Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0006(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0260/2018

Texte depuse :

A8-0260/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 11/09/2018 - 6.2

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0319

Texte adoptate
PDF 171kWORD 57k
Marţi, 11 septembrie 2018 - Strasbourg Ediţie definitivă
Sistemul comun de taxă pe valoarea adăugată în ceea ce privește regimul special pentru întreprinderile mici *
P8_TA(2018)0319A8-0260/2018

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 11 septembrie 2018 referitoare la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește regimul special pentru întreprinderile mici (COM(2018)0021 – C8-0022/2018 – 2018/0006(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2018)0021),

–  având în vedere articolul 113 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C8-0022/2018),

–  având în vedere articolul 78c din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0260/2018),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de directivă
Considerentul 1
(1)  Directiva 2006/112/CE a Consiliului21 permite statelor membre să continue aplicarea propriilor regimuri speciale pentru întreprinderi mici, în conformitate cu dispoziții comune și în vederea unei armonizări sporite. Cu toate acestea, aceste dispoziții sunt depășite și nu reduc sarcina de asigurare a conformității pentru întreprinderile mici, deoarece au fost concepute pentru un sistem comun al taxei pe valoare adăugată (TVA) bazat pe impozitarea în statul membru de origine.
(1)  Directiva 2006/112/CE a Consiliului21 permite statelor membre să continue aplicarea propriilor regimuri speciale pentru întreprinderi mici, în conformitate cu dispoziții comune și în vederea unei armonizări sporite. Cu toate acestea, aceste dispoziții sunt depășite și nu își îndeplinesc obiectivul de a reduce sarcina de asigurare a conformității pentru întreprinderile mici, deoarece au fost concepute pentru un sistem comun al taxei pe valoare adăugată (TVA) bazat pe impozitarea în statul membru de origine.
_________________
_________________
21 JO L 347, 11.12.2006, p. 1.
21 JO L 347, 11.12.2006, p. 1.
Amendamentul 2
Propunere de directivă
Considerentul 2
(2)  În cadrul planului său de acțiune privind TVA22, Comisia a anunțat un amplu pachet de măsuri de simplificare pentru întreprinderile mici, menit să reducă sarcina administrativă a acestora și să contribuie la crearea unui mediu fiscal care să faciliteze creșterea întreprinderilor și dezvoltarea comerțului transfrontalier. Acest pachet ar presupune revizuirea regimului special pentru întreprinderile mici, astfel cum a fost descrisă în Comunicarea referitoare la continuarea planului de acțiune privind TVA23. Revizuirea regimului special pentru întreprinderile mici constituie, așadar, un element important al pachetului de reforme inclus în planul de acțiune privind TVA.
(2)  În cadrul planului său de acțiune privind TVA22, Comisia a anunțat un amplu pachet de măsuri de simplificare pentru întreprinderile mici, menit să reducă sarcina administrativă a acestora și să contribuie la crearea unui mediu fiscal care să faciliteze creșterea întreprinderilor și dezvoltarea comerțului transfrontalier, precum și la atingerea unui nivel mai ridicat de conformitate în materie de TVA. Întreprinderile mici din Uniune cu activitate la nivel transfrontalier sunt active în special în anumite sectoare, cum ar fi construcțiile, comunicațiile, serviciile alimentare și comerțul cu amănuntul, și pot constitui o sursă importantă de ocupare a forței de muncă. Pentru atingerea obiectivelor planului de acțiune privind TVA, este necesară o revizuire a regimului special pentru întreprinderile mici, astfel cum a fost descrisă în Comunicarea referitoare la continuarea planului de acțiune privind TVA23. Revizuirea regimului special pentru întreprinderile mici constituie, așadar, un element important al pachetului de reforme inclus în planul de acțiune privind TVA.
_________________
_________________
22 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European referitoare la un plan de acțiune privind TVA – Către un spațiu unic pentru TVA în UE – Momentul deciziei [COM(2016)0148 din 7.4.2016].
22 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European referitoare la un plan de acțiune privind TVA – Către un spațiu unic pentru TVA în UE – Momentul deciziei [COM(2016)0148 din 7.4.2016].
23 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European – În continuarea Planului de acțiune privind TVA – Către un spațiu unic pentru TVA în UE – Momentul acțiunii [COM(2017)0566 din 4.10.2017].
23 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European – În continuarea Planului de acțiune privind TVA – Către un spațiu unic pentru TVA în UE – Momentul acțiunii [COM(2017)0566 din 4.10.2017].
