Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0006(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0260/2018

Pateikti tekstai :

A8-0260/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 11/09/2018 - 6.2

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0319

Priimti tekstai
PDF 178kWORD 47k
Antradienis, 2018 m. rugsėjo 11 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatos, susijusios su specialia mažosioms įmonėms skirta schema *
P8_TA(2018)0319A8-0260/2018

2018 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatos, susijusios su specialia mažosioms įmonėms skirta schema (COM(2018)0021 – C8-0022/2018 – 2018/0006(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2018)0021),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 113 straipsnį, pagal kurį Taryba konsultavosi su Parlamentu (C8-0022/2018),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 78c straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8-0260/2018),

1.  pritaria iš dalies pakeistam Komisijos pasiūlymui;

2.  ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį;

3.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis
(1)  Tarybos direktyvoje 2006/112/EB21 valstybėms narėms leidžiama toliau taikyti mažosioms įmonėms skirtas specialias schemas su sąlyga, kad bus laikomasi bendrų nuostatų ir siekiama glaudesnio suderinimo. Tačiau tos nuostatos yra pasenusios ir nepadeda mažinti mažosioms įmonėms tenkančios prievolių vykdymo naštos, nes yra pritaikytos bendrai pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sistemai, pagrįstai apmokestinimo kilmės valstybėje narėje principu;
(1)  Tarybos direktyvoje 2006/112/EB21 valstybėms narėms leidžiama toliau taikyti mažosioms įmonėms skirtas specialias schemas su sąlyga, kad bus laikomasi bendrų nuostatų ir siekiama glaudesnio suderinimo. Tačiau tos nuostatos yra pasenusios ir nebeatitinka savo tikslo mažinti mažosioms įmonėms tenkančios prievolių vykdymo naštos, nes yra pritaikytos bendrai pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sistemai, pagrįstai apmokestinimo kilmės valstybėje narėje principu;
_________________
_________________
21 OL L 347, 2006 12 11, p. 1.
21 OL L 347, 2006 12 11, p. 1.
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis
(2)  PVM veiksmų plane22 Komisija paskelbė parengsianti mažosioms įmonėms skirtą supaprastinimo dokumentų rinkinį, kuriuo bus siekiama mažinti joms tenkančią administracinę naštą ir padėti kurti jų augimui ir tarpvalstybinės prekybos plėtojimui palankią mokestinę aplinką. Tam reikėtų peržiūrėti specialią mažosioms įmonėms skirtą schemą, kaip nurodyta Komunikate dėl tolesnių PVM veiksmų plano veiksmų23. Todėl specialios mažosioms įmonėms skirtos schemos peržiūra yra svarbi PVM veiksmų plane numatyto reformos dokumentų rinkinio sudedamoji dalis;
(2)  PVM veiksmų plane22 Komisija paskelbė parengsianti mažosioms įmonėms skirtą supaprastinimo dokumentų rinkinį, kuriuo bus siekiama mažinti joms tenkančią administracinę naštą ir padėti kurti jų augimui ir tarpvalstybinės prekybos plėtojimui palankią mokestinę aplinką bei gerinti PVM prievolių vykdymą. Sąjungos mažosios įmonės ypač aktyviai veikia tam tikruose sektoriuose, kuriuose veikla vykdoma tarpvalstybiniu mastu, kaip antai statybos, ryšių, maisto paslaugų ir mažmeninės prekybos, ir tai gali sudaryti svarbų užimtumo šaltinį. Siekiant PVM veiksmų plano tikslų, būtina peržiūrėti specialią mažosioms įmonėms skirtą schemą, kaip nurodyta Komunikate dėl tolesnių PVM veiksmų plano veiksmų23. Todėl specialios mažosioms įmonėms skirtos schemos peržiūra yra svarbi PVM veiksmų plane numatyto reformos dokumentų rinkinio sudedamoji dalis;
_________________
_________________
22 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui dėl PVM veiksmų plano „Bendros ES PVM erdvės kūrimas. Laikas spręsti“ (COM(2016)0148, 2016 04 07).
22 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui dėl PVM veiksmų plano „Bendros ES PVM erdvės kūrimas. Laikas spręsti“ (COM(2016)0148, 2016 04 07).
