Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2054(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0266/2018

Внесени текстове :

A8-0266/2018

Разисквания :

PV 10/09/2018 - 29
CRE 10/09/2018 - 29

Гласувания :

PV 11/09/2018 - 6.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0327

Приети текстове
PDF 178kWORD 62k
Вторник, 11 септември 2018 г. - Страсбург Окончателна версия
Насърчаване на растежа и сближаването в граничните региони на ЕС
P8_TA(2018)0327A8-0266/2018

Резолюция на Европейския парламент от 11 септември 2018 г. относно насърчаване на растежа и сближаването в граничните региони на ЕС (2018/2054(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и членове 4, 162, 174—178 и 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета(1),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно специални разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество“(2),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1082/2006 относно Европейската група за териториално сътрудничество (ЕГТС)(3),

—  като взе предвид Директива 2011/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване(4),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 20 септември 2017 г., озаглавено „Насърчаване на растежа и сближаването в граничните региони на ЕС“ (COM(2017)0534),

—  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 20 септември 2017 г., придружаващ съобщението на Комисията, озаглавено „Насърчаване на растежа и сближаването в граничните региони на ЕС“ (SWD(2017)0307),

—  като взе предвид своята резолюция от 13 март 2018 г. относно изоставащите региони в ЕС(5),

—  като взе предвид своята резолюция от 17 април 2018 г. относно укрепването на икономическото, социалното и териториалното сближаване в Европейския съюз: 7-и доклад на Европейската комисия(6),

—  като взе предвид своята резолюция от 13 юни 2017 г. относно градивните елементи на политиката на сближаване на ЕС след 2020 г.(7),

—  като взе предвид своята резолюция от 13 юни 2017 г. относно увеличаването на активното участие на партньорите и на осезаемостта на резултатите в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове(8),

—  като взе предвид своята резолюция от 18 май 2017 г. относно целесъобразното съчетаване на финансирането за регионите в Европа: постигане на равновесие между финансовите инструменти и безвъзмездните средства в рамките на политиката на сближаване на ЕС(9),

—  като взе предвид своята резолюция от 16 февруари 2017 г. относно инвестициите за работни места и растеж — извличане на максимални ползи от приноса на европейските структурни и инвестиционни фондове: оценка на доклада съгласно член 16, параграф 3 от РОР(10),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 8 февруари 2017 г. относно „Липсващи транспортни връзки в граничните региони“(11),

—  като взе предвид своята резолюция от 13 септември 2016 г. относно политиката на сближаване и научноизследователските и иновационните стратегии за инициативата за интелигентна специализация (RIS3)(12),

—  като взе предвид своята резолюция от 13 септември 2016 г. относно европейското териториално сътрудничество — най-добри практики и новаторски мерки(13),

—  като взе предвид своята резолюция от 10 май 2016 г. относно нови инструменти за териториално развитие в рамките на политиката на сближаване за периода 2014 – 2020 г.: интегрирани териториални инвестиции и водено от общностите местно развитие(14),

—  като взе предвид заключенията и препоръките на експертната група на високо равнище за опростяване за бенефициентите на ЕСИ фондовете,

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие и становището на комисията по култура и образование (A8-0266/2018),

A.  като има предвид, че ЕС и неговите непосредствени съседи в Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) имат 40 вътрешни сухоземни граници и вътрешни гранични региони на ЕС и че тези региони съставляват 40% от територията на Съюза, представляват близо 30% от населението на ЕС и произвеждат почти една трета от БВП на ЕС;

Б.  като има предвид, че граничните региони, особено тези с по-ниска гъстота на населението, обикновено са изправени пред по-лоши условия за социално и икономическо развитие и като цяло постигат по-слаби икономически показатели от другите региони в държавите членки и че техният пълен икономически потенциал е неизползван;

В.  като има предвид, че препятствия от физическо и/или географско естество също допринасят за ограничаване на икономическото, социалното и териториалното сближаване между граничните региони на ЕС и извън ЕС, особено в планинските райони;

Г.  като има предвид, че въпреки положените вече усилия, пречките — състоящи се основно от административни, езикови и законови препятствия — продължават да съществуват и да възпрепятстват растежа, икономическото и социалното развитие и сближаването между граничните региони и вътре в тях;

