Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/0102(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0060/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0060/2018

Keskustelut :

PV 10/09/2018 - 19
CRE 10/09/2018 - 19

Äänestykset :

PV 11/09/2018 - 6.11
CRE 11/09/2018 - 6.11
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0328

Hyväksytyt tekstit
PDF 123kWORD 51k
Tiistai 11. syyskuuta 2018 - Strasbourg Lopullinen painos
Euroopan solidaarisuusjoukot ***I
P8_TA(2018)0328A8-0060/2018
Päätöslauselma
 Teksti
 Liite

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 11. syyskuuta 2018 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevasta oikeudellisesta kehyksestä sekä asetusten (EU) N:o 1288/2013, (EU) N:o 1293/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1306/2013 sekä päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta (COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2017)0262),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan, 165 artiklan 4 kohdan ja 166 artiklan 4 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0162/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon 6. huhtikuuta 2017 antamansa päätöslauselman Euroopan solidaarisuusjoukoista (2017/2629(RSP))(1),

–  ottaa huomioon Tšekin senaatin, Espanjan parlamentin ja Portugalin parlamentin toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antamat perustellut lausunnot, joiden mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 19. lokakuuta 2017 antaman lausunnon(2),

–  on kuullut alueiden komiteaa,

–  ottaa huomioon Euroopan vapaaehtoistoiminnan teemavuoden 2011 puitteissa laaditun Euroopan vapaaehtoistoiminnan toimenpideohjelman (PAVE) ja siihen liittyvän vuonna 2015 annetun EYV2011-viisivuotisraportin ”Helping Hands”,

–  ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 69 f artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 27. kesäkuuta 2018 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan, budjettivaliokunnan, aluekehitysvaliokunnan ja maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan lausunnot (A8-0060/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  hyväksyy tähän päätöslauselmaan liitetyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman;

3.  panee merkille tämän päätöslauselman liitteenä olevan komission lausuman;

4.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 298, 23.8.2018, s. 68.
(2) EUVL C 81, 2.3.2018, s. 160.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 11. syyskuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/… antamiseksi Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevasta oikeudellisesta kehyksestä sekä asetuksen (EU) N:o 1288/2013, asetuksen (EU) N:o 1293/2013 ja päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta
P8_TC1-COD(2017)0102

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) 2018/1475.)


LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE

EUROOPAN PARLAMENTIN, NEUVOSTON JA KOMISSION YHTEINEN LAUSUMA

Ohjelman toteuttamiseen vuosina 2019 ja 2020 osoitettavista määrärahoista 80 prosenttia olisi asetettava käyttöön yksinomaan uudelleenkohdentamalla kohdennetusti monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 alaotsakkeen 1a (Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky) määrärahoja sekä uudelleenkohdentamalla unionin pelastuspalvelumekanismin ja Life-ohjelman määrärahoja, sanotun kuitenkaan rajoittamatta budjettivallan käyttäjän valtuuksia. Erasmus+ -ohjelmasta ei pidä uudelleenkohdentaa määrärahoja komission ehdotuksessa (COM(2017)0262) mainittujen 231 800 000 EUR määrien lisäksi.

Ohjelman toteuttamiseen vuosina 2019 ja 2020 osoitettavista määrärahoista loput 20 prosenttia olisi otettava monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 alaotsakkeessa 1a (Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky) käytettävissä olevista liikkumavaroista.

Osapuolten yhteisestä sopimuksesta komissio varmistaa, että tarvittavat määrärahat osoitetaan käyttöön tavanomaisessa vuotuisessa talousarviomenettelyssä tasapainoisesti ja harkitsevasti.

KOMISSION LAUSUMA

Komissio vahvistaa, ettei päätöstä käyttää komission aloitteesta annettavaan tekniseen tukeen varattuja määrärahoja yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen mukaisesti (etenkin uudelleenkohdentamalla Euroopan sosiaalirahaston ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston määrärahoja) Euroopan solidaarisuusjoukkojen rahoittamiseen vuonna 2018 käytetä komissiossa ennakkotapauksena vuoden 2020 jälkeisistä Euroopan solidaarisuusjoukoista annettavaa ehdotusta (COM(2018)0440) varten.

Päivitetty viimeksi: 17. syyskuuta 2019Oikeudellinen huomautus