23 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui dėl tolesnių PVM veiksmų plano veiksmų „Bendros ES PVM erdvės kūrimas. Laikas veikti“ (COM(2017)0566, 2017 10 04).
23 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui dėl tolesnių PVM veiksmų plano veiksmų „Bendros ES PVM erdvės kūrimas. Laikas veikti“ (COM(2017)0566, 2017 10 04).
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis
(3)  šios specialios schemos peržiūra yra glaudžiai susijusi su Komisijos pasiūlymu, kuriame nustatomi galutinės PVM sistemos, taikytinos tarp valstybių narių vykdomai įmonių tarpusavio prekybai, principai, pagal kuriuos tarpvalstybinis prekių tiekimas apmokestinamas paskirties valstybėje narėje24. Nusprendus pereiti prie apmokestinimo paskirties šalyje principu pagrįstos PVM sistemos paaiškėjo, kad kai kurios dabartinės taisyklės tokiai mokesčių sistemai netinka;
(3)  šios specialios schemos peržiūra yra glaudžiai susijusi su Komisijos pasiūlymu, kuriame nustatomi galutinės PVM sistemos, taikytinos tarp valstybių narių vykdomai įmonių tarpusavio prekybai, principai, pagal kuriuos tarpvalstybinis prekių tiekimas apmokestinamas paskirties valstybėje narėje24. Nusprendus pereiti prie apmokestinimo paskirties šalyje principu pagrįstos PVM sistemos paaiškėjo, kad kai kurios dabartinės taisyklės tokiai mokesčių sistemai netinka. Pagrindiniai didesnės tarpvalstybinės prekybos sunkumai, iškylantys mažosioms įmonėms atsiranda dėl Sąjungoje esančių sudėtingų ir įvairių PVM taisyklių, taip pat dėl to, kad nacionalinis mažųjų įmonių atleidimas nuo PVM yra prieinamas tik toje valstybėje narėje, kurioje jos yra įsisteigusios.
_________________
_________________
24 Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, kuria dėl tam tikrų pridėtinės vertės mokesčio sistemos taisyklių suderinimo ir supaprastinimo iš dalies keičiama Direktyva 2006/112/EB ir nustatoma valstybių narių tarpusavio prekybos apmokestinimo galutinė sistema (COM(2017)0569, 2017 10 04).
24 Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, kuria dėl tam tikrų pridėtinės vertės mokesčio sistemos taisyklių suderinimo ir supaprastinimo iš dalies keičiama Direktyva 2006/112/EB ir nustatoma valstybių narių tarpusavio prekybos apmokestinimo galutinė sistema (COM(2017)0569, 2017 10 04).
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis
(4)  siekiant mažinti mažosioms įmonėms tenkančią neproporcingą prievolių vykdymo naštą, galimybė naudotis supaprastinimo priemonėmis turėtų būti suteikta ne tik pagal dabartines taisykles nuo PVM atleistoms įmonėms, bet ir įmonėms, kurios laikomos mažosiomis ekonominiu požiūriu. Siekiant supaprastinti PVM taisykles, mažosiomis būtų laikomos įmonės, kurios pagal apyvartą atitinka Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB25 pateiktą bendrąją labai mažų įmonių apibrėžtį;
(4)  siekiant mažinti mažosioms įmonėms tenkančią neproporcingą prievolių vykdymo naštą, galimybė naudotis supaprastinimo priemonėmis turėtų būti suteikta ne tik pagal dabartines taisykles nuo PVM atleistoms įmonėms, bet ir įmonėms, kurios laikomos mažosiomis ekonominiu požiūriu. Tokių priemonių prieinamumas yra ypač svarbus, nes dauguma mažųjų įmonių, nepaisant to, ar jos yra atleistos nuo PVM, ar ne, praktiškai privalo naudotis konsultantų ar išorės konsultantų paslaugomis, kad joms būtų suteikta pagalba vykdant PVM prievoles, o dėl to toms įmonėms tenka papildoma finansinė našta. Siekiant supaprastinti PVM taisykles, mažosiomis būtų laikomos įmonės, kurios pagal apyvartą atitinka Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB25 pateiktą bendrąją labai mažų įmonių apibrėžtį;
_________________
_________________
25 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendacija 2003/361/EB dėl labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių apibrėžčių (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).