Д.  като има предвид, че според преценката на Комисията от 2017 г. отстраняването на само на 20% от съществуващите пречки в граничните региони би увеличило техния БВП с 2%, или с около 91 милиарда евро, което би означавало приблизително един милион нови работни места; като има предвид, че териториалното сътрудничество, включително трансграничното сътрудничество, по всеобщо признание носи истинска и видима добавена стойност, по-специално за гражданите на ЕС, живеещи по вътрешните граници;

Е.  като има предвид, че общият брой на трансграничните работници и студенти, работещи в друга държава от ЕС, е приблизително 2 милиона, от които работниците са 1,3 милиона, представляващи 0,6% от всички наети лица в ЕС-28;

Ж.  като има предвид, че в настоящата многогодишна финансова рамка (МФР) 95% от средствата за трансевропейските транспортни мрежи (TEN-T) и Механизма за свързване на Европа (МСЕ) отиват за основните коридори на TEN-T, докато малките проекти за всеобхватна мрежа и дейностите по свързването с TEN-T, въпреки че са от основно значение за разрешаването на конкретни проблеми и за развитието на трансграничните отношения и икономики, често не отговарят на изискванията за съфинансиране или за финансиране на национално равнище;

З.  като има предвид, че Комисията възнамерява да представи своята позиция и по отношение на вътрешните морски гранични региони;

И.  като има предвид, че многобройните предизвикателства, пред които са изправени регионите по външните граници на ЕС, в това число най-отдалечените региони, селските райони, районите, засегнати от индустриалния преход, и регионите в Съюза, които са засегнати от сериозни и постоянни неблагоприятни природни или демографски условия по смисъла на член 174 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), поради своята отдалеченост, островен характер или други сериозни и постоянни неблагоприятни природни или демографски условия, също заслужават вниманието и заемането на позиция от Комисията;

1.  приветства съобщението на Комисията, озаглавено „Насърчаване на растежа и сближаването в граничните региони на ЕС“, което като резултат от две години на научни изследвания и диалог, предоставя ценен поглед върху предизвикателствата и пречките, с които се сблъскват вътрешните гранични региони в ЕС; подчертава в този контекст значението на използването и разпространението на добри практики и успешни примери, както в настоящото съобщение на Комисията, и настоятелно призовава то да бъде последвано от подобен анализ по отношение на външните гранични региони на ЕС;

Справяне с трайните пречки

2.  изтъква, че достъпът до обществени услуги, в съответствие с тяхното развитие, е от съществено значение за 150-милионното население на вътрешните трансгранични райони, но често бива възпрепятстван от множество правни и административни, включително езикови, пречки; поради това призовава Комисията и държавите членки да увеличат максимално усилията си и да засилят сътрудничеството, за да премахнат тези пречки, и да насърчават и утвърждават използването на електронно управление, особено по отношение на здравните услуги, транспорта, строителството на жизненоважна физическа инфраструктура, образованието, културата, спорта, комуникациите, мобилността на работната сила, околната среда, както и регулирането, трансграничната търговия и развитието на стопанската дейност;

3.  подчертава, че проблемите и предизвикателствата, пред които са изправени граничните региони, до известна степен са общи, но също така се различават в отделните региони или между държавите членки и зависят от конкретните правни, административни, икономически и географски особености на даден регион, което прави необходимо възприемането на индивидуален подход за всеки един от тези региони; признава като цяло общия потенциал за развитие на трансграничните региони; насърчава специално разработените, интегрирани и ориентирани към местните условия подходи, като този на воденото от общностите местно развитие (ВОМР);

4.  подчертава, че различията в правните и институционалните рамки на държавите членки могат да доведат до правна несигурност в граничните региони, което води до увеличаване на необходимото време и разходите за реализацията на проектите и представлява допълнителна пречка за гражданите, институциите и предприятията в граничните региони, като често възпрепятства добрите инициативи; поради това подчертава, че е желателно да има по-добро взаимно допълване, по-добра координация и комуникация, оперативна съвместимост и готовност за преодоляване на пречките между държавите членки или поне на равнището на граничните региони;

5.  признава специалното положение на трансграничните работници, които са най-сериозно засегнати от предизвикателства в граничните региони, особено във връзка с признаването на дипломи и други квалификации, придобити след преквалификация, здравните грижи, транспорта и достъпа до информация за свободни работни места, системите за социална сигурност и системите за данъчно облагане; в този контекст призовава държавите членки да положат повече усилия за преодоляване на тези пречки и да предоставят повече правомощия, средства и достатъчно гъвкавост на регионалните и местните органи в граничните региони с цел по-добро координиране на съседни национални правни и административни системи, за да се подобри качеството на живот на трансграничните работници; в този контекст подчертава значението на разпространението и използването на най-добрите практики в целия ЕС; подчертава, че тези проблеми са още по-сложни за трансграничните работници във и от държави извън ЕС;

