Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2253(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0263/2018

Ingivna texter :

A8-0263/2018

Debatter :

PV 10/09/2018 - 26
CRE 10/09/2018 - 26

Omröstningar :

PV 11/09/2018 - 6.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0326

Antagna texter
PDF 153kWORD 47k
Tisdagen den 11 september 2018 - Strasbourg Slutlig utgåva
Förbindelserna mellan EU och tredjeländer på området för reglering och tillsyn av finansiella tjänster
P8_TA(2018)0326A8-0263/2018

Europaparlamentets resolution av den 11 september 2018 om förbindelserna mellan EU och tredjeländer på området för reglering och tillsyn av finansiella tjänster (2017/2253(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rapporten av den 25 februari 2009 från högnivågruppen för finansiell tillsyn i EU, med Jacques de Larosière som ordförande,

–  med beaktande av sin resolution av den 11 mars 2014 med rekommendationer till kommissionen om översynen av det europeiska systemet för finansiell tillsyn(1),

–  med beaktande av arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar av den 15 maj 2014 Economic Review of the Financial Regulation Agenda (SWD(2014)0158),

–  med beaktande av kommissionens rapport av den 8 augusti 2014 om verksamheten i de europeiska tillsynsmyndigheterna (ESA) och Europeiska systemet för finansiell tillsyn (ESFS) (COM(2014)0509),

–  med beaktande av sin resolution av den 12 april 2016 om EU:s roll inom ramen för internationella finansiella, monetära och tillsynsmässiga institutioner och organ(2),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 23 november 2016 Synpunkter från berörda parter på EU:s regelverk för finansiella tjänster (COM(2016)0855),

–  med beaktande av sin resolution av den 19 januari 2016 om lägesbedömning och utmaningar – EU:s lagstiftning om finansiella tjänster: konsekvenser och vägen mot en effektivare och mer ändamålsenlig EU-ram för finansiell reglering och en kapitalmarknadsunion(3),

–  med beaktande av arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar av den 27 februari 2017 EU equivalence decisions in financial services policy: an assessment (SWD(2017)0102),

–  med beaktande av sin resolution av den 14 mars 2018 om ramen för de framtida förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket(4),

–  med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8-0263/2018), och av följande skäl:

A.  Sedan finanskrisen har mer än 40 nya EU-finanslagstiftningstexter antagits, av vilka 15 innehåller bestämmelser om tredjeland som ger kommissionen diskretionär befogenhet att, å EU:s vägnar, ensidigt besluta om huruvida föreskrifter i utländska jurisdiktioner kan anses vara likvärdiga.

B.  Likvärdighet och passrättigheter är klart skilda koncept som ger olika rättigheter och skyldigheter till lagstiftare, tillsynsmyndigheter, finansinstitut och marknadsaktörer. Likvärdighetsbeslut ger inte finansinstitut som är etablerade i tredjeländer passrättigheter eftersom detta koncept är oupplösligt knutet till den inre marknaden med sina gemensamma reglerings-, tillsyns-, verkställighets- och rättsramar.

C.  Inget handelsavtal som EU har ingått har någonsin inbegripit bestämmelser om gränsöverskridande ömsesidig tillgång till finansiella tjänster.

D.  Det finns inte någon enhetlig ram som ligger till grund för beslut om likvärdighet. Varje lagstiftningsakt innehåller en unik likvärdighetsbedömning som är anpassad till dess politiska mål. De nuvarande likvärdighetsbestämmelserna erbjuder olika tillvägagångssätt som möjliggör en hel rad möjliga fördelar beroende på tillhandahållaren av finansiella tjänster och den marknad där den är verksam.

E.  Likvärdighet är bland annat ett verktyg för att främja internationell regleringskonvergens, vilket kan leda till ökad konkurrens på EU:s inre marknad med lika spelregler och samtidigt förebygga regelarbitrage, vilket skyddar konsumenter och investerare, bevarar EU:s finansiella stabilitet och förhindrar en fragmentering av den inre marknaden. Likvärdighet är också ett verktyg för att säkerställa rättvis och likvärdig reglering och tillsyn mellan olika finansinstitut i EU och finansinstitut i tredjeländer.

F.  Likvärdighetsbeslut baseras på EU:s enhetliga regelverk och fattas på grundval av en teknisk bedömning. De bör trots det omfattas av en högre grad av kontroll från parlamentets sida.

