Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0006(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0260/2018

Внесени текстове :

A8-0260/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 11/09/2018 - 6.2

Приети текстове :

P8_TA(2018)0319

Приети текстове
PDF 186kWORD 60k
Вторник, 11 септември 2018 г. - Страсбург Окончателна версия
Обща система на данъка върху добавената стойност по отношение на специалния режим за малки предприятия *
P8_TA(2018)0319A8-0260/2018

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 септември 2018 г. относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на специалния режим за малките предприятия (COM(2018)0021 – C8-0022/2018 – 2018/0006(CNS))

(Специална законодателна процедура — консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2018)0021),

—  като взе предвид член 113 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8‑0022/2018),

—  като взе предвид член 78в от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0260/2018),

1.  одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2.  приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

3.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

4.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията и на националните парламенти.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за директива
Съображение 1
(1)  Директива 2006/112/ЕО на Съвета21 позволява на държавите членки да продължат да прилагат своите специални режими към малките предприятия в съответствие с общите разпоредби и с оглед на по-добрата хармонизация. Тези разпоредби обаче са остарели и не намаляват тежестта от привеждане в съответствие за малките предприятия, тъй като са били замислени за една обща система на данъка върху добавената стойност (ДДС), основана на облагане в държавата членка на произход.
(1)  Директива 2006/112/ЕО на Съвета21 позволява на държавите членки да продължат да прилагат своите специални режими към малките предприятия в съответствие с общите разпоредби и с оглед на по-добрата хармонизация. Тези разпоредби обаче са остарели и не изпълняват целите си за намаляване на тежестта от привеждане в съответствие за малките предприятия, тъй като са били замислени за една обща система на данъка върху добавената стойност (ДДС), основана на облагане в държавата членка на произход.
_________________
_________________
21 ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1.
21 ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1.
Изменение 2
Предложение за директива
Съображение 2
(2)  В своя План за действие във връзка с ДДС22 Комисията обяви пакет с комплексни мерки за опростяване за малките предприятия, насочени към намаляване на понасяната от тях административна тежест и към съдействие за създаване на фискална среда, която да улеснява растежа им и развитието на презграничната търговия. Това предполага да бъде преразгледан специалният режим за малките предприятия, както е очертано в Съобщението относно изпълнението на Плана за действие във връзка с ДДС23. Ето защо прегледът на специалния режим за малките предприятия представлява важен елемент от пакета с реформи, изложен в Плана за действие във връзка с ДДС.
(2)  В своя План за действие във връзка с ДДС22 Комисията обяви пакет с комплексни мерки за опростяване за малките предприятия, насочени към намаляване на понасяната от тях административна тежест и към съдействие за създаване на фискална среда, която да улеснява растежа им и развитието на презграничната търговия и да повиши спазването на разпоредбите относно ДДС. Малките предприятия в Съюза са особено активни в някои сектори с презграничен характер, като например строителството, комуникациите, хранителните услуги и търговията на дребно, и могат да бъдат важен източник на заетост. За да бъдат постигнати целите на Плана за действие във връзка с ДДС, е необходим преглед на специалния режим за малките предприятия, както е очертано в Съобщението относно изпълнението на Плана за действие във връзка с ДДС23. Ето защо прегледът на специалния режим за малките предприятия представлява важен елемент от пакета с реформи, изложен в Плана за действие във връзка с ДДС.
_________________
_________________
22 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет относно план за действие във връзка с ДДС — Към единно пространство на ЕС по отношение на ДДС — Време за избор (COM(2016)0148, 7.4.2016 г.).
22 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет относно план за действие във връзка с ДДС – Към единно пространство на ЕС по отношение на ДДС – Време за избор (COM(2016)0148, 7.4.2016 г.).
23 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет относно изпълнението на Плана за действие във връзка с ДДС – към единно пространство на ЕС по отношение на ДДС – време за действие (COM(2017)0566, 4.10.2017 г.).