6.  посочва предизвикателствата, свързани с осъществяваната в граничните региони стопанска дейност, особено във връзка с приемането и прилагането на трудово и търговско право, данъчното облагане, обществените поръчки или системите за социална сигурност; призовава държавите членки и регионите да приведат в по-добро съответствие или да хармонизират съответните законови разпоредби с предизвикателствата, свързани с трансграничните райони, да поощряват взаимното допълване и да постигнат сближаване на регулаторните рамки, за да се даде възможност за повече правна съгласуваност и гъвкавост при прилагането на националното законодателство, както и да подобрят разпространението на информация по трансгранични въпроси, например чрез създаването на пунктове за „обслужване на едно гише“, за да могат работниците и дружествата да изпълняват своите задължения и да упражняват правата си в пълна степен съгласно изискванията на законодателната система на държавата членка, в която предоставят услугите си; призовава за по-добро използване на съществуващите решения и за гарантиране на финансирането на съществуващите структури за сътрудничество;

7.  изразява разочарованието си поради факта, че в съобщението на Комисията не е включена конкретна оценка на малките и средните предприятия (МСП), включително на допълнителната подкрепа, която може да им бъде предоставена; счита, че МСП са изправени пред специфични предизвикателства, когато става въпрос за трансгранично взаимодействие, което включва, но не се ограничава до предизвикателствата, свързани с езика, административния капацитет, културните разлики и законодателните различия; подчертава, че справянето с това предизвикателство е особено важно, тъй като МСП осигуряват заетост на 67% от работниците в нефинансовите стопански сектори на ЕС и създават 57% от добавената стойност(15);

8.  посочва, че в трансграничните региони, особено в тези с по-ниска гъстота на населението, транспортът, по-специално с оглед на трансграничните обществени транспортни услуги, продължава да е недостатъчно развит и координиран, отчасти поради липсващи или неизползвани връзки, което възпрепятства трансграничната мобилност и перспективите за икономическо развитие; подчертава освен това, че трансграничната транспортна инфраструктура е особено неблагоприятно засегната и от сложните регулаторни и административни разпоредби; подчертава съществуващия потенциал за развитието на устойчив транспорт, преди всичко въз основа на обществения транспорт, и в това отношение очаква предстоящото проучване на Комисията относно липсващите железопътни връзки по вътрешните граници на ЕС; подчертава, че всички подобни проучвания или бъдещи препоръки следва да се основават, наред с другото, на информацията и опита на местните, регионалните и националните органи и да отчитат всички предложения за трансгранично сътрудничество, а когато такова вече е налице – за по-добри трансгранични връзки, и призовава трансграничните регионални органи да предложат начини за осигуряване на липсващите връзки в транспортните мрежи; припомня, че някои съществуващи железопътни инфраструктури вече не се използват поради липса на подкрепа; подчертава ползите, които по-нататъшното развитие на водните пътища може да създаде за местните и регионалните икономики; призовава да се определи ос в рамките на Механизма за свързване на Европа (МСЕ) с подходящ бюджет за осигуряване на липсващите връзки в устойчивата транспортна инфраструктура в граничните региони; подчертава необходимостта от намиране на решение за транспортните участъци с недостатъчна пропускателна способност, които възпрепятстват икономически дейности, като транспорта, туризма и пътуванията на гражданите;

9.  отбелязва, че привлекателността на трансграничните райони за живот и инвестиции зависи до голяма степен от качеството на живот, от наличността на обществени и търговски услуги за гражданите и предприятията и от качеството на транспорта – условия, които могат да бъдат постигнати и поддържани само чрез тясно сътрудничество между националните, регионалните и местните органи и предприятията от двете страни на границата;

10.  изразява съжаление поради факта, че различните и сложни процедури за предварително одобрение за здравни услуги и използваните методи на плащане и възстановяване на суми, административната тежест за пациентите при трансгранични консултации със специалисти, несъвместимостта при използването на технологиите и обмена на данни на пациентите, както и липсата на уеднаквена достъпна информация не само ограничават достъпността от двете страни на границата и поради това спъват пълноценното използване на здравните заведения, но и възпрепятстват службите за спешна помощ и спасителните служби при извършването на техните трансгранични интервенции.