G.  Kommissionen beskriver likvärdighet som ett nyckelinstrument för att effektivt hantera marknadsaktörers gränsöverskridande aktivitet i en sund och säker tillsynsmiljö med tredjelandsjurisdiktioner som fullständigt följer, genomför och verkställer tillsynsregler med samma höga standard som EU.

H.  Förenade kungarikets kommande utträde ur EU kan komma att få en betydande inverkan på reglering och tillsyn av finansiella tjänster, med tanke på de nära förbindelser som för närvarande existerar mellan medlemsstaterna på detta område. Förhandlingarna om Förenade kungarikets utträde ur EU pågår fortfarande.

I.  Om utträdesavtalet, inklusive övergångsperioden, godkänns och ratificeras kommer finansinstituten att ha en längre period på sig för att anpassa sig till brexit. Om det inte blir någon övergångsperiod måste kommissionen och ESA-myndigheterna vara beredda att skydda den finansiella stabiliteten, den inre marknadens integritet och det oberoende beslutsfattandet inom EU.

J.  Med hänsyn till unionens finansiella stabilitet är det nödvändigt att till fullo beakta sammankopplingen mellan marknader i tredjeländer och EU:s inre marknad.

K.  I sin resolution av den 19 januari 2016 om lägesbedömning och utmaningar - EU:s lagstiftning om finansiella tjänster uppmanar parlamentet kommissionen att ”föreslå en konsekvent, enhetlig, transparent och praktisk ram för förfaranden och beslut om tredjeländers likvärdighet, varvid hänsyn ska tas till en resultatbaserad analys samt till internationella standarder eller överenskommelser.”

Förbindelser med tredje länder sedan krisen

1.  Europaparlamentet noterar att sedan den finansiella krisen har EU utvecklat sin finansreglering genom omfattande reformer och genomförande av internationella standarder. Parlamentet välkomnar det ökade reglerings- och tillsynssamarbetet mellan EU och tredjeländer. Parlamentet konstaterar att detta har lett till förbättrad global enhetlighet i regleringen av finansiella tjänster och har bidragit till att göra EU mer motståndskraftigt mot globala finansiella chocker.

2.  Europaparlamentet anser att EU bör främja globala finansiella regleringsreformer som syftar till att minska systemriskerna samt förbättra den finansiella stabiliteten och verka för ett öppet, integrerat, effektivt och motståndskraftigt finanssystem som stöder hållbar ekonomisk tillväxt, jobbskapande och investeringar. Parlamentet betonar att alla ramverk för internationellt lagstiftnings- och tillsynssamarbete bör bevara unionens finansiella stabilitet och utformas med respekt för system och standarder för reglering och tillsyn samt tillämpningen av dem.

3.  Europaparlamentet konstaterar med oro att internationellt samarbete blir allt svårare att uppnå på grund av olika nationella intressen och de därmed förknippade incitamenten att flytta till andra jurisdiktioner.

EU:s likvärdighetsförfaranden

4.  Europaparlamentet noterar att flera av EU:s rättsakter innehåller särskilda bestämmelser för rättsligt samarbete med tredjeländer avseende tillsynssamarbete och försiktighetsåtgärder.

5.  Europaparlamentet betonar att beviljande av likvärdighet är ett ensidigt beslut som EU fattar på grundval av EU-standarder. Parlamentet anser att internationellt samarbete i vissa specifika fall också kan främjas genom samarbetsarrangemang mellan EU och tredjeländer.

6.  Europaparlamentet betonar att EU bör uppmuntra andra jurisdiktioner att ge EU-marknadsdeltagare tillgång till deras finansmarknader.

7.  Europaparlamentet betonar att EU genom sina förbindelser med tredjeländer avseende reglering och tillsyn av finansiella tjänster bör förbättra skattesamarbetet med tredjeländer, i enlighet med internationella standarder och EU-standarder. Parlamentet anser att likvärdighetsbeslut bör fattas på grundval av tillfredsställande regler i tredjeländerna om bekämpning av skatteundandragande, skattebedrägeri, skatteflykt och penningtvätt.

8.  Europaparlamentet konstaterar att EU:s system för likvärdighet är en integrerad del av dess regelverk och ramverk för tillsyn för finansiella tjänster och kan innebära flera fördelar, bland annat följande: ökad konkurrens, ökade kapitalflöden till EU, fler instrument och investeringsval för EU:s företag och investerare, starkare skydd för investerare och konsumenter och finansiell stabilitet.

