Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/0006(CNS)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0260/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0260/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 11/09/2018 - 6.2

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0319

Usvojeni tekstovi
PDF 171kWORD 57k
Utorak, 11. rujna 2018. - Strasbourg Završno izdanje
Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost u pogledu posebne odredbe za mala poduzeća *
P8_TA(2018)0319A8-0260/2018

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 11. rujna 2018. o Prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost u pogledu posebne odredbe za mala poduzeća (COM(2018)0021 – C8-0022/2018 – 2018/0006(CNS))

(Posebni zakonodavni postupak – savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog koji je Komisija uputila Vijeću (COM(2018)0021),

–  uzimajući u obzir članak 113. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, na temelju kojeg se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0022/2018),

–  uzimajući u obzir članak 78.c Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0260/2018),

1.  prihvaća Prijedlog Komisije s predloženim izmjenama;

2.  poziva Komisiju da shodno tomu izmijeni svoj Prijedlog u skladu s člankom 293. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

3.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

4.  poziva Vijeće da se ponovno savjetuje s Parlamentom ako namjerava bitno izmijeniti Prijedlog Komisije;

5.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Tekst koji je predložila Komisija   Izmjena
Amandman 1
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 1.
(1)  Direktivom Vijeća 2006/112/EZ21 državama članicama dopušteno je nastaviti s primjenom posebnih odredbi za mala poduzeća u skladu sa zajedničkim odredbama i imajući u vidu daljnje usklađivanje. Međutim, te su odredbe zastarjele i njima se ne umanjuje opterećenje za mala poduzeća uzrokovano usklađivanjem jer su osmišljene za zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost (PDV) na temelju oporezivanja u državi članici podrijetla.
(1)  Direktivom Vijeća 2006/112/EZ21 državama članicama dopušteno je nastaviti s primjenom posebnih odredbi za mala poduzeća u skladu sa zajedničkim odredbama i imajući u vidu daljnje usklađivanje. Međutim, te su odredbe zastarjele i njima se ne ispunjava cilj smanjenja opterećenja za mala poduzeća uzrokovanog usklađivanjem jer su osmišljene za zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost (PDV) na temelju oporezivanja u državi članici podrijetla.
_________________
_________________
21 SL L 347, 11.12.2006., str. 1.
21 SL L 347, 11.12.2006., str. 1.
Amandman 2
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 2.
(2)  Komisija je u svojem akcijskom planu o PDV-u22 najavila sveobuhvatan paket pojednostavnjenja za mala poduzeća čiji je cilj smanjiti njihovo administrativno opterećenje i pomoći stvaranje fiskalnog okruženja za olakšavanje njihova rasta te razvoja prekogranične trgovine. To podrazumijeva preispitivanje posebne odredbe za mala poduzeća, kako je navedeno u Komunikaciji o provedbi akcijskog plana o PDV-u23. Preispitivanje posebne odredbe za mala poduzeća stoga predstavlja važan element paketa reformi iz akcijskog plana o PDV-u.