11.  подчертава ролята, която граничните региони на ЕС могат да играят по отношение на околната среда и нейното опазване, тъй като замърсяването на околната среда и природните бедствия често са трансгранични проблеми; в този контекст подкрепя трансграничните проекти за опазване на околната среда за регионите по външните граници на ЕС, тъй като тези региони често са изправени пред екологични предизвикателства, причинени от различните екологични стандарти и правна уредба в съседните на ЕС държави; призовава също така за по-добро сътрудничество и координация при управлението на вътрешните води с цел предотвратяване на природни бедствия, например наводнения;

12.  призовава Комисията да се справи бързо с проблемите, произтичащи от наличието на физически и географски препятствия между граничните региони;

Засилване на сътрудничеството и доверието

13.  счита, че взаимното доверие, политическата воля и гъвкавият подход между заинтересовани страни на различни равнища – от местно до национално равнище, в това число гражданското общество – са жизненоважни за преодоляване на горепосочените трайни пречки; счита, че ползата от политиката на сближаване за граничните региони се основава на целта за насърчаване на заетостта и растежа и че това действие трябва да бъде инициирано на равнището на Съюза, на равнището на държавите членки, на регионално и местно равнище; призовава следователно за по-добра координация и диалог, за по-ефективен обмен на информация и за по-нататъшен обмен на най-добри практики между органите, по-специално на местно и регионално равнище; настоятелно призовава Комисията и държавите членки да засилят това сътрудничество и да предоставят финансиране на структурите за сътрудничество, за да се гарантира подходяща функционална и финансова автономия на съответните местни и регионални органи;

14.  подчертава значението на образованието и културата, и по-специално възможностите за ускоряване на усилията за насърчаване на многоезичието и междукултурния диалог в граничните региони; подчертава потенциала на училищата и местните медии в тези усилия и насърчава държавите членки, регионите и общините по вътрешните граници да въведат преподаване на езиците на съседните държави в своите учебни програми за предучилищно образование; подчертава освен това значението на насърчаването на многоезичен подход на всички административни равнища;

15.  настоятелно призовава държавите членки да улесняват и насърчават взаимното признаване и по-доброто разбиране на удостоверенията, дипломите, професионалното обучение и професионалните квалификации между съседни региони; насърчава поради това включването на специфични умения в учебната програма с цел повишаване на възможностите за трансгранична заетост, включително валидирането и признаването на умения;

16.  насърчава различните мерки, насочени към борбата с всички форми на дискриминация в граничните региони и към премахването на препятствията пред уязвимите лица при намирането на работа и интегрирането им в обществото; подкрепя в това отношение насърчаването и развитието на социални предприятия в граничните региони като източник на създаване на работни места, по-специално за уязвимите групи от хора, като младите безработни хора и хората с увреждания;

17.  приветства Плана за действие за електронно управление за периода 2016 – 2020 г.(16) като средство за постигане на ефективна и приобщаваща публична администрация, и признава особената стойност на този план за мерките за опростяване в граничните региони; отбелязва, че е необходима оперативна съвместимост на съществуващите системи за електронно управление на национално, регионално и местно административно равнище; изразява загриженост обаче относно неравномерното прилагане на плана в някои държави членки; изразява също така загриженост във връзка с често недостатъчната оперативна съвместимост на електронните системи на органите и ниското равнище на наличните онлайн услуги за чуждестранни предприемачи за започване на предприемаческа дейност в друга държава; призовава следователно държавите членки да предприемат мерки за улесняване на достъпа, включително с езикови инструменти, до своите цифрови услуги за потенциалните потребители от съседните райони, призовава органите в трансграничните региони да създадат електронни портали за развитието на трансгранични бизнес инициативи. настоятелно призовава държавите членки и регионалните и местните органи да увеличат усилията си във връзка с проектите за електронно управление, които ще окажат положително въздействие върху живота и работата на гражданите от граничните региони;

18.  отбелязва, че някои региони по вътрешните и външните граници са изправени пред сериозни предизвикателства във връзка с миграцията, които често надхвърлят капацитета на граничните региони, и насърчава подходящата употреба на програмите по линия на Interreg, както и обмена на добри практики между местните и регионалните органи в граничните региони, в рамките на интеграцията на бежанци, ползващи се с международна закрила; подчертава необходимостта от подкрепа и координация на европейско равнище, както и необходимостта от това националните правителства да оказват подкрепа на местните и регионалните органи при справянето с тези предизвикателства;

