Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2017/0102(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0060/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0060/2018

Debates :

PV 10/09/2018 - 19
CRE 10/09/2018 - 19

Balsojumi :

PV 11/09/2018 - 6.11
CRE 11/09/2018 - 6.11
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0328

Pieņemtie teksti
PDF 138kWORD 52k
Otrdiena, 2018. gada 11. septembris - Strasbūra Galīgā redakcija
Eiropas Solidaritātes korpuss ***I
P8_TA(2018)0328A8-0060/2018
Rezolūcija
 Teksts
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2018. gada 11. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz Eiropas Solidaritātes korpusa tiesisko regulējumu un groza Regulu (ES) Nr. 1288/2013, (ES) Nr. 1293/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 un Lēmumu Nr. 1313/2013/ES (COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2017)0262),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 165. panta 4. punktu un 166. panta 4. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0162/2017),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā 2017. gada 6. aprīļa rezolūciju par Eiropas Solidaritātes korpusu, 2017/2629(RSP)(1),

–  ņemot vērā pamatotos atzinumus, kurus saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu iesniedzis Čehijas parlamenta Senāts, Spānijas parlaments un Portugāles parlaments un kuros norādīts, ka leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2017. gada 19. oktobra atzinumu(2),

–  ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu,

–  ņemot vērā Eiropas Brīvprātīgā darba gada (2011. gads) Politikas programmas brīvprātīgajam darbam Eiropā (PAVE) dokumentu un ar to saistīto EYV2011 5 gadu pārskatīšanu, sākot no 2015. gada, “Helping Hands”;

–  ņemot vērā provizorisko vienošanos, kuru atbildīgā komiteja apstiprinājusi saskaņā ar Reglamenta 69.f panta 4. punktu, un Padomes pārstāvja 2018. gada 27. jūnija vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Eiropas Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Kultūras un izglītības komitejas ziņojumu, kā arī Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas, Budžeta komitejas, Reģionālās attīstības komitejas un Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas atzinumus (A8-0060/2018),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  apstiprina Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgo deklarāciju, kas pievienota šai rezolūcijai;

3.  ņem vērā Komisijas paziņojumu, kas pievienots šai rezolūcijai;

4.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

5.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 298, 23.8.2018., 68. lpp.
(2) OV C 81, 2.3.2018., 160. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2018. gada 11. septembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/... ar ko paredz Eiropas Solidaritātes korpusa tiesisko regulējumu un groza Regulu (ES) Nr. 1288/2013, Regulu (ES) Nr. 1293/2013 un Lēmumu Nr. 1313/2013/ES
P8_TC1-COD(2017)0102

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) 2018/1475.)


NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA, PADOMES UN KOMISIJAS KOPĪGAIS PAZIŅOJUMS

Neskarot budžeta lēmējinstitūcijas pilnvaras, 80 % no programmas īstenošanai atvēlētā budžeta 2019. un 2020. gadā būtu jādara pieejami, izmantojot konkrētas pārdales saskaņā ar 2014.–2020. gada daudzgadu finanšu shēmas (DFS) 1.a apakškategoriju (Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai) un pārdales no Savienības civilās aizsardzības mehānisma un programmas LIFE. Tomēr no programmas “Erasmus +” netiek veiktas nekādas turpmākas pārdales papildus Komisijas priekšlikumā (COM(2017)0262) minētajai summai EUR 231 800 000.

Atlikušie 20 % no budžeta programmas īstenošanai 2019. un 2020. gadā būtu jāgūst no pieejamām rezervēm saskaņā ar 2014.–2020. gada DFS 1.a apakškategoriju.

Pastāv vienota izpratne par to, ka Komisija nodrošinās, ka vajadzīgās apropriācijas tiek darītas pieejamas, izmantojot parasto ikgadējo budžeta procedūru līdzsvarotā un pārdomātā veidā.

KOMISIJAS PAZIŅOJUMS

Komisija apstiprina, ka apropriāciju no tehniskās palīdzības resursiem izmantošana pēc Komisijas iniciatīvas saskaņā ar Kopīgo noteikumu regulu (jo īpaši saistībā ar pārvietojumiem no Eiropas Sociālā fonda un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai), lai finansētu Eiropas Solidaritātes korpusu 2018. gadā, Komisija neizmantos kā precedentu laikposma pēc 2020. gada priekšlikumam par Eiropas Solidaritātes korpusu (COM(2018)0440).

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 17. septembrisJuridisks paziņojums