Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0334(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0227/2018

Внесени текстове :

A8-0227/2018

Разисквания :

PV 10/09/2018 - 20
CRE 10/09/2018 - 20

Гласувания :

PV 04/07/2018 - 6.1
CRE 04/07/2018 - 6.1
PV 11/09/2018 - 6.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0281
P8_TA(2018)0329

Приети текстове
PDF 134kWORD 51k
Вторник, 11 септември 2018 г. - Страсбург Окончателна версия
Програма за подкрепа на структурните реформи: финансов пакет и обща цел ***I
P8_TA(2018)0329A8-0227/2018
Резолюция
 Текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 септември 2018 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/825 с цел увеличаване на финансовия пакет на Програмата за подкрепа на структурните реформи и адаптиране на общата ѝ цел (COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0825),

—  като взе предвид член 294, параграф 2, член 175 и член 197, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0433/2017),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 14 март 2018 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 3 април 2018 г.(2),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 18 юли 2018 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие и становищата на комисията по бюджети, на комисията по икономически и парични въпроси и на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0227/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  одобрява съвместното изявление на Парламента, Съвета и Комисията, приложено към настоящата резолюция;

3.  приема за сведение изявлението на Комисията, приложено към настоящата резолюция;

4.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 237, 6.7.2018 г., стр. 53.
(2) OВ C 247, 13.7.2018 г., стр. 54.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 11 септември 2018 г с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/825 с цел увеличаване на финансовия пакет на Програмата за подкрепа на структурните реформи и адаптиране на общата ѝ цел
P8_TC1-COD(2017)0334

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2018/1671.)


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

СЪВМЕСТНО ИЗЯВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА

Що се отнася до финансирането на увеличението на финансовия пакет за Програмата за подкрепа на структурните реформи и без да се засягат правомощията на бюджетния орган, Европейският парламент, Съветът и Комисията се договориха, че:

1.  40 милиона евро ще бъдат финансирани от бюджетния ред на Програмата за подкрепа на структурните реформи към функция 1б (13 08 01) на МФР (Икономическо, социално и териториално сближаване) чрез мобилизиране на общия марж за поетите задължения в съответствие с член 14 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 (Регламента за МФР) в рамките на бюджетната процедура съгласно член 314 от ДФЕС;

2.  40 милиона евро ще бъдат финансирани от бюджетния ред на Програмата за подкрепа на структурните реформи към функция 2 (13 08 02) на МФР (Устойчив растеж: природни ресурси) чрез преразпределяне на средства, различни от техническа подкрепа и развитие на селските райони, в рамките на тази функция и без да се прибягва до маржовете. Точните източници за преразпределянето ще бъдат допълнително и своевременно уточнени съобразно преговорите в рамките на бюджетната процедура за бюджета за 2019 г.

ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

(за публикация в серия С на ОВ)

Комисията ще определи и предложи преразпределяне на 40 млн. EUR по функция 2 от МФР (Устойчив растеж: природни ресурси) в писмото за внасяне на корекции в проекта на общ бюджет за 2019 г.

Комисията възнамерява да предложи мобилизиране на общия марж за ангажименти съгласно член 14 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 за МФР, което да се извърши в рамките на бюджетната процедура за 2020 г. съгласно член 314 от ДФЕС.

Последно осъвременяване: 10 юли 2019 г.Правна информация