19.  настоятелно призовава Комисията да представи своите възгледи относно справянето с предизвикателствата, пред които са изправени регионите по вътрешните морски граници, както и регионите по външните граници; призовава за допълнителна подкрепа за трансграничните проекти между регионите по външните граници на ЕС и граничните региони на съседните държави, по-специално с регионите на трети държави, участващи в процеса на европейска интеграция; отново припомня в този контекст, че характеристиките на всички гранични региони и предизвикателствата, пред които те са изправени, са до известна степен сходни, като същевременно изискват диференциран подход; подчертава необходимостта да се обърне специално внимание и да се окаже подходяща подкрепа на най-отдалечените региони по външните граници на ЕС;

20.  подчертава, че бъдещата политика на сближаване следва да обръща необходимото внимание и да предоставя подкрепа на регионите на ЕС, които са засегнати в най-голяма степен на последиците от излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз, по-специално на тези, които в резултат на това ще станат региони по външните граници (морски или сухоземни) на ЕС;

21.  призовава държавите членки да подобрят взаимното допълване на здравните услуги в граничните региони и да гарантират истинско сътрудничество в областта на предоставянето на спешна помощ, като например при интервенциите на здравните служби, полицията и пожарната, за да се гарантират зачитането на правата на пациентите, както е предвидено в Директивата за трансграничното здравно обслужване, и за да се повиши достъпността и качеството на услугите; призовава държавите членки, регионите и общините да сключват двустранни или многостранни рамкови споразумения относно сътрудничеството в областта на трансграничното здравно обслужване и, в този контекст, обръща внимание на така наречените ZOAST зони (Zones Organisées d'Accès auRR\1159519NYBG.docx Soins Transfrontaliers — организирани трансгранични зони на здравно обслужване), в които жителите на гранични територии могат да получават здравно обслужване от двете страни на границата в определените здравни заведения без каквито и да било административни или финансови пречки и които са се превърнали в образец за сътрудничество в областта на трансграничното здравно обслужване в Европа;

22.  призовава Комисията да проучи възможностите за засилване на сътрудничеството и преодоляване на пречките пред регионалното развитие на външните граници със съседните региони, по-специално с регионите на държавите, които се подготвят за присъединяване към ЕС;

23.  подчертава значението на малките и трансграничните проекти за сближаването на хората и по този начин за разкриването на нов потенциал за местно развитие;

24.  подчертава колко е важно да се извличат поуки и да се прилагат успешните резултати на някои гранични региони;

25.  подчертава значението на спорта като инструмент за улесняване на интеграцията на общностите, живеещи в граничните региони, и призовава държавите членки и Комисията да разпределят подходящи икономически ресурси за програмите за териториално сътрудничество с цел финансиране на местната спортна инфраструктура;

Използване на инструменти на ЕС за по-добра съгласуваност

26.  подчертава изключително важната и положителна роля на програмите за европейско териториално сътрудничество (ЕТС), и по-специално на програмите за трансгранично сътрудничество, за развитието и сближаването на граничните региони, включително морските региони и регионите по външните граници; приветства запазването на ЕТС в предложението на Комисията за МФР за 2021 – 2027 г. като важна цел, и отредената му по-открояваща се роля в рамките на политиката на сближаване след 2020 г., призовава за значително увеличаване на бюджета, по-специално за трансграничния компонент; подчертава осезаемата европейска добавена стойност на ЕТС и призовава Съвета да приеме предложените за тази цел бюджетни кредити; подчертава в същото време необходимостта от опростяване на програмите, гарантиране на по-добра съгласуваност на ЕТС с общите цели на ЕС и по-голяма гъвкавост на програмите с цел по-ефективно справяне с местните и регионалните предизвикателства от страна на бенефициентите и привличане на повече инвестиции в устойчиви инфраструктурни проекти чрез програми за трансгранично сътрудничество; призовава органите в трансграничните региони да използват по-активно подкрепата, предоставяна по линия на тези програми;