25 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendacija 2003/361/EB dėl labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių apibrėžčių (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis
(6)  atleidimo nuo PVM galimybe gali naudotis tik mažosios įmonės, kurių metinė apyvarta nesiekia valstybėje narėje, kurioje turi būti sumokėtas PVM, taikomos ribos. Nustatydamos šias ribas, valstybės narės turėtų laikytis Direktyvoje 2006/112/EB nustatytų su ribomis susijusių taisyklių. Tos taisyklės, kurių dauguma buvo nustatyta 1977 m., yra nebetinkamos;
(6)  atleidimo nuo PVM galimybe gali naudotis tik mažosios įmonės, kurių metinė apyvarta nesiekia valstybėje narėje, kurioje turi būti sumokėtas PVM, taikomos ribos. Nustatydamos šias ribas, valstybės narės turėtų laikytis Direktyvoje 2006/112/EB nustatytų su ribomis susijusių taisyklių. Tos taisyklės, kurių dauguma buvo nustatyta 1977 m., yra nebetinkamos. Dėl lankstumo ir norint užtikrinti, kad valstybės narės galėtų nustatyti tinkamas mažesnes ribas, proporcingas jų ekonomikos dydžiui ir poreikiams, Sąjungos lygmeniu turėtų būti nustatyta tik didžiausia riba;
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis
(8)  valstybėms narėms turėtų būti leista nustatyti tokią nacionalinę atleidimo nuo PVM ribą, kuri labiausiai atitiktų jų ekonomines ir politines sąlygas ir neviršytų šioje direktyvoje nustatytos viršutinės ribos. Šiuo klausimu turėtų būti aiškiai nurodyta, kad skirtingas ribas taikančios valstybės narės turėtų tai pagrįsti objektyviais kriterijais;
(8)  valstybėms narėms turėtų būti leista nustatyti tokią nacionalinę atleidimo nuo PVM ribą, kuri labiausiai atitiktų jų ekonomines ir politines sąlygas ir neviršytų šioje direktyvoje nustatytos viršutinės ribos. Šiuo klausimu turėtų būti aiškiai nurodyta, kad skirtingas ribas taikančios valstybės narės turėtų tai pagrįsti objektyviais kriterijais. Siekiant palengvinti tarpvalstybinę veiklą, visoms mažosioms įmonėms, norinčioms vykdyti veiklą keliose valstybėse narėse, turėtų būti sudarytos sąlygos be kliūčių susipažinti su valstybių narių atleidimo nuo PVM ribomis;
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis
(12)  jei suteikiama atleidimo nuo PVM galimybė, ja besinaudojančioms mažosioms įmonėms turėtų būti nustatytos bent supaprastintos registravimosi PVM mokėtoju, sąskaitų faktūrų išrašymo, apskaitos tvarkymo ir ataskaitų teikimo prievolės;
(12)  jei suteikiama atleidimo nuo PVM galimybė, ja besinaudojančioms mažosioms įmonėms turėtų būti nustatytos bent supaprastintos registravimosi PVM mokėtoju, sąskaitų faktūrų išrašymo, apskaitos tvarkymo ir ataskaitų teikimo prievolės. Siekdama vengti painiavos ir teisinio netikrumo valstybėse narėse, Komisija turėtų parengti gaires dėl supaprastinto registravimo ir apskaitos, išsamiau paaiškindama, kokios procedūros turi būti supaprastintos ir kokiu mastu. Ne vėliau kaip ... [treji metai po šios direktyvos įsigaliojimo dienos] tą supaprastinimą turėtų įvertinti Komisija ir valstybės narės, siekdamos nustatyti, ar tai suteikia papildomos naudos ir turi realų teigiamą poveikį įmonėms ir vartotojams;
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis
(13)  be to, siekiant užtikrinti, kad valstybėje narėje neįsisteigusios įmonės atitiktų atleidimo nuo PVM toje valstybėje narėje sąlygas, būtina reikalauti, kad jos iš anksto praneštų apie ketinimą naudotis atleidimo nuo PVM galimybe. Tokius pranešimus mažosios įmonės turėtų pateikti valstybei narei, kurioje jos įsisteigusios. Tada ta valstybė narė, remdamasi deklaruota informacija apie tos įmonės apyvartą, turėtų pateikti tą informaciją kitoms atitinkamoms valstybėms narėms;
