Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0006(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0260/2018

Ingivna texter :

A8-0260/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 11/09/2018 - 6.2

Antagna texter :

P8_TA(2018)0319

Antagna texter
PDF 167kWORD 50k
Tisdagen den 11 september 2018 - Strasbourg Slutlig utgåva
Gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller den särskilda ordningen för småföretag *
P8_TA(2018)0319A8-0260/2018

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 september 2018 om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller den särskilda ordningen för småföretag (COM(2018)0021 – C8-0022/2018 – 2018/0006(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2018)0021),

–  med beaktande av artikel 113 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C8-0022/2018),

–  med beaktande av artikel 78c i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8‑0260/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed, i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att höra Europaparlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till direktiv
Skäl 1
(1)  Genom rådets direktiv 2006/112/EG3 får medlemsstaterna fortsätta att tillämpa sina särskilda ordningar för småföretag, i enlighet med gemensamma bestämmelser och med sikte på en närmare harmonisering. Dessa bestämmelser är emellertid föråldrade och minskar inte bördan för regelefterlevnad för småföretag, eftersom de är utformade för ett gemensamt system för mervärdesskatt baserat på beskattning i ursprungsmedlemsstaten.
(1)  Genom rådets direktiv 2006/112/EG3 får medlemsstaterna fortsätta att tillämpa sina särskilda ordningar för småföretag, i enlighet med gemensamma bestämmelser och med sikte på en närmare harmonisering. Dessa bestämmelser är emellertid föråldrade och fyller inte sitt syfte att minska bördan för regelefterlevnad för småföretag, eftersom de är utformade för ett gemensamt system för mervärdesskatt baserat på beskattning i ursprungsmedlemsstaten.
_________________
_________________
3 EUT L 347, 11.12.2006, s. 1.
3 EUT L 347, 11.12.2006, s. 1.
Ändring 2
Förslag till direktiv
Skäl 2
(2)  I sin handlingsplan för mervärdesskatt4 tillkännagav kommissionen ett omfattande paket med förenklade regler för småföretag för att minska deras administrativa börda och bidra till att skapa ett skatteklimat som underlättar deras tillväxt och utvecklingen av gränsöverskridande handel. Detta skulle innefatta en översyn av den särskilda ordningen för småföretag som beskrivs i meddelandet om uppföljningen av handlingsplanen om mervärdesskatt5. Översynen av den särskilda ordningen för småföretag är därför en viktig del av det reformpaket som anges i handlingsplanen för mervärdesskatt.
(2)  I sin handlingsplan för mervärdesskatt, tillkännagav kommissionen ett omfattande paket med förenklade regler för småföretag för att minska deras administrativa börda och bidra till att skapa ett skatteklimat som underlättar deras tillväxt och utvecklingen av gränsöverskridande handel samt förbättra efterlevnaden av mervärdesskattebestämmelserna. Småföretag i unionen är särskilt verksamma inom vissa sektorer som verkar över gränserna, t.ex. byggsektorn, kommunikationssektorn, restaurangbranschen och detaljhandeln, och kan utgöra en viktig källa till sysselsättning. För att nå målen för handlingsplanen för mervärdesskatt är det nödvändigt med en översyn av den särskilda ordningen för småföretag som beskrivs i meddelandet om uppföljningen av handlingsplanen om mervärdesskatt23. Översynen av den särskilda ordningen för småföretag är därför en viktig del av det reformpaket som anges i handlingsplanen för mervärdesskatt.
_________________
_________________
4 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om en handlingsplan för mervärdesskatt: Mot ett gemensamt mervärdesskatteområde i EU - Dags för beslut (COM(2016)0148, 7.4.2016).
4 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om en handlingsplan för mervärdesskatt: Mot ett gemensamt mervärdesskatteområde i EU - Dags för beslut (COM(2016)0148, 7.4.2016).
5 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om en handlingsplan för mervärdesskatt - Mot ett gemensamt mervärdesskatteområde i EU - Dags för beslut (COM(2017)0566, 4.10.2017).
5 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om en handlingsplan för mervärdesskatt - Mot ett gemensamt mervärdesskatteområde i EU - Dags för beslut (COM(2017)0566, 4.10.2017).
