Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/0006(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0260/2018

Esitatud tekstid :

A8-0260/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 11/09/2018 - 6.2

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0319

Vastuvõetud tekstid
PDF 159kWORD 57k
Teisipäev, 11. september 2018 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Ühine käibemaksusüsteem ja väikeettevõtjate suhtes kohaldatav erikord *
P8_TA(2018)0319A8-0260/2018

Euroopa Parlamendi 11. septembri 2018. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) väikeettevõtete erikorra osas (COM(2018)0021 – C8-0022/2018 – 2018/0006(CNS))

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2018)0021),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 113, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8‑0022/2018),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 78c,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A8‑0260/2018),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.  palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 293 lõiget 2;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Komisjoni ettepanek   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1
(1)  Nõukogu direktiiviga 2006/112/EÜ21 lubatakse liikmesriikidel jätkata väikeettevõtete erikordade kohaldamist vastavalt ühistele sätetele ja suurema ühtlustamise huvides. Need sätted on aga aegunud ega vähenda väikeettevõtjate jaoks nõuete täitmisega seotud koormust, kuna need on ette nähtud ühisele käibemaksusüsteemile, mis põhineb päritoluliikmesriigis maksustamisel.
(1)  Nõukogu direktiiviga 2006/112/EÜ21 lubatakse liikmesriikidel jätkata väikeettevõtete erikordade kohaldamist vastavalt ühistele sätetele ja suurema ühtlustamise huvides. Need sätted on aga aegunud ega täida oma eesmärki vähendada väikeettevõtjate jaoks nõuete täitmisega seotud koormust, kuna need on ette nähtud ühisele käibemaksusüsteemile, mis põhineb päritoluliikmesriigis maksustamisel.
_________________
_________________
21 ELT L 347, 11.12.2006, lk 1.
21 ELT L 347, 11.12.2006, lk 1.
Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2
(2)  Käibemaksu tegevuskavas22 esitas komisjon väikeettevõtjatele mõeldud põhjaliku lihtsustamispaketi, mille eesmärk on vähendada nende halduskoormust ja aidata luua maksukeskkond, mis toetaks väikeettevõtjate majanduskasvu ja piiriülese kaubanduse arengut. See hõlmaks väikeettevõtete erikorra läbivaatamist, nagu on öeldud teatises käibemaksu tegevuskava järelmeetmete kohta23. Seetõttu on väikeettevõtete erikorra läbivaatamine oluline osa käibemaksu tegevuskavas esitatud reformipaketist.
(2)  Käibemaksu tegevuskavas22 esitas komisjon väikeettevõtjatele mõeldud põhjaliku lihtsustamispaketi, mille eesmärk on vähendada nende halduskoormust ja aidata luua maksukeskkond, mis toetaks väikeettevõtjate majanduskasvu ja piiriülese kaubanduse arengut, ning parandada käibemaksunõuete täitmist. Liidus tegutsevad väikeettevõtjad on iseäranis aktiivsed teatavates piiriüleselt toimivates sektorites, nagu ehitus, side, toitlustus ja jaekaubandus, ning võivad olla olulised tööhõiveallikad. Käibemaksu tegevuskava eesmärkide saavutamiseks tuleb väikeettevõtete erikord läbi vaadata, nagu on öeldud teatises käibemaksu tegevuskava järelmeetmete kohta23. Seetõttu on väikeettevõtete erikorra läbivaatamine oluline osa käibemaksu tegevuskavas esitatud reformipaketist.
_________________
_________________
22 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele käibemaksu tegevuskava kohta – „Ühtse ELi käibemaksuala suunas – On aeg otsustada“ (COM(2016)0148, 7.4.2016).
22 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele käibemaksu tegevuskava kohta – „Ühtse ELi käibemaksuala suunas – On aeg otsustada“ (COM(2016)0148, 7.4.2016).
23 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele „Käibemaksu tegevuskava järelmeetmetest – ühtse ELi käibemaksuala suunas – aeg tegutseda“ (COM(2017)0566, 4.10.2017).