(13)  be to, siekiant užtikrinti, kad valstybėje narėje neįsisteigusios įmonės atitiktų atleidimo nuo PVM toje valstybėje narėje sąlygas, būtina reikalauti, kad jos iš anksto praneštų apie ketinimą naudotis atleidimo nuo PVM galimybe. Tokie pranešimai turėtų būti teikiami naudojantis internetiniu portalu, kurį turi sukurti Komisija. Įsisteigimo valstybė narė, remdamasi deklaruota informacija apie tos įmonės apyvartą, turėtų informuoti kitas atitinkamas valstybes nares. Mažosios įmonės gali bet kada pranešti savo registravimo valstybei narei apie savo norą sugrįžti prie bendros PVM sistemos;
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis
(15)  kad sumažėtų nuo PVM neatleistoms mažosioms įmonėms tenkanti prievolių vykdymo našta, valstybėms narėms turėtų būti nustatytas reikalavimas supaprastinti registravimosi PVM mokėtoju ir apskaitos tvarkymo prievoles ir pailginti mokestinius laikotarpius, kad reikėtų rečiau teikti PVM deklaracijas;
(15)  kad sumažėtų nuo PVM neatleistoms mažosioms įmonėms tenkanti prievolių vykdymo našta, valstybėms narėms turėtų būti nustatytas reikalavimas supaprastinti registravimosi PVM mokėtoju ir apskaitos tvarkymo prievoles. Be to, Komisija skirtingose valstybėse narėse turėtų įsteigti vieną bendrą prieigą PVM deklaracijoms teikti;
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis
(17)  šios direktyvos tikslo, t. y. sumažinti mažosioms įmonėms tenkančią prievolių vykdymo naštą, valstybės narės negali deramai pasiekti, todėl jo būtų geriau siekti Sąjungos lygiu. Todėl, laikydamasi subsidiarumo principo, nustatyto Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje, Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal 5 straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;
(17)  šios direktyvos tikslo, t. y. sumažinti mažosioms įmonėms tenkančią prievolių vykdymo naštą, valstybės narės negali deramai pasiekti, todėl jo būtų geriau siekti Sąjungos lygiu. Todėl, laikydamasi subsidiarumo principo, nustatyto Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje, Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal 5 straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti. Tačiau PVM kontrolė, kuri yra reikalavimų atitikties tikrinimo pasekmė, yra vertinga kovos su mokestiniu sukčiavimu priemonė, todėl mažosioms įmonėms tenkančios reikalavimų laikymosi naštos supaprastinimas neturėtų būti vykdomas kovos su sukčiavimu PVM srityje sąskaita.
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 12 punktas
Direktyva 2006/112/EB
284 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa
Prieš naudodamasi atleidimo nuo PVM galimybe kitose valstybėse narėse, mažoji įmonė praneša apie tai valstybei narei, kurioje ji įsisteigusi.
Komisija sukuria internetinį portalą, kuriuo naudodamosi registruojasi mažosios įmonės, norinčios pasinaudoti atleidimo nuo PVM galimybe kitoje valstybėje narėje.
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 12 punktas
Direktyva 2006/112/EB
284 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa
Jei mažoji įmonė naudojasi atleidimo nuo PVM galimybe kitose valstybėse narėse nei toji, kurioje ji įsisteigusi, įsisteigimo valstybė narė imasi visų būtinų priemonių, kad užtikrintų, jog būtų deklaruoti tikslūs mažosios įmonės metinės apyvartos Sąjungoje ir metinės apyvartos valstybėje narėje duomenys, ir pateikia informaciją kitų atitinkamų valstybių narių, kuriose mažoji įmonė tiekia prekes ir teikia paslaugas, mokesčių administratoriams.