(2)  Komisija je u svojem akcijskom planu o PDV-u22 najavila sveobuhvatan paket pojednostavnjenja za mala poduzeća čiji je cilj smanjiti njihovo administrativno opterećenje i pomoći stvaranje fiskalnog okruženja za olakšavanje njihova rasta i razvoja prekogranične trgovine te za veću usklađenost u području PDV-a. Mala poduzeća u Uniji osobito su aktivna u određenim sektorima s prekograničnim poslovanjem, kao što su građevinski sektor, komunikacije, prehrambene usluge i maloprodaja, te mogu biti važan izvor radnih mjesta. Kako bi se postigli ciljevi akcijskog plana o PDV-u, potrebno je preispitati posebne odredbe za mala poduzeća, kako je navedeno u Komunikaciji o provedbi akcijskog plana o PDV-u23. Preispitivanje posebne odredbe za mala poduzeća stoga predstavlja važan element paketa reformi iz akcijskog plana o PDV-u.
_________________
_________________
22Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru o akcijskom planu o PDV-u, Put k jedinstvenom europskom području PDV-a – vrijeme je za donošenje odluka (COM(2016) 148 final od 7.4.2016.).
22Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru o akcijskom planu o PDV-u, Put k jedinstvenom europskom području PDV-a – vrijeme je za donošenje odluka (COM(2016) 148 final od 7.4.2016.).
23Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru o provedbi akcijskog plana o PDV-u, Put k jedinstvenom europskom području PDV-a – vrijeme je za djelovanje (COM(2017) 566 final od 4.10.2017.).
23Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru o provedbi akcijskog plana o PDV-u, Put k jedinstvenom europskom području PDV-a – vrijeme je za djelovanje (COM(2017) 566 final od 4.10.2017.).
Amandman 3
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 3.
(3)  Preispitivanje te posebne odredbe usko je povezano s prijedlogom Komisije kojim se utvrđuju načela konačnog sustava PDV-a za prekograničnu trgovinu među poduzećima između država članica na temelju oporezivanja prekograničnih isporuka u državi članici odredišta24. Prelaskom na sustav PDV-a s oporezivanjem na odredištu uočeno je da određena važeća pravila nisu prikladna za sustav oporezivanja na odredištu.
(3)  Preispitivanje te posebne odredbe usko je povezano s prijedlogom Komisije kojim se utvrđuju načela konačnog sustava PDV-a za prekograničnu trgovinu među poduzećima između država članica na temelju oporezivanja prekograničnih isporuka u državi članici odredišta24. Prelaskom na sustav PDV-a s oporezivanjem na odredištu uočeno je da određena važeća pravila nisu prikladna za sustav oporezivanja na odredištu. Do glavnih poteškoća u većoj prekograničnoj trgovini za mala poduzeća dolazi zbog složenih i različitih pravila diljem Unije o PDV-u, kao i činjenice da od nacionalnih izuzeća za mala poduzeća koristi imaju samo mala poduzeća u državi članici u kojoj imaju poslovni nastan.
_________________
_________________
24Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost u pogledu usklađivanja i pojednostavnjenja određenih pravila sustava poreza na dodanu vrijednost i uvođenja konačnog sustava za oporezivanje trgovine među državama članicama (COM(2017) 569 final od 4.10.2017.).
24Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost u pogledu usklađivanja i pojednostavnjenja određenih pravila sustava poreza na dodanu vrijednost i uvođenja konačnog sustava za oporezivanje trgovine među državama članicama (COM(2017) 569 final od 4.10.2017.).
Amandman 4
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 4.
(4)  Kako bi se riješio problem nerazmjernog opterećenja uzrokovanog usklađivanjem s kojim su suočena mala poduzeća, mjere pojednostavnjenja trebale bi se odobriti i poduzećima koja se smatraju malima u gospodarskom smislu, a ne samo poduzećima izuzetima u skladu s važećim pravilima. Za potrebe pojednostavnjenja pravila o PDV-u poduzeća bi se smatrala „malim” ako na temelju prometa ispunjavaju uvjete opće definicije mikropoduzeća iz Preporuke Komisije 2003/361/EZ25.