9.  Europaparlamentet upprepar att likvärdighetsbeslut i de flesta fall inte innebär att finansinstitut som är etablerade i tredjeländer får rätt att tillhandahålla finansiella tjänster i hela EU. Parlamentet påpekar att de i vissa fall kan ge tredjelandsinstitut begränsad tillgång till den inre marknaden för vissa produkter eller tjänster.

10.  Europaparlamentet understryker i jämförelse att ”EU-passet” ger företag rätt att tillhandahålla finansiella tjänster i hela EES enligt den licens som de har beviljats i sitt hemland och under hemlandets tillsyn, och att detta inte är tillgängligt för finansinstitut som är etablerade i länder utanför EES eftersom det vilar på ett antal tillsynskrav som harmoniseras i EU-lagstiftningen och på ömsesidig erkännande av licenser.

11.  Europaparlamentet betonar att EU:s likvärdighetssystem syftar till att främja internationell regleringskonvergens och stärka tillsynssamarbetet på grundval av EU-standarder och internationella standarder och säkerställa likabehandling mellan finansinstitut i EU och tredjeländer, samtidigt som EU:s finansiella stabilitet bevaras och investerare och konsumenter skyddas.

12.  Europaparlamentet anser att EU:s förfarande för att bevilja likvärdighet i dagsläget skulle förbättras med ökad transparens gentemot Europaparlamentet. Parlamentet anser att en strukturerad, övergripande och praktisk ram tillsammans med riktlinjer för erkännande av tillsynsramar i tredjeländer och en detaljrikedom när det gäller bedömningen av sådana ramar skulle förbättra transparensen.

13.  Europaparlamentet anser att likvärdighetsbeslut bör vara objektiva, proportionerliga och riskkänsliga samtidigt som de höga standarderna i EU-regleringen upprätthålls. Parlamentet anser vidare att likvärdighetsbeslut bör fattas i unionens, dess medlemsstaters och dess medborgares bästa intresse, med beaktande av den finansiella stabiliteten i unionen eller i en eller flera av dess medlemsstater, marknadsintegritet, investerar- och konsumentskydd och den inre marknadens funktion.

14.  Europaparlamentet anser att likvärdighetsbedömningarna är tekniska till sin karaktär men noterar att likvärdighetsbeslut har en tydlig politisk dimension där olika politiska mål ibland behöver vägas mot varandra. Parlamentet framhåller att processen för att bevilja ett tredjeland likvärdighet när det gäller finansiella tjänster alltid bör granskas av parlamentet och rådet och att dessa beslut, med tanke på ökad transparens, bör fattas genom delegerade akter och vid behov underlättas genom ett förfarande med ett tidigt meddelande om avsikt att avstå från invändning.

15.  Europaparlamentet konstaterar att kommissionens beslut av den 21 december 2017 om att bevilja likvärdighet för aktiehandelsplatser i Schweiz som en del av MiFID II-/MiFIR-likvärdighetsförfarandet - begränsat till en period på 12 månader, med möjlighet till förlängning under förutsättning att tillräckliga framsteg görs för en gemensam institutionell ram - hade en tydlig politisk dimension.

16.  Europaparlamentet konstaterar att kommissionen har rätt att återkalla likvärdighetsbeslut, särskilt i fall med väsentliga skillnader i tredjelandets regelverk, och anser att parlamentet bör höras i god tid innan ett återkallandebeslut fattas. Parlamentet efterlyser transparenta förfaranden för antagande, återkallande eller tillfälligt upphävande av likvärdighetsbeslut.

17.  Europaparlamentet anser att en enhetlig ram för kontinuerlig tillsyn över en likvärdig ordning för tredjeländer bör utvecklas. Parlamentet anser att de europeiska tillsynsmyndigheterna (ESA-myndigheterna) bör ges befogenhet att ge kommissionen råd och övervaka lagstiftningens och tillsynens utveckling i tredjeländer, med tanke på att sådana utvecklingstendenser kan få effekter på unionen genom det finansiella systemets sammankopplingar. Parlamentet begär att hållas informerat om pågående reglerings- och tillsynsgranskningar i tredje land. Parlamentet noterar i detta avseende lagstiftningspaketet om översynen av det europeiska systemet för finansiell tillsyn, som föreskriver ökad övervakning efter ett likvärdighetsbeslut, däribland regleringsfrågor, tillsyn och tillsyn samt situationen på marknaden i tredjelandet.

18.  Europaparlamentet anser att inom EU:s framtida livvärdighetsramar måste tredjeländer hålla ESA-myndigheterna informerade om nationell regleringsutveckling och att beslutet om likvärdighet bör kräva ett gott reglerings- och tillsynssamarbete och informationsutbyte. Parlamentet anser att även tredjeländer bör upprätthålla en nära dialog med EU.