Amendamentul 3
Propunere de directivă
Considerentul 3
(3)  Revizuirea acestui regim special este strâns legată de propunerea Comisiei de stabilire a principiilor unui sistem definitiv de TVA pentru comerțul transfrontalier între întreprinderi între statele membre, bazat pe impozitarea livrărilor transfrontaliere de bunuri în statul membru de destinație24. Trecerea sistemului de TVA la impozitarea la destinație a dus la constatarea că o parte din normele actuale nu sunt adecvate pentru un sistem de impozitare la destinație.
(3)  Revizuirea acestui regim special este strâns legată de propunerea Comisiei de stabilire a principiilor unui sistem definitiv de TVA pentru comerțul transfrontalier între întreprinderi între statele membre, bazat pe impozitarea livrărilor transfrontaliere de bunuri în statul membru de destinație24. Trecerea sistemului de TVA la impozitarea la destinație a dus la constatarea că o parte din normele actuale nu sunt adecvate pentru un sistem de impozitare la destinație. Principalele dificultăți cu care se confruntă întreprinderile mici în contextul unei consolidări a comerțului transfrontalier apar din cauza normelor complexe și diferite în întreaga Uniune privind TVA-ul, precum și deoarece scutirea națională pentru întreprinderile mici se aplică numai întreprinderilor mici din statul membru în care acestea sunt stabilite.
_________________
_________________
24 Propunere de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește armonizarea și simplificarea anumitor norme din sistemul taxei pe valoarea adăugată și introducerea sistemului definitiv de impozitare a comerțului dintre statele membre [COM(2017)0569 din 4.10.2017].
24 Propunere de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește armonizarea și simplificarea anumitor norme din sistemul taxei pe valoarea adăugată și introducerea sistemului definitiv de impozitare a comerțului dintre statele membre [COM(2017)0569 din 4.10.2017].
Amendamentul 4
Propunere de directivă
Considerentul 4
(4)  Pentru a aborda problema sarcinii disproporționate de asigurare a conformității cu care se confruntă întreprinderile mici, măsurile de simplificare ar trebui să fie aplicabile nu numai întreprinderilor care beneficiază de scutire în conformitate cu normele existente, dar și celor considerate mici în termeni economici. În scopul simplificării normelor în materie de TVA, întreprinderile vor fi considerate „mici” dacă, potrivit cifrei lor de afaceri, se încadrează în categoria microîntreprinderilor, conform definiției generale prevăzute în Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei25.
(4)  Pentru a aborda problema sarcinii disproporționate de asigurare a conformității cu care se confruntă întreprinderile mici, măsurile de simplificare ar trebui să fie aplicabile nu numai întreprinderilor care beneficiază de scutire în conformitate cu normele existente, dar și celor considerate mici în termeni economici. Disponibilitatea unor astfel de măsuri este deosebit de relevantă, dat fiind că majoritatea întreprinderilor mici, indiferent dacă sunt scutite sau nu, sunt în practică obligate să utilizeze serviciile oferite de consilieri sau consultanți externi, pentru a-i asista să își respecte obligațiile privind TVA, ceea ce adaugă o sarcină financiară pentru întreprinderile respective. În scopul simplificării normelor în materie de TVA, întreprinderile vor fi considerate „mici” dacă, potrivit cifrei lor de afaceri, se încadrează în categoria microîntreprinderilor, conform definiției generale prevăzute în Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei25.
_________________
_________________
25 Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, p. 36).
25 Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, p. 36).
Amendamentul 5
Propunere de directivă
Considerentul 6
(6)  Întreprinderile mici pot beneficia de scutire numai în cazul în care cifra lor de afaceri anuală este sub plafonul aplicabil în statul membru în care este datorată TVA. La stabilirea plafoanelor, statele membre ar trebui să respecte normele privind plafoanele stabilite de Directiva 2006/112/CE. Aceste norme, mare parte dintre care au fost instituite în anul 1977, nu mai sunt adecvate.
(6)  Întreprinderile mici pot beneficia de scutire numai în cazul în care cifra lor de afaceri anuală este sub plafonul aplicabil în statul membru în care este datorată TVA. La stabilirea plafoanelor, statele membre ar trebui să respecte normele privind plafoanele stabilite de Directiva 2006/112/CE. Aceste norme, mare parte dintre care au fost instituite în anul 1977, nu mai sunt adecvate. Din motive de flexibilitate și pentru a garanta faptul că este posibil ca statele membre să stabilească praguri corespunzătoare mai mici, proporționale cu dimensiunea și nevoile economiei lor, pragurile maxime ar trebui stabilite numai la nivelul Uniunii.