(4)  Kako bi se riješio problem nerazmjernog opterećenja uzrokovanog usklađivanjem s kojim su suočena mala poduzeća, mjere pojednostavnjenja trebale bi se odobriti i poduzećima koja se smatraju malima u gospodarskom smislu, a ne samo poduzećima izuzetima u skladu s važećim pravilima. Dostupnost takvih mjera osobito je relevantna jer je većina malih poduzeća, bez obzira na to jesu li izuzeta ili nisu, u praksi obvezna koristiti usluge savjetnika ili vanjskih konzultanata kako bi im pomogli u ispunjavanju obveza u području PDV-a, što dodatno financijski opterećuje ta poduzeća25. Za potrebe pojednostavnjenja pravila o PDV-u poduzeća bi se smatrala „malim” ako na temelju prometa ispunjavaju uvjete opće definicije mikropoduzeća iz Preporuke Komisije 2003/361/EZ25.
_________________
_________________
25Preporuka Komisije 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. o definiciji mikropoduzeća te malih i srednjih poduzeća (SL L 124, 20.5.2003., str. 36.).
25Preporuka Komisije 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. o definiciji mikropoduzeća te malih i srednjih poduzeća (SL L 124, 20.5.2003., str. 36.).
Amandman 5
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 6.
(6)  Mala poduzeća mogla bi iskoristiti izuzeće samo ako njihov godišnji promet ne prelazi prag koji se primjenjuje u državi članici u kojoj treba platiti PDV. Države članice bi pri određivanju tih pragova trebale poštovati pravila o pragovima iz Direktive 2006/112/EZ. Većina je tih pravila uvedena 1977. i više nisu prikladna.
(6)  Mala poduzeća mogla bi iskoristiti izuzeće samo ako njihov godišnji promet ne prelazi prag koji se primjenjuje u državi članici u kojoj treba platiti PDV. Države članice bi pri određivanju tih pragova trebale poštovati pravila o pragovima iz Direktive 2006/112/EZ. Većina je tih pravila uvedena 1977. i više nisu prikladna. U cilju fleksibilnosti i kako bi se zajamčilo da države članice mogu utvrditi odgovarajuće niže pragove razmjerne veličini i potrebama njihovih gospodarstava, na razini Unije trebalo bi utvrditi samo maksimalne pragove.
Amandman 6
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 8.
(8)  Državama članicama trebalo bi prepustiti određivanje nacionalnih pragova za izuzeće na razini koja optimalno odgovara njihovim gospodarskim i političkim uvjetima, što podliježe najvišoj dopuštenoj vrijednosti praga utvrđenoj ovom Direktivom. U tom bi pogledu trebalo pojasniti da ako države članice primjenjuju različite pragove to treba potkrijepiti objektivnim kriterijima.
(8)  Državama članicama trebalo bi prepustiti određivanje nacionalnih pragova za izuzeće na razini koja optimalno odgovara njihovim gospodarskim i političkim uvjetima, što podliježe najvišoj dopuštenoj vrijednosti praga utvrđenoj ovom Direktivom. U tom bi pogledu trebalo pojasniti da ako države članice primjenjuju različite pragove to treba potkrijepiti objektivnim kriterijima. Kako bi se olakšalo prekogranično poslovanje, popis nacionalnih pragova za izuzeće trebao bi biti lako dostupan svim malim poduzećima koja žele poslovati u više država članica.
Amandman 7
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 12.
(12)  Ako se primjenjuje izuzeće, mala poduzeća koja se koriste izuzećem trebala bi barem uživati pogodnosti pojednostavnjenih obveza o prijavi PDV-a, izdavanju računa, računovodstvu i izvješćivanju.
(12)  Ako se primjenjuje izuzeće, mala poduzeća koja se koriste izuzećem trebala bi barem uživati pogodnosti pojednostavnjenih obveza o prijavi PDV-a, izdavanju računa, računovodstvu i izvješćivanju. Kako bi se izbjegle nejasnoće i pravna nesigurnost u državama članicama, Komisija treba izraditi smjernice o jednostavnijoj registraciji i računovodstvu te detaljnije obrazložiti postupke koje treba pojednostavniti i u kojoj mjeri. Do ... [tri godine nakon datuma stupanja na snagu ove Direktive] Komisija i države članice trebaju ocijeniti to pojednostavnjenje kako bi se ocijenila njegova potencijalna dodana vrijednost i istinski pozitivni učinak na poduzeća i potrošače.
