Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2225(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0240/2018

Ingivna texter :

A8-0240/2018

Debatter :

PV 10/09/2018 - 21
CRE 10/09/2018 - 21

Omröstningar :

PV 11/09/2018 - 6.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0323

Antagna texter
PDF 118kWORD 44k
Tisdagen den 11 september 2018 - Strasbourg Slutlig utgåva
Effekten av EU:s sammanhållningspolitik i Nordirland
P8_TA(2018)0323A8-0240/2018

Europaparlamentets resolution av den 11 september 2018 om effekten av EU:s sammanhållningspolitik i Nordirland (2017/2225(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av effekten av EU:s sammanhållningspolitik i Nordirland

–  med beaktande av bestämmelserna i Belfastavtalet från 1998 (långfredagsavtalet),

–  med beaktade av artikel 52 i arbetsordningen och av artikel 1.1 e och bilaga 3 till talmanskonferensens beslut av den 12 december 2002 om förfarandet för beviljande av tillstånd att utarbeta initiativbetänkanden,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling och yttrandet från budgetkontrollutskottet (A8-0240/2018) och av följande skäl:

A.  I EU:s sammanhållningspolitik i Nordirland används olika instrument, däribland Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Europeiska havs- och fiskerifonden, Peace-programmet för Nordirland och gränsregionen samt det gränsöverskridande Interreg-programmet.

B.  Det är uppenbart att Nordirland är en region som har haft stor nytta av EU:s sammanhållningspolitik. Åtagandet om att finansiera kommissionens förslag till flerårig budgetram för 2021–2027 är mycket välkommet.

C.  Utöver de mer allmänna sammanhållningspolitiska medlen har Nordirland i synnerhet tjänat på särskilda gränsöverskridande program och program som går över gränsen för befolkningsgrupperna, däribland Peace-programmet.

D.  EU:s sammanhållningspolitik, i synnerhet genom Peace-programmet, har på ett avgörande sätt bidragit till fredsprocessen i Nordirland, stödjer långfredsavtalet och fortsätter att stödja försoningen av befolkningsgrupperna.

E.  Efter att Peace-programmet inrättades 1995 har mer än 1,5 miljarder euro använts till det dubbla målet att främja sammanhållningen mellan de samhällen som är inblandade i konflikten i Nordirland och gränsgrevskapen i Irland, samt till ekonomisk och social stabilitet.

F.  Framgången för EU:s sammanhållningsstöd bygger delvis på att det rör sig om ”neutrala medel”, dvs. de är inte direkt kopplade till någondera befolkningsgruppens intressen.

1.  Europaparlamentet understryker betydelsen och den positiva effekten av EU:s sammanhållningspolitik för Nordirland, i synnerhet när det gäller återhämtningen i eftersatta stads- och landsbygdsområden och bekämpning av klimatförändringarna samt för att bygga kontakter mellan befolkningsgrupperna och över gränsen i samband med fredsprocessen. Parlamentet konstaterar specifikt att stödet till eftersatta stads- och landsbygdsområden ofta ges i form av stöd för en ny ekonomisk utveckling som främjar den kunskapsbaserade ekonomin, såsom vetenskapsparkerna i Belfast och Derry/Londonderry.

2.  Europaparlamentet understryker att över en miljard euro i ekonomiskt stöd från EU kommer att ha gått till den ekonomiska och sociala utvecklingen i Nordirland och angränsande regioner under den nuvarande budgetramen, varav 230 miljoner kommer att investeras i Peace-programmet för Nordirland (med en total budget på nästan 270 miljoner euro) och 240 miljoner i Interreg V-A-programmet för Nordirland, Irland och Skottland (med en total budget på 280 miljoner euro).

3.  Europaparlamentet anser att de särskilda EU-programmen för Nordirland, i synnerhet Peace-programmet, är av stor betydelse för att upprätthålla fredsprocessen, eftersom de främjar försoning, gränsöverskridande kontakter och kontakter mellan befolkningsgrupperna. Parlamentet konstaterar att gränsöverskridande samarbete, samarbete mellan befolkningsgrupperna och gemensamma tjänster är särskilt viktiga i detta hänseende.

4.  Europaparlamentet välkomnar de viktiga framsteg som har gjorts genom Peace-programmet i Nordirland och noterar det arbete som har utförts av alla parter i denna process.

5.  Europaparlamentet ser att förtroendebyggande åtgärder inom och mellan befolkningsgrupperna, och åtgärder för en fredlig samexistens, såsom gemensamma områden och stödnätverk, har spelat en ledande roll i fredsprocessen, eftersom gemensamma områden gör det möjligt för befolkningsgrupperna i Nordirland att förenas som ett samhälle i olika verksamheter och utveckla ömsesidigt förtroende och respekt, och därmed bidra till att överbrygga klyftan.