23 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет относно изпълнението на Плана за действие във връзка с ДДС – към единно пространство на ЕС по отношение на ДДС – време за действие (COM(2017)0566, 4.10.2017 г.).
Изменение 3
Предложение за директива
Съображение 3
(3)  Прегледът на специалния режим е тясно свързан с предложението на Комисията, в което се залагат принципите на една окончателна система на ДДС за презграничната търговия между предприятия от различни държави членки, основана на данъчно облагане на презграничните доставки на стоки в държавата членка на местоназначение24. При преминаването на системата на ДДС към данъчно облагане, основано на принципа на местоназначение, бе установено, че редица от действащите правила не са подходящи за такава данъчна система.
(3)  Прегледът на специалния режим е тясно свързан с предложението на Комисията, в което се залагат принципите на една окончателна система на ДДС за презграничната търговия между предприятия от различни държави членки, основана на данъчно облагане на презграничните доставки на стоки в държавата членка на местоназначение24. При преминаването на системата на ДДС към данъчно облагане, основано на принципа на местоназначение, бе установено, че редица от действащите правила не са подходящи за такава данъчна система. Основните трудности за увеличаването на презграничната търговия за малките предприятия произтичат от сложните и разнородни правила в целия Съюз за ДДС и от факта, че от националното данъчно освобождаване за малките предприятия се възползват само малките предприятия в държавата членка, в която те са установени.
_________________
_________________
24 Предложение за Директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на хармонизирането и опростяването на някои правила от системата на данъка върху добавената стойност и въвеждането на окончателната система за данъчно облагане на търговията между държавите членки (COM(2017)0569, 4.10.2017 г.).
24 Предложение за Директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на хармонизирането и опростяването на някои правила от системата на данъка върху добавената стойност и въвеждането на окончателната система за данъчно облагане на търговията между държавите членки (COM(2017)0569, 4.10.2017 г.).
Изменение 4
Предложение за директива
Съображение 4
(4)  С цел да се разреши проблемът с несъразмерната тежест от привеждане в съответствие, която понасят малките предприятия, мерките за опростяване следва да са на разположение не само за предприятията, освободени съгласно действащите правила, но и за онези, които се считат за малки от икономическа гледна точка. За целите на опростяването на правилата за ДДС предприятията биха се считали за „малки“, ако съгласно оборота си те се окачествяват като микропредприятия в съответствие с общото определение в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията25.
(4)  С цел да се разреши проблемът с несъразмерната тежест от привеждане в съответствие, която понасят малките предприятия, мерките за опростяване следва да са на разположение не само за предприятията, освободени съгласно действащите правила, но и за онези, които се считат за малки от икономическа гледна точка. Наличието на такива мерки е от особено значение, тъй като по-голямата част от малките предприятия, независимо дали са освободени или не, на практика са задължени да използват услугите на съветници или външни консултанти, които ги подпомагат да спазват задълженията си по ДДС, което води до финансова тежест за тези предприятия. За целите на опростяването на правилата за ДДС предприятията биха се считали за „малки“, ако съгласно оборота си те се окачествяват като микропредприятия в съответствие с общото определение в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията25.
_________________
_________________
25 Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).
25 Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).
Изменение 5
Предложение за директива
Съображение 6
(6)  Малките предприятия могат да се възползват от освобождаването само когато техният оборот е под прага, приложим в държавата членка, в която е дължим ДДС. При определянето на този праг държавите членки следва да съблюдават правилата за праговете, установени в Директива 2006/112/ЕО. Посочените правила, повечето от които бяха установени през 1977 г., вече не са подходящи.
(6)  Малките предприятия могат да се възползват от освобождаването само когато техният годишен оборот е под прага, приложим в държавата членка, в която е дължим ДДС. При определянето на този праг държавите членки следва да съблюдават правилата за праговете, установени в Директива 2006/112/ЕО. Посочените правила, повечето от които бяха установени през 1977 г., вече не са подходящи. От съображения за гъвкавост и за да се гарантира, че е възможно държавите членки да определят подходящи по-ниски прагове, пропорционални на размера и нуждите на тяхната икономика, на равнището на Съюза следва да бъдат определени само максимални прагове.