Ändring 3
Förslag till direktiv
Skäl 3
(3)  Översynen av denna särskilda ordning är nära kopplad till kommissionens förslag om fastställande av principerna för ett slutgiltigt mervärdesskattesystem för gränsöverskridande B2B-handel mellan medlemsstaterna på grundval av beskattningen av gränsöverskridande leveranser av varor i destinationsmedlemsstaten6. Mervärdesskattesystemets övergång till destinationsbaserad beskattning har visat att ett flertal av de nuvarande reglerna inte är lämpade för ett destinationsbaserat skattesystem.
(3)  Översynen av denna särskilda ordning är nära kopplad till kommissionens förslag om fastställande av principerna för ett slutgiltigt mervärdesskattesystem för gränsöverskridande B2B-handel mellan medlemsstaterna på grundval av beskattningen av gränsöverskridande leveranser av varor i destinationsmedlemsstaten6. Mervärdesskattesystemets övergång till destinationsbaserad beskattning har visat att ett flertal av de nuvarande reglerna inte är lämpade för ett destinationsbaserat skattesystem. De främsta svårigheterna med ökad gränsöverskridande handel för småföretag uppstår på grund av de komplexa och olikartade mervärdesskattereglerna i hela unionen, liksom det faktum att det nationella undantaget för små företag endast gynnar småföretag i den medlemsstat där dessa småföretag är etablerade.
_________________
_________________
6 Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller vissa harmoniserings- och förenklingsregler inom det nuvarande mervärdesskattesystemet och införandet av ett slutgiltigt system för beskattning av handel mellan medlemsstaterna (COM(2017)0569, 4.10.2017).
6 Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller vissa harmoniserings- och förenklingsregler inom det nuvarande mervärdesskattesystemet och införandet av ett slutgiltigt system för beskattning av handel mellan medlemsstaterna (COM(2017)0569, 4.10.2017).
Ändring 4
Förslag till direktiv
Skäl 4
(4)  För att hantera frågan om den oproportionerliga bördan för regelefterlevnad för småföretag bör förenklingsåtgärder inte enbart ställas till förfogande för företag som är undantagna från skatteplikt enligt de gällande reglerna, utan också till dem som anses små ur ekonomisk synvinkel. För att förenkla mervärdesskattereglerna anses företag vara ”små” om deras omsättning uppfyller villkoren som mikroföretag enligt den allmänna definitionen i kommissionens rekommendation 2003/361/EG7.
(4)  För att hantera frågan om den oproportionerliga bördan för regelefterlevnad för småföretag bör förenklingsåtgärder inte enbart ställas till förfogande för företag som är undantagna från skatteplikt enligt de gällande reglerna, utan också till dem som anses små ur ekonomisk synvinkel. Tillgången till sådana åtgärder är särskilt viktig eftersom majoriteten av småföretagen, oavsett om dessa är undantagna från skatteplikt eller inte, i själva verket är tvungna att anlita rådgivare eller externa konsulter som hjälper dem att uppfylla sina förpliktelser på mervärdesskatteområdet, vilket innebär ytterligare en ekonomisk börda för dessa företag. För att förenkla mervärdesskattereglerna anses företag vara ”små” om deras omsättning uppfyller villkoren som mikroföretag enligt den allmänna definitionen i kommissionens rekommendation 2003/361/EG7.
_________________
_________________
7 Kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (EUT L 124, 20.5.2003, s. 36).
7 Kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (EUT L 124, 20.5.2003, s. 36).
Ändring 5
Förslag till direktiv
Skäl 6
(6)  Småföretag kan bara omfattas av undantaget om deras årsomsättning understiger det tröskelvärde som tillämpas av den medlemsstat där mervärdesskatten ska betalas. Vid fastställandet av tröskelvärdena bör medlemsstaterna följa de reglerna om tröskelvärden som fastställs i direktiv 2006/112/EG. Dessa regler, av vilka merparten infördes år 1977, är inte längre lämpliga.
(6)  Småföretag kan bara omfattas av undantaget om deras årsomsättning understiger det tröskelvärde som tillämpas av den medlemsstat där mervärdesskatten ska betalas. Vid fastställandet av tröskelvärdena bör medlemsstaterna följa de reglerna om tröskelvärden som fastställs i direktiv 2006/112/EG. Dessa regler, av vilka merparten infördes år 1977, är inte längre lämpliga. Av flexibilitetsskäl och för att se till att medlemsstaterna har möjlighet att fastställa lämpliga lägre tröskelvärden som står i proportion till deras ekonomiers storlek och behov, bör endast maximala tröskelvärden fastställas på unionsnivå.
