Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/0102(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0060/2018

Texte depuse :

A8-0060/2018

Dezbateri :

PV 10/09/2018 - 19
CRE 10/09/2018 - 19

Voturi :

PV 11/09/2018 - 6.11
CRE 11/09/2018 - 6.11
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0328

Texte adoptate
PDF 132kWORD 54k
Marţi, 11 septembrie 2018 - Strasbourg Ediţie definitivă
Corpul european de solidaritate ***I
P8_TA(2018)0328A8-0060/2018
Rezoluţie
 Text
 Anexă

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 11 septembrie 2018 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a cadrului juridic al Corpului european de solidaritate și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1288/2013, (UE) nr. 1293/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 1306/2013 și a Deciziei nr. 1313/2013/UE (COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0262),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 165 alineatul (4) și articolul 166 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0162/2017),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Rezoluția sa din 6 aprilie 2017 referitoare la Corpul european de solidaritate [2017/2629(RSP)](1),

–  având în vedere avizele motivate prezentate de către Senatul Republicii Cehe, Parlamentul Spaniei și Parlamentul Portugaliei în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 19 octombrie 2017(2),

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere documentul Agenda de politici pentru voluntariat în Europa (PAVE) privind Anul european al voluntariatului 2011 și revizuirea la cinci ani a Anului european al voluntariatului 2011 (AEV2011), realizată în 2015, Helping Hands,

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 27 iunie 2018, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru cultură și educație și avizele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, Comisiei pentru bugete, Comisiei pentru dezvoltare regională și Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A8-0060/2018),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  aprobă declarația comună a Parlamentului, a Consiliului și a Comisiei anexată la prezenta rezoluție;

3.  ia act de declarația Comisiei anexată la prezenta rezoluție;

4.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 298, 23.8.2018, p. 68.
(2) JO C 81, 2.3.2018, p. 160.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 septembrie 2018 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2018/... al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a cadrului juridic al Corpului european de solidaritate și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1288/2013, a Regulamentului (UE) nr. 1293/2013 și a Deciziei nr. 1313/2013/UE
P8_TC1-COD(2017)0102

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2018/1475.)


ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

DECLARAȚIE COMUNĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN, A CONSILIULUI ȘI A COMISIEI

Fără a aduce atingere competențelor autorității bugetare, un procent de 80 % din bugetul pentru punerea în aplicare a programului în 2019 și 2020 ar trebui asigurat prin realocări de credite specificate de la subrubrica 1a („Competitivitate pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă”) a cadrului financiar multianual 2014-2020 (CFM) și prin realocări de credite de la mecanismul de protecție civilă al Uniunii și de la programul LIFE. Cu toate acestea, nu se face nicio altă realocare a creditelor de la programul Erasmus +, în plus față de suma de 231 800 000 EUR menționată în propunerea Comisiei (COM(2017)0262).

Restul de 20% din buget destinat punerii în aplicare a programului în 2019 și 2020 ar trebui să fie obținut din marjele disponibile la subrubrica 1a din cadrul financiar multianual 2014-2020.

Există un consens potrivit căruia Comisia se va asigura că creditele necesare sunt puse la dispoziție prin intermediul procedurii bugetare anuale normale, într-un mod echilibrat și prudent.

DECLARAȚIA COMISIEI

Comisia confirmă faptul că utilizarea, la inițiativa sa, a creditelor din resursele de asistență tehnică, în temeiul Regulamentului privind dispozițiile comune (în special realocările de credite din Fondul social european și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală), pentru finanțarea Corpului european de solidaritate în 2018 nu va fi folosită de Comisie ca un precedent pentru propunerea privind Corpul european de solidaritate post-2020 (COM(2018)0440)).

Ultima actualizare: 10 iulie 2019Notă juridică