Amandman 8
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 13.
(13)  Nadalje, kako bi se osigurala usklađenost s uvjetima za izuzeće koje država članica odobrava poduzećima koja nemaju poslovni nastan na njezinu državnom području, potrebno je propisati prethodnu obavijest o namjeri korištenja izuzeća. Takvu obavijest bi malo poduzeće trebalo podnijeti u državi članici u kojoj ima poslovni nastan. Ta država članica bi zatim na temelju informacija iz prijave godišnjeg prometa tog poduzeća trebala te informacije dostaviti ostalim predmetnim državama članicama.
(13)  Nadalje, kako bi se osigurala usklađenost s uvjetima za izuzeće koje država članica odobrava poduzećima koja nemaju poslovni nastan na njezinu državnom području, potrebno je propisati prethodnu obavijest o namjeri korištenja izuzeća. Takvu obavijest trebalo bi proslijediti putem internetskog portala koji treba izraditi Komisija. Država članica poslovnog nastana zatim bi na temelju informacija iz prijave godišnjeg prometa tog poduzeća te informacije trebala dostaviti ostalim predmetnim državama članicama. Mala poduzeća mogu u bilo kojem trenutku obavijestiti državu članicu u kojoj su registrirana o tome da se žele vratiti na opći sustav PDV-a.
Amandman 9
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 15.
(15)  Kako bi se za poduzeća koja nisu izuzeta smanjilo opterećenje uzrokovano usklađivanjem, od država članica trebalo bi zahtijevati pojednostavnjenje odredbi o prijavi PDV-a i knjigovodstvu te produljenje poreznih razdoblja kako bi se ostvarilo manje učestalo podnošenje prijava PDV-a.
(15)  Kako bi se za poduzeća koja nisu izuzeta smanjilo opterećenje uzrokovano usklađivanjem, od država članica trebalo bi zahtijevati pojednostavnjenje odredbi o prijavi PDV-a i knjigovodstvu. Osim toga, Komisija bi trebala uspostaviti jedinstvenu točku za podnošenje prijava PDV-a u različitim državama članicama.
Amandman 10
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 17.
(17)  Cilj je ove Direktive smanjenje opterećenja za mala poduzeća uzrokovanog usklađivanjem koje nije moguće u dovoljnoj mjeri ostvariti na razini država članica te se stoga može bolje ostvariti na razini Unije. Stoga Unija može donositi mjere u skladu s načelom supsidijarnosti iz članka 5. Ugovora o Europskoj Uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u članku 5., ova Direktiva ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva.
(17)  Cilj je ove Direktive smanjenje opterećenja za mala poduzeća uzrokovanog usklađivanjem koje nije moguće u dovoljnoj mjeri ostvariti na razini država članica te se stoga može bolje ostvariti na razini Unije. Stoga Unija može donositi mjere u skladu s načelom supsidijarnosti iz članka 5. Ugovora o Europskoj Uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u članku 5., ova Direktiva ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva. Međutim, kontrole PDV-a koje proizlaze iz postupaka usklađivanja koristan su instrument borbe protiv poreznih prijevara a pojednostavnjenje opterećenja uzrokovano usklađivanjem za mala i srednja poduzeća ne treba doći nauštrb borbe protiv prijevara u vezi s PDV-om.
Amandman 11
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 12.
Direktiva 2006/112/EZ
Članak 284. – stavak 4. – podstavak 1.
Malo poduzeće dužno je prije nego se počne koristiti izuzećem u drugim državama članicama o tome obavijestiti državu članicu u kojoj ima poslovni nastan.
Komisija uspostavlja internetski portal preko kojega se registriraju mala poduzeća koja se žele koristiti izuzećem u drugoj državi članici.
Amandman 12
