Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2017/0334(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0227/2018

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0227/2018

Díospóireachtaí :

PV 10/09/2018 - 20
CRE 10/09/2018 - 20

Vótaí :

PV 04/07/2018 - 6.1
CRE 04/07/2018 - 6.1
PV 11/09/2018 - 6.12
Mínithe ar vótaí

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2018)0281
P8_TA(2018)0329

Téacsanna atá glactha
PDF 120kWORD 52k
Dé Máirt, 11 Meán Fómhair 2018 - Strasbourg Eagrán deiridh
An Clár Tacaíochta um Athchóiriú Struchtúrach: imchlúdach airgeadais agus cuspóir ginearálta ***I
P8_TA(2018)0329A8-0227/2018
Rún
 Téacs
 Iarscríbhinn

Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 11 Meán Fómhair 2018 ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) 2017/825 chun imchlúdach airgeadais an Chláir Tacaíochta um Athchóiriú Struchtúrach a mhéadú agus an cuspóir ginearálta a oiriúnú (COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2017)0825),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagail 175 agus 197(2) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8‑0433/2017),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 14 Márta 2018(1),

–  ag féachaint don tuairim ón Choiste na Réigiún an 3 Aibreán 2018(2),

–  ag féachaint don chomhaontú sealadach a d’fhormheas an coiste freagrach faoi Riail 69f(4) dá Rialacha Nós Imeachta agus don ghealltanas a thug ionadaí na Comhairle i litir dar dáta an 18 Iúil 2018 go ndéanfaí seasamh na Parlaiminte a fhormheas, i gcomhréir le hAirteagal 294(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Fhorbairt Réigiúnach (agus do na tuairimí ón gCóiste um Buiséid, ón gCoiste Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta agus ón gcoiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta (A8-0227/2018),

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo;

2.  ag formheas an ráitis chomhpháirtigh ó Pharlaimint na hEorpa, ón gComhairle agus ón gCoimisiún atá i gceangal leis an rún seo;

3.  ag tabhairt dá haire an ráiteas ón gCoimisiún atá i gceangal leis an rún seo;

4.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig an bParlaimint arís má chuireann sé téacs eile in ionad a thogra, má leasaíonn sé go suntasach é nó má tá sé ar intinn aige é a leasú go suntasach;

5.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

(1) IO C 237, 6.7.2018, lch. 53.
(2) IO C 247, 13.7.2018, lch. 54.


Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 11 Meán Fómhair 2018 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2018/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) 2017/825 chun imchlúdach airgeadais an Chláir Tacaíochta um Athchóiriú Struchtúrach a mhéadú agus cuspóir ginearálta an Chláir sin a oiriúnú
P8_TC1-COD(2017)0334

(Ós rud é gur tháinig an Pharlaimint agus an Chomhairle ar chomhaontú, comhfhreagraíonn seasamh na Parlaiminte don ghníomh reachtach críochnaitheach, Rialachán (AE) 2018/1671.)


IARSCRÍBHINN A GHABHANN LEIS AN RÚN REACHTACH

RÁITEAS COMHPHÁIRTEACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA, ÓN gCOMHAIRLE AGUS ÓN gCOIMISIÚN

Maidir le maoiniú a thabhairt i dtaca le himchlúdach airgeadais an Chláir Tacaíochta um Athchóiriú Struchtúrach a mhéadú agus gan dochar do chumhachtaí an údaráis bhuiséadaigh, tá Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún tar éis an comhaontú seo a ghlacadh:

1.  Déanfar EUR 40 milliún a mhaoiniú trí líne bhuiséid SRSP atá i gCeanntásc 1b (13.08.01) de CAI (Comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus críochach) trí úsáid a bhaint as an gCorrlach foriomlán le haghaidh oibleagáidí i gcomhréir le hAirteagal 14 de Rialachán CAI (AE, Euratom) Uimh. 1311/2013 faoi chuimsiú an nós imeachta bhuiséadaigh de bhun Airteagal 314 CFAE;

2.  Déanfar EUR 40 milliún a mhaoiniú trí líne bhuiséid SRSP atá i gCeanntásc 2 (13.08.02) de CAI (Fás Inbhuanaithe: Acmhainní Nádúrtha) trí ath-imlonnuithe nach cúnamh teicniúil iad agus Forbairt Tuaithe laistigh den Cheanntásc sin agus gan dul i muinín na gcorrlach. Sonrófar foinsí beachta na n-ath-imlonnuithe sin tuilleadh in am trátha ag féachaint don chaibidlíocht ar an nós imeachta buiséadach do bhuiséad 2019.

RÁITEAS ÓN GCOIMISIÚN

(atá le foilsiú i sraith C den Iris Oifigiúil)

Déanfaidh an Coimisiún athshannadh EUR 40 milliún i gCeannteideal 2 den chreat airgeadais ilbhliantúil a aithint agus a mholadh (Fás Inbhuanaithe: Acmhainní Nádúrtha) sa litir leasaitheach a ghabhfaidh le dhréachtbhuiséad ginearálta 2019.

Tá sé beartaithe ag an gCoimisiún a mholadh go slógfar an Corrlach Foriomlán le haghaidh Oibleagáidí i gcomhréir le hAirteagal 14 den Rialachán maidir leis an gCreat Airgeadais Ilbhliantúil (AE, Euratom) Uimh. 1311/2013 faoi chuimsiú an nós imeachta bhuiséadaigh le haghaidh 2020 de bhun Airteagal 314 CFAE.

An nuashonrú is déanaí: 19 Meán Fómhair 2019Fógra dlíthiúil