Изменение 6
Предложение за директива
Съображение 8
(8)  На държавите членка следва да бъде дадена възможност да определят своите национални прагове за освобождаването на равнище, което отговаря най-добре на местните икономически и политически условия, при спазване на горна граница, установена в посочената директива. В тази връзка следва да бъде уточнено, че евентуалното решение на държавите членки да прилагат различни прагове трябва да почива на обективни критерии.
(8)  На държавите членка следва да бъде дадена възможност да определят своите национални прагове за освобождаването на равнище, което отговаря най-добре на местните икономически и политически условия, при спазване на горна граница, установена в посочената директива. В тази връзка следва да бъде уточнено, че евентуалното решение на държавите членки да прилагат различни прагове трябва да почива на обективни критерии. С цел улесняване на презграничната дейност списъкът с националните прагове за освобождаване следва да бъде лесно достъпен за всички малки предприятия, които искат да упражняват дейност в няколко държави членки.
Изменение 7
Предложение за директива
Съображение 12
(12)  Когато се прилага освобождаване, малките предприятия, ползващи се от освобождаването, следва да имат достъп поне до опростени задължения във връзка с регистрирането за целите на ДДС, фактурирането, счетоводната отчетност и докладването.
(12)  Когато се прилага освобождаване, малките предприятия, ползващи се от освобождаването, следва да имат достъп поне до опростени задължения във връзка с регистрирането за целите на ДДС, фактурирането, счетоводната отчетност и докладването. С цел да се избегне объркване и правна несигурност в държавите членки, Комисията следва да изготви насоки относно опростената процедура за регистрация и счетоводна отчетност, в които подробно се обясняват процедурите, които следва да бъдат опростени и до каква степен. До ... [три години след датата на влизане в сила на настоящата директива] това опростяване следва да подлежи на оценка от Комисията и държавите членки, за да се прецени дали то има добавена стойност и реално положително въздействие върху предприятията и потребителите.
Изменение 8
Предложение за директива
Съображение 13
(13)  Освен това, с цел да се гарантира изпълнението на условията за освобождаването, предоставено от държава членка на предприятия, които не са установени в нея, е необходимо да се изисква предварително уведомяване от тяхна страна за намерението им да използват освобождаването. Малкото предприятие следва да уведомява за това държавата членка, в която е установено. След това, въз основа на декларираната информация за оборота на предприятието, тази държава членка следва да предостави информацията на останалите засегнати държави членки.
(13)  Освен това, с цел да се гарантира изпълнението на условията за освобождаването, предоставено от държава членка на предприятия, които не са установени в нея, е необходимо да се изисква предварително уведомяване от тяхна страна за намерението им да използват освобождаването. Такова уведомяване следва да се извършва чрез онлайн портал, който следва да бъде създаден от Комисията. След това, въз основа на декларираната информация за оборота на предприятието, държавата членка на установяване информира останалите засегнати държави членки. Малките предприятия могат по всяко време да уведомят своята държава членка на регистрация за своето желание да се върнат към общата система на ДДС.
Изменение 9
Предложение за директива
Съображение 15
(15)  С цел да се намали тежестта от привеждане в съответствие за малките предприятия, които не са освободени, от държавите членки следва да се изиска да опростят регистрацията за целите на ДДС и воденето на регистри, както и да удължат данъчните периоди с оглед на по-рядкото подаване на справки-декларации за ДДС.
(15)  С цел да се намали тежестта от привеждане в съответствие за малките предприятия, които не са освободени, от държавите членки следва да се изиска да опростят регистрацията за целите на ДДС и воденето на регистри. Освен това в различните държави членки Комисията следва да създаде обслужване на едно гише за подаване на справки-декларации за ДДС.
Изменение 10
Предложение за директива
Съображение 17
(17)  Целта на настоящата директива — да се намали тежестта от привеждане в съответствие за малките предприятия — не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки и следователно може да бъде по-успешно постигната на равнището на Съюза. В резултат на това Съюзът може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, определен в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, определен в член 5, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.