Jei mažoji įmonė naudojasi atleidimo nuo PVM galimybe kitose valstybėse narėse nei toji, kurioje ji įsisteigusi, įsisteigimo valstybė narė imasi visų būtinų priemonių, kad užtikrintų, jog būtų deklaruoti tikslūs mažosios įmonės metinės apyvartos Sąjungoje ir metinės apyvartos valstybėje narėje duomenys, ir pateikia informaciją kitų atitinkamų valstybių narių, kuriose mažoji įmonė tiekia prekes ir teikia paslaugas, mokesčių administratoriams. Valstybės narės taip pat turi užtikrinti, kad jos turėtų pakankamai žinių apie mažųjų įmonių statusą ir jų akcijų paketus ar nuosavybės struktūrą, kad galėtų patvirtinti jų mažosios įmonės statusą.
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 15 punktas
Direktyva 2006/112/EB
288a straipsnio 1 dalis
Jei paskesniais kalendoriniais metais mažosios įmonės metinė apyvarta valstybėje narėje viršija 284 straipsnio 1 dalyje nurodytą atleidimo nuo PVM ribą, mažoji įmonė tais metais dar gali naudotis atleidimo nuo PVM galimybe, jei jos metinė apyvarta valstybėje narėje tais metais neviršija 284 straipsnio 1 dalyje nustatytos ribos daugiau kaip 50 %.
Jei paskesniais kalendoriniais metais mažosios įmonės metinė apyvarta valstybėje narėje viršija 284 straipsnio 1 dalyje nurodytą atleidimo nuo PVM ribą, mažoji įmonė dar dvejus metus gali naudotis atleidimo nuo PVM galimybe, jei jos metinė apyvarta tuos dvejus metus valstybėje narėje neviršija 284 straipsnio 1 dalyje nustatytos ribos daugiau kaip 33%.
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 17 punktas
(17)  291–294 straipsniai išbraukiami.
(17)  291 ir 292 straipsniai išbraukiami;
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 17 a punktas (naujas)
Direktyva 2006/112/EB
293 straipsnio 1 dalis
17a)   293 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
Kas ketverius metus nuo šios direktyvos priėmimo datos Komisija, remdamasi iš valstybių narių gauta informacija, pateikia Tarybai pranešimą, kaip taikomas šis skyrius, o prireikus ir atsižvelgiant į poreikį užtikrinti ilgalaikį nacionalinių nuostatų suvienodinimą, pasiūlymus šiais klausimais: 1) smulkaus verslo įmonėms skirtos specialios schemos tobulinimas; 2) nacionalinių sistemų suderinimas neapmokestinimo PVM ir laipsniškų PVM lengvatų srityje; 3) 2 skirsnyje numatytų viršutinių ribų suderinimas.
Kas ketverius metus, pradedant nuo šios direktyvos priėmimo datos Komisija, remdamasi iš valstybių narių gauta informacija, pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai pranešimą, kaip taikomas šis skyrius, o prireikus ir atsižvelgiant į poreikį užtikrinti ilgalaikį nacionalinių nuostatų suvienodinimą, pasiūlymus šiais klausimais:
i)   smulkaus verslo įmonėms skirtos specialios schemos tobulinimas;
ii)   nacionalinių sistemų suderinimas neapmokestinimo PVM srityje ir galimybė visoje Sąjungoje suderinti atleidimo nuo PVM ribas;
iii)   2 skirsnyje numatytų viršutinių ribų suderinimas.
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 17 b punktas (naujas)
17b)   294 straipsnis išbraukiamas;
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 18 punktas
Direktyva 2006/112/EB
294e straipsnis
294e straipsnis
294e straipsnis
Valstybės narės gali atleisti nuo PVM atleistas mažąsias įmones nuo 250 straipsnyje nustatytos prievolės teikti PVM deklaracijas.
Valstybės narės arba atleidžia nuo PVM atleistas mažąsias įmones nuo 250 straipsnyje nustatytos prievolės teikti PVM deklaracijas, arba jos leidžia tokioms nuo PVM atleistoms mažosioms įmonėms pateikti supaprastintą PVM deklaraciją, kurioje turi būti nurodyta bent ši informacija: mokėtinas PVM, atskaitomas PVM, grynoji PVM suma (mokėtina arba gautina suma), bendra pirkimo sandorių vertė ir bendra pardavimo sandorių vertė už vienų kalendorinių metų laikotarpį. Tačiau mažosios įmonės turi galimybę pasirinkti pagal 252 straipsnį nustatytą mokestinį laikotarpį.