6.  Europaparlamentet betonar vikten av samhällsledd lokal utveckling och en nedifrån och upp-strategi som uppmuntrar alla samhällsgrupper att ta egenansvar för projekten, vilket därmed stärker fredsprocessen.

7.  Europaparlamentet noterar att alla intressenter i Nordirland fortfarande verkar för att upprätthålla målen för EU:s sammanhållningspolitik i regionen. Parlamentet betonar i detta sammanhang vikten av ett samordnat flernivåstyre och partnerskapsprincipen.

8.  Europaparlamentet anser dock att man måste göra mer för att öka den allmänna kännedomen om, synligheten för och behovet av effekterna av EU:s finansiering i Nordirland, i synnerhet genom att informera allmänheten om de EU-finansierade projektens effekter på fredsprocessen och den allmänna ekonomiska utvecklingen i regionen.

9.  Europaparlamentet välkomnar det faktum att förvaltnings- och kontrollsystemen i regionerna fungerar korrekt och att EU:s ekonomiska stöd därmed används på ett effektivt sätt. Parlamentet betonar samtidigt att utöver efterlevnaden måste även Peace-programmets underliggande mål alltid beaktas när man utvärderar resultaten av detta program.

10.  Europaparlamentet anser, utan att det påverkar de pågående förhandlingarna mellan EU och Förenade kungariket, att det är mycket viktigt för Nordirland att delta i vissa specifika EU-program efter 2020, såsom Peace-programmet och Interreg V-A-programmet för Nordirland, Irland och Skottland, eftersom detta kraftigt skulle gynna den ekonomiska och sociala utvecklingen genom att minska de befintliga klyftorna, i synnerhet i eftersatta områden och på landsbygden. Parlamentet vill dessutom se att man inom ramen för den fleråriga budgetramen efter 2020 använder alla relevanta finansiella instrument som skulle kunna användas för att upprätthålla de sammanhållningspolitiska målen.

11.  Europaparlamentet anser, utan att det påverkar de pågående förhandlingarna mellan EU och Förenade kungariket, att EU:s stöd för territoriellt samarbete, i synnerhet gränsöverskridande projekt och projekt mellan samhällsgrupperna, bör upprätthållas efter 2020, eftersom man har fått goda resultat från EU:s särskilda sammanhållningsprogram för Nordirland, dvs. Peace-programmet och Interreg-programmen, vilka är särskilt viktiga för stabiliteten i regionen. Parlamentet befarar att om dessa program avslutas skulle det hota den förtroendebyggande verksamhet som sker gränsöverskridande och över gränsen för befolkningsgrupperna, och därmed även hota fredsprocessen.

12.  Europaparlamentet betonar att 85 % av finansieringen av Peace- och Interreg-programmen kommer från EU. Parlamentet anser därför att det är viktigt att EU fortsätter att sträcka ut sin hand till befolkningsgrupperna i Nordirland efter 2020 genom att spela en aktiv roll i förvaltningen av tillgängliga EU-medel för sammanhållningen och samarbetet mellan befolkningsgrupperna där, och därmed hjälpa dem att överbrygga motsättningarna i samhället. Parlamentet anser därför att medlen bör behållas på en lämplig nivå efter 2020. Parlamentet understryker att detta är viktigt för att fredsbyggandet ska kunna fortsätta.

13.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att framföra det nordirländska exemplet med sammanhållningsmedel, i synnerhet inom Peace-programmet, som ett exempel på hur EU bemöter konflikter mellan befolkningsgrupper och splittringar i samhället. Parlamentet betonar i detta sammanhang att den nordirländska försoningsprocessen är ett positivt exempel för andra områden i EU som har drabbats av konflikter.

14.  Europaparlamentet betonar att god praxis med sammanhållningsmedlen och Peace-programmet bör ses som en EU-modell och främjas för att kunna överbrygga misstron mellan olika samhällsgrupper och nå långvarig fred i andra delar av Europa, men även övriga världen.

15.  Europaparlamentet anser att det är mycket viktigt att människorna i Nordirland, i synnerhet de unga, fortsätter att ha möjlighet till ekonomiskt, socialt, och kulturellt utbyte i Europa, och då framför allt tillträde till programmet Erasmus+.

16.  Europaparlamentet noterar även kommissionens avsikt att föreslå en fortsatt finansiering av Peace- och Interregprogrammen i sitt förslag till flerårig budgetram för 2021–2027. Parlamentet noterar även Förenade kungarikets ståndpunktsdokument från april 2018, där Förenade kungariket anger att man tillsammans med Nordirlands regering och Irlands regering är beredd att försöka hitta en efterföljare till Peace IV, samt Interreg V-A, för perioden efter 2020, i tillägg till bekräftelsen av att man kommer uppfylla sina åtaganden inom Peace och Interreg i den nuvarande fleråriga budgetramen.

17.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen, till Nordirlands församling och regering samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och dess regioner.

Senaste uppdatering: 17 september 2019Rättsligt meddelande