(17)  Целта на настоящата директива – да се намали тежестта от привеждане в съответствие за малките предприятия – не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки и следователно може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза. В резултат на това Съюзът може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, определен в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, определен в член 5, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на тези цели. Независимо от това, проверките за ДДС, извършвани в резултат на процедурите за съответствие, са ценни инструменти за борба с данъчните измами и за намаляванe на тежестта за малките предприятия от привеждане в съответствие не следва да бъде в ущърб на борбата с измамите с ДДС.
Изменение 11
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Директива 2006/112/ЕО
Член 284 – параграф 4 – алинея 1
Преди да се възползва от освобождаването в други държави членки, малкото предприятие уведомява държавата членка, в която е установено.
Комисията създава онлайн портал, чрез който се регистрират малките предприятия, които желаят да се възползват от освобождаването в друга държава членка.
Изменение 12
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Директива 2006/112/ЕО
Член 284 – параграф 4 – алинея 2
Когато дадено малко предприятие се възползва от освобождаването в държави членки, различни от тази, в която е установено, държавата членка на установяване взема всички необходими мерки, за да гарантира точното деклариране на годишния оборот в Съюза и годишния оборот в държавата членка от страна на малкото предприятия и информира данъчните органи на засегнатите държави членки, в които малкото предприятие извършва доставка.“;
Когато дадено малко предприятие се възползва от освобождаването в държави членки, различни от тази, в която е установено, държавата членка на установяване взема всички необходими мерки, за да гарантира точното деклариране на годишния оборот в Съюза и годишния оборот в държавата членка от страна на малкото предприятия и информира данъчните органи на засегнатите държави членки, в които малкото предприятие извършва доставка. Държавите членки също гарантират, че имат достатъчно информация за статута на малките предприятия и за отношенията на дялово участие или собственост, за да може да се потвърди техния статус на малки предприятия.
Изменение 13
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 15
Директива 2006/112/ЕО
Член 288a – параграф 1
Когато по време на последваща календарна година годишният оборот в държавата членка на дадено малко предприятие надвиши прага за освобождаване, посочен в член 284, параграф 1, малкото предприятие може да продължи да се ползва от освобождаването за посочената година, при условие че годишният му оборот в държавата членка през тази година не надвиши с повече от 50 % прага, установен в член 284, параграф 1.;
Когато по време на последваща календарна година годишният оборот в държавата членка на дадено малко предприятие надвиши прага за освобождаване, посочен в член 284, параграф 1, малкото предприятие може да продължи да се ползва от освобождаването за още две години, при условие че годишният му оборот в държавата членка през тези две години не надвиши с повече от 33% прага, установен в член 284, параграф 1.;
Изменение 14
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 17
(17)  Членове 291 — 294 се заличават;
(17)  Членове 291 и 292 се заличават;
Изменение 15
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 17 a (нова)
Директива 2006/112/ЕО
Член 293 – параграф 1
(17a)   В член 293 параграф 1 се заменя със следното:
На четиригодишни интервали с начало приемането на настоящата директива, Комисията представя пред Съвета, въз основа на получената от държавите-членки информация, доклад за приложението на настоящата глава; като отчита, където е подходящо, необходимостта от постигане на дългосрочно хармонизиране на националните разпоредби, заедно с предложения по следните теми: 1.усъвършенствания на специалния режим за малките предприятия;2. адаптирането на националните системи, що се отнася до случаите на освобождаване и прагово данъчно освобождаване; 3. адаптиране на таваните, предвидени в раздел 2.
На четиригодишни интервали с начало приемането на настоящата директива, Комисията представя пред Европейски парламент и Съвета, въз основа на получената от държавите членки информация, доклад за приложението на настоящата глава; като отчита, където е подходящо, необходимостта от постигане на дългосрочно хармонизиране на националните разпоредби, заедно с предложения по следните теми:
i)   усъвършенствания на специалния режим за малките предприятия;
