Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/0334(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0227/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0227/2018

Keskustelut :

PV 10/09/2018 - 20
CRE 10/09/2018 - 20

Äänestykset :

PV 04/07/2018 - 6.1
CRE 04/07/2018 - 6.1
PV 11/09/2018 - 6.12
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0281
P8_TA(2018)0329

Hyväksytyt tekstit
PDF 122kWORD 40k
Tiistai 11. syyskuuta 2018 - Strasbourg Lopullinen painos
Rakenneuudistusten tukiohjelma: rahoituspuitteet ja yleistavoite ***I
P8_TA(2018)0329A8-0227/2018
Päätöslauselma
 Teksti
 Liite

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 11. syyskuuta 2018 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2017/825 muuttamisesta rakenneuudistusten tukiohjelman rahoituspuitteiden kasvattamiseksi ja sen yleistavoitteen mukauttamiseksi (COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2017)0825),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 175 artiklan ja 197 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0433/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 14. maaliskuuta 2018 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon alueiden komitean 3. huhtikuuta 2018 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 69 f artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 18. heinäkuuta 2018 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan ja talous- ja raha-asioiden valiokunnan sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnot (A8-0227/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman;

3.  panee merkille tämän päätöslauselman liitteenä olevan komission lausuman;

4.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 237, 6.7.2018, s. 53.
(2) EUVL C 247, 13.7.2018, s. 54.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 11. syyskuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/… antamiseksi asetuksen (EU) 2017/825 muuttamisesta rakenneuudistusten tukiohjelman rahoituspuitteiden kasvattamiseksi ja sen yleistavoitteen mukauttamiseksi
P8_TC1-COD(2017)0334

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) 2018/1671.)


LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE

EUROOPAN PARLAMENTIN, NEUVOSTON JA KOMISSION YHTEINEN LAUSUMA

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio ovat budjettivallan käyttäjän valtuuksia rajoittamatta sopineet rakenneuudistusten tukiohjelman rahoituspuitteiden kasvattamisen rahoittamisesta seuraavaa:

1.  40 miljoonaa euroa rahoitetaan monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeeseen 1 b (Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus) kuuluvasta SRSP:n budjettikohdasta (13 08 01) ottamalla käyttöön maksusitoumusmäärärahojen kokonaisliikkumavara monivuotisesta rahoituskehyksestä annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 14 artiklan mukaisesti SEUT-sopimuksen 314 artiklan mukaisessa talousarviomenettelyssä.

2.  40 miljoonaa euroa rahoitetaan monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeeseen 2 (Kestävä kasvu: luonnonvarat) kuuluvasta SRSP:n budjettikohdasta (13 08 02) kohdentamalla uudelleen muita kuin teknisen avun ja maaseudun kehittämisen määrärahoja otsakkeen sisällä ja käyttämättä liikkumavaroja. Tällaisten uudelleenkohdennusten tarkat lähteet täsmennetään myöhemmin ottaen huomioon vuoden 2019 talousarviota koskevassa talousarviomenettelyssä käytävät neuvottelut.

KOMISSION LAUSUMA

(julkaistavaksi Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa)

Oikaisukirjelmässä esitykseen unionin varainhoitovuoden 2019 yleiseksi talousarvioksi komissio tarkastelee ja ehdottaa 40 miljoonan euron kohdentamista uudelleen monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeessa 2 (Kestävä kasvu: luonnonvarat).

Komissio aikoo ehdottaa sitoumusten kokonaisliikkumavaran käyttöönottoa monivuotista rahoituskehystä koskevan asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 14 artiklan mukaisesti osana Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan mukaista vuoden 2020 talousarviomenettelyä.

Päivitetty viimeksi: 10. heinäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus