Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/0334(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0227/2018

Esitatud tekstid :

A8-0227/2018

Arutelud :

PV 10/09/2018 - 20
CRE 10/09/2018 - 20

Hääletused :

PV 04/07/2018 - 6.1
CRE 04/07/2018 - 6.1
PV 11/09/2018 - 6.12
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0281
P8_TA(2018)0329

Vastuvõetud tekstid
PDF 122kWORD 50k
Teisipäev, 11. september 2018 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Struktuurireformi tugiprogramm: rahastamispakett ja üldeesmärk ***I
P8_TA(2018)0329A8-0227/2018
Resolutsioon
 Tekst
 Lisa

Euroopa Parlamendi 11. septembri 2018. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2017/825, et suurendada struktuurireformi tugiprogrammi rahastamispaketti ja muuta selle üldeesmärki (COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2017)0825),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artiklit 175 ja artikli 197 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8‑0433/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 14. märtsi 2018. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse Regioonide Komitee 3. aprilli 2018. aasta arvamust(2),

–  võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 69f lõike 4 alusel heaks kiidetud esialgset kokkulepet ja nõukogu esindaja poolt 18. juuli 2018. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit ja eelarvekomisjoni, majandus- ja rahanduskomisjoni ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamusi (A8‑0227/2018),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  kiidab heaks Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavalduse, mis on lisatud käesolevale resolutsioonile;

3.  võtab teadmiseks käesolevale resolutsioonile lisatud komisjoni avalduse;

4.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 237, 6.7.2018, lk 53.
(2) ELT C 247, 13.7.2018, lk 54.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 11. septembril 2018. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2018/..., millega muudetakse määrust (EL) 2017/825, et suurendada struktuurireformi tugiprogrammi rahastamispaketti ja muuta selle üldeesmärki
P8_TC1-COD(2017)0334

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (määrus (EL) 2018/1671) lõplikule kujule).


SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA

EUROOPA PARLAMENDI, NÕUKOGU JA KOMISJONI ÜHISAVALDUS

Struktuurireformi tugiprogrammi rahastamispaketi suurendamise rahastamise osas ja ilma et see piiraks eelarvepädevate institutsioonide volitusi on Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon leppinud kokku järgmises:

1.  40 miljonit eurot rahastatakse struktuurireformi tugiprogrammi eelarverealt, mis asub mitmeaastase finantsraamistiku rubriigis 1b (Majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus) (13 08 01), võttes kasutusele kulukohustuste koguvaru vastavalt mitmeaastase finantsraamistiku määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013 artiklile 14 Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 314 kohase eelarvemenetluse raames;

2.  40 miljonit eurot rahastatakse struktuurireformi tugiprogrammi eelarverealt, mis asub mitmeaastase finantsraamistiku rubriigis 2 (Jätkusuutlik majanduskasv: loodusvarad) (13 08 02), kasutades selle rubriigi raames muid ümberpaigutamisi kui tehniline abi ja maaelu areng ning varusid kasutusele võtmata. Selliste ümberpaigutamiste konkreetsed allikad täpsustatakse edaspidi sobival ajal, võttes arvesse 2019. aasta eelarve menetlust käsitlevaid läbirääkimisi.

Komisjoni avaldus

(avaldatakse Euroopa Liidu Teataja C‑seerias)

Komisjon teeb 2019. aasta üldeelarve projekti kirjalikus muutmisettepanekus kindlaks ja esitab ettepaneku paigutada mitmeaastase finantsraamistiku rubriigis 2 („Jätkusuutlik majanduskasv: loodusvarad“) ümber 40 miljonit eurot.

Komisjon kavatseb teha ettepaneku võtta vastavalt mitmeaastase finantsraamistiku määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013 artiklile 14 kasutusele kulukohustuste koguvaru ELi toimimise lepingu artikli 314 kohase 2020. aasta eelarvemenetluse raames.

Viimane päevakajastamine: 10. juuli 2019Õigusalane teave