ii)   адаптирането на националните системи, що се отнася до случаите на освобождаване, и възможността за хармонизиране на праговете за освобождаване в целия Съюз;
iii)   адаптиране на таваните, предвидени в раздел 2.
Изменение 16
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 17 б (нова)
(17б)   Член 294 се заличава;
Изменение 17
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 18
Директива 2006/112/ЕО
Член 294д
Член 294д
Член 294д
Държавите членки могат да премахнат за освободените малки предприятия задължението да подават справка-декларация за ДДС по силата на член 250.
Държавите членки или премахват за освободените малки предприятия задължението да подават справка-декларация за ДДС по силата на член 250, или те позволяват на такива освободени малки предприятия да подават опростена справка-декларация за ДДС – която включва най-малкото следните данни: изискуем ДДС, подлежащ на приспадане ДДС, нетната сума на ДДС (задължение или вземане), обща стойност на входящите сделки и обща стойност на изходящите сделки – и обхваща периода от една календарна година. Малките предприятия могат обаче да изберат да бъде приложен данъчният период, определен в съответствие с член 252.
Когато тази възможност за избор не е упражнена, държавите членки позволяват на такива освободени малки предприятия да подават опростена справка-декларация за ДДС, която да обхваща периода от една календарна година. Малките предприятия могат обаче да изберат да бъде приложен данъчният период, определен в съответствие с член 252.
Изменение 18
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 18
Директива 2006/112/ЕО
Член 294и – параграф 1
заличава се
За малките предприятия данъчният период, който трябва да бъде обхванат в справка-декларацията за ДДС, се равнява на една календарна година. Малките предприятия могат обаче да изберат да бъде приложен данъчният период, определен в съответствие с член 252.
Изменение 19
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 18
Директива 2006/112/ЕО
Член 294и а (нов)
Член 294и а
Комисията създава обслужване на едно гише, чрез което малките предприятия могат да подават справки-декларации за ДДС на различните държави членки, в които осъществяват стопанска дейност. Държавите членки на установяване са отговорни за събирането на ДДС.
Изменение 20
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 18
Директива 2006/112/ЕО
Член 294й
Член 294й
заличава се
Независимо от разпоредбите на член 206, държавите членки не изискват от малките предприятия да извършват междинни плащания.
Изменение 21
Предложение за директива
Член 1 а (нов)
Регламент (ЕС) № 904/2010
Член 31 – параграф 1
Член 1а
Регламент (ЕС) № 904/2010 се изменя, както следва:
В член 31, параграф 1 се заменя със следното:
1.  Компетентните органи на всяка държава-членка гарантират, че на лицата, участващи във вътреобщностна доставка на стоки или на услуги, както и на неустановените данъчно задължени лица, доставящи далекосъобщителните услуги, услуги по разпространение на радио и телевизия и услуги, извършвани по електронен път, и по-специално посочените в приложение II към Директива 2006/112/ЕО, е разрешено да получават за целите на този вид сделки потвърждение по електронен път на валидността на идентификационния номер за целите на ДДС на което и да е конкретно лице, както и на съответните имена и адрес. Тази информация трябва да съответства на данните по член 17.
„1. Компетентните органи на всяка държава членка гарантират, че на лицата, участващи във вътреобщностна доставка на стоки или на услуги, както и на неустановените данъчно задължени лица, доставящи далекосъобщителните услуги, услуги по разпространение на радио и телевизия и услуги, извършвани по електронен път, и по-специално посочените в приложение II към Директива 2006/112/ЕО, е разрешено да получават за целите на този вид сделки потвърждение по електронен път на валидността на идентификационния номер за целите на ДДС на което и да е конкретно лице, както и на съответните имена и адрес. Тази информация трябва да съответства на данните по член 17. Системата за обмен на информация за ДДС (VIES) уточнява дали допустимите малки предприятия, се ползват или не от освобождаването от ДДС за малки предприятия.“
Изменение 22
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – алинея 1
Държавите членки приемат и публикуват не по-късно от 30 юни 2022 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.
Държавите членки приемат и публикуват не по-късно от 31 декември 2019 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.
Изменение 23
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – алинея 2
Те прилагат тези разпоредби, считано от 1 юли 2022 г.
Те прилагат тези разпоредби, считано от 1 януари 2020 г.
Последно осъвременяване: 17 септември 2019 г.Правна информация