Amendamentul 6
Propunere de directivă
Considerentul 8
(8)  Ar trebui lăsată la latitudinea statelor membre stabilirea propriilor plafoane naționale pentru scutire, la un nivel care să corespundă cel mai bine condițiilor economice și politice specifice, cu respectarea plafonului superior prevăzut de prezenta directivă. În acest sens, ar trebui clarificat faptul că aplicarea unor plafoane diferite de către statele membre trebuie să se bazeze pe criterii obiective.
(8)  Ar trebui lăsată la latitudinea statelor membre stabilirea propriilor plafoane naționale pentru scutire, la un nivel care să corespundă cel mai bine condițiilor economice și politice specifice, cu respectarea plafonului superior prevăzut de prezenta directivă. În acest sens, ar trebui clarificat faptul că aplicarea unor plafoane diferite de către statele membre trebuie să se bazeze pe criterii obiective. Pentru a facilita activitatea transfrontalieră, lista plafoanelor naționale pentru scutire ar trebui să fie ușor accesibilă tuturor întreprinderilor mici care doresc să își desfășoare activitatea în mai multe state membre.
Amendamentul 7
Propunere de directivă
Considerentul 12
(12)  În cazul în care se aplică o scutire, întreprinderile mici care beneficiază de scutire ar trebui să aibă acces, cel puțin, la obligații simplificate de înregistrare în scopuri de TVA, facturare, contabilitate și raportare.
(12)  În cazul în care se aplică o scutire, întreprinderile mici care beneficiază de scutire ar trebui să aibă acces, cel puțin, la obligații simplificate de înregistrare în scopuri de TVA, facturare, contabilitate și raportare. Pentru a evita confuzia și insecuritatea juridică în statele membre, Comisia ar trebui să elaboreze orientări privind înregistrarea simplificată și contabilitatea, explicând în detaliu ce proceduri ar trebui simplificate și în ce măsură. În termen ... [de trei ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive], această simplificare ar trebui să facă obiectul unei evaluări efectuate de Comisie și de statele membre pentru a se analiza dacă are o valoare adăugată și un impact pozitiv real asupra întreprinderilor și consumatorilor.
Amendamentul 8
Propunere de directivă
Considerentul 13
(13)  Mai mult, pentru a asigura respectarea condițiilor pentru scutirile acordate de un stat membru întreprinderilor care nu sunt stabilite în acel stat, este necesară stabilirea obligației acestor întreprinderi de a notifica în prealabil intenția lor de a beneficia de scutire. Această notificare ar trebui transmisă de către întreprinderea mică în cauză statului membru în care este stabilită. Ulterior, pe baza informațiilor declarate privind cifra de afaceri a întreprinderii, acel stat membru ar trebui să transmită informațiile respective celorlalte state membre vizate.
(13)  Mai mult, pentru a asigura respectarea condițiilor pentru scutirile acordate de un stat membru întreprinderilor care nu sunt stabilite în acel stat, este necesară stabilirea obligației acestor întreprinderi de a notifica în prealabil intenția lor de a beneficia de scutire. Această notificare ar trebui transmisă prin intermediul unui portal online, care ar trebui creat de Comisie. Ulterior, pe baza informațiilor declarate privind cifra de afaceri a întreprinderii, statul membru de stabilire ar trebui să informeze celelalte state membre vizate. Întreprinderile mici pot să notifice în orice moment statul membru de înregistrare cu privire la disponibilitatea lor de a reveni la sistemul general de TVA.
Amendamentul 9
Propunere de directivă
Considerentul 15
(15)  Pentru a reduce sarcina de asigurare a conformității pentru întreprinderile mici care nu beneficiază de scutiri, statelor membre ar trebui să li se impună să simplifice înregistrarea în scopuri de TVA și procedura de ținere a evidențelor șiprelungească perioadele fiscale, astfel încât să se reducă frecvența depunerii declarațiilor TVA.
(15)  Pentru a reduce sarcina de asigurare a conformității pentru întreprinderile mici care nu beneficiază de scutiri, statelor membre ar trebui să li se impună să simplifice înregistrarea în scopuri de TVA și procedura de ținere a evidențelor. În plus, Comisia ar trebuiînființeze un ghișeu unic pentru depunerea de declarații de TVA în diferite state membre.
Amendamentul 10
Propunere de directivă
Considerentul 17
(17)  Obiectivul prezentei directive este de a reduce sarcina de asigurare a conformității pentru întreprinderile mici, obiectiv ce nu poate fi atins în mod suficient de statele membre, putând fi, așadar, mai bine realizat la nivelul Uniunii. În consecință, Uniunea poate să adopte măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat în articolul 5, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivelor sale.
