Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0102(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0060/2018

Внесени текстове :

A8-0060/2018

Разисквания :

PV 10/09/2018 - 19
CRE 10/09/2018 - 19

Гласувания :

PV 11/09/2018 - 6.11
CRE 11/09/2018 - 6.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0328

Приети текстове
PDF 137kWORD 60k
Вторник, 11 септември 2018 г. - Страсбург Окончателна версия
Европейски корпус за солидарност ***I
P8_TA(2018)0328A8-0060/2018
Резолюция
 Текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 септември 2018 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правната рамка на Европейския корпус за солидарност и за изменение на регламенти (ЕС) № 1288/2013, (ЕС) № 1293/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и Решение № 1313/2013/ЕС (COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0262),

—  като взе предвид член 294, параграф 2, както и член 165, параграф 4 и член 166, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0162/2017),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид своята резолюция относно Европейския корпус за солидарност от 6 април 2017 г., №. 2017/2629 (RSP)(1),

—  като взе предвид мотивираните становища, внесени в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност от Сената на Чешката република, Парламента на Испания и Парламента на Португалия, в които се посочва, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 19 октомври 2017 г.(2),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид документа „Политическа програма за доброволчеството в Европа“, приет в рамките на Европейската година на доброволческата дейност – 2011 г., и свързаният с ЕГДД 2011 г. пет годишен преглед „Да подадем ръка за помощ“ от 2015 г.;

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 27 юни 2018 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по култура и образование и становищата на комисията по заетост и социални въпроси, комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, комисията по бюджети, комисията по регионално развитие и комисията по земеделие и развитие на селските райони (A8-0060/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  одобрява съвместното изявление на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приложено към настоящата резолюция;

3.  приема за сведение изявлението на Комисията, приложено към настоящата резолюция;

4.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 298, 23.8.2018 г., стр. 68.
(2) OВ C 81, 2.3.2018 г., стр. 160.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 11 септември 2018 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) 2018/… на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правната рамка на Европейския корпус за солидарност и за изменение на Регламент (ЕС) № 1288/2013, Регламент (ЕС) № 1293/2013 ▌и Решение № 1313/2013/ЕС
P8_TC1-COD(2017)0102

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2018/1475.)


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

СЪВМЕСТНО ИЗЯВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, НА СЪВЕТА И НА КОМИСИЯТА

Без да се засягат правомощията на бюджетния орган, 80% от бюджета за изпълнението на програмата през 2019 г. и 2020 г., следва да бъдат осигурени чрез конкретни преразпределения в рамките на подфункция 1а (Конкурентоспособност за растеж и заетост) на многогодишната финансова рамка за периода 2014 – 2020 г. (МФР) и преразпределения на средства от Механизма за гражданска защита на Съюза и програмата LIFE. Не следва да се извършват обаче по-нататъшни преразпределения от програма „Еразъм+“, в допълнение към сумата от 231 800 000 EUR, посочена в предложението на Комисията (COM(2017)0262).

Останалите 20% от бюджета за изпълнението на програмата през 2019 и 2020 г. следва да се изтеглят от наличния резерв по подфункция 1а на МФР за периода 2014 – 2020 г.

Съществува общо разбиране, че Комисията ще осигури необходимите бюджетни кредити да се предоставят по балансиран и разумен начин чрез обичайната годишна бюджетна процедура.

ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Комисията потвърждава, че разходването на бюджетни кредити от ресурсите за техническа помощ по инициатива на Комисията съгласно Регламента за общоприложимите разпоредби (по-специално преразпределяне на средства от Европейския социален фонд и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони) за финансиране на Европейския корпус за солидарност през 2018 г. няма да бъде използвано от Комисията като прецедент за предложението относно Европейския корпус за солидарност за периода след 2020 г. (COM(2018)0440)).

Последно осъвременяване: 10 юли 2019 г.Правна информация