌saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru(2),

tā kā:

(1)  Padomes Lēmums 2003/17/EK(3) paredz, ka, ievērojot konkrētus nosacījumus, noteiktu sēklu ražošanai paredzēto augu lauka apskates, ko veic sarakstā iekļautās trešās valstīs, uzskata par līdzvērtīgām tām lauka apskatēm, ko veic saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, un ka, ievērojot konkrētus nosacījumus, noteiktu lopbarības augu, graudaugu, biešu, eļļas augu un šķiedraugu sugu sēklas, kas ražotas minētajās valstīs, uzskata par līdzvērtīgām tām sēklām, kas ražotas saskaņā ar Savienības tiesību aktiem.

(2)  Brazīlijas Federatīvā Republika ("Brazīlija") ir iesniegusi Komisijai lūgumu atzīt par līdzvērtīgu Brazīlijas lauka apskašu sistēmu, kura attiecas uz lopbarības augu sēklu ražošanai paredzētiem augiem un graudaugu sēklu ražošanai paredzētiem augiem, un atzīt par līdzvērtīgām Brazīlijā ražotas un sertificētas lopbarības augu sēklas un graudaugu sēklas.

(3)  Komisija pārbaudīja attiecīgos Brazīlijas tiesību aktus un, pamatojoties uz 2016. gadā veikto revīziju par lopbarības augu un graudaugu sēklu oficiālās kontroles un sertifikācijas sistēmu Brazīlijā un tās atbilstību Savienības prasībām, savus konstatējumus publicēja ziņojumā "Galīgais ziņojums par revīziju, kas veikta Brazīlijā no 2016. gada 11. līdz 19. aprīlim nolūkā novērtēt sēklu oficiālās kontroles un sertifikācijas sistēmu un tās atbilstību Eiropas Savienības prasībām".

(4)  Pēc revīzijas tika secināts, ka sēklu ražošanai paredzēto augu lauka apskates un lopbarības augu un graudaugu sēklu paraugu ņemšana, pārbaude un oficiālās pēckontroles tiek veiktas pienācīgi un atbilst nosacījumiem, kas izklāstīti Lēmuma 2003/17/EK II pielikumā, un attiecīgajām prasībām, kas izklāstītas Padomes Direktīvās 66/401/EEK (4) un 66/402/EEK (5). Turklāt tika secināts, ka valsts iestādes, kuras atbild par sēklu sertifikācijas īstenošanu Brazīlijā, ir kompetentas un darbojas pienācīgi.

(5)  Moldovas Republika ir iesniegusi Komisijai lūgumu atzīt par līdzvērtīgu Moldovas Republikas lauka apskašu sistēmu, kura attiecas uz graudaugu sēklu ražošanai paredzētiem augiem, dārzeņu sēklu ražošanai paredzētiem augiem un eļļas augu un šķiedraugu sēklu ražošanai paredzētiem augiem, un atzīt par līdzvērtīgām Moldovas Republikā ražotas un sertificētas graudaugu sēklas, dārzeņu sēklas un eļļas augu un šķiedraugu sēklas.

(6)  Komisija pārbaudīja attiecīgos Moldovas Republikas tiesību aktus un, pamatojoties uz 2016. gadā veikto revīziju attiecībā uz graudaugu, dārzeņu, eļļas augu un šķiedraugu sēklu oficiālās kontroles un sertifikācijas sistēmu Moldovas Republikā un tās atbilstību Savienības prasībām, savus konstatējumus publicēja ziņojumā "Galīgais ziņojums par revīziju, kas veikta Moldovas Republikā no 2016. gada 14. līdz 21. jūnijam nolūkā novērtēt sēklu oficiālās kontroles un sertifikācijas sistēmu un tās atbilstību Eiropas Savienības prasībām".

(7)  Pēc revīzijas tika secināts, ka sēklu ražošanai paredzēto augu lauka apskates un graudaugu, dārzeņu, eļļas augu un šķiedraugu sēklu paraugu ņemšana, pārbaude un oficiālās pēckontroles tiek veiktas pienācīgi un atbilst nosacījumiem, kas izklāstīti Lēmuma 2003/17/EK II pielikumā, un attiecīgajām prasībām, kas izklāstītas Padomes Direktīvās 66/402/EEK, 2002/55/EK(6) un 2002/57/EK(7). Turklāt tika secināts, ka valsts iestādes, kas atbild par sēklu sertifikāciju Moldovas Republikā, ir kompetentas un darbojas pienācīgi.

(8)  Tādēļ ir lietderīgi atzīt par līdzvērtīgām lauka apskates, kas Brazīlijā veiktas attiecībā uz lopbarības augu sēklu ražošanai paredzētiem augiem un graudaugu sēklu ražošanai paredzētiem augiem un attiecībā uz Brazīlijā ražotām lopbarības augu sēklām un graudaugu sēklām un ko oficiāli sertificējušas tās iestādes.