(17)  Obiectivul prezentei directive este de a reduce sarcina de asigurare a conformității pentru întreprinderile mici, obiectiv ce nu poate fi atins în mod suficient de statele membre, putând fi, așadar, mai bine realizat la nivelul Uniunii. În consecință, Uniunea poate să adopte măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat în articolul 5, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivelor sale. Cu toate acestea, controalele în materie de rezultate din procesele de asigurare a conformității sunt instrumente valoroase împotriva fraudei fiscale, iar simplificarea sarcinii conformității pentru întreprinderile mici nu urmează să se facă în detrimentul combaterii fraudei în materie de TVA.
Amendamentul 11
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12
Directiva 2006/112/CE
Articolul 284 – alineatul 4 – paragraful 1
Înainte de a beneficia de scutire în alte state membre, întreprinderea mică notifică statul membru în care este stabilită.
Comisia creează un portal online prin care se înregistrează întreprinderile mici care doresc să beneficieze de scutire în alt stat membru.
Amendamentul 12
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12
Directiva 2006/112/CE
Articolul 284 – alineatul 4 – paragraful 2
În cazul în care o întreprindere mică beneficiază de scutire în alte state membre decât cel în care este stabilită, statul membru de stabilire ia toate măsurile necesare pentru a asigura declararea corectă, de către întreprinderea mică respectivă, a cifrei de afaceri anuale la nivel de Uniune și a cifrei de afaceri anuale la nivel de stat membru și informează autoritățile fiscale ale celorlalte state membre vizate în care întreprinderea mică își efectuează livrările și/sau prestările.
În cazul în care o întreprindere mică beneficiază de scutire în alte state membre decât cel în care este stabilită, statul membru de stabilire ia toate măsurile necesare pentru a asigura declararea corectă, de către întreprinderea mică respectivă, a cifrei de afaceri anuale la nivel de Uniune și a cifrei de afaceri anuale la nivel de stat membru și informează autoritățile fiscale ale celorlalte state membre vizate în care întreprinderea mică își efectuează livrările și/sau prestările. De asemenea, statele membre se asigură că dispun de suficiente informații privind statutul întreprinderilor mici și raporturile lor patrimoniale sau de acționariat, astfel încât să confirme statutul lor de întreprinderi mici.
Amendamentul 13
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 15
Directiva 2006/112/CE
Articolul 288 a – paragraful 1
În cazul în care, într-un an calendaristic ulterior, cifra de afaceri anuală la nivel de stat membru a unei întreprinderi mici depășește plafonul de scutire prevăzut la articolul 284 alineatul (1), întreprinderea mică respectivă poate continua să beneficieze de scutire în acel an, cu condiția ca cifra sa de afaceri anuală la nivel de stat membru să nu depășească, în anul respectiv, plafonul stabilit la articolul 284 alineatul (1) cu mai mult de 50%.
În cazul în care, într-un an calendaristic ulterior, cifra de afaceri anuală la nivel de stat membru a unei întreprinderi mici depășește plafonul de scutire prevăzut la articolul 284 alineatul (1), întreprinderea mică respectivă poate continua să beneficieze de scutire timp de încă doi ani, cu condiția ca cifra sa de afaceri anuală la nivel de stat membru în cei doi ani să nu depășească plafonul stabilit la articolul 284 alineatul (1) cu mai mult de 33 %.
Amendamentul 14
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 17
(17)  Articolele 291-294 se elimină.
(17)  Articolele 291 și 292 se elimină.
Amendamentul 15
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 17 a (nou)
Directiva 2006/112/CE
Articolul 293 – paragraful 1
(17a)   La articolul 293, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:
Din patru în patru ani, de la adoptarea prezentei directive, Comisia prezintă Consiliului, pe baza informațiilor obținute de la statele membre, un raport privind aplicarea prezentului capitol, precum și, după caz și luând în seamă necesitatea de a asigura convergența pe termen lung a reglementărilor naționale, propuneri cu privire la următoarele puncte:(1) îmbunătățiri ale regimului special pentru întreprinderile mici;(2) adaptarea sistemelor naționale, în ceea ce privește scutirile și diminuările treptate ale taxelor;(3) adaptarea plafoanelor prevăzute în secțiunea 2.
„Din patru în patru ani, de la adoptarea prezentei directive, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului, pe baza informațiilor obținute de la statele membre, un raport privind aplicarea prezentului capitol, precum și, după caz și luând în seamă necesitatea de a asigura convergența pe termen lung a reglementărilor naționale, propuneri cu privire la următoarele puncte:
(i)   îmbunătățiri ale regimului special pentru întreprinderile mici;
(ii)   adaptarea sistemelor naționale în ceea ce privește scutirile și posibilitatea unei armonizări a plafoanelor de scutire în întreaga Uniune;
(iii)   adaptarea plafoanelor prevăzute în secțiunea 2.