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 12.
Direktiva 2006/112/EZ
Članak 284. – stavak 4. – podstavak 2.
Ako se malo poduzeće koristi izuzećem u državi članici različitoj od one u kojoj ima poslovni nastan, država članica poslovnog nastana poduzima sve potrebne mjere kako bi osigurala da to malo poduzeće prijavi točan godišnji promet u Uniji i točan godišnji promet u državi članici te obavješćuje porezna tijela u predmetnim državama članicama u kojima malo poduzeće obavlja isporuke.”;
Ako se malo poduzeće koristi izuzećem u državi članici različitoj od one u kojoj ima poslovni nastan, država članica poslovnog nastana poduzima sve potrebne mjere kako bi osigurala da to malo poduzeće prijavi točan godišnji promet u Uniji i točan godišnji promet u državi članici te obavješćuje porezna tijela u predmetnim državama članicama u kojima malo poduzeće obavlja isporuke.” Države članice također jamče da su u dovoljnoj mjeri upoznate sa statusom malih poduzeća te s njihovim dioničarskim ili vlasničkim odnosima kako bi se mogao potvrditi njihov status malih poduzeća.
Amandman 13
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 15.
Direktiva 2006/112/EZ
Članak 288.a – stavak 1.
Ako tijekom sljedeće kalendarske godine godišnji promet u državi članici malog poduzeća premašuje prag za izuzeće iz članka 284. stavka 1., malo poduzeće smije nastaviti ostvarivati korist od izuzeća za tu godinu uz uvjet da njegov godišnji promet u državi članici u toj godini ne prelazi prag utvrđen u članku 284. stavku 1. za više od 50 %.;
Ako tijekom sljedeće kalendarske godine godišnji promet u državi članici malog poduzeća premašuje prag za izuzeće iz članka 284. stavka 1., malo poduzeće smije nastaviti ostvarivati korist od izuzeća naredne dvije godine uz uvjet da njegov godišnji promet u državi članici tijekom te dvije godine ne prelazi prag utvrđen u članku 284. stavku 1. za više od 33 %.;
Amandman 14
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 17.
(17)  brišu se članci od 291. do 294.;
(17)  brišu se članci 291. i 292.;
Amandman 15
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 17.a (nova)
Direktiva 2006/112/EZ
Članak 293. – stavak 1.
(17a)   u članku 293. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:
Svake četiri godine, počevši od donošenja ove Direktive, Komisija mora na temelju informacija dobivenih od država članica dostaviti Vijeću izvješće o primjeni ovog poglavlja zajedno s prijedlozima vezanim uz sljedeća pitanja, ako je to potrebno i uzimajući u obzir potrebu za osiguranjem dugoročne konvergencije nacionalnih propisa: (1) poboljšanja posebne odredbe za mala poduzeća; (2) prilagodba nacionalnih sustava što se tiče izuzeća i progresivnih poreznih olakšica; (3) prilagodba gornjih granica iz odjeljka 2.
Svake četiri godine, počevši od donošenja ove Direktive, Komisija mora na temelju informacija dobivenih od država članica Europskom parlamentu i Vijeću dostaviti izvješće o primjeni ovog poglavlja zajedno s prijedlozima vezanim uz sljedeća pitanja, ako je to potrebno i uzimajući u obzir potrebu za osiguranjem dugoročne konvergencije nacionalnih propisa:
i.   poboljšanja posebne odredbe za mala poduzeća;
ii.   prilagodba nacionalnih sustava što se tiče izuzeća i mogućnosti usklađivanja pragova za izuzeće u cijeloj Uniji;
iii.   prilagodba gornjih granica iz odjeljka 2.
Amandman 16
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 17.b (nova)
(17b)   Članak 294. briše se;
Amandman 17
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 18.
Direktiva 2006/112/EZ
Članak 294.e
Članak 294.e
Članak 294.e
Države članice mogu osloboditi izuzeta mala poduzeća od obveze podnošenja prijave PDV-a iz članka 250.
