Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0334(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0227/2018

Внесени текстове :

A8-0227/2018

Разисквания :

PV 10/09/2018 - 20
CRE 10/09/2018 - 20

Гласувания :

PV 04/07/2018 - 6.1
CRE 04/07/2018 - 6.1
PV 11/09/2018 - 6.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0281
P8_TA(2018)0329

Приети текстове
PDF 653kWORD 57k
Вторник, 11 септември 2018 г. - Страсбург Неокончателна версия
Програма за подкрепа на структурните реформи: финансов пакет и обща цел ***I
P8_TA-PROV(2018)0329A8-0227/2018
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 септември 2018 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/825 с цел увеличаване на финансовия пакет на Програмата за подкрепа на структурните реформи и адаптиране на общата ѝ цел (COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0825),

—  като взе предвид член 294, параграф 2, член 175 и член 197, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0433/2017),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 14 март 2018 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 3 април 2018 г.(2),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 18 юли 2018 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие и становищата на комисията по бюджети, на комисията по икономически и парични въпроси и на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0227/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  одобрява съвместното изявление на Парламента, Съвета и Комисията, приложено към настоящата резолюция;

3.  приема за сведение изявлението на Комисията, приложено към настоящата резолюция;

4.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 237, 6.7.2018 г., стр. 53.
(2) OВ C 247, 13.7.2018 г., стр. 54.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 11 септември 2018 г с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/825 с цел увеличаване на финансовия пакет на Програмата за подкрепа на структурните реформи и адаптиране на общата ѝ цел
P8_TC1-COD(2017)0334

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 175, трета алинея и член 197, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите(2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(3),

като имат предвид, че:

(1)  Съюзът може да подкрепи усилията на държавите членки, при искане от тяхна страна, за подобряване на техния административен капацитет за прилагане на правото на Съюза.

(2)  Програмата за подкрепа на структурните реформи („Програмата“) беше създадена с цел укрепване на капацитета на държавите членки за изготвяне и изпълнение на административни и стимулиращи растежа структурни реформи от интерес за Съюза, включително чрез предоставяне на помощ за ефикасното и ефективно използване на финансовите средства на Съюза. Подкрепата по Програмата се предоставя от Комисията по искане на дадена държава членка и може да обхваща политики в широк кръг области. Развитието на устойчиви икономики и на устойчиво общество, изградени върху стабилни икономически, социални и териториални структури, които позволяват на държавите членки ефикасно да поемат шокове и да се възстановяват бързо след тях, допринася за икономическото и социалното сближаване и отключва потенциал за растеж. Държавите членки следва да насърчават, в съответствие със своята правна уредба, подходящи принос и участие на националната и регионалната публична администрация и на заинтересованите лица. Изпълнението на институционалните, административните и поддържащите растежа структурни реформи, които са важни за държавите членки, и ангажираността на местно равнище по отношение на структурните реформи от интерес за Съюза са важни средства за постигането на такива развития.

(3)  Ефективната комуникация относно действията и дейностите по Програмата и резултатите от тях на равнището на Съюза, на национално и регионално равнище, по целесъобразност, е от съществено значение за повишаване на осведомеността относно постиженията на Програмата, за осигуряване на видимост и за предоставяне на информация за въздействието ѝ на местно равнище.

(4)  Като се има предвид, че търсенето на подкрепа би могло да превиши финансирането по Програмата, исканията следва да бъдат приоритизирани, при целесъобразност, от съответната държава членка по време на процедурата по искане за подкрепа. В този контекст следва да се отдели внимание на исканията за подкрепа, които са свързани с европейския семестър и с области на политиките, свързани със сближаването, иновациите, заетостта и интелигентния и устойчив растеж. Програмата следва да допълва други инструменти, за да се избегнат припокривания.

(5)  Като се има предвид, че Програмата не предоставя финансиране на държавите членки, а само техническа подкрепа, тя не се стреми да замени или да замества финансирането от националните бюджети.

(6)  Държавите членки търсят все по-често подкрепа по линия на Програмата, надхвърляйки първоначалните очаквания. Въз основа на оценъчната им стойност, исканията за подкрепа, получени от Комисията по време на цикъла за 2017 г. значително надвишават наличните годишни средства. Що се отнася до цикъла за 2018 г., прогнозната стойност на получените искания е пет пъти по-висока от наличните за тази година финансови ресурси. Почти всички държави членки поискаха подкрепа по Програмата, а исканията бяха разпределени между всички области на политиките, обхванати от Програмата.

(7)  Укрепването на икономическото и социалното сближаване чрез структурни реформи, които носят ползи за Съюза и са в съответствие с принципи и ценности на Съюаза, е от решаващо значение за подкрепата на икономическата устойчивост, както и за успешното участие и засиленото действително сближаване в Икономическия и паричен съюз и осигурява дългосрочната стабилност и просперитет на Съюза. Това е от особено значение еднакво за държавите членки, чиято валута не е евро, в подготовката им за присъединяване към еврозоната и за държавите членки от еврозоната.

(8)  Поради това е целесъобразно да се подчертае в общата цел на Програмата — в рамките на нейния принос към преодоляването на икономическите и социалните предизвикателства, че насърчаването на икономическото и социалното сближаване, конкурентоспособността, производителността, устойчивия растеж, създаването на работни места, инвестициите и социалното приобщаване би могло да допринесе и за подготовката за бъдещо участие в еврозоната на онези държави членки, чиято парична единица не е еврото.