(9)  Tāpat ir lietderīgi atzīt par līdzvērtīgām lauka apskates, kas Moldovas Republikā veiktas attiecībā uz graudaugu sēklu ražošanai paredzētiem augiem, dārzeņu sēklu ražošanai paredzētiem augiem un eļļas augu un šķiedraugu sēklu ražošanai paredzētiem augiem un attiecībā uz Moldovas Republikā ražotām graudaugu, dārzeņu, eļļas augu un šķiedraugu sēklām un ko oficiāli sertificējušas tās iestādes.

(10)  Savienībā ir pieprasījums pēc dārzeņu sēklu importa no trešām valstīm, tostarp no Moldovas Republikas. Tādēļ, lai reaģētu uz pieprasījumu pēc minētajām sēklām, kuru izcelsme ir Moldovas Republikā, kā arī turpmāk – citās trešās valstīs, Lēmumam 2003/17/EK būtu jāattiecas uz oficiāli sertificētām dārzeņu sēklām, kas minētas Direktīvā 2002/55/EK.

(11)  Ņemot vērā Starptautiskās sēklu kontroles asociācijas (ISTA) piemērojamos noteikumus, ir lietderīgi paredzēt, lai attiecīgā trešā valsts iesniegtu oficiālu paziņojumu, ka sēklu paraugi ņemti un pārbaudīti saskaņā ar noteikumiem, kas attiecībā uz oranžajiem starptautiskajiem sēklu partiju sertifikātiem ir izklāstīti ISTA Starptautiskajos sēklu pārbaudes noteikumos ("ISTA noteikumi"), un lai sēklu partijām būtu pievienots šāds sertifikāts.

(12)  Tā kā ir beidzies "Izņēmuma kārtā veikts sēklu paraugu ņemšanas un sēklu analīžu eksperiments", kas ir noteikts V A pielikumā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) Padomes 2000. gada 28. septembrī pieņemtajā lēmumā par ESAO shēmas par starptautiskajā tirdzniecībā esošu sēklu šķirņu sertifikāciju, būtu jāsvītro visas atsauces uz šo eksperimentu.

(13)  Būtu jāsvītro visas atsauces uz Horvātiju kā trešo valsti, jo tā 2013. gadā ir pievienojusies Savienībai.

(14)  Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Lēmums 2003/17/EK,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Grozījumi Lēmumā 2003/17/EK

Lēmumu 2003/17/EK groza šādi:

1)  lēmuma 1. panta ievaddaļu aizstāj ar šādu:"

"Lauka apskates attiecībā uz sēklu ražošanai paredzētām šā lēmuma I pielikumā norādītajām augu sugām, ko veic minētajā pielikumā uzskaitītajās trešās valstīs, uzskata par līdzvērtīgām tām lauka apskatēm, kas veiktas saskaņā ar Direktīvām 66/401/EEK, 66/402/EEK, 2002/54/EK, 2002/55/EK un 2002/57/EK, ja tās:";

"

2)  lēmuma 2. pantu aizstāj ar šādu:"

"2. pants

Šā lēmuma I pielikumā norādīto sugu sēklas, kas ražotas minētajā pielikumā uzskaitītajās trešās valstīs un ko oficiāli sertificējušas iestādes, kas uzskaitītas minētajā pielikumā, uzskata par līdzvērtīgām tādām sēklām, kas atbilst Direktīvām 66/401/EEK, 66/402/EEK, 2002/54/EK, 2002/55/EK un 2002/57/EK, ja tās atbilst šā lēmuma II pielikuma B daļā izklāstītajiem nosacījumiem.";

"

3)  lēmuma 3. pantu groza šādi:

a)  panta 1. punktu aizstāj ar šādu:"

"1. Veicot līdzvērtīgo sēklu iepakojuma "atkārtotu marķēšanu un aizvēršanu" Kopienā ESAO shēmas par starptautiskajā tirdzniecībā esošu sēklu šķirņu sertifikāciju nozīmē, līdzīgi piemēro Direktīvu 66/401/EEK, 66/402/EEK, 2002/54/EK, 2002/55/EK un 2002/57/EK noteikumus par Kopienā ražota iepakojuma atkārtotu aizvēršanu.

Pirmā daļa neskar šādām darbībām piemērojamos ESAO nosacījumus.";

"

b)  panta 2. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:"

"b) mazajam EK iepakojumam Direktīvu 66/401/EEK, 2002/54/EK vai 2002/55/EK nozīmē.";

"

4)  Lēmuma 2003/17/EK pielikumus groza saskaņā ar šā lēmuma pielikumu.

2. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

3. pants

Adresāti

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

...,

Eiropas Parlamenta vārdā — Padomes vārdā —

priekšsēdētājs priekšsēdētājs

PIELIKUMS

Lēmuma 2003/17/EK I un II pielikumu groza šādi:

1)  lēmuma I pielikumu groza šādi:

a)  tabulā alfabētiskā kārtībā iekļauj šādus ierakstus:

"BR

Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply

Esplanada dos Ministérios, bloco D

70.043-900 Brasilia-DF

66/401/EEK

66/402/EEK"

"MD

National Agency for Food Safety (ANSA)

str.  Mihail Kogălniceanu 63,

MD-2009, Chisinau

66/402/EEK

2002/55/EEK

2002/57/EEK"

;

b)  tās tabulas zemsvītras piezīmē, kas minēta a) punktā, alfabētiskā kārtībā iekļauj šādus ierakstus: "BR – Brazīlija", "MD – Moldovas Republika";

c)  zemsvītras piezīmē, kas attiecas uz minēto tabulu, tiek svītrots ieraksts "HR – Horvātija";

2)  lēmuma II pielikumu groza šādi:

a)  pielikuma A daļas 1. punktā pievieno šādu ievilkumu:

"▌ dārzeņu sēklām, ja to sugas minētas Direktīvā 2002/55/EK.";

b)  pielikuma B daļu groza šādi:

i)  daļas 1. punkta pirmajā daļā pievieno šādu ievilkumu:

"▌ dārzeņu sēklām, ja to sugas minētas Direktīvā 2002/55/EK.";

ii)  daļas 2.1. punktā pēc trešā ievilkuma iekļauj šādu ievilkumu:

"▌ Direktīvas 2002/55/EK II pielikumā,";

iii)  daļas 2.2. punktu aizstāj ar šādu:

"2.2. Lai pārbaudītu, vai 2.1. punktā izklāstītie priekšnoteikumi ir izpildīti, oficiāli vai oficiālā uzraudzībā ņem paraugus saskaņā ar ISTA normām, un to svaram ir jāatbilst tam svaram, kāds noteikts ar šādām metodēm, ņemot vērā šādās direktīvās noteiktās metodes:

–  Direktīvas 66/401/EEK III pielikuma 3. un 4. aile,

—  Direktīvas 66/402/EEK III pielikuma 3. un 4. aile,

—  Direktīvas 2002/54/EK II pielikuma otrā rinda,

—  Direktīvas 2002/55/EK III pielikums,

—  Direktīvas 2002/57/EK III pielikuma 3. un 4. aile.";

iv)  daļas 2.3. punktu aizstāj ar šādu:

"2.3. Pārbaudi veic oficiāli vai oficiālā uzraudzībā saskaņā ar ISTA noteikumiem.";

v)  daļas 2.4. punktu svītro;

vi)  daļas 3.1. punkta otro ievilkumu aizstāj ar šādu:

"− apgalvojums, ka sēklu paraugi ņemti un pārbaudīti saskaņā ar pašreizējām starptautiskām metodēm: "Paraugus ir ņēmusi un saskaņā ar noteikumiem, kas attiecībā uz oranžajiem starptautiskajiem sēklu partiju sertifikātiem ir izklāstīti ISTA Starptautiskajos sēklu pārbaudes noteikumos, ir pārbaudījusi … (ISTA sēklu pārbaudes stacijas nosaukums vai dalības kods)",";

vii)  daļas 4. punktu aizstāj ar šādu:

"4. Sēklu partijām pievieno ISTA oranžo starptautisko sēklu partiju sertifikātu, kas sniedz informāciju par 2. punktā minētajiem priekšnoteikumiem.".

(1) OV C 227, 28.6.2018., 76. lpp.
(2) Eiropas Parlamenta 2018. gada 11. septembra nostāja.
(3) Padomes Lēmums 2003/17/EK (2002. gada 16. decembris) par tādu lauka apskašu atbilstību, ko veic attiecībā uz sēklu ražošanai paredzētiem augiem trešās valstīs, un par trešās valstīs ražotu sēklu līdzvērtīgumu (OV L 8, 14.1.2003., 10. lpp.).
(4) Padomes Direktīva 66/401/EEK (1966. gada 14. jūnijs) par lopbarības augu sēklu tirdzniecību (OV 125, 11.7.1966., 2298. lpp.).
(5) Padomes Direktīva 66/402/EEK (1966. gada 14. jūnijs) par graudaugu sēklu tirdzniecību (OV 125, 11.7.1966., 2309. lpp.).
(6) Padomes Direktīva 2002/55/EK (2002. gada 13. jūnijs) par dārzeņu sēklu tirdzniecību (OV L 193, 20.7.2002., 33. lpp.).
(7) Padomes Direktīva 2002/57/EK (2002. gada 13. jūnijs) par eļļas augu un šķiedraugu sēklu tirdzniecību (OV L 193, 20.7.2002., 74. lpp.).

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 12. septembrisJuridisks paziņojums