Jei šia galimybe nesinaudojama, valstybės narės leidžia tokioms nuo PVM atleistoms mažosioms įmonėms pateikti supaprastintą PVM deklaraciją už vienų kalendorinių metų laikotarpį. Tačiau mažosios įmonės turi galimybę pasirinkti pagal 252 straipsnį nustatytą mokestinį laikotarpį.
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 18 punktas
Direktyva 2006/112/EB
294i straipsnis
294i straipsnis
Išbraukta
Mažosios įmonės PVM deklaracijas teikia už vienų kalendorinių metų mokestinį laikotarpį. Tačiau mažosios įmonės turi galimybę pasirinkti pagal 252 straipsnį nustatytą mokestinį laikotarpį.
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 18 punktas
Direktyva 2006/112/EB
294i a straipsnis (naujas)
294i a straipsnis
Komisija įsteigia vieną bendrą prieigą, kuria naudodamosi mažosios įmonės galėtų pateikti PVM deklaracijas iš skirtingų valstybių narių, kuriose jos vykdo savo veiklą. Už PVM surinkimą yra atsakinga įmonės įsisteigimo valstybė narė.
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 18 punktas
Direktyva 2006/112/EB
294j straipsnis
294j straipsnis
Išbraukta.
Neatsižvelgdamos į 206 straipsnį, valstybės narės nereikalauja, kad mažosios įmonės atliktų tarpinius mokėjimus.
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl direktyvos
1a straipsnis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 904/2010
31 straipsnio 1 dalis
1a straipsnis
Reglamentas (ES) Nr. 904/2010 iš dalies keičiamas taip:
31 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
1.  Kiekvienos valstybės narės kompetentingos institucijos užtikrina, kad Bendrijos viduje prekes tiekiantys ar paslaugas teikiantys asmenys ir telekomunikacijų paslaugas, transliavimo paslaugas ir elektroniniu būdu teikiamas paslaugas, visų pirma Direktyvos 2006/112/EB II priede nurodytas paslaugas, teikiantys neįsisteigę apmokestinamieji asmenys galėtų, kiek to reikia tokio pobūdžio operacijoms atlikti, elektroniniu būdu gauti bet kurio nurodyto asmens PVM mokėtojo kodo ir jo pavadinimo/vardo ir pavardės bei adreso galiojimo patvirtinimą. Ši informacija turi atitikti 17 straipsnyje nurodytus duomenis.
„1. Kiekvienos valstybės narės kompetentingos institucijos užtikrina, kad Bendrijos viduje prekes tiekiantys ar paslaugas teikiantys asmenys ir telekomunikacijų paslaugas, transliavimo paslaugas ir elektroniniu būdu teikiamas paslaugas, visų pirma Direktyvos 2006/112/EB II priede nurodytas paslaugas, teikiantys neįsisteigę apmokestinamieji asmenys galėtų, kiek to reikia tokio pobūdžio operacijoms atlikti, elektroniniu būdu gauti bet kurio nurodyto asmens PVM mokėtojo kodo ir jo pavadinimo/vardo ir pavardės bei adreso galiojimo patvirtinimą. Ši informacija turi atitikti 17 straipsnyje nurodytus duomenis. PVM informacijos mainų sistemoje (VIES) nurodoma, ar reikalavimus atitinkančios mažosios įmonės naudojasi mažosioms įmonėms taikomu atleidimu nuo PVM.“
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
Valstybės narės ne vėliau kaip 2022 m. birželio 30 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.
Valstybės narės ne vėliau kaip 2019 m. gruodžio 31 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
Tas nuostatas jos taiko nuo 2022 m. liepos 1 d.
Tas nuostatas jos taiko nuo 2020 m. sausio 1 d.
Atnaujinta: 2019 m. liepos 10 d.Teisinis pranešimas