(9)  С оглед на постигане на общите и на специфичните цели и в рамките на допустимите действия, които ще се финансират от Програмата, следва да се посочи, че действията и мерките по Програмата следва също да могат да подкрепят реформи, които да помогнат на държавите членки в подготовката им за присъединяване към еврозоната, при зачитане на принципа на равно третиране на всички държави членки.

(10)  С оглед на задоволяване на нарастващото търсене на подкрепа от страна на държавите членки, както и поради необходимостта от подпомагане на изпълнението на структурните реформи от интерес за Съюза, включително в държавите членки, чиято парична единица не е еврото, в подготовката им за присъединяване към еврозоната, разпределените за Програмата финансови средства следва да се увеличат до достатъчно високо ниво, позволяващо на Съюза да предоставя подкрепа, която отговаря нана нуждите на отправилите искането държави членки, и която се използва в съответствие с принципа на добро финансово управление. Това увеличение не следва да има отрицателно въздействие върху другите приоритети на политиката на сближаване. Освен това държавите членки не следва да бъдат задължавани да прехвърлят националното и регионалното си финансиране, получено от европейските структурни и инвестиционни фондове.

(11)  За да може ▌да бъде предоставена качествена подкрепа във възможно най-кратки срокове, Комисията следва да може да използва част от финансовия пакет и за покриване на разходите за дейности в подкрепа на Програмата, като разходи, свързани с контрола на качеството и мониторинга и оценката на проектите на място. Тези дейности са важни за осигуряване на ефикасното изпълнение на проектите.

(12)  Поради това Регламент (ЕС) 2017/825 на Европейския парламент и на Съвета(4) следва да бъде съответно изменен.

(13)  С цел да се създадат условия за незабавното прилагане на предвидените в настоящия регламент мерки, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) 2017/825 се изменя, както следва:

1)  Член 4 се заменя със следното:"

„Член 4

Обща цел

Общата цел на Програмата е да допринесе за институционалните, административните и поддържащите растежа структурни реформи в държавите членки, като предоставя подкрепа на националните органи за мерки, насочени към реформирането и укрепването на институциите, управлението, публичната администрация и икономическите и социалните сектори в отговор на икономическите и социалните предизвикателства с цел увеличаване на сближаването, конкурентоспособността, производителността, устойчивия растеж, създаването на работни места, инвестициите и социалното приобщаване и за допринасяне за действително сближаване в Съюза, което също така може да подготви за участие в еврозоната, по специално в контекста на процедурите за икономическо управление, включително чрез подкрепа за ефикасното, ефективно и прозрачно използване на фондове на Съюза. “

"

2)  вмъква се следният член:"

„Член 5a

Подкрепа за подготовката за членство в еврозоната

С оглед на постигането на целите, посочени в членове 4 и 5, и в рамките на допустимите действия, посочени в член 6, Програмата може да финансира действия и мерки в подкрепа и на реформите, които могат да помогнат на държавите членки в подготовката им за присъединяване към еврозоната. “

"

3)  Член 10 се изменя, както следва:

a)  параграф 1 се заменя със следното:"

„1. Размерът на финансовия пакет за изпълнение на Програмата се определя на 222 800 000 EUR по текущи цени.“;

"

б)  в параграф 2 се добавя следното изречение:"

„Разходите могат да покриват и разходите за други дейности за подпомагане, като контрол на качеството и мониторинг на място на проектите за подкрепа.“

"

4)  В член 16, параграф 2 се добавя следната буква:"

е) прилагане на мерки за подкрепа. “.

"

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в ....

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

СЪВМЕСТНО ИЗЯВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА

Що се отнася до финансирането на увеличението на финансовия пакет за Програмата за подкрепа на структурните реформи и без да се засягат правомощията на бюджетния орган, Европейският парламент, Съветът и Комисията се договориха, че:

1.  40 милиона евро ще бъдат финансирани от бюджетния ред на Програмата за подкрепа на структурните реформи към функция 1б (13 08 01) на МФР (Икономическо, социално и териториално сближаване) чрез мобилизиране на общия марж за поетите задължения в съответствие с член 14 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 (Регламента за МФР) в рамките на бюджетната процедура съгласно член 314 от ДФЕС;

2.  40 милиона евро ще бъдат финансирани от бюджетния ред на Програмата за подкрепа на структурните реформи към функция 2 (13 08 02) на МФР (Устойчив растеж: природни ресурси) чрез преразпределяне на средства, различни от техническа подкрепа и развитие на селските райони, в рамките на тази функция и без да се прибягва до маржовете. Точните източници за преразпределянето ще бъдат допълнително и своевременно уточнени съобразно преговорите в рамките на бюджетната процедура за бюджета за 2019 г.

ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

(за публикация в серия С на ОВ)

Комисията ще определи и предложи преразпределяне на 40 млн. EUR по функция 2 от МФР (Устойчив растеж: природни ресурси) в писмото за внасяне на корекции в проекта на общ бюджет за 2019 г.

Комисията възнамерява да предложи мобилизиране на общия марж за ангажименти съгласно член 14 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 за МФР, което да се извърши в рамките на бюджетната процедура за 2020 г. съгласно член 314 от ДФЕС.

(1)ОВ C 237, 6.7.2018 г., стр. 53.
(2)ОВ C 247, 13.7.2018 г., стр. 54.
(3) Позиция на Европейския парламент от 11 септември 2018 г.
(4)Регламент (ЕС) 2017/825 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. за създаването на Програмата за подкрепа на структурните реформи за периода 2017—2020 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1303/2013 и (ЕС) № 1305/2013 (ОВ L 129, 19.5.2017 г., стр. 1).

Последно осъвременяване: 19 септември 2018 г.Правна информация