23 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele „Käibemaksu tegevuskava järelmeetmetest – ühtse ELi käibemaksuala suunas – aeg tegutseda“ (COM(2017)0566, 4.10.2017).
Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3
(3)  Väikeettevõtete erikorra läbivaatamine on tihedalt seotud komisjoni ettepanekuga kehtestada liikmesriikide ettevõtjate vahelise piiriülese kaubanduse lõpliku käibemaksusüsteemi põhimõtted, mille aluseks on piiriüleste kaubatarnete maksustamine sihtliikmesriigis24. Käibemaksusüsteemi ülemineku käigus sihtkohal põhinevale maksustamisele on ilmnenud, et paljud kehtivad eeskirjad ei sobi sihtkohal põhineva maksustamise jaoks.
(3)  Väikeettevõtete erikorra läbivaatamine on tihedalt seotud komisjoni ettepanekuga kehtestada liikmesriikide ettevõtjate vahelise piiriülese kaubanduse lõpliku käibemaksusüsteemi põhimõtted, mille aluseks on piiriüleste kaubatarnete maksustamine sihtliikmesriigis24. Käibemaksusüsteemi ülemineku käigus sihtkohal põhinevale maksustamisele on ilmnenud, et paljud kehtivad eeskirjad ei sobi sihtkohal põhineva maksustamise jaoks. Väikeettevõtjate jaoks raskendab piiriülese kaubanduse hoogustumist peamiselt asjaolu, et üle liidu kehtivad käibemaksureeglid on keerukad ja need erinevad üksteisest ning et väikeettevõtjatele mõeldud riigisisest maksuvabastust saavad nad kasutada üksnes oma asukohaliikmesriigis.
_________________
_________________
24 Ettepanek: nõukogu, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ seoses käibemaksusüsteemi teatavate eeskirjade ühtlustamise ja lihtsustamisega ning võetakse kasutusele liikmesriikidevahelise kaubanduse maksustamise lõplik süsteem (COM(2017)0569, 4.10.2017).
24 Ettepanek: nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ seoses käibemaksusüsteemi teatavate eeskirjade ühtlustamise ja lihtsustamisega ning võetakse kasutusele liikmesriikidevahelise kaubanduse maksustamise lõplik süsteem (COM(2017)0569, 4.10.2017).
Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4
(4)  Selleks et lahendada väikeettevõtjate jaoks nõuete täitmisega seotud ebaproportsionaalse koormuse probleem, tuleks lihtsustamismeetmed ette näha mitte üksnes ettevõtjatele, kes on kehtivate eeskirjade alusel maksust vabastatud, vaid ka neile ettevõtjatele, keda käsitatakse väikeettevõtjana majanduslikus mõttes. Käibemaksueeskirjade lihtsustamise eesmärgil tuleks ettevõtjat käsitada „väikeettevõtjana“, kui käibe alusel on teda võimalik pidada mikroettevõtjaks komisjoni soovituses 2003/361/EÜ sätestatud üldise määratluse tähenduses25.
(4)  Selleks et lahendada väikeettevõtjate jaoks nõuete täitmisega seotud ebaproportsionaalse koormuse probleem, tuleks lihtsustamismeetmed ette näha mitte üksnes ettevõtjatele, kes on kehtivate eeskirjade alusel maksust vabastatud, vaid ka neile ettevõtjatele, keda käsitatakse väikeettevõtjana majanduslikus mõttes. Selliste meetmete kättesaadavus on eriti asjakohane, sest enamik väikeettevõtjaid on olenemata sellest, kas nad on maksukohustusest vabastatud või mitte, tegelikult sunnitud kasutama selliste nõustajate või konsultantide teenuseid, kes aitavad neil käibemaksukohustust täita, mis suurendab nende ettevõtjate finantskoormust. Käibemaksueeskirjade lihtsustamise eesmärgil tuleks ettevõtjat käsitada „väikeettevõtjana“, kui käibe alusel on teda võimalik pidada mikroettevõtjaks komisjoni soovituses 2003/361/EÜ sätestatud üldise määratluse tähenduses25.