Amendamentul 16
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 17 b (nou)
(17b)   articolul 294 se elimină;
Amendamentul 17
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18
Directiva 2006/112/CE
Articolul 294e
Articolul 294e
Articolul 294e
Statele membre pot exonera întreprinderile mici scutite de obligația de a depune declarația TVA prevăzută la articolul 250.
Statele membre exonerează întreprinderile mici scutite de obligația de a depune declarația TVA prevăzută la articolul 250 sau permit întreprinderilor mici scutite să depună o declarație TVA simplificată, care include cel puțin următoarele informații: TVA datorat, TVA deductibil, valoarea netă a TVA (care trebuie plătită sau primită), valoarea totală a tranzacțiilor în amonte și valoarea totală a tranzacțiilor în aval - care să acopere durata unui an calendaristic. Cu toate acestea, întreprinderile mici pot opta pentru aplicarea perioadei fiscale stabilite în conformitate cu articolul 252.
În cazul în care această opțiune nu este exercitată, statele membre permit întreprinderilor mici scutite respective să depună o declarație TVA simplificată care să acopere durata unui an calendaristic. Cu toate acestea, întreprinderile mici pot opta pentru aplicarea perioadei fiscale stabilite în conformitate cu articolul 252.
Amendamentul 18
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18
Directiva 2006/112/CE
Articolul 294 i
Articolul 294i
eliminat
Pentru întreprinderile mici, perioada fiscală care trebuie să fie acoperită de o declarație TVA este anul calendaristic. Cu toate acestea, întreprinderile mici pot opta pentru aplicarea perioadei fiscale stabilite în conformitate cu articolul 252.
Amendamentul 19
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18
Directiva 2006/112/CE
Articolul 294 ia (nou)
Articolul 294ia
Comisia înființează un ghișeu unic prin care întreprinderile mici pot depune cereri de rambursare TVA din diferite state membre în care își desfășoară activitatea. Statul membru de stabilire este responsabil cu colectarea TVA.
Amendamentul 20
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18
Directiva 2006/112/CE
Articolul 294 j
Articolul 294j
eliminat
În pofida dispozițiilor articolului 206, statele membre nu impun întreprinderilor mici să efectueze plăți intermediare.
Amendamentul 21
Propunere de directivă
Articolul 1a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 904/2010
Articolul 31 – alineatul 1
Articolul 1a
Regulamentul (UE) nr. 904/2010 se modifică după cum urmează:
La articolul 31, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:
1.  Autoritățile competente ale fiecărui stat membru se asigură că persoanelor implicate în livrarea intracomunitară de bunuri sau prestarea intracomunitară de servicii, precum și persoanelor impozabile nestabilite care furnizează servicii de telecomunicații, de televiziune și radiodifuziune și servicii pe cale electronică, în special celor menționate în anexa II la Directiva 2006/112/CE, li se permite să obțină, în scopurile acestui tip de operațiune, confirmarea pe cale electronică a validității numărului de identificare TVA al oricărei anumite persoane, precum și numele și adresa corespunzătoare. Aceste informații trebuie să corespundă datelor menționate la articolul 17.
„1. Autoritățile competente ale fiecărui stat membru se asigură că persoanelor implicate în livrarea intracomunitară de bunuri sau prestarea intracomunitară de servicii, precum și persoanelor impozabile nestabilite care furnizează servicii de telecomunicații, de televiziune și radiodifuziune și servicii pe cale electronică, în special celor menționate în anexa II la Directiva 2006/112/CE, li se permite să obțină, în scopurile acestui tip de operațiune, confirmarea pe cale electronică a validității numărului de identificare TVA al oricărei anumite persoane, precum și numele și adresa corespunzătoare. Aceste informații trebuie să corespundă datelor menționate la articolul 17. Sistemul de schimb de informații privind TVA (VIES) precizează dacă sau nu întreprinderile mici eligibile utilizează ele însele scutirea de TVA pentru întreprinderi mici.”
Amendamentul 22
Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1
Statele membre adoptă și publică, până la 30 iunie 2022 cel târziu, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul actelor respective.
Statele membre adoptă și publică, cel târziu până la 31 decembrie 2019, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul actelor respective.
Amendamentul 23
Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 2
Statele membre aplică aceste acte începând cu 1 iulie 2022.
Statele membre aplică aceste acte începând cu 1 ianuarie 2020.
Ultima actualizare: 10 iulie 2019Notă juridică