Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0102(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0060/2018

Ingivna texter :

A8-0060/2018

Debatter :

PV 10/09/2018 - 19
CRE 10/09/2018 - 19

Omröstningar :

PV 11/09/2018 - 6.11
CRE 11/09/2018 - 6.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0328

Antagna texter
PDF 127kWORD 52k
Tisdagen den 11 september 2018 - Strasbourg Slutlig utgåva
Den europeiska solidaritetskåren ***I
P8_TA(2018)0328A8-0060/2018
Resolution
 Text
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 september 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av den rättsliga ramen för den europeiska solidaritetskåren och om ändring av förordningarna (EU) nr 1288/2013, (EU) nr 1293/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1305/2013, (EU) nr 1306/2013 och beslut nr 1313/2013/EU (COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0262),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 165.4 och 166.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet(C8-0162/2017),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av sin resolution av den 6 april 2017 om den europeiska solidaritetskåren (2017/2629(RSP)(1),

–  med beaktande av de motiverade yttranden från den tjeckiska senaten, det spanska parlamentet och det portugisiska parlamentet som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna och enligt vilka utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 19 oktober 2017(2),

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av dokumentet om den politiska agendan för volontärarbete i Europa inom ramen för Europaåret för frivilligarbete 2011 (EYV2011) samt den relaterade femårsöversynen av EYV2011 från 2015 – Helping Hands,

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 27 juni 2018 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för kultur och utbildning samt yttrandena från utskottet för sysselsättning och sociala frågor, utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, budgetutskottet, utskottet för regional utveckling och utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A8-0060/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet godkänner Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som bifogas denna resolution.

3.  Europaparlamentet tar del av kommissionens uttalande, som bifogas denna resolution.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 298, 23.8.2018, s. 68.
(2) EUT C 81, 2.3.2018, s. 160.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 september 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/… om fastställande av den rättsliga ramen för den europeiska solidaritetskåren och om ändring av förordning (EU) nr 1288/2013, förordning (EU) nr 1293/2013 och beslut nr 1313/2013/EU
P8_TC1-COD(2017)0102

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2018/1475.)


BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

GEMENSAMT UTTALANDE AV EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH KOMMISSIONEN

Utan att det påverkar budgetmyndighetens befogenheter bör 80 % av budgeten för programmets genomförande under 2019 och 2020 göras tillgängliga genom angivna omfördelningar under underrubrik 1a (Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning) i den fleråriga budgetramen 2014–2020 och omfördelningar från unionens civilskyddsmekanism och Life-programmet. Dock ska inga ytterligare omfördelningar göras från programmet Erasmus+ utöver beloppet 231 800 000 EUR som anges i kommissionens förslag (COM(2017)0262).

Återstående 20 % av budgeten för programmets genomförande under 2019 och 2020 bör tas från tillgängliga marginaler under underrubrik 1a i den fleråriga budgetramen 2014–2020.

Det råder samsyn om att kommissionen ska se till att de nödvändiga anslagen görs tillgängliga genom det normala årliga budgetförfarandet på ett välavvägt och försiktigt sätt.

UTTALANDE AV KOMMISSIONEN

Kommissionen bekräftar att anslag till tekniska stödresurser på kommissionens initiativ enligt förordningen om gemensamma bestämmelser (särskilt omfördelningar från Europeiska socialfonden och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling) för att finansiera den europeiska solidaritetskåren under 2018 inte kommer att användas prejudicerande av kommissionen i samband med förslaget om den europeiska solidaritetskåren efter 2020 (COM(2018)0440)).

Senaste uppdatering: 17 september 2019Rättsligt meddelande