Ändring 6
Förslag till direktiv
Skäl 8
(8)  Medlemsstaterna bör få fortsätta att fastställa sina nationella tröskelvärden för undantag på den nivå som lämpar sig bäst för deras ekonomiska och politiska villkor, med förbehåll för det övre tröskelvärde som föreskrivs i detta direktiv. I detta avseende bör det klargöras att om medlemsstaterna tillämpar olika tröskelvärden ska detta ta sin utgångspunkt i objektiva kriterier.
(8)  Medlemsstaterna bör få fortsätta att fastställa sina nationella tröskelvärden för undantag på den nivå som lämpar sig bäst för deras ekonomiska och politiska villkor, med förbehåll för det övre tröskelvärde som föreskrivs i detta direktiv. I detta avseende bör det klargöras att om medlemsstaterna tillämpar olika tröskelvärden ska detta ta sin utgångspunkt i objektiva kriterier. För att underlätta gränsöverskridande näringsverksamhet bör förteckningen över nationella tröskelvärden för undantag vara lättillgänglig för alla små och medelstora företag som vill bedriva verksamhet i flera medlemsstater.
Ändring 7
Förslag till direktiv
Skäl 12
(12)  När ett undantag tillämpas bör småföretag som utnyttjar undantaget åtminstone ha tillgång till förenklad registrering av mervärdesskatt, fakturering, räkenskapsföring och rapporteringsskyldigheter.
(12)  När ett undantag tillämpas bör småföretag som utnyttjar undantaget åtminstone ha tillgång till förenklad registrering av mervärdesskatt, fakturering, räkenskapsföring och rapporteringsskyldigheter. För att undvika förvirring och rättslig osäkerhet i medlemsstaterna bör kommissionen utarbeta riktlinjer för förenklad registrering och redovisning och förklara närmare vilka förfaranden som bör förenklas och i vilken utsträckning. Senast ... [tre år efter dagen för ikraftträdandet av detta direktiv] bör kommissionen och medlemsstaterna göra en utvärdering av denna förenkling för att bedöma om den bidrar med ett mervärde och konkreta positiva effekter för företag och konsumenter.
Ändring 8
Förslag till direktiv
Skäl 13
(13)  För att säkerställa efterlevnad med de villkor för undantag som beviljas av en medlemsstat till företag som inte är etablerade där, är det nödvändigt att kräva en förhandsanmälan av deras avsikt att använda undantaget. En sådan anmälan bör göras av företaget till den medlemsstat där det är etablerat. Den medlemsstaten bör därefter, på grundval av den information som lämnats om företagets omsättning, lämna den informationen till övriga berörda medlemsstater.
(13)  För att säkerställa efterlevnad med de villkor för undantag som beviljas av en medlemsstat till företag som inte är etablerade där, är det nödvändigt att kräva en förhandsanmälan av deras avsikt att använda undantaget. En sådan anmälan bör göras via en portal på internet, som kommissionen bör inrätta. Medlemsstaten där företaget är etablerat bör därefter, på grundval av den information som lämnats om företagets omsättning, underrätta övriga berörda medlemsstater.  Småföretag kan när som helst underrätta sin registreringsmedlemsstat om sin önskan att återgå till det allmänna mervärdesskattesystemet.
Ändring 9
Förslag till direktiv
Skäl 15
(15)  För att minska bördan för regelefterlevnad för småföretag som inte är undantagna, bör medlemsstaterna åläggas att förenkla mervärdesskatteregistrering och räkenskapsföring och att förlänga tidsperioderna så att mervärdesskattedeklarationer inte behöver lämnas så ofta.
(15)  För att minska bördan för regelefterlevnad för småföretag som inte är undantagna, bör medlemsstaterna åläggas att förenkla mervärdesskatteregistrering och räkenskapsföring. Dessutom bör kommissionen inrätta en enda kontaktpunkt för inlämning av mervärdesskattedeklarationer i de olika medlemsstaterna.
Ändring 10
Förslag till direktiv
Skäl 17
(17)  Syftet med detta direktiv är att minska den administrativa bördan för småföretag, som inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och därför bättre kan uppnås på unionsnivå. Unionen får vidta åtgärder enligt subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i EU-fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i artikel 5, går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.