Države članice oslobađaju izuzeta mala poduzeća od obveze podnošenja prijave PDV-a iz članka 250. ili od izuzetih malih poduzeća zahtijevaju da za kalendarsku godinu podnesu pojednostavnjenu prijavu PDV-a, koja uključuje barem sljedeće informacije: PDV za koji je nastala obveza, PDV koji se može odbiti, neto iznos PDV-a (koji se plaća ili prima), ukupna vrijednost ulaznih i izlaznih transakcija. Međutim, mala poduzeća mogu se odlučiti za primjenu poreznog razdoblja utvrđenog u skladu s člankom 252.
Ako se ta mogućnost ne primjenjuje, države članice dopuštaju takvim izuzetim malim poduzećima podnošenje pojednostavnjene prijave PDV-a za kalendarsku godinu. Međutim, mala poduzeća mogu se odlučiti za primjenu poreznog razdoblja utvrđenog u skladu s člankom 252.
Amandman 18
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 18.
Direktiva 2006/112/EZ
Članak 294.i
Članak 294.i
Briše se.
Porezno razdoblje obuhvaćeno prijavom PDV-a za mala poduzeća je kalendarska godina. Međutim, mala poduzeća mogu se odlučiti za primjenu poreznog razdoblja utvrđenog u skladu s člankom 252.
Amandman 19
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 18.
Direktiva 2006/112/EZ
Članak 294.i.a (novi)
Članak 294.ia
Komisija uspostavlja jedinstvenu točku preko koje mala poduzeća mogu podnositi prijave PDV-a za različite države članice u kojima posluju. Država članica poslovnog nastana odgovorna je za naplatu PDV-a.
Amandman 20
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 18.
Direktiva 2006/112/EZ
Članak 294.j
Članak 294.j
Briše se.
Ne dovodeći u pitanje članak 206., države članice ne smiju od malih poduzeća zahtijevati međuplaćanje.
Amandman 21
Prijedlog direktive
Članak 1.a (novi)
Uredba (EU) br. 904/2010
Članak 31. – stavak 1.
Članak 1.a
Uredba (EU) br. 904/2010 mijenja se kako slijedi:
U članku 31. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:
1.  Nadležna tijela svake države članice osiguravaju da osobe uključene u isporuku roba ili usluga unutar Zajednice i porezni obveznici koji nemaju poslovni nastan, a isporučuju telekomunikacijske usluge, usluge odašiljanja i elektronički isporučene usluge, posebno one navedene u Prilogu II. Direktivi 2006/112/EZ smiju u svrhu takvih transakcija dobiti potvrdu elektroničkim putem o valjanosti PDV identifikacijskog broja konkretne osobe kao i pripadajuće ime i adresu. Ove informacije odgovaraju podacima navedenim u članku 17.
1. Nadležna tijela svake države članice osiguravaju da osobe uključene u isporuku roba ili usluga unutar Zajednice i porezni obveznici koji nemaju poslovni nastan, a isporučuju telekomunikacijske usluge, usluge odašiljanja i elektronički isporučene usluge, posebno one navedene u Prilogu II. Direktivi 2006/112/EZ smiju u svrhu takvih transakcija dobiti potvrdu elektroničkim putem o valjanosti PDV identifikacijskog broja konkretne osobe kao i pripadajuće ime i adresu. Ove informacije odgovaraju podacima navedenim u članku 17. Sustav razmjene informacija o PDV-u precizira koriste li se mala poduzeća koja zadovoljavaju uvjete izuzećem od PDV-a ili ne.”
Amandman 22
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 1. – podstavak 1.
Države članice najkasnije do 30. lipnja 2022. donose i objavljuju zakone i druge propise koji su potrebni radi usklađivanja s ovom Direktivom. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.
Države članice najkasnije do 31. prosinca 2019. donose i objavljuju zakone i druge propise koji su potrebni radi usklađivanja s ovom Direktivom. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.
Amandman 23
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 1. – podstavak 2.
One primjenjuju te odredbe od 1. srpnja 2022.
One primjenjuju te odredbe od 1. siječnja 2020.
Posljednje ažuriranje: 10. srpnja 2019.Pravna napomena