19.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att granska och inrätta en tydlig ram för en transparent, enhetlig och konsekvent tillämpning och regelbunden övervakning av likvärdighetsförfaranden som inför ett standardiserat förfarande för fastställande, återkallelse eller tillbakadragande av likvärdighet. Kommissionen uppmanas att bedöma fördelarna med att införa ett ansökningsförfarande för beviljande av likvärdighet för tredjeländer.

20.  Europaparlamentet begär att likvärdighetsbeslut ska övervakas kontinuerligt av den berörda ESA-myndigheten och att sådana övervakningar ska offentliggöras. Parlamentet betonar att sådan övervakning bör omfatta relevant lagstiftning, rättstillämpning och tillsynspraxis samt viktiga lagändringar och marknadsutvecklingar i det berörda tredjelandet. Parlamentet uppmanar dessutom ESA-myndigheterna att göra ad hoc-bedömningar av utvecklingen i tredjeländer på grundval av motiverade ansökningar från parlamentet, rådet och kommissionen.

21.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att granska den nuvarande likvärdighetsordningen och bedöma huruvida den bidrar till att skapa lika spelregler mellan finansinstitut i EU och tredjeländer, samtidigt som den finansiella stabiliteten i unionen eller i en eller flera av dess medlemsstater bevaras och marknadsintegritet, investerar- och konsumentskydd och den inre marknadens funktion upprätthålls. Parlamentet anser att denna granskning, tillsammans med eventuella förslag till förbättringar, bör offentliggöras.

22.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att årligen till parlamentet överlämna en rapport om alla likvärdighetsbeslut, inbegripet om likvärdighet som beviljats, tillfälligt upphävts eller dragits tillbaka, och att förklara skälen för dessa beslut.

23.  Europaparlamentet erinrar om ESA-myndigheternas betydelse för analys och övervakning av tredjeländers tillsyns- och regleringsramar, och begär i detta avseende att de berörda ESA-myndigheterna ges kapacitet och befogenheter att samla in, sammanställa och analysera uppgifter. Parlamentet påminner om betydelsen av nationella behöriga myndigheter i samband med godkännandeförfarandet för finansinstitut som önskar delegera delar av sin portföljförvaltning eller riskhantering till tjänsteleverantörer i tredjeländer där regleringen är jämförbar med den i EU, liksom vikten av tillsynskonvergens. Parlamentet noterar den pågående översynen av ESA-myndigheterna, särskilt förslagen om tillsyn av finansinstituts delegering, utkontraktering eller risköverföringsarrangemang. Parlamentet anser att de nationella konkurrensmyndigheterna och ESA-myndigheterna bör bedriva ett nära samarbete i syfte att säkerställa enhetligt genomförande av regleringssamarbete och verksamhet med tredje land.

EU:s roll när det gäller att fastställa globala standarder för finansiell reglering

24.  Europaparlamentet betonar vikten av EU:s roll när det gäller att fastställa globala standarder som ett sätt att verka för internationell konsekvens i regleringen av finansiella tjänster i syfte att maximera finansiell stabilitet, minska systemriskerna, skydda konsumenter och investerare och förebygga regleringsmässiga kryphål mellan jurisdiktioner och utveckla ett effektivt internationellt finansiellt system.

25.  Europaparlamentet efterlyser en aktiv medverkan från unionen och medlemsstaterna i de globala standardiseringsorganen för finansiella tjänster. Parlamentet påminner om uppmaningarna till kommissionen i rapporten om EU:s roll inom ramen för internationella finansiella, monetära och tillsynsmässiga institutioner och organ.

26.  Europaparlamentet begär därför också att det gemensamma forumet mellan EU och USA om reglering av finansmarknaderna ska uppgraderas så att det blir fler regelbundna möten för att uppnå en tätare och mer konsekvent samordning.

27.  Europaparlamentet poängterar att förbättrade förbindelser med tredjeländer avseende finansiella tjänster och stärkande av EU:s kapitalmarknader inte behöver utesluta varandra. Parlamentet betonar därför behovet av framsteg i projektet avseende kapitalmarknadsunionen.

o
o   o

28.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1) Antagna texter, P7_TA(2014)0202.
(2) Antagna texter, P8_TA(2016)0108.
(3) Antagna texter, P8_TA(2016)0006.
(4) Antagna texter, P8_TA(2018)0069.

Senaste uppdatering: 10 juli 2019Rättsligt meddelande