(17)  Syftet med detta direktiv är att minska den administrativa bördan för småföretag, som inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och därför bättre kan uppnås på unionsnivå. Unionen får vidta åtgärder enligt subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i EU-fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i artikel 5, går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål. Mervärdesskattekontroller som ett resultat av efterlevnadsförfaranden är dock värdefulla instrument för bekämpning av skattebedrägerier och minskandet av fullgörandebördan för för små företag inte bör ske på bekostnad av bekämpningen av mervärdesskattebedrägerier.
Ändring 11
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 284 – punkt 4 – stycke 1
Innan småföretag utnyttjar undantaget i andra medlemsstater ska de anmäla det till den medlemsstat där företaget är etablerat.
Kommissionen ska inrätta en portal på internet där småföretag ska registrera sig om de vill utnyttja undantaget i en annan medlemsstat.
Ändring 12
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 284 – punkt 4 – stycke 2
Om småföretag utnyttjar undantaget i andra medlemsstater än den där de är etablerade, ska etableringsmedlemsstaten vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa en korrekt deklaration av årsomsättningen i unionen och företagets årsomsättning i medlemsstaten och ska informera skattemyndigheterna i de andra berörda medlemsstaterna i vilka företaget gör sina leveranser eller tillhandahållanden.”
Om småföretag utnyttjar undantaget i andra medlemsstater än den där de är etablerade, ska etableringsmedlemsstaten vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa en korrekt deklaration av årsomsättningen i unionen och företagets årsomsättning i medlemsstaten och ska informera skattemyndigheterna i de andra berörda medlemsstaterna i vilka företaget gör sina leveranser eller tillhandahållanden. Medlemsstaterna ska även se till att kravet på tillräcklig kännedom om småföretagens status och aktieägar- eller ägarförhållanden uppfylls, så att de kan bekräfta dessa företags status som småföretag.
Ändring 13
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 15
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 288a
Om årsomsättningen i medlemsstaten för ett småföretag under ett kalenderår överstiger det tröskelvärde för undantag som avses i artikel 284.1 ska företaget kunna fortsätta att dra nytta av undantaget för det året, förutsatt att årsomsättningen i medlemsstaten under det året inte överstiger det tröskelvärde som fastställs i artikel 284.1 med mer än 50 %.”
Om årsomsättningen i medlemsstaten för ett småföretag under ett kalenderår överstiger det tröskelvärde för undantag som avses i artikel 284.1 ska företaget kunna fortsätta att dra nytta av undantaget för ytterligare två år, förutsatt att årsomsättningen i medlemsstaten under två ytterligare år inte överstiger det tröskelvärde som fastställs i artikel 284.1 med mer än 33 %.”
Ändring 14
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 17
17)  Artiklarna 291–294 ska utgå.
17)  Artiklarna 291 och 292 ska utgå.
Ändring 15
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 17a (nytt)
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 293 – stycke 1
17a)   I artikel 293 ska första stycket ersättas med följande:
Vart fjärde år från och med antagandet av detta direktiv skall kommissionen på grundval av uppgifter som inhämtats från medlemsstaterna lämna en rapport till rådet om tillämpningen av bestämmelserna i detta kapitel, när det är lämpligt och med beaktande av nödvändigheten av att på sikt uppnå överensstämmelse mellan de nationella lagstiftningarna, tillsammans med förslag rörande 1. förbättringar som bör göras av den särskilda ordningen för små företag, 2. anpassning av de nationella regelsystemen för skattebefrielse och graderad skattelättnad, 3. anpassning av tröskelvärdena i avsnitt 2.
Vart fjärde år från och med antagandet av detta direktiv ska kommissionen på grundval av uppgifter som inhämtats från medlemsstaterna lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av bestämmelserna i detta kapitel, när det är lämpligt och med beaktande av nödvändigheten av att på sikt uppnå överensstämmelse mellan de nationella lagstiftningarna, tillsammans med förslag rörande
i)  förbättringar som bör göras av den särskilda ordningen för småföretag,
ii)  anpassning av de nationella regelsystemen för skattebefrielse och möjligheten att harmonisera tröskelvärdena för skattebefrielse i hela unionen,
iii)  anpassning av tröskelvärdena i avsnitt 2.