27.  призовава Комисията редовно да представи годишен доклад на Европейския парламент със списък на пречките в областта на трансграничното сътрудничество, които са били отстранени; насърчава Комисията да засили използването на съществуващите новаторски инструменти, които допринасят за извършваната модернизация и задълбочаването на трансграничното сътрудничество, като например граничното координационно звено, засилената мрежа SOLVIT, както и Единния цифров портал, чиято цел е организиране на представянето на експертен опит и консултиране по трансграничните регионални аспекти, и да продължи да разработва нови такива; призовава Комисията и държавите членки да направят публичните администрации цифрови по подразбиране, доколкото това е възможно, за да се гарантират изцяло цифровизирани обществени услуги за гражданите и предприятията в граничните региони;

28.  подчертава значението на това Комисията да събира информация за трансграничното взаимодействие за по-добър и по-информиран процес на вземане на решения в сътрудничество с държавите членки, регионите и общините и да подпомага и финансира пилотни проекти, програми, проучвания, анализи и териториални изследвания;

29.  призовава за по-добро използване на потенциала на макрорегионалните стратегии на ЕС за справяне с предизвикателствата, свързани с граничните региони;

30.  счита, че политиката на сближаване следва да бъде насочена в по-голяма степен към инвестиции в хората, тъй като икономиките на граничните региони могат да бъдат стимулирани чрез ефективна комбинация от инвестиции в иновации, човешки капитал, добро управление и институционален капацитет;

31.  изразява съжаление, че потенциалът на европейската група за териториално сътрудничество не се използва напълно, което би могло да се дължи както на резерви от страна на регионалните и местните органи и страха им от прехвърляне на компетенции, така и на продължаващата липса на осведоменост относно техните съответни компетенции; призовава за бързо установяване и преодоляване на евентуални други причини за това положение; призовава Комисията да предложи мерки за преодоляване на пречките пред ефективното прилагане на този инструмент; припомня, че основната роля на Комисията по отношение на програмите за ЕТС следва да бъде да улеснява сътрудничеството между държавите членки;

32.  настоятелно призовава да се разгледа опитът на многобройните еврорегиони, които съществуват и осъществяват дейност в регионите по вътрешните и външните граници на ЕС, с цел насърчаване на възможностите за икономическо и социално развитие и повишаване на качеството на живот на гражданите, живеещи в граничните региони; призовава за оценка на работата на еврорегионите в областта на регионалното сътрудничество и тяхната връзка с инициативите и работата на граничните региони на ЕС с цел координиране и оптимизиране на резултатите от тяхната работа в тази област;

33.  подчертава, че оценката на териториалното въздействие допринася за по-добро разбиране на териториалното въздействие на политиките; призовава Комисията да разгледа възможността засилване на ролята на оценката на териториалното въздействие при предлагането на законодателни инициативи на ЕС;

34.  изразява твърдото си убеждение, че европейска трансгранична конвенция (ЕТК), която би предоставила възможност — в случай на ограничена от териториално гледна точка трансгранична инфраструктура или услуга (например болница или трамвайна линия) — за прилагане на националната нормативна рамка и/или стандартите на само една от две или няколко засегнати държави, което допълнително би намалило трансграничните пречки; приветства в този контекст неотдавна публикуваното предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно механизъм за преодоляване на правните и административните пречки в трансграничен контекст (COM(2018)0373);

35.  очаква предстоящото предложение за регламент на Комисията относно инструмент за управление на трансграничното сътрудничество, за да оцени неговата полезност за въпросните региони;

o
o   o

36.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Комисията, на Съвета, на националните и регионалните парламенти на държавите членки, на Комитета на регионите и на Европейския икономически и социален комитет.

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320.
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 259.
(3) OВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 19.
(4) ОВ L 88, 4.4.2011 г., стр. 45.
(5) Приети текстове, P8_TA(2018)0067.
(6) Приети текстове, P8_TA(2018)0105.
(7) Приети текстове, P8_TA(2017)0254.
(8) Приети текстове, P8_TA(2017)0245.
(9) Приети текстове, P8_TA(2017)0222.
(10) Приети текстове, P8_TA(2017)0053.
(11) ОВ C 207, 30.6.2017 г., стр. 19.
(12) Приети текстове, P8_TA(2016)0320.
(13) Приети текстове, P8_TA(2016)0321.
(14) Приети текстове, P8_TA(2016)0211.
(15) Годишен доклад относно европейските МСП за 2016/2017 г., стр. 6.
(16) Съобщение на Европейска комисия от 19 април 2016 г., озаглавено „План за действие на ЕС за електронно управление през периода 2016—2020 г. — Ускоряване на цифровото преобразуване на управлението“, (COM(2016)0179).

Последно осъвременяване: 17 септември 2019 г.Правна информация