_________________
_________________
25 Komisjoni 6. mai 2003. aasta soovitus 2003/361/EÜ mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate määratluse kohta (ELT L 124, 20.5.2003, lk 36).
25 Komisjoni 6. mai 2003. aasta soovitus 2003/361/EÜ mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate määratluse kohta (ELT L 124, 20.5.2003, lk 36).
Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6
(6)  Väikeettevõtjad võivad maksuvabastust kasutada üksnes juhul, kui nende aastakäive jääb allapoole piirmäära, mille on kehtestanud liikmesriik, kus käibemaks tasumisele kuulub. Piirmäära kehtestamisel tuleks liikmesriikidel järgida piirmäärasid käsitlevaid eeskirju, mis on sätestatud direktiivis 2006/112/EÜ . Need eeskirjad, millest enamik kehtestati 1977. aastal, ei ole enam sobivad.
(6)  Väikeettevõtjad võivad maksuvabastust kasutada üksnes juhul, kui nende aastakäive jääb allapoole piirmäära, mille on kehtestanud liikmesriik, kus käibemaks tasumisele kuulub. Piirmäära kehtestamisel tuleks liikmesriikidel järgida piirmäärasid käsitlevaid eeskirju, mis on sätestatud direktiivis 2006/112/EÜ . Need eeskirjad, millest enamik kehtestati 1977. aastal, ei ole enam sobivad. Paindlikkuse huvides ja selleks, et liikmesriikidel oleks võimalik kehtestada asjakohased madalamad piirmäärad, mis on proportsionaalsed nende majanduse suuruse ja vajadustega, tuleks liidu tasandil kehtestada üksnes maksimaalsed piirmäärad.
Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8
(8)  Liikmesriikidele peaks jääma õigus kehtestada riiklikud maksuvabastuse piirmäärad tasemel, mis on nende majanduslikke ja poliitilisi olusid arvesse võttes sobivaim, võttes arvesse direktiiviga ette nähtud maksimaalset piirmäära. Sellega seoses tuleb täpsustada, et kui liikmesriigid rakendavad erinevaid piirmäärasid, peab see toimuma objektiivsete kriteeriumide alusel.
(8)  Liikmesriikidele peaks jääma õigus kehtestada riiklikud maksuvabastuse piirmäärad tasemel, mis on nende majanduslikke ja poliitilisi olusid arvesse võttes sobivaim, võttes arvesse käesoleva direktiiviga ette nähtud maksimaalset piirmäära. Sellega seoses tuleks täpsustada, et kui liikmesriigid rakendavad erinevaid piirmäärasid, peaks see toimuma objektiivsete kriteeriumide alusel. Piiriülese tegevuse hõlbustamiseks peaks maksuvabastuse riigisiseste piirmäärade loetelu olema hõlpsasti kättesaadav kõigile väikeettevõtjatele, kes soovivad tegutseda mitmes liikmesriigis.
Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12
(12)  Juhul kui maksuvabastus kuulub kohaldamisele, peaks väikeettevõtjatel, kes maksuvabastust kasutavad, olema võimalik kasutada käibemaksukohustuslasena registreerimise, arvete esitamise, arvepidamise ning aruandluse lihtsustatud korda.
(12)  Juhul kui maksuvabastus kuulub kohaldamisele, peaks väikeettevõtjatel, kes maksuvabastust kasutavad, olema võimalik kasutada käibemaksukohustuslasena registreerimise, arvete esitamise, arvepidamise ning aruandluse lihtsustatud korda. Et vältida liikmesriikides segadust ja õiguskindlusetust, peaks komisjon koostama lihtsustatud registreerimise ja raamatupidamise kohta suunised, milles selgitatakse üksikasjalikumalt, milliseid menetlusi tuleks lihtsustada ja mil määral. Hiljemalt ... [kolm aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist] peaksid komisjon ja liikmesriigid kõnealust lihtsustamist hindama, et selgitada välja, kas see annab ettevõtjatele ja tarbijatele lisaväärtust ja mõjub neile tõepoolest positiivselt.
Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13
(13)  Et tagada muu kui asukohaliikmesriigi poolt ettevõtjatele ette nähtud maksuvabastuse saamiseks kehtestatud tingimuste täitmine, tuleb ettevõtjatelt nõuda, et nad teataksid ette oma kavatsusest maksuvabastust kasutada. Väikeettevõtja peaks sellisest kavatsusest teatama oma asukohaliikmesriigile. Sellel liikmesriigil tuleks ettevõtja poolt deklareeritud käibe alusel esitada teave teistele asjaomastele liikmesriikidele.
(13)  Et tagada muu kui asukohaliikmesriigi poolt ettevõtjatele ette nähtud maksuvabastuse saamiseks kehtestatud tingimuste täitmine, tuleb ettevõtjatelt nõuda, et nad teataksid ette oma kavatsusest maksuvabastust kasutada. Sellisest kavatsusest tuleks teatada komisjoni poolt loodava veebiportaali kaudu. Asukohaliikmesriigil tuleks ettevõtja poolt deklareeritud käibe alusel teavitada teisi asjaomaseid liikmesriike. Väikeettevõtjad saavad igal ajal teavitada liikmesriiki, kus nad on registreeritud, oma soovist pöörduda tagasi üldise käibemaksusüsteemi juurde.
Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15
(15)  Selleks et väikeettevõtjate jaoks nõuete täitmisega seotud koormust vähendada, tuleks liikmesriikidelt nõuda, et nad lihtsustaksid käibemaksukohuslasena registreerimise ja arvepidamise korda ning pikendaksid maksustamisperioode, et ettevõtjatel ei tuleks käibedeklaratsioone nii tihti esitada.
(15)  Selleks et väikeettevõtjate jaoks nõuete täitmisega seotud koormust vähendada, tuleks liikmesriikidelt nõuda, et nad lihtsustaksid käibemaksukohuslasena registreerimise ja arvepidamise korda. Komisjon peaks looma ka ühtse kontaktpunkti käibedeklaratsioonide esitamiseks eri liikmesriikides.
Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17
(17)  Käesoleva direktiivi eesmärk on vähendada väikeettevõtjate jaoks nõuete täitmisega seotud koormust, mida liikmesriigid ei suuda piisavalt saavutada ja mida seetõttu on parem saavutada liidu tasandil. Seega võib EL võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Artiklis 5 sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev direktiiv nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.
(17)  Käesoleva direktiivi eesmärk on vähendada väikeettevõtjate jaoks nõuete täitmisega seotud koormust, mida liikmesriigid ei suuda piisavalt saavutada ja mida seetõttu on parem saavutada liidu tasandil. Seega võib EL võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Artiklis 5 sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev direktiiv nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale. Nõuete täitmise protsessist tingitud käibemaksukontrollid on siiski väärtuslik vahend võitlemaks maksupettustega. Seetõttu tuleb rõhutada, et menetluste lihtsustamine väikeettevõtjatele ei tohiks toimuda käibemaksupettustega võitluse arvelt.
Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12
Direktiiv 2006/112/EÜ
Artikkel 284 – lõige 4 – lõik 1
Enne teistes liikmesriikides maksuvabastuse kasutamist peab väikeettevõtja sellest teatama oma asukohaliikmesriigile.
Komisjon seab sisse veebiportaali, milles registreerivad end väikeettevõtjad, kes soovivad teises liikmesriigis maksuvabastust kasutada.
Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12
Direktiiv 2006/112/EÜ
Artikkel 284 – lõige 4 – lõik 2
Seetõttu tuleb asukohaliikmesriigil juhul, kui väikeettevõtja kasutab maksuvabastust muus liikmesriigis kui see, kus on tema asukoht, võtta kõik meetmed, tagamaks et väikeettevõtja deklareerib nõuetekohaselt oma aastakäibe liidus ja aastakäibe liikmesriigis ning teavitada selle asjaomase teise liikmesriigi maksuasutusi, kus väikeettevõtja tarneid teeb või teenuseid osutab.“;
Seetõttu tuleb asukohaliikmesriigil juhul, kui väikeettevõtja kasutab maksuvabastust muus liikmesriigis kui see, kus on tema asukoht, võtta kõik meetmed, tagamaks et väikeettevõtja deklareerib nõuetekohaselt oma aastakäibe liidus ja aastakäibe liikmesriigis, ning teavitada selle asjaomase teise liikmesriigi maksuasutusi, kus väikeettevõtja tarneid teeb või teenuseid osutab. Liikmesriigid tagavad ühtlasi, et neil on piisav teave väikeettevõtjate staatuse ja nendes omatavate osaluste või omandisuhete kohta, et nad oleksid võimelised kinnitama nende väikeettevõtja staatust.“;
Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 15
Direktiiv 2006/112/EÜ
Artikkel 288a – lõik 1
Kui väikeettevõtja aastakäive liikmesriigis järgneval kalendriaastal ületab artikli 284 lõikes 1 osutatud künnise, võib väikeettevõtja asjaomasel aastal maksuvabastust edasi kasutada, kui tema aastakäive liikmesriigis asjaomasel aastal ei ületa artikli 284 lõikes 1 osutatud künnist rohkem kui 50 %.“;
Kui väikeettevõtja aastakäive liikmesriigis järgneval kalendriaastal ületab artikli 284 lõikes 1 osutatud künnise, võib väikeettevõtja maksuvabastust veel kaks aastat edasi kasutada, kui tema aastakäive liikmesriigis nendel kahel aastal ei ületa artikli 284 lõikes 1 osutatud künnist rohkem kui 33 %.“;
Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 17
17)  Artiklid 291–294 jäetakse välja.
17)  Artiklid 291 ja 292 jäetakse välja.
Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 17 a (uus)
Direktiiv 2006/112/EÜ
Artikkel 293 – lõik 1
17a)   Artikli 293 lõik 1 asendatakse järgmisega:
Iga nelja aasta järel pärast käesoleva direktiivi vastuvõtmist esitab komisjon nõukogule käesoleva peatüki sätete kohaldamise aruande, toetudes liikmesriikidelt saadud informatsioonile, lisades sellele aruandele vajaduse korral, võttes arvesse vajadust tagada siseriiklike õigusaktide kestev lähendamine, ettepanekud järgmistel teemadel: 1) väikeettevõtete erikorra vajalikud parandused; 2) siseriiklike süsteemide kohandamine seoses maksuvabastuste ja astmeliste maksusoodustustega; 3) 2. jaos sätestatud piirmäärade kohandamine.
Iga nelja aasta järel pärast käesoleva direktiivi vastuvõtmist esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule käesoleva peatüki sätete kohaldamise aruande, toetudes liikmesriikidelt saadud informatsioonile, lisades sellele aruandele vajaduse korral, võttes arvesse vajadust tagada siseriiklike õigusaktide kestev lähendamine, ettepanekud järgmistel teemadel:
i)   väikeettevõtete erikorra vajalikud parandused;
ii)   riigisiseste süsteemide kohandamine seoses maksuvabastustega ja võimalus ühtlustada maksuvabastuse künnised kogu liidus;
iii)   2. jaos sätestatud piirmäärade kohandamine.
Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 17 b (uus)
17b)   Artikkel 294 jäetakse välja.
Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 18
Direktiiv 2006/112/EÜ
Artikkel 294e
Artikkel 294e
Artikkel 294e
Liikmesriigid võivad maksust vabastatud väikeettevõtjad vabastada kohustusest esitada artiklis 250 osutatud käibedeklaratsioon.
Liikmesriigid vabastavad käibemaksust vabastatud väikeettevõtjad kohustusest esitada artiklis 250 osutatud käibedeklaratsioon või lubavad käibemaksust vabastatud väikeettevõtjatel esitada lihtsustatud käibedeklaratsiooni, mis sisaldab ühe kalendriaasta kohta vähemalt järgmist teavet: sissenõutav käibemaks, mahaarvatav käibemaks, käibemaksu netosumma (makstav või saadaolev), ostutehingute koguväärtus ja müügitehingute koguväärtus. Samas võivad väikeettevõtjad teha valiku artiklis 252 osutatud maksustamisperioodi kohaldamise kasuks.