Ändring 16
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 17b (nytt)
17b)   Artikel 294 ska utgå.
Ändring 17
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 18
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 294e
Artikel 294e
Artikel 294e
Medlemsstaterna får befria undantagna småföretag från den skyldighet att inge en mervärdesskattedeklaration som anges i artikel 250.
Medlemsstaterna ska antingen befria undantagna småföretag från den skyldighet att inge en mervärdesskattedeklaration som anges i artikel 250 eller får tillåta att sådana undantagna småföretag lämnar in en förenklad mervärdesskattedeklaration, vilken ska innehålla åtminstone följande uppgifter: utkrävbar mervärdesskatt, avdragsgill mervärdesskatt, nettobelopp för mervärdesskatt (som ska betalas eller erhållas), totalt värde av ingående transaktioner och totalt värde av utgående transaktioner, för en period som motsvarar ett kalenderår. Småföretag kan dock välja att tillämpa den tidsperiod som fastställs i enlighet med artikel 252.
Om denna möjlighet inte utnyttjas ska medlemsstaterna tillåta att sådana undantagna småföretag lämnar in en förenklad mervärdesskattedeklaration för en period som motsvarar ett kalenderår. Småföretag kan dock välja att tillämpa den tidsperiod som fastställs i enlighet med artikel 252.
Ändring 18
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 18
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 294i
Artikel 294i
utgår
För småföretag ska den beskattningsperiod som ska ingå i en mervärdesskattedeklaration vara en period som omfattar ett kalenderår. Småföretag kan dock välja att tillämpa den tidsperiod som fastställs i enlighet med artikel 252.
Ändring 19
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 18
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 294ia (ny)
Artikel 294ia
Kommissionen ska inrätta en enda kontaktpunkt där småföretag kan lämna in mervärdesskattedeklarationer för de olika medlemsstater där de är verksamma. Den medlemsstat där företaget är etablerat ska ansvara för mervärdesskatteuppbörden.
Ändring 20
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 18
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 294j
Artikel 294j
utgår
Trots artikel 206 får inte medlemsstaterna kräva preliminära betalningar av småföretag.”
Ändring 21
Förslag till direktiv
Artikel 1a (ny)
Förordning (EU) nr 904/2010
Artikel 31 – punkt 1
Artikel 1a
Direktiv (EU) nr 904/2010 ska ändras på följande sätt:
I artikel 31 ska punkt 1 ersättas med följande:
1.  De behöriga myndigheterna i varje medlemsstat ska se till att personer som berörs av gemenskapsinterna leveranser av varor eller gemenskapsinternt tillhandahållande av tjänster samt icke etablerade beskattningsbara personer som tillhandahåller telekommunikationstjänster, radio- och televisionstjänster och tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg, särskilt sådana som avses i bilaga II till direktiv 2006/112/EG, har möjlighet att för dessa typer av transaktioner få en elektronisk bekräftelse på giltigheten av registreringsnumret för mervärdesskatt för varje angiven person liksom dennes namn och adress. Denna information ska motsvara de uppgifter som avses i artikel 17.
1. De behöriga myndigheterna i varje medlemsstat ska se till att personer som berörs av gemenskapsinterna leveranser av varor eller gemenskapsinternt tillhandahållande av tjänster samt icke etablerade beskattningsbara personer som tillhandahåller telekommunikationstjänster, radio- och televisionstjänster och tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg, särskilt sådana som avses i bilaga II till direktiv 2006/112/EG, har möjlighet att för dessa typer av transaktioner få en elektronisk bekräftelse på giltigheten av registreringsnumret för mervärdesskatt för varje angiven person liksom dennes namn och adress. Denna information ska motsvara de uppgifter som avses i artikel 17. Systemet för utbyte av information om mervärdesskatt (VIES) ska specificera huruvida stödberättigande småföretag drar nytta av undantaget från mervärdesskatteplikt för småfäretag eller inte.”
Ändring 22
Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1
Medlemsstaterna ska senast den 30 juni 2022 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen utan dröjsmål.
Medlemsstaterna ska senast den 31 december 2019 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen utan dröjsmål.
Ändring 23
Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 2
De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 juli 2022.
De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 januari 2020.
Senaste uppdatering: 10 juli 2019Rättsligt meddelande