Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/0102(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0060/2018

Esitatud tekstid :

A8-0060/2018

Arutelud :

PV 10/09/2018 - 19
CRE 10/09/2018 - 19

Hääletused :

PV 11/09/2018 - 6.11
CRE 11/09/2018 - 6.11
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0328

Vastuvõetud tekstid
PDF 123kWORD 58k
Teisipäev, 11. september 2018 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Euroopa solidaarsuskorpus ***I
P8_TA(2018)0328A8-0060/2018
Resolutsioon
 Tekst
 Lisa

Euroopa Parlamendi 11. septembri 2018. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Euroopa solidaarsuskorpuse õigusraamistik ning muudetakse määrusi (EL) nr 1288/2013, (EL) nr 1293/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1305/2013, (EL) nr 1306/2013 ja otsust nr 1313/2013/EL (COM(2017)0262 – C8‑0162/2017 – 2017/0102(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2017)0262),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artikli 165 lõiget 4 ja artikli 166 lõiget 4, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8‑0162/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse oma 6. aprilli 2017. aasta resolutsiooni Euroopa solidaarsuskorpuse kohta (2017/2629(RSP))(1),

–  võttes arvesse Tšehhi Senati, Hispaania parlamendi ja Portugali Vabariigi Kogu poolt protokolli nr 2 (subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise kohta) alusel esitatud põhjendatud arvamusi, mille kohaselt seadusandliku akti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 19. oktoobri 2017. aasta arvamust(2),

–  pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

–  võttes arvesse Euroopa vabatahtliku tegevuse aastaks kuulutatud 2011. aasta Euroopa vabatahtliku tegevuse poliitilise kava (PAVE) dokumenti ja sellega seotud Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta viie aasta järgset läbivaatamist 2015. aastal „Helping Hands“ (Abikäed),

–  võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 69f lõike 4 alusel heaks kiidetud esialgset kokkulepet ja nõukogu esindaja poolt 27. juuni 2018. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse kultuuri- ja hariduskomisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni, keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni, eelarvekomisjoni, regionaalarengukomisjoni ning põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni arvamusi (A8‑0060/2018),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  kiidab heaks Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavalduse, mis on lisatud käesolevale resolutsioonile;

3.  võtab teadmiseks käesolevale resolutsioonile lisatud komisjoni avalduse;

4.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 298, 23.8.2018, lk 68.
(2) ELT C 81, 2.3.2018, lk 160.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 11. septembril 2018. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2018/…, millega kehtestatakse Euroopa solidaarsuskorpuse õigusraamistik ning muudetakse määrust (EL) nr 1288/2013, määrust (EL) nr 1293/2013 ja otsust nr 1313/2013/EL
P8_TC1-COD(2017)0102

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (määrus (EL) 2018/1475) lõplikule kujule).


SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA

Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavaldus

Ilma et see piiraks eelarvepädevate institutsioonide volitusi, tuleks 80 % programmi rakendamise 2019. ja 2020. aasta eelarvest teha kättesaadavaks mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) alamrubriigis 1a (Konkurentsivõime majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks) tehtavate kindlaksmääratud ümberpaigutustega ning liidu kodanikukaitse mehhanismist ja programmist LIFE tehtavate ümberpaigutustega. Küll aga ei tehta lisaks komisjoni ettepanekus (COM(2017)0262) osutatud ümberpaigutusele summas 231 800 000 eurot täiendavaid ümberpaigutusi programmist „Erasmus+“.

Ülejäänud 20 % programmi rakendamise 2019. ja 2020. aasta eelarvest tuleks katta mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) alamrubriigi 1a kasutada olevast varust.

Ühise arusaama kohaselt tagab komisjon, et vajalikud assigneeringud tehakse tavapärase iga-aastase eelarvemenetluse raames kättesaadavaks tasakaalustatud ja mõistlikul viisil.

Komisjoni avaldus

Komisjon kinnitab, et ta ei käsitle 2020. aasta järgse Euroopa solidaarsuskorpust käsitleva ettepaneku (COM(2018)0440) puhul pretsedendina asjaolu, et komisjoni algatusel ja ühissätete määruse alusel kasutatakse tehnilise abi vahenditeks ette nähtud assigneeringuid (eelkõige Euroopa Sotsiaalfondist ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist tehtud ümberpaigutusi) Euroopa solidaarsuskorpuse 2018. aasta tegevuse rahastamiseks.

Viimane päevakajastamine: 17. september 2019Õigusalane teave