Kui seda valikuvõimalust ei kasutata, tuleb liikmesriikidel lubada maksust vabastatud väikeettevõtjatel esitada lihtsustatud käibedeklaratsioone ühe kalendriaasta kohta. Samas võivad väikeettevõtjad teha valiku artiklis 252 osutatud maksustamisperioodi kohaldamise kasuks.
Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 18
Direktiiv 2006/112/EÜ
Artikkel 294i
Artikkel 294i
välja jäetud
Käibedeklaratsiooniga hõlmatud maksustamisperiood väikeettevõtjate jaoks on üks kalendriaasta. Samas võivad väikeettevõtjad teha valiku artiklis 252 osutatud maksustamisperioodi kohaldamise kasuks.
Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 18
Direktiiv 2006/112/EÜ
Artikkel 294i a (uus)
Artikkel 294i a
Komisjon loob ühtse kontaktpunkti, mille kaudu on väikeettevõtjatel võimalik esitada nende eri liikmesriikide käibedeklaratsioone, kus nad tegutsevad. Käibemaksu kogumise eest vastutab asukohaliikmesriik.
Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 18
Direktiiv 2006/112/EÜ
Artikkel 294j
Artikkel 294j
välja jäetud
Olenemata artiklist 206ei või liikmesriigid nõuda väikeettevõtjatelt vahemaksete tegemist.
Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 a (uus)
Määrus (EL) nr 904/2010
Artikkel 31 – lõige 1
Artikkel 1a
Määrust (EL) nr 904/2010 muudetakse järgmiselt.
Artikli 31 lõige 1 asendatakse järgmisega:
1.  Iga liikmesriigi pädevad asutused tagavad, et ühendusesiseste kaubatarnete või ühendusesisese teenuseosutamisega seotud isikutel ning eelkõige mis tahes direktiivi 2006/112/EÜ II lisas nimetatud telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- või elektrooniliselt osutatavaid teenuseid osutavatel ühendusevälistel maksukohustuslastel on õigus saada sellisteks tehinguteks elektrooniliselt kinnitus iga konkreetse isiku käibemaksukohustuslasena registreerimise numbri kehtivuse kohta, samuti kõnealuse isiku nimi ja aadress. Kõnealune teave peab vastama artiklis 17 osutatud andmetele.
1. Iga liikmesriigi pädevad asutused tagavad, et ühendusesiseste kaubatarnete või ühendusesisese teenuseosutamisega seotud isikutel ning eelkõige mis tahes direktiivi 2006/112/EÜ II lisas nimetatud telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- või elektrooniliselt osutatavaid teenuseid osutavatel ühendusevälistel maksukohustuslastel on õigus saada sellisteks tehinguteks elektrooniliselt kinnitus iga konkreetse isiku käibemaksukohustuslasena registreerimise numbri kehtivuse kohta, samuti kõnealuse isiku nimi ja aadress. Kõnealune teave peab vastama artiklis 17 osutatud andmetele. Käibemaksuteabe vahetamise süsteemis (VIES) täpsustatakse, kas väikeettevõtjad, kellel on võimalik väikeettevõtjatele mõeldud käibemaksuvabastust kasutada, kasutavad seda või mitte.“.
Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1
Liikmesriigid võtavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid vastu ja avaldavad need hiljemalt 30. juuniks 2022. Nad edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata komisjonile.
Liikmesriigid võtavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid vastu ja avaldavad need hiljemalt 31detsembriks 2019. Liikmesriigid edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata komisjonile.
Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 2
Nad kohaldavad neid norme alates 1. juulist 2022.
Nad kohaldavad kõnealuseid norme alates 1. jaanuarist 2020.
Viimane päevakajastamine: